Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

 

  Тема Кількість годин, відведених на:
Лекції Практ. заняття Самост. роботу Консульт. роботу
Змістовий модуль 1 . Документні потоки та масиви як складові документної комунікації
Тема 1. Фондознавство як наука та навчальна дисципліна
Тема 2. Фондознавство та суміжні науки
Тема 3. Історія бібліотечної справи . Склад бібліотечних фондів
Тема 4. Історія бібліотечної справи
Тема 5. Термінологічний апарат фондознавства
Тема 6. Види та специфіка бібліотек. Облік бібліотечних фондів
Тема 7.
Тема 8. Організація бібліотечної справи в Україні .Розміщення та збереження бібліотечного фонду
Тема 9. Комплектування бібліотечних фондів
Модульний контроль 2 год.
Змістовий модуль 2. Формування бібліотечних фондів
Тема 1. Наукові ресурси сучасного фондознавства
Тема 2. Бібліотечне ядро; єдиний фонд бібліотечної системи
Тема 3. Моделювання фонду
Тема 4. Бібліотечні фонди як об’єкти значної соціокультурної значимості і матеріальної цінності
Тема 5. Організація бібліотечних фондів і каталогів
Тема 6. Управління бібліотечним фондом.
Тема 7.Управління збереженням бібліотечного фонду
Тема 8. Проблема автоматизації бібліотечних процесів
Тема 9. Формування інформаційних фондів. Програмне забезпечення бібліотечних процесів (базове, системне, службове, прикладне), його призначення та загальна характеристика  
Модульний контроль, перевірка НДЗ 2 год.

 1 модуль
Документний фонд як складник документної комунікаційної системи
Формування бібліотечних фондів
2 модуль
Формування інформаційних фондів
Формування архівних фондів
Формування музейних фондів

 

Усього годин: 80, кількість кредитів 1, лекцій 36 год., практичних занять + модульний контроль 36 год., консультації – 4 год.

Підсумковий контроль – залік

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття, лабораторні дослідження окремих текстів, творчі завдання, робота в Інтернеті, самостійна робота.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ: поточне оцінювання, модульний контроль (тест), підсумкова письмова робота, оцінка за навчальний проект.


 

 

 

 

 

Модульний Контроль Максимальна оцінка в балах
Поточний контроль Контроль­ний захід (КЗ) Модульна оцінка (ПККЗ)
Прак­тичні заняття КР Разом балів (ПК)
1 семестр, всього у тому числі
1-йМК  
2-йМК  

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

1. МОДУЛЬ. Документні потоки та масиви як складові документної комунікації

Лекція 1. Сукупності документів (документні потоки, документні масиви, документні ресурси, документні фонди): сутність і значення. ДП та М як системні об’єкти

Література:

Справочник библиографа / Науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – СПб., 2002. – 527 с.

Справочник библиотекаря / Науч. ред.: А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Профессия, 2001. – 448 с. – (Б-ка).

Справочник информационного работника / Науч. ред. Р.С. Гиляревский. – СПб. : Профессия, 2005. – 552 с.

Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю.Н. Столяров. – М., 1991. – 271 с.

Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечные фонды / Ю.Н. Столяров. – М., 2001. – 127 с.

Хавкина Л.Б. Авторские таблицы: Двузначные / Л.Б. Хавкина. – М., 1986. – 22 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : У 2 кн.: пер. з англ. / Кн. палати України. – К., 2000–2001.

Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: Загальна характеристика: Навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка; Рівн. держ. гуманітар. ун-т.

Лекція 2.Організація і структура інформаційного фонду

Принципи формування інформаційного фонду. Джерела постачання інформаційного фонду. Склад інформаційного фонду (типи і види літератури).

Література:

Организация работы централизованной библиотечной системы : Инструкции и учетные формы. – М., 1985. – 192 с.

Орлов П.І. Інформація та інформатизація: Нормативно-правове забезпечення : наук.-практ. посіб. / Орлов П.І. – 2-е вид., доп. і перероб. – Х., 2003. –724 с.

Реферат и аннотация. Общие требования : ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). – Взамен 7.9-77, с 01.07.1977 // Стандарты по издательскому делу. – 3-е изд. – М., 2004. – С. 150-155.

Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. / В.В.Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – 198 с.

Сєдих В.В. Документні класифікаційні системи : конспект лекцій / В.В. Сєдих; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – 64 с.

 

Лекція 3. Національний архівний фонд України

Склад і структура Національного архівного фонду. Право власності на документи Національного архівного фонду. Архівна україніка

Література:

Васильченко М.П. Бібліотечні фонди : навч. посібник / М.П. Васильченко, Н.М. Кушнаренко, В.А. Мільман. – Х., 1993. – 152 с.

Вохрышева М.Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность / М.Г. Вохрышева.– М.: Книга, 1989.– 199 с.

Гречихин А. А. Библиографоведение. Возникновение и особенности формирования : Учеб. пособие [Текст] / А. А. Гречихин. – М.: Изд-во МПИ, 1998. – 94 с.

Грузинова Л. Б. Иностранная библиография: Учеб. пособие [Текст] / Л. Б. Грузинова. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1997. – 164 с.

Загорская Е. Правила составления многоуровневого библиографического описания / Е. Загорская // Библиотека. – 2004. – №7. – С. 37.

Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій. – Х. : ХДАК, 1998. – 69 с.

2. МОДУЛЬ. Формування бібліотечних фондів

Лекція 1.Склад бібліотечних фондів.

