Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Бібліотечний фонд у системі докуметних фондів.

1. Загальна характеристика системи документ них комунікацій.

2. БФ та фонди приватних бібліотек.

3. БФ та фонди архівів ,інші документні фонди.

Література:

Бібліотечна справа: Термінологічний словник. – М.,1997. –168 с.

Блюменау Д.І. Інформаційний аналіз/сінтез для формування вторинного потоку документів: Уч.-практ. пос.- СПб., 2002.- 240 с.

Брежнєва В.В. Інформаційне обслуговування: продукти і послуги, які надаються бібліотеками і службами інформації підприємств/В.В. Брежнєва, В.А. Мінкіна; СПбДУКІ.- СПб., 2004.- 304с.

Васильченко М.П. Бібліотечні фонди: Навч. посібник/ М.П. Васильченко, Н.М. Кушнаренко, В.А. Мільман.- Х., 1993.- 152 с.

Вохрышева М.Г. Теория библиографии: Учеб. пособие/ М.Г. Вохрышева.-Самара: Изд-во СГАКИ, 2004.- 368 с.

Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. пос. 4-е вид. - Львів, 2001. - 224 с.

Гречихин А.А. Общая библиография: Учебник для вузов /А.А. Гречихин.-М., 2000.- 588 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ№4.

 

Тема:Теорія формування бібліотечного фонду.

1. Формування бібліотечного фонду-поняття та значення.

2. Мета та зміст ФБФ.

3. Принципи формування бібліотечного фонду: селективність, конгруентність, систематичність.

Література:

Акилина М. И. Классификация и типология библиотек. Вопросы методологии / М. И. Акилина // Библиотековедение. – 1996. - №3. – С.50-54.

Альохіна Г. В. Світові інформаційні ресурси: [Ел. посібник] / Г.В.Альохіна // informatika.mifp.ru/mir.html.

Аналітико–синтетична обробка документів: Підручник /Е.Т.Карачинська, С.А.Медведєва, В.К.Удалова, Л.Г.Хромченко. – Х., 1996. – 286с.

Арме В. Электронные библиотеки: Учеб. пособие / Пер. с англ. С.А. Арнаутова. – М.: ВИНИТИ, 2000. – 274 с. – Глоссарий и пред. указ.: С. 257‑274.

Библиотековедческие исследования: Методология и методика. – М.: Книга, 1978. – 248с.Бібліотекознавство. Теорія, історія, організація діяльності: Підручник для бібліот. факультетів інститутів культури / В.О.Ільганаєва. – Х.: Основа, 1993. – 176с.

Бібліотечна справа: Термінологічний словник.-М.,1997.-168 с.

Блюменау Д.І. Інформаційний аналіз / синтез для формування вторинного потоку документів: Навч.-практ. пос.- СПб., 2002.- 240 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ№5.

 

Тема: Теорія відбору бібліотечного фонду.

 

1. Розробка теорії відбору бібліотечного фонду.

2. Сутність відбору.

3. Критерії якості та ефективності відбору.

4. Концепції повноти бібліотечного фонду.

5. Ядро бібліотечного фонду.

Література:

Дівинський В.Б. Еволюція стратегічного управління бібліотечною діяльністю // Наук. та техн. б-ки.- 1999. –N 10.- С. 16-25.

Довідник бібліотекаря / Під ред. А.М.Ванеєва, В.А.Мінкіної. – СПб.: Професія, 2000.-432 с.

ДСТУ 2394-94. Комплектування фонду. Бібліографічний опис. Аналіз документів: Чинний з 01.01.95.- К., 1994.- 89 с.

Електроні ресурси в бібліотеках і для бібліотек: Подолання електронного розриву і роль бібліотек // НТБ. – 2005.- № 1.- С. 44-45.

Євтух О. Надбання і проблеми інформаційної епохи: статті та огляди / О. Євтух // Вісник НАН України. - 2004.- № 8.- С. 7-13.

Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика: Навч. посібник /За ред. Шкіля М.І. - К. Вища школа, 1991. - 319 с.

Закон України „Про науково-технічну інформацію”: від 25.06.1993 р.// ВВР. - 1993.-№ 33.- Ст. 345.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ№6.

Тема: Технологія формування бібліотечного фонду.

1.Формування бібліотечного фонду як технологічний цикл.

2.Технологічна структура ФБФ.

3.Автоматизована технологія ФБФ.

4.Політика формування бібліотечного фонду.

Література:

Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення : ДСТУ 2394-94. – Чинний від 01.01.95. – К., 1994. – 89 с.

Короткий термінологічний словник з бібліографознавства та соціальної інформатики. – К., 1998. – 115 с.

Кобєлєв О.М. Соціальна інформатика : конспект лекцій / О.М. Кобєлєв. – Х. : ХДАК, 2008.– 103 с.

Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс : учебник / О.П. Коршунов. – М., 1990. – 232 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2007. – 459 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ№7.

Тема: Моделювання бібліотечного фонду.

1.Загальні вимоги до моделювання бібліотечного фонду.

2.Описова модель.

3.Математична модель.

