Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСкласти таблицю диференційного діагнозу гіпокінетичної-гіпотонічної та гіперкінетичної-гіпертонічної дискінезій.

Вміти:

· Ґрунтуючись на даних обстеження хворого з холангітом, хронічним холецистітом або жовчнокам'яною хворобою сформулювати заключний клінічний діагноз і призначити лікування.

· Поставити попередній діагноз та визначити тактику лікування при дискінезії жовчовивідних шляхів.

Звернути увагу на використання сучасних методів лабораторного і інструментального обстеження при захворюваннях жовчного міхура та жовчовивідних шляхів.

 

Тема: Хронічні панкреатити

(3 години)

Місце

Навчальна кімната, відділення гастроентерології, кімната УЗД.

Мета

Знати:

· Визначення основних форм хронічного панкреатиту.

· Значення основних етіологічних чинників, що приводять до виникнення даної патології.

· Міжнародну та марсельско-римську класифікація хронічного панкреатиту.

· Особливості клінічного перебігу основних форм хронічного панкреатиту, лабораторної та інструментальної діагностики та диференційної діагностики залежно від форми та локалізації патологічного процесу.

· Основні ускладнення: інфекційні і неінфекційні

· Лабораторні та інструментальні методи дослідження в діагностиці різних форм хронічного панкреатиту.

· Диференціальну діагностику хронічного панкреатиту з виразковою хворобою, хронічним холециститом, раком підшлункової залози

· Принципи диференційованого лікування різних форм хронічного панкреатиту з використанням дієтичних методів та лікарських препаратів та немедикаментозних засобів лікування .

· Основні засоби первинної та вторинної профілактики.

· Прогноз та працездатність залежно від ступеня і форми патологічного процесу.

Вміти:

· Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з хронічним панкреатитом· Обгрунтовувати застосування основних діагностичних методів діагностики хронічного панкреатиту визначати показання та протипоказання для їх проведення

· Виявляти типову клінічну картину різних форм хронічного панкреатиту

· Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення хронічного панкреатиту

· провести диференційний діагноз різних форм та ступеню перебігу панкреатиту та сформулювати клінічний діагноз по МКХ-10

· скласти план обстеження хворого з хронічним панкреатитом

· призначити лікування різних форм хронічного панкреатиту з використанням дієтичних методів, лікарських препаратів та немедикаментозних засобів лікування

· проводити первинну та вторинну профілактику різних форм хронічного панкреатиту

 

 

Професійна орієнтація студентів

Хронічні панкреатити мають велику поширеність, їх знання необхідно задля своєчасного виявлення та диференціальної діагностики з інший гастроентерологічною патологією. Необхідність вірно використовувати сучасні методи клінічного, лабораторного і інструментального обстеження для своєчасної діагностиці та призначення адекватної терапії, що дозволяє зберегти працездатність хворих і запобігти ускладнень.

Базовий рівень знань та вмінь

 

Дисципліна Знати Уміти
1. Анатомія Анатомічна будова підшлункової залози  
2. Фізіологія Фізіологія роботи підшлункової залози. Роль її ферментів у травному процесі  
3. Біохімія Состав соку підшлункової залози.  
4. Патофізіологія Механізми порушень утворення та виділення соку підшлункової залози  
5. Пропедевтика внутрішніх хвороб Семіотику порушень роботи підшлункової залози Проводити оцінку клінічних і лабораторних досліджень

 

План проведення практичного заняття

 

Елементи практичних занять Час (хвилин)
1. Перевірка присутніх
2. Вхідний контроль та його аналіз
3. Розподіл хворих для курації (або клінічних карт-задач)
4. Огляд хворих або вивчення учбової історії хвороби
5. Обговорення одержаних даних, формулювання попереднього діагнозу, визначення методів додаткового обстеження хворого, трактування їх результатів, формулювання заключного діагнозу і плану лікування
6. Вправи з клінічної рецептури, розв‘язування клінічних ситуаційних завдань
7. Вихідний контроль знань та його оцінка
8. Підсумки та заключна оцінка знань та умінь студентів та завдання до самостійної підготовки до наступного заняття

 

Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті

.

1. Визначення хронічного панкреатиту.

2. Значення різних етіологічних факторів.

3. Класифікації (МКБ-10).

4. Особливості клінічного перебігу різних клінічних форм, діагностики та диференційної діагностики, залежно від форми та локалізації патологічного процесу.

5. Ускладнення: інфекційні і неінфекційні.

6. Методи клінічного, лабораторного, інструментального дослідження в діагностиці панкреатиту.

7. Диференційоване лікування різних форм хронічного панкреатиту.

8. Первинна та вторинна профілактика.

9. Прогноз та працездатність

 

Методика проведення практичного заняття

(* На першому занятті викладач проводе інструктаж з техніки безпеки (якщо є такі умови), що відзначається у журналі викладача підписом студента).

Після перевірки присутніх викладач проводе письмовий вхідний контроль базових знань. Далі викладач проводе розподіл студентів для курації хворих та визначає їх задачі.

