Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУправління інноваційними проектами

Мета: ознайомитися із основними елементами та завданнями інноваційного проекту; розглянути види інноваційних проектів; навчитися характеризувати технологію розробки інноваційного проекту.

Питання для обговорення

 

1. Сутність інноваційного проекту та його зміст:

− − поняття та сутність інноваційного проекту;

− − основні елементи та завдання інноваційного проекту;

− − основні учасники інноваційного проекту.

2. Види та зміст інноваційних проектів:

− − види інноваційних проектів;

− − зміст інноваційних проектів.

3. Технологія розробки інноваційного проекту:

− − розробка концепції проекту;

− − планування інноваційного проекту;

− − оформлення проектної документації.

 

Питання для самостійного вивчення

1. 1. Сутність та принципи управління інноваційними проектами.

2. 2. Організація менеджменту інноваційною програмою.

3. 3. Контроль та регулювання робіт по проектам.

Завдання 1. Виконайте реферати на одну із даних тем

1. 1. Досвід управління інноваційними проектами в розвинених країнах.

2. 2. Управління інноваційними проектами підприємств, що займаються ЗЕД на Україні.

Завдання 2. Приведіть у відповідність принципи управління іннова­ційними проектами та їх визначення.

 

Принципи управління інноваційними проектами Особливості принципів управління інноваційними проектами
. Принцип селективного управління 1) передбачає замкнуту впорядкованість
2. Принцип цільової орієнтації проектів 2) передбачає підтримку проектів за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та адресної під­тримки інноваторів
3. Принцип повноти циклу управління проектами 3) передбачає встановлення взаємозв’язків між потре­бами в створенні інновацій та можливостями їх здій­снення
4. Принцип поетапності інноваційних процесів і процесів управління проектами 4) передбачає проходження інноваційних процесів під значним впливом невизначених факторів, що вра­ховуються в процесі управління
5. Принцип ієрархічності організації інноваційних процесів і процесів управління 5) передбачає розробку заходів, які необхідні для реалізації проекту у взаємозв'язку з концепцією роз­витку країни в цілому
6. Принцип багатоваріантності при підготовці управлінських рішень 6) передбачаєте, що всі заходи, заплановані в проекті, забезпечуються різними видами, необхідних для виконання проекту
7. Принцип системності 7) передбачає опис повноти циклу кожного етапу формування та реалізації проекту
8. Принцип комплексності 8) передбачає розгляд проектів за різними ступенями детальності, яка відповідає тому чи іншому рівню ієрархії
9. Принцип збалансованості 9) передбачає розробку окремих пов’язаних між со­бою елементів проектної структури, що забезпечують досягнення окремих цілей, яка повинна здійснюватися відповідно з генеральною метою того чи іншого проекту

Завдання 3. Дайте відповіді на тести: 

Тест 1.Хто з учасників інноваційного проекту є майбутнім власником і користувачем результатів проекту:

1) 1) інвестор;

2) 2) замовник;

3) 3) проектувальник;

4) 4) постачальник.

Тест 2. Юридична особа, якій замовник делегує повноваження з керівництва роботами по проекту − це:

1) 1) постачальник;

2) 2) інвестор;

3) 3) науково − технічна рада;

4) 4) керівник проекту;

5) 5) структури, що підтримують виконання проекту.

Тест 3. Принцип ефективного управління інноваційними проектами передбачає:

1) 1) встановлення взаємозв’язків між потребами в створенні інновацій та можливостями їх здійснення;

2) 2) підтримку проектів з пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки та авторів комплексних проектів;

3) 3) замкнуту впорядкованість складових частин проекту як системи;

4) 4) опис повного циклу кожного етапу формування та реалізації проекту.

Тест 4. Бізнес − план інноваційного проекту − це:

1) 1) комплекс завдань НДДКР, взаємозв’язаних за ресурсами, виконавцями та термінами здійснення, а також робіт з їх забезпечення для ефективної реалізації;

2) 2) план, який допомагає оцінити та обґрунтувати можливості реалізації проекту в умовах конкуренції;

3) 3) план ресурсного забезпечення інноваційного проекту, який визначає склад і потреби в ресурсах, строк постачання, потенційних постачальників і виконавців;

4) 4) план, що визначає обсяги і строк виконання робіт, дати початку і закінчення робіт, тем, завдань, резерви часу та величини ресурсів, необхідних для виконання проекту.

Тест 5. Інноваційний проект − це:

1) 1) визначення загальних принципів і генеральних напрямів розвитку науки;

2) 2) це комплекс прин­ципів і дій, на основі яких вибираються, розробляються та впроваджуються нові продукти;

3) 3) сукупність різних видів ресурсів, включаючи матеріально − виробничі, фінансові, інтелектуальні, науково − технічні та інші ресурси, що необхідні для здійснення інноваційної діяльності;

4) 4) це система взаємопов’язаних цілей і програм їхнього досягнення, що являють собою комплекс науково − дослідних, дослідно − конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних та інших заходів, відповідним чином організованих і забезпечуючих ефективне вирішення науково − технічного завдання.

Тест 6. Основні учасники інноваційного проекту:

1) 1) розробник, замовник, дослідник, технолог;

2) 2) замовник, інвестор, проекту­вальник, постачальник, науково − технічні ради, керівник проекту, структури, що підтримують проект;

3) 3) керівник, дослідник, генератор ідей, технолог;

4) 4) замовник, проекту­вальник, постачальник, керівник проекту, структури, що підтримують проект.

Тест 7. Види планів за змістом:

1) техніко − економічний, об’ємно − календарний, опервативний;

2) продуктивно − тематичний, об’ємно − календарний, техніко − економічний, бізнес − план;

3) поточний, опервативний, стратегічний;

4) бізнес − план, окремих видів робіт; проекту в цілому.

 

Завдання 4.Дайте характеристику системи управління інноваційним проектом підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність (на прикладі конкретного підприємства за вибором студента).

Література: с. 7 − 9, 11, 15, 19, 23, 25.

Тема 14. Інноваційне підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності

 

Алгоритм вивчення теми

 

1. Вивчаючи цю тему, слід, перш за все, звернути увагу на визначення поняття «інноваційне підприємництво». Інноваційне підприємництво це − особливий вид комерційної діяльності, головною метою якого є отримання прибутків шляхом створення і активного розповсюдження інновацій в усіх сферах народного господарства.

Інноваційне підприємництво здійснюється у двох різних організаційних формах:

− − у формі індивідуального підприємництва (ІДП) без створення підприємства як самостійної юридичної особи;

− − шляхом створення самостійного підприємства, як окремої юридичної особи з правом здійснення всієї господарської діяльності – мале інноваційне підприємство (МІП).

Особливою формою організації інноваційної діяльності є малі інноваційні підприємства.

Необхідно зазначити, що найбільш суттєвою різницею в механізмах господарювання ІДП та МІП є:

− − порядок та умови державної реєстрації та ліквідації;

− − склад та умови податкових та інших соціальних платежів;

− − наявність умови користування спеціальними пільгами для малого бізнесу;

− − звітність та податкова