Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМИ РЕФЕРАТІВ І ТВОРЧИХ РОБІТ

 

1.Видавничі та книготорговельні установи як джерела документопостачання. Стан та перспективи розвитку електронної книжкової торгівлі.

2. Проблема збереження документних фондів.

3. Бібліотека і нові інформаційні технології.

4. Бібліотеки і авторське право.

5. Електроні ресурси в бібліотеках і для бібліотек.


ДОДАТКИ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ

з курсу „БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

Бібліотека-депозитарій –бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність; бібліотечна послуга – результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки; бібліотечна система України – розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів; бібліотечна справа – галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності; бібліотечний фонд – упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці;

бібліотечні ресурси – упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації;вибуття документів із фонду-вибуття документів із фонду оформляється актом про виключення і відраховується в «Книзі сумарного обліку» і формах індивідуального обліку фонду. В кожному акті фіксуються відомості про документи, виключно по одній причині: застарілість (фізичне зношення), дефектність, застарілість по змісту, дублетність, непрофільність, втрата за вказаними конкретними обставинами втрати; пропажа із фондів відкритого доступу, втрата читачами, крадіжка, в результаті стихійного лиха і техногенного характеру, за невстановленими причинами (недостатність);

документ – матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві; документ– об’єкт обліку бібліотечного фонду, матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носії;депонування – форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових; користувач бібліотеки – фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки; міжбібліотечний абонемент– форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек; централізована бібліотечна система – об'єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека.Фонди:

книжковий;

обмінно-резервний;

періодичних видань;

дисертацій;

дипломних і магістерських робіт;

навчально-методичних видань;

Сd/dvd.

Каталоги:

алфавітний;

систематичний;

алфавітно-наочний покажчик до систематичного каталогу;

електронний.

Картотеки:

систематична картотека статей;

картотека навчально-методичного забезпечення;

картотека дипломних і магістерських робіт;

картотека забезпечення дисциплін навчальною літературою.

примірник – одиниця обліку бібліотечного фонду, кожна окрема одиниця документа, яка включається до складу бібліотечного фонду або вибуває з нього;

основний фонд– фонди бібліотек, що складаються з документів, призначених для видачі в тимчасове користування;

обмінний фонд– фонди бібліотек, що використовуються для обміну, перерозподілу, безкоштовної передачі. Документи обмінного фонду не обліковуються на рахунках та не використовуються для обслуговування користувачів;

резервний фонд – організований в складі обмінного фонду фонд, що використовується для заміни в основному фонді бібліотеки втрачених або зношених документів;

первісна вартість – історична собівартість примірника в сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, витрачених для придбання (створення);

вільна ринкова вартість – вартість примірника, встановлена комісією з числа компетентних фахівців бібліотеки з урахуванням діючих цін на аналогічні документи.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕТОДИСТА

З БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

Загальні положення

Методист з бібліотечних фондів методичного кабінету управління освіти міської ради призначається і звільняється наказом начальника управління освіти, підбирається з числа педагогічних працівників із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена І або вища кваліфікаційна категорія, при наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

 

Функції

Організація роботи щодо поповнення бібліотечних фондів у школах підручниками та навчально-методичною літературою.

 

Посадові обов’язки

1. Проводить систематично роботу з бібліотекарями шкіл, учнями, їх батьками щодо правильного, раціонального використання підручників.

2. Контролює виконання інструктивно-методичних листів, наказів, розпоряджень МОН України, управління освіти, які стосуються проблем забезпечення учнів підручниками.

3. Щорічно готує статзвітність щодо фактичних контингентів учнів шкіл міста, забезпечення закладів освіти підручниками.

4. Організовує поповнення бібліотечного фонду міськметодкабінету; відповідає за забезпеченість закладів освіти програмами предметів регіонального та шкільного компонента.

5. Проводить роботу по пропаганді книги, організації читацьких конференцій, виставок.

6. Організовує та проводить семінари-практикуми бібліотекарів.

7. Організовує роботу міського методичного об’єднання вчителів хімії, зарубіжної літератури, етики, бібліотекарів.

8. Вивчає стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з хімії, зарубіжної літератури, етики, художньої культури, російської мови та літератури. Надає методичну допомогу цій категорії вчителів.

9. Організовує роботу щодо створення навчальних кабінетів хімії, зарубіжної літератури, етики, художньої культури, російської мови та літератури відповідно до Положення про навчальні кабінети ЗНЗ та надає пропозиції щодо відповідності визначених кабінетів даному Положенню.

10. Консультує із загальних питань організації методичної роботи, роботи шкільних методичних кабінетів керівників ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, 16, ЗОШ І-ІІ ст. № 8.

11. Готовить питання на раду методичного кабінету.

12. Організовує та проводить міські предметні олімпіади з хімії, зарубіжної літератури, російської мови та літератури, готує організаційний та підсумковий накази щодо проведення міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

13. Здійснює відбір та надає допомогу учителям хімії, зарубіжної літератури, етики, російської мови та літератури в підготовці та участі в конкурсі „Учитель року”.

14. Вивчає та впроваджує передовий досвід вчителів хімії, зарубіжної літератури, етики, російської мови та літератури, художньої культури та бібліотекарів.

15. Відповідає за інформаційне забезпечення вчителів хімії, зарубіжної літератури, етики, російської мови та літератури, художньої культури та бібліотекарів.

16. Відповідає за проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.

17. Організовує огляди-конкурси шкільних бібліотек. Відповідає за роботу шкільних бібліотек, організацію конкурсу-огляду „Живи, книго!”

18. Бере участь в атестації шкіл та надає методичну допомогу в атестації педагогічних кадрів в місті.

19. У разі відсутності методиста з початкової освіти виконує її обов'язки.

20. Виконує разові доручення начальника управління освіти, завідуючої методичним кабінетом.

21. Звітує перед завідуючою методичним кабінетом щодо виконання плану роботи на тиждень, місяць, рік.


Має право :

1. Брати участь у розгляді питань і прийманні рішень у межах своїх повноважень.

2. Одержувати від державних органів, установ і організацій необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції.

3. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників, громадян.

4. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.

5. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозри.

6. На здорові, безпечні та належні для роботи умови праці.

7. На соціальний і правовий захист відповідно до її статусу.

8. Представляти управління освіти Первомайської міської ради на нарадах і семінарах.

 

Відповідальність:

За невиконання або неналежне виконання без поважних причин своїх посадових обов’язків методист управління освіти несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється в такі терміни:

• найбільш цінні фонди, що зберігаються в сейфах чи з закритих шафах, – щорічно,

• рідкісні, цінні фонди – один раз на 5 років,

• фонди бібліотек обсягом до 100 тис. облікових одиниць – один раз на 5 років,

• фонди бібліотек від 100 до 200 тис. облікових одиниць – поетапно, один раз на 7 років,

• фонди бібліотек від 200 до 600 тис. облікових одиниць – поетапно, один раз на 10 років,

• фонди бібліотек від 600 тисяч облікових одиниць до 1 млн. облікових одиниць – поетапно, один раз на 12 років,

• фонди понад 1 млн. облікових одиниць – поетапно, один раз на 15 років.

 

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.