4.Бібліографічні моделі.

5.Структурна модель.

Література:

Столяров Ю.Н. О сущности библиотеки / Ю.Н.Столяров // Библиотековедение. – 1998. - №5. – С.3-10.

Столяров Ю.Н. Энциклопедическое определение библиотековедения / Ю.Н.Столяров // Библиотековедение. – 1998. - №1. – С.57.

Суслова І.М. Менеджер бібліотеки: вимоги до професії та особистості: Уч. пос. // Моск. держ. ун-т куль­тури та мистецтв.- М.:Профвидав, 2000.

Суслова І.М. Основи бібліотечного менеджмента: [Підручник]. - М: Ліберея, 2000..

Суслова І.М. Менеджер бібліотеки: вимоги до професії та особистості: Уч. пос. / Моск. держ. ун-т культури та мистецтв. - М.: Профвидав; Вид-во Моск. держ. ун-та культури та мистецтв, 2000.- 136 с.

Терешин В.И. Библиотечній фонд: Учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Профиздат, 2002.- 183 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ№8.

Тема: Комплектування бібліотечного фонду.

1.Загальні положення теорії комплектування бібліотечного фонду.

2.Аналіз потоку документів.

3.Первирнний відбір документів.

4.Замовлення документів:джерела ,способи, форми документопостачання.

5. Приймання нових надходжень.

6.Облік та обробка бібліотечного фонду.

Література:

Васильченко М.П. Бібліотечні фонди: Навч. посібник/ М.П. Васильченко, Н.М. Кушнаренко, В.А. Мільман.- Х., 1993.- 152 с.

Вохрышева М.Г. Теория библиографии: Учеб. пособие/ М.Г. Вохрышева.-Самара: Изд-во СГАКИ, 2004.- 368 с.

Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. пос. 4-е вид. - Львів, 2001. - 224 с.

Гречихин А.А. Общая библиография: Учебник для вузов /А.А. Гречихин.-М., 2000.- 588 с.

Гриханов Ю.А. Закони про бібліотечну справу в дії: проблеми реалізації та розвитку //Бібліотека та закон: Довідник. Вип. 1.- М.: Ліберея, 1996.- С. 99-106.

Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: Академвидав, 2002. - 320 с.

Диомидова Г.Н. Библиография. Общий курс /Г.Н. Диомидова.-2-е изд.-М., 1991.

Дівинський В.Б. Еволюція стратегичного управління бібліотечной діяльностью // Наук. та техн. б-ки.- 1999. –N 10.- С. 16-25.

Довідник бібліотекаря/ Під ред. А.М.Ванеєва, В.А.Мінкіной.-СПб.:Професія, 2000.-432 с.

ДСТУ 2394-94. Комплектування фонду. Бібліографічний опис. Аналіз документів: Чинний з 01.01.95.- К., 1994.- 89 с.

Електроні ресурси в бібліотеках і для бібліотек: Подолання електроного разрыву і роль бібліотек//НТБ.- 2005.- № 1.- С. 44-45.

Євтух О. Надбання і проблеми інформаційної епохи: статті та огляди/ О. Євтух// Вісник НАН України.- 2004.- № 8.- С. 7-13.

Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика: Навч. посібник /За ред. Шкіля М.І. - К. Вища школа, 1991. - 319 с.

Закон України „Про науково-технічну інформацію”: від 25.06.1993 р.// ВВР.- 1993.-№ 33.- Ст. 345.

Закон України „Про авторське право та суміжні права”: від 23.12.1993 р.// ВВР.- 1994.- № 13.- Ст. 64.

Закон України „Про інформацію”: від 2.10.1992 р.// ВВР.- 1992.- ; 48.- Ст. 650.

Земсков А.И. Электронные библиотеки [Электронный ресурс]: ин­терактив, комплекс /А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. – М.: ГПНТБ России: Кнорус, 2002. – 1 электр. опт. диск (СD-ROM).

Земсков А.И. Электронные библиотеки: Учеб. пособие /А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг; Науч. ред. Я.Л. Шрайберг. – М.: ГПНТБ России, 2001. – 91 с. – Библиогр.: 34 назв.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ№9.

 

Тема: Управління бібліотечним фондом. Модульний контроль.

Мета заняття:підвести підсумок матеріалів курсу, систематизувати набуті

знання, оцінити практичні вміння і навички

Типові завдання:

І рівень

1. Структура управління бібліотечним фондом:

а)необхідність управління

б) об’єкті суб’єкт управління БФ

в)зв’язки у системі управління бібліотечним фондом

Інформаційне забеспечення управління формуванням бібліотечного фонду.

а)вивчення складу абонентів, їх інформаційних потреб

б)вивчення використання бібліотечного фонду

в)критерії якості та ефективності формування БФ

 

Функції управління бібліотечним фондом.

а)прогнозування та планування

б) організація та регулювання

в)облік, контроль, аналіз

Суб’єкт управління бібліотечним фондом.

а)вимоги до суб’єкта управління

б)фактори спеціалізації

в)обов’язки та умови праці

ІІ рівень

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.