Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПри використанні колійних машин

Сучасний технічний стан колійного господарства дозволяє виконати в літній період більше 70% об'ємів робіт поточного утримання колії з допомогою машин. Рекомендується використовувати комплекси колійних машин. Так для стикової колії на дерев’яних шпалах можуть застосовуватись, як основні, машини:

ВПР-02, ВПР-1200 (ВПРС-500 для стрілочних переводів), Р-2000.

Використання колійних машин або їх комплексів значно підвищує продуктивність праці і зменшує розрахункову чисельність монтерів колії Np. Величина зменшення чисельності монтерів колії від використання окремо взятої машини визначається по формулі:

 

(3.3)

 

де – норматив зменшення чисельності монтерів колії від використання машин, приведений в таблиці 10 [2];

– нормований річний обсяг робіт на одну машину в км, або в стрілочних переводах.

Річні нормовані обсяги робіт розраховуються в залежності від виробітку машин, кількості "вікон", їх тривалості, а також конструкції колії. Дистанції колії встановлюють річні обсяги на основі фактичних потреб, але не менше нормативних. В курсовому проектуванні можна використати дані з [4], які приведені в таблиці 11 [2].

Розрахунок зменшення чисельності монтерів колії при використанні машин приведений в таблиці 4. Вихідні дані взяті для околодку з таблиці 3. Машини використовуються тільки на головних коліях і на стрілочних переводах.

Загальна чисельність монтерів колії для околодку визначиться:

 

(3.4)

 

Потім розрахунковий контингент розподіляється на бригади в залежності від прийнятої структурної форми утримання колії.

 

 

Таблиця 3.2 – Розрахунок зменшення чисельності монтерів коліїПри використанні машин

Тоді загальна чисельність монтерів колії для околодку:

 

 

Приймемо 27 монтерів колії по 9 чол. на кожному ПДБ.

 

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ, ОБ'ЄМІВ РОБІТ І ЗАТРАТ ПРАЦІ

НА ПОТОЧНЕ УТРИМАННЯ КОЛІЇ

 

Склад робіт на поточне утримання колії перед усім залежить від конструкції верхньої будови колії, вантажонапруженості, часу, який пройшов після ремонту, кліматичних умов та ін. При визначенні складу робіт приймають до уваги характер деформацій та розладу колії, а також окремих елементів верхньої будови. В курсовому проекті при визначенні складу робіт скористуємось переліком, який приведений в додатку 1 [2]. Після визначення складу робіт знаходимо їх об'єми та затрати праці на їх виконання.

Всі роботи з поточного утримання колії можуть бути розділені на три групи:

І - роботи, об'єми яких залежать від вантажонапруженості, навантаження на вісь, пропущеного тоннажу і виконання їх пов'язане з рухом поїздів. До цих робіт відносяться: виправка колії в профілі підбивкою шпал чи вкладанням карточок, рихтовка колії, перешивка колії, регулювання зазорів, одиночна заміна рейок, скріплень та шпал, ремонт шпал в колії, утримання баластної призми;

II - роботи, об'єми яких не залежить від вантажонапруженості і їх виконання не зв'язане з рухом поїздів. Це такі роботи, як утримання земляного полотна, підготовка колії до зими, пропуск весняних вод, вивантаження і навантаження матеріалів на базах та інші роботи;

III - роботи, об'єми яких не залежать від вантажонапруженості, але виконання їх пов'язане з рухом поїздів. До них відносяться: розрядка температурних напружень в безстиковій колії, змащування стикових болтів, очищення рейок і скріплень від бруду, виправка колії на пучинах, перевозка на візках матеріалів верхньої будови колії при виконанні робіт, контроль за станом колії.

Об'єми попереджувальних робіт І групи на 1 км колії в розрахунковому році можна визначити за формулою:

 

(4.1)
   

де – річний об'єм попереджувальних робіт на 1 км колії в розрахунковому році;

- коефіцієнт пропорційності, який характеризує довжину колії що підлягає виправленню після проходу 1 млн. т. брутто для і-го виду робіт;

- коефіцієнт, який враховує вплив епюри шпал на накопичення залишкових деформацій в колії. Для епюри шпал 1840 шт/км і плану лінії - прямих 70%, кривих 30% ;

- коефіцієнт, який враховує вплив довжини рейок на накопичення залишкових деформацій, що усуваються підбивкою шпал (враховується тільки при визначенні об'ємів виправки колії ). Для рейок 25м .

