Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 8. Стратегічне управління інноваціями

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчення цієї теми доцільно розпочати з розгляду сутності, цілей і завдань стратегічного управління інноваціями.

Складовою частиною інноваційного менеджменту є стратегічне управ­ління інноваціями. Саме стратегічне управління передбачає глобальні зміни в економічній ситуації, знаходить та реалізує перспективні рішення підпри­ємства, що забезпечує його сталий розвиток. Стратегічне управління іннова­ціями включає:

- - ситуаційний аналіз та прогнозування впливу підприємницьких та ви­робничих чинників успіху, у тому числі зовнішніх (продукти, ринки, поста­чальники, патенти та ліцензії) і внутрішніх (нові технології, фінансування, потужності, співробітники, технічний рівень);

- - потенціал сфери НДДКР;

- - систему управління;

- - організаційні форми управління;

- - етику та культуру підприємництва.

Основними завданнями стратегічного управління інноваціями вважаються:

- - розробка стратегічної мети;

- - оцінка можливостей та ресурсів інноваційного підприємства для їх реалізації;

- - аналіз тенденцій у маркетинговій діяльності та науково − технічній сфері;

- - визначення інноваційних стратегій;

- - підготовка детальних оперативних планів, програм, проектів і бюд­жетів;

- - оцінка діяльності інноваційного підприємства.

У практиці ринкового господарювання розвинених промислових країн апробована така модель сценарію стратегічної поведінки інноваційного підприємства.

 

де ФП − філософія підприємства;

ПП − підприємницька політика;

СОП − стратегічний облік підприємства;

Ц − цілі;

С − стратегії;

ОЗ − оперативні завдання.

Перша стадія сценарію − розробка філософії інноваційного підприємства (ІП). Вона включає опис найважливіших орієнтирів поведінки, умов, що на­ближають до них, існуючих об’єктивних обмежень. У ній відображаються уявлення про сенс підприємницької діяльності ІП, його готовність нести від­повідальність за робітників, відношення до зовнішнього середовища.Підприємницька політика формулює у вигляді стандартів (установлення) свої наміри збалансованої поведінки підприємства як відносно до об’єкта зовнішнього середовища, так і до внутрішньовиробничих чинників (ресур­си, потужність, технологія, персонал).

Стратегічний облік підприємства визначається як місія ІП. Функція місії згідно із запропонованою моделлю сценарію стратегічної поведінки ІП по­лягає в тому, щоб ІП діяло в злагоді, рівновазі, гармонії внутрішнього та зовнішнього середовища. Адже місія ІП − це констатація філософії та при­значення, сенсу існування організації.

Наступний етап сценарію тісно пов’язаний зі стратегічним плануванням інноваційних процесів. Стратегічне планування характеризується як процес, в якому раціональний аналіз ситуації, що склалася, та майбутніх можливос­тей призводить до формування довгострокових намірів, стратегій, мети, заходів з урахуванням можливих шансів і ризиків.

Стратегічне планування визначається як:

- - інтерактивний процес, що включає визначення стратегічної мети;

- - розробка стратегій з досягнення поставленої мети;

- - розподіл необхідних для реалізації ресурсів.

Розгляньте уважно етапи стратегічного планування, особливості та тех­нологію розробки інноваційних стратегій.

До розробки інноваційних стратегій ставляться такі вимоги:

а) варіанти стратегій повинні включати різноманітні підходи у досягненні мети;

б) стратегії повинні складатися із простих завдань, які в комплексі формулюють спосіб їх досягнення;

в) стратегії повинні бути подані у функціональній формі (орієнтація на проблему), а не у фізичній формі (орієнтація на продукт).

Для вирішення стратегічних завдань виникає необхідність в реформуван­ні підходів до структури управління, підвищення рівня їх варіантності. У практиці існують різноманітні підходи до організації стратегічного управ­ління інноваціями на ІП. Найкраще умовам реалізації стратегічних іннова­ційних завдань на ІП відповідає матрична організаційна структура. Роз­гляньте її.

2. Підготуватися до семінарського заняття №6, опрацювати основні літературні джерела та підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. Працюючи на семінарсьму занятті, Вам необхідно зосередитися на обговоренні питань, що стосуються наступного: сутності стратегічного управління інноваціями, його специфіки, особливостей, цілей, основних завдань; поняття, сутності та типів інноваційних стратегій, їх переваг і особливостей; характеристики змісту та форм стратегічного управління інноваціями.

4. Контроль знань з теми буде проводитися згідно з встановленими вимогами та критеріями оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми під час семінарського заняття.

 

Семінарське заняття №8

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.