Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСпеціальні методи вивчення бібліотечного фонду

а) методи кількісного аналізу

б) статистичний метод

в) контент-аналіз БФ

 

Значення, завдання та вимоги до розстановки БФ

а) семантичні (змістовні) розстановки

б)розстановки формального типу

в)розстановка в умовах відкритого доступу

Сутність та складові системи документопостачання БФ.

а)класифікація джерел та способів документопостачання

б)співвідношення способів, джерел та форм документопостачання БФ

в)формування електронної складової системи документопостачання

ІІІ рівень

1. Означення понять:

а) «Електронна бібліотека»,»Електронний документ», «Електронні ресурси», «Електронна публікація». Наведіть приклади кожного з означених понять. Фундаментальні властивості електронного документа.Основні види та типи електронних документів порівняно з друкованими

б) Стан та перспективи розвитку електронної книжкової торгівлі. Передплата, документообмін, дар, копіювання як способи документопостачання БФ. Інтернет-ресурси та технології у документопостачанні БФ.

в) Поняття бази даних (БД.) Загальна характеристика сучасних систем управляння базами даних (СУБД). Основні функції СУБД.

Бібліотечний фонд України: Історія та сучасний стан.

Проблема збереження документних фондів.

Література:

Акилина М.И. Классификация и типология библиотек. Вопросы методологии / М.И. Акилина // Библиотековедение. – 1996. – №3. – С.50-54.

Бубекина Н.В. Размышления об образовательной функции библиотек // Библиотековедение. – 2000. – №.5. – С. 29-36.

Столяров Ю.Н. Библиотека: структурно-функциональный подход / Ю.Н.Столяров – М.: Книга, 1981. – 255с.

Столяров Ю.Н. Родовидовая типологическая классификация библиотек / Ю.Н.Столяров // Библиотековедение. – 1996. – № 3. – С.25-39.Столяров Ю.Н. О сущности библиотеки / Ю.Н.Столяров // Библиотековедение. – 1998. – №5. – С.3-10.

Мотульский Р.С. Общее библиотековедение: Учебное пособие / Р.С. Мотульский. – М., 2003.

Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знаний /РАН, Библиотека по естественным наукам; Сост.: З.Высоцкая, В.Врубель, А.Маслов, Л.Розеншильд.-М.,1995.-268 с.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Формування бібліотечного фонду як технологічний цикл: зміст, структура, трансформація.

2. Формування бібліотечного фонду (ФБФ) як базовий технологічний цикл. Мета, завдання, структура ФБФ як технологічного циклу. Послідовність та взаємодія процесів і операцій технологічного циклу ФБФ.

3. Комплектування бібліотечного фонду (БФ) як процес ФБФ: поняття та зміст.

4. Організація БФ як процес ФБФ: поняття та зміст. Виключення з БФ як заключний процес ФБФ.

5. Системний підхід до ФБФ. Фактори, що впливають на ефективність ФБФ.

6. Закон відповідності складу БФ завданням бібліотеки і потребам користувачів.

7. Напрями оптимізації ФБФ в умовах автоматизації бібліотечних технологій.

8. Залежність ФБФ від зовнішніх факторів: стан системи книговидання та книгорозповсюдження, інформаційні потреби суспільства та окремих верств населення, стан інформаційних технологій, фінансування бібліотек тощо.

9. Взаємозумовленість потреб користувачів і ФБФ. Загальне, особисте та індивідуальне у потребах користувачів, їх вплив на ФБФ. Стан державного фінансування ФБФ, інші джерела фінансування. Розподіл коштів на фінансування ФБФ.

10. Способи, джерела та форми документопостачання бібліотек.

11. Сутність та складові системи документопостачання БФ. Співвідношення способів, джерел та форм документопостачання БФ. Класифікація джерел та способів документопостачання. Формування електронної складової системи документопостачання.

12. Обов’язковий примірник документів: поняття, функції, історія, сучасний стан, перспективи розвитку. Значення системи обов’язкового примірника документів для поповнення фондів наукових бібліотек.

13. Напрями удосконалення нормативної бази функціонування обов’язкового примірника документів.