- коефіцієнт, який враховує вплив баласту. Для щебеню .

 

Коефіцієнти для основних робіт І групи приведені в таблиці 13 [2].

1) Виправка колії:

 

2) Рихтовка колії:

 

 

3) Перешивка колії:

 

кінець шпали;

 

4) Регулювання зазорів:

 

 

Об’єм робіт по одиночній заміні рейок визначиться за формулою:

 

(4.2)

 

де kр – коефіцієнт, який залежить від типу рейок і дорівнює для рейок Р65 – 0,0158.

kдр – коефіцієнт, що враховує довжину рейок ;

kж – коефіцієнт, який враховує жорсткість основи і дорівнює для дерев’яних шпал 1,0;

kя – коефіцієнт, що враховує якість рейкової сталі: для незакалених рейок kя=1.0;

е – основа натурального логарифму е=2,71;

Т1 – тоннаж, який пропустили рейки після модернізації до розрахункового року, млн. ткм брутто/км на рік, Т1 =264, Т1 =183;

Т2 – тоннаж, який пропустили рейки після модернізації включно з розрахунковим роком, млн. ткм брутто/км на рік, Т2=308, Т2 =244.

 

Об’єм робіт з одиночної заміни шпал на протязі року при поточному утриманні колії залежить від їх середнього строку служби в колії і
дорівнює для дерев’яних шпал

 

; (4.3)

 

t – рік експлуатації після капітального ремонту, tІ=1 рік, tІІ=3 роки;

- число шпал на 1 км;

- середній строк служби дерев’яних шпал , ;

 

 

Річний об'єм робіт з утримання баластної призми залежить від вантажонапруженості, вантажів, які перевозяться, віддаленості дільниць колій від місць навантаження розсипчастих вантажів. Для курсового проектування приймаємо слідуючи значення при вантажонапруженості в млн. ткм брутто/км на рік: більше 15

 

м/км за рік;    

Об'єми робіт з одиночної заміни елементів верхньої будови колії можна визначити в відповідності до норм витрат матеріалів на поточне утримання.

Роботи II групи враховуються у вигляді витрат праці в люд. год./км колії на рік. Затрати праці люд. год. на утримання земляного полотна за рік в залежності від строків експлуатації після капітального ремонту визначаються:

 

до третього року(включно) експлуатації:

в наступні роки експлуатації: (4.3)

 

– рік експлуатації колії після капітального ремонту;

 

люд.год./км;

люд.год./км.

 

Затрати праці на підготовку колії до зими та пропуску весняних вод приймається рівними 100 люд.год./км на рік.

Затрати праці в люд. год./км на рік на інші роботи (утримання переїздів, колійних та сигнальних знаків та ін.) визначаться:

 

(4.2)

люд.год./км на рік;

люд.год./км на рік;

Об'єми робіт III групи визначаються таким чином:

- річний об'єм робіт з розрядки температурних напружень в рейках безстикової колії .колії./км на рік, при необхідності виконання сезонних розрядок;

- річний об'єм робіт по змащуванню болтів визначається виходячи з того, що стикові болти змащуються один раз на рік, а клемні і закладні - два рази на рік;

- об'єми робіт з навантаження, вивантаження та перевозу матеріалів визначають, виходячи з необхідних об'ємів по заміні елементів верхньої будови колії з врахуванням підвозу нових матеріалів та збирання старих.

 

ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З ПОТОЧНОГО УТРИМАННЯ КОЛІЇ

 

У дистанціях колії розробляються сезонні та, місячні плани робіт з поточного утримання колії.

Сезонні плани розробляються на весняний, літній, осінній та зимовий періоди для дистанції в цілому, для дільниці, околодку, робочого відділення. Ці плани передбачають об'єми і строки виконання робіт, а також порядок і організацію використання машин та механізмів. В сезонних планах річні об'єми робіт розподіляються по сезонах з урахуванням своєчасного та якісного їх виконання в повному обсязі та при забезпеченні безпеки руху і дотриманні правил особистої безпеки, застосуванням прогресивних технологій, передових методів праці з максимальним використанням машин і механізмів. Обов'язковою умовою є також рівномірний розподіл витрат праці по сезонах (з урахуванням їх тривалості). Ця умова виконується при рівності приведених затрат праці на 1 робочий день в кожному сезоні. Тривалість сезонів приймаємо з таблиці 15[2], яка складає для Львівської залізниці 82; 101; 85; 96 днів, відповідно до сезонів, весна; літо;осінь; зима.

Для кожного сезону визначимо об'єми робіт:

Весна

люд-год./км

Літо

люд-год./км

Осінь

люд-год./км

Зима

люд-год./км

Розробимо сезонний план для околодку у табличній формі (табл.5.1).

 

Норми витрат праці приймаються з додатку 1 [2], який складений на основі технолого-нормовочних карт [5].

Перелік робіт з поточного утримання колії при сезонному плануванні повинен відповідати вимогам інструкції по устрою та утриманню колії залізниць України [6], який приводиться нижче.

В весняний період, по мірі розморожування баластної призми, замінюються непридатні шпали, проводяться роботи по упередженню розрідження баластного шару і появи виплесків, регулюються зазори, виправляється та рихтується колія в місцях з відхиленнями від норм. При настанні відповідних температур виконується розрядження температурних напружень в рейкових плітях безстикової колії там, де це потрібно для введення їх в розрахунковий температурний інтервал. Весною також зачищають задирки на дерев'яних шпалах і брусах, очищуються від бруду і сміття рейки, скріплення, поверхня баластної призми, змащуються стикові, клемні і закладні болти, опоряджуються водовідвідні пристрої після проходу весняних вод.

На літо і осінь план сезонних робіт складається так, щоб до замерзання баластного шару були виконані такі основні роботи: виправлення, підбивання і рихтування колії, одиночна заміна шпал, перевідних брусів і їх ремонт, очищення щебеню від забруднювачів чи заміна баласту в місцях виплесків, видалення засмічувачів з-під рейок, поповнення баластної призми. В цей період також повинні бути виконані роботи по одиночній заміні зношених рейок, регулюванню стикових зазорів, повторному змащенню стикових, клемних і закладних болтів, добиванню костилів та докручування шурупів. Восени повинні бути очищені кювети, нагірні канави, лотки, водовідводи, зрізане і сплановане узбіччя, відремонтовані колійні та сигнальні знаки. Крім того, восени колію готують до роботи снігоприбиральних машин і снігоочищувачів, встановлюють снігові кілки, щити тощо.

Взимку виконуються такі основні роботи: виправлення колії на картки при костильному скріпленні і на регулювальні прокладки при роздільному скріплені, перешивання і регулювання ширини колії, виправлення колії на пучинах, заміна пучинних підкладок, що вийшли з ладу, регулювання зазорів, підкріплення стикових, клемник і закладних болтів. Під час завірюх і снігопадів виконуються

роботи по попередженню снігових заносів та прибиранню снігу з колій. У кінці зими розкриваються кювети, канави, водовідводи, завчасно очищується від снігу баластна призма, в першу чергу, в місцях можливих виплесків.

Основним документом з виконання планових робіт на поточному утриманні колії і колійного обладнання є відомість форми ПУ-75. Відомість складається за результатами оглядів колії, а також на основі сезонного планування. Форма відомості приведена в таблиці 6.1.

На перші дні місяця плануються невідкладні роботи: усунення неполадок, які безпосередньо загрожують безпеці руху поїздів, в тому числі відступи V ступеню, або тих, що потребують обмеження швидкостей руху; заміна гостродефектних рейок, порушення роботи рейкових кіл та ін. За ними плануються роботи мета яких усунути неполадки, які швидко наростають: відступи ІV ступеню, що значно погіршують взаємодію колії і рухомого складу, виплески, ослаблення елементів скріплень, неполадки в утриманні стрілочних переводів, виявлені при комісійних оглядах та ін.

В інші дні місяця виконуються планово-попереджувальні роботи метою яких є попередження розладів колії і появи грубих неполадок. До цих робіт відносяться: суцільна виправка колії з підбивкою шпал, суцільна рихтовка прямих та кривих, регулювання зазорів, перешивка колії, підтягування та змащування стикових, клемних і закладних болтів та ін.

Загальний об'єм робіт у відомості форми ПУ-75 планується виходячи з завдання в чол.-год. на розрахунковий контингент. Фактичний контингент 22 чол., а місячна норма робочого часу 168 год., то завдання складає 3696 люд.-год. Сума витрат у колонці 8 повинна дорівнювати завданню.

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.