 

 

Завдання Вказівки студентам викладача Примітка викладача для студентів
1. Провести курацію хворого з хронічний панкреатит У ході обстеження виявити: 1. Ознаки порушення екзокринної функції підшлункової залози 2. Характерні для хронічного панкреатиту клінічні прояви, зміни лабораторних показників, зміни при УЗД підшлункової залози, рентгенологічні зміни, ендоскопічні зміни при проведенні ретроградної холецистохолангіопанкреатографії (ЕРХПГ) 3. Ступень перебігу хронічного панкреатиту Звернути особливу увагу на виявлення можливих етіологічних факторів. Обосновати різні сткпені перебігу хронічного панкреатиту

 

Викладач працює згідно з планом організації заняття, наприкінці проводе вихідний контроль знань. Перед закінченням заняття викладач підводе його підсумки заняття з оцінкою кожного студента та оголошує тему наступного заняття.

Ілюстративній матеріал

8. Відеомагнітофон, графопроектор.

9. Таблиці і слайди

10. Учбові історії хвороб.

11. DVD диск з ультразвуковими дослідженнями підшлункової залози

12. Набір ситуаційних задач та тестових завдань .

Форми і методи самоконтролю

Тестові завдання

1. До ферментних препаратів варто віднести:

E. Алохол.

F. Магнію сульфат.

G. Панкреатин.

H. Саліцилат натрію.

I. Ніфуроксазид.

2. При хронічному панкреатиті у крові хворого високий рівень:

E. Білірубіну

F. АЛТ.

G. Амілази.

H. Тімолової проби.

I. Холестеріну.

3. До марсельсько-римська класифікації відносять

E. Хронічний кальцифікуючий панкреатит.

F. Острий панкреатит.

G. Рецидивуючий панкреатит.

H. Хронічний панкреатит.

I. Хронічний латентний панкреатит.

Ситуаційні задачі

1. Хворий 47 років скаржиться на біль у лівому підребер'ї, епігастрії після прийому жирної їжі та спиртних напоїв, вздуття живота, слабкість. Об-но: Живіт чутливий при пальпації в обох підребер’ях, епігастрії. При біохімічному дослідженні крові (печінковий комплекс) виявлено підвищення амілази крові у два рази. При УЗД печінка не збільшена, структура зерниста, жовчний міхур не збільшен, підшлункова залоза збільшена, структура неоднорідна, зерниста, ехогеність підвищена . Який діагноз є найбільш ймовірним? Що треба для уточнення етіології процесу? Призначте необхідне лікування.

 

2.Хворий 52 роки., скаржиться на інтенсивні болі в верхній половині живота з іррадіацією вліво, відсутність апетиту, нудота, відрижка, закрепии. Приступи бувають до 2-3 раз на рік. Три роки тому холецистектомія. Через пів року після операції знову був приступ сильного болю. Появилась помірна жовтяниця, збільшився рівень діастази сечі. УЗД, ЕРХПГ та каменів в протоках не виявила. Об’єктивно: субіктеричність склер. Болючість у точках Дежардена, Губергріца, Мейо-Робсона. В аналізі крові без патологічних змін. Загострення якого захворювання має місце? Призначте необхідне лікування.

Джерела інформації

Основні:

1. Внутрішні хвороби: Підручник / за ред.І.М.Ганджи, В.М.Коваленко. – К.; Здоров`я, 2002. – 992 с.

2. «Клінічні лекції з внутрішніх хвороб» В. Г. Передерій, С. М. Ткач. У 2-х томах. Том 2. – Київ, 1998.

3. Маколкин В. И., Овчаренко С. И. Внутренние болезни: Руководство к практическим занятиям. 3-е изд. М.: Медицина, 1994 г. – 448 с.

4. Внутренние болезни / под ред. Ф. И. Комарова. М.: Медицина, 1990.

Додаткові

1. Наказ № 271 від 13.06.2005 МОЗ України

2. Клиническая гастроэнтерология Под ред. П.Я.Григорьева, А.В. Яковенко Изд. 2-е. М.: Медицина, 2001 г.

3. Диагностика и лечение болезней внутренних органов. Руководство для врачей. Под ред. Ф. И. Комарова. В 3-х томах. Т. 1. Изд. 2-е. М.: Медицина, 1996 г.

4. Клінічний діагноз – лабораторні основи. Під ред. В. В. Меньшикова, Москва, “Лабинформ”, 1997.

Програма самопідготовки студентів до теми

Вивчити:

· Хронічний панкреатит: етіологія, варіанти порушень при утворенні панкреатиту.

· Принципі лікування хронічного панкреатиту: дієтичні засоби, медикаментозне та немедікаментозне лікування.

· Значення інфекції, аліментарного фактору та хронічних захворювань ШКТ в розвитку хронічного панкреатиту.

· Клінічний перебіг та ступені хронічного панкреатиту, особливості клінічної картини різних форм панкреатиту.

· Роль лабораторних та інструментальних методів в діагностиці та диференціальної діагностиці хронічного панкреатиту.

· Лікування хворих з хронічним панкреатитом залежно від клінічної форми та наявності ускладнень.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.