14. Видавничі та книготорговельні установи як джерела документопостачання. Стан та перспективи розвитку електронної книжкової торгівлі.

15. Передплата, документообмін, дар, копіювання як способи документопостачання БФ. Інтернет-ресурси та технології у документопостачанні БФ.

16. Розстановка бібліотечного фонду: види, вимоги, особливості використання в бібліотеках різних типів.

17. Завдання розміщення бібліотечного фонду. Вимоги до розміщення бібліотечного фонду. Вплив архітектурно-планувальних рішень бібліотечної будівлі, рівня механізації та автоматизації бібліотечних процесів, технологічних потоків на розміщення фонду.

18. Способи розміщення: горизонтальне, вертикальне (баштове), змішане (горизонтально-вертикальне), їх варіанти. Вимоги до будівель бібліотечних фондосховищ.

19. Значення, завдання та вимоги до розстановки БФ. Класифікація та основні види розстановок, їх загальна характеристика. Семантичні (змістовні) розстановки: систематична, тематична, предметна розстановки, їх характеристика, особливості використання у бібліотеках.

20. Розстановки формального типу ( алфавітна, хронологічна, географічна, мовна, форматна, нумераційна), особливості їх використання у бібліотеках. Розстановка літератури в умовах відкритого доступу користувачів до бібліотечного фонду.

21. Сучасні можливості оптимізації розстановки бібліотечного фонду. Механізація та автоматизація процесів розстановки БФ.

22. Облік документів в бібліотеці: сутність, види. Традиційні та автоматизовані технології обліку бібліотечного фонду.

23. Облік бібліотечного фонду: завдання, функції, вимоги до нього. Еволюція ідеї обліку бібліотечного фонду. Одиниці обліку.

24. Види обліку бібліотечного фонду. Сумарний (кількісний) облік: значення, форми, правила ведення документів сумарного обліку. Індивідуальний облік: значення, форми, правила ведення документів. Реєстраційний облік: призначення, правила ведення документів реєстраційного обліку. Особливості обліку електронного фонду бібліотеки.

25. Завдання, зміст, технологія початкової обробки документів бібліотечного фонду.

26. Загальна характеристика технічної та семантичної обробки документів, що надходять до бібліотеки й вибувають з неї. Автоматизація прийому, обліку, обробки документів.

27. Методи вивчення бібліотечного фонду.

28. Вивчення бібліотечного фонду – важливіша умова діяльності бібліотеки. Значення і завдання, що вирішуються під час вивчення фонду. Організація та методи вивчення фонду в бібліотеці.

29. Соціологічні методи вивчення БФ: види та можливості застосування в бібліотеці.

30. Спеціальні методи вивчення бібліотечного фонду. Повсякденне вивчення фонду: завдання, методика. Методи кількісного аналізу. Статистичний метод як важливий метод кількісної оцінки фонду: сутність та технологія. Абсолютні цифри та відносні показники, що використовуються при статистичному аналізі, методика їх застосування.

31. Якісні методи вивчення БФ. Контент-аналіз БФ: сутність та технологія застосування.

32. Сутність поняття “ядро бібліотечного фонду”.

33. Завдання перевірки бібліотечних фондів. Методи перевірки фонду.

34. Здача-прийом фондів Місце БФ в системі “бібліотека”.

35. Поняття та значення формування бібліотечного фонду.

36. Різновиди моделей бібліотечного фонду .

37. Проаналізувати сучасні тенденції в галузі роботи з бібліотечними кадрами.

38. Визначити принципи формування кадрових ресурсів бібліотеки.

39. Означення терміну «Електронна бібліотека». Етапи та цілі її створення. Структура електронної бібліотеки.

40. Означення понять: «Електронний документ», «Електронні ресурси», «Електронна публікація». Наведіть приклади кожного з означених понять.

41. Фундаментальні властивості електронного документа.

42. Основні види та типи електронних документів порівняно з друкованими.

43. Поняття бази даних (БД.) Загальна характеристика сучасних систем управляння базами даних (СУБД). Основні функції СУБД.

 

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.