Бібліотечний фонд як системний об’єкт. Функції бібліотечних фондів, властивості, класифікація. Формування бібліотечних фондів.

Література:

Беловицкая А.А. Общее книговедение : учеб. пособие / А.А. Беловицкая. – М. : Книга, 1987.– 126 с.

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления : ГОСТ 7.82-2001. – Введен. 01.07.2002. – Минск, 2001. – 23 с.

Библиографическая работа в библиотеке : организация и методика / под ред. О.П. Коршунова. – М. : Книга, 1990. – 255 с.

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ 7.1-2006. – Введ. 01.01.07. – К., 2007. – 47 с.

Бібліотекознавство теорія, історія, організація діяльності бібліотек : підручник / В.О. Ільганаєва, Г.Д. Ковальчук, Т.П. Самійленко та ін. – Х.: Основа, 1993. – 176 с.

Библиотечно-библиографическая классификация : рабочие табл. Для массовых б-к. – М.: Либерея, 1997. – 688 с.

Лекція 2. Принципи і завдання комплектування бібліотечних фондів

Принципи комплектування бібліотечних фондів. Види комплектування. Організація комплектування.

Література:

Васильченко М.П. Бібліотечні фонди : навч. посібник / М.П. Васильченко, Н.М. Кушнаренко, В.А. Мільман. – Х., 1993. – 152 с.

Вохрышева М.Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность / М.Г. Вохрышева.– М.: Книга, 1989.– 199 с.

Гречихин А. А. Библиографоведение. Возникновение и особенности формирования : Учеб. пособие [Текст] / А. А. Гречихин. – М.: Изд-во МПИ, 1998. – 94 с.

Грузинова Л. Б. Иностранная библиография: Учеб. пособие [Текст] / Л. Б. Грузинова. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1997. – 164 с.

Загорская Е. Правила составления многоуровневого библиографического описания / Е. Загорская // Библиотека. – 2004. – №7. – С. 37.

Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій. – Х. : ХДАК, 1998. – 69 с.

Лекція 3. Система книгопостачання бібліотек документами

Джерела книгопостачання (видавництва, книгарні, бібліотечні колектори тощо). Обов’язковий примірник друку. Книгообмін

Література:

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – С. 403-413.

Закон України «Про Національну програму інформатизації» // Орлов П.І. Інформація та інформатизація / Орлов П.І. – Х., 2000. – С. 177-189.

Агеев В. Н. Электронная книга: Новое средство социальной коммуникации / Агеев В. Н. – М.: Мир книги, 1997.– 230 с.

Аналітико-синтетична обробка документів : підручник / Е.Т. Карачинська, Є.А. Медведєва, В.К. Удалова, Л.Г. Хромченко. – Х., 1996. – 286 с.

Антопольский А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания : науч.-метод. пособие / А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. – М. : Либерея –Бибинформ, 2007. – 283 с.

Беловицкая А.А. Общее книговедение : учеб. пособие / А.А. Беловицкая. – М. : Книга, 1987.– 126 с.

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления : ГОСТ 7.82-2001. – Введен. 01.07.2002. – Минск, 2001. – 23 с.

Библиографическая работа в библиотеке : организация и методика / под ред. О.П. Коршунова. – М. : Книга, 1990. – 255 с.

Лекція 4. Облік бібліотечних фондів. Значення обліку бібліотечних фондів. Види обліку. Організація обліку. Облік літератури, що вибула. Причини вибуття.

Література:

Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации : ГОСТ 7.59-90. – Введ. 01.01.91. – М., 1990. – 10 с.

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения : ГОСТ 7.0-99. – Минск, 1999. – 23 с.

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. – К., 1994. – 53 с.

Истрина М.В. Аннотирование произведений печати : метод. пособие / М.В. Истрина. – М., 1981. – 43 с.

Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник / Е.Т. Карачинська, В.К. Удалова. – Х. : Основа, 1992. – 160 с.

Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник / Д.Я. Коготков. – СПб., 2004. – 304 с.

Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення : ДСТУ 2394-94. – Чинний від 01.01.95. – К., 1994. – 89 с.

Короткий термінологічний словник з бібліографознавства та соціальної інформатики. – К., 1998. – 115 с.

Кобєлєв О.М. Соціальна інформатика : конспект лекцій / О.М. Кобєлєв. – Х. : ХДАК, 2008.– 103 с.

Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс : учебник / О.П. Коршунов. – М., 1990. – 232 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2007. – 459 с.

Лекція 5-6. Розміщення та збереження бібліотечного фонду. Основні способи розміщення фонду. Систематичне розміщення фонду. Формальні способи розміщення фонду. Санітарно-гігієнічні умови збереження фонду. Протипожежні заходи.

Література:

Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення : ДСТУ 2394-94. – Чинний від 01.01.95. – К., 1994. – 89 с.

Короткий термінологічний словник з бібліографознавства та соціальної інформатики. – К., 1998. – 115 с.

Кобєлєв О.М. Соціальна інформатика : конспект лекцій / О.М. Кобєлєв. – Х. : ХДАК, 2008.– 103 с.

Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс : учебник / О.П. Коршунов. – М., 1990. – 232 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2007. – 459 с.

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник / Н.Н. Кушнаренко, Удалова В.К. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 331с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Организация работы научно-технической библиотеки : метод. реком. / ГПНТБ СССР. – 1990. – 366 с.

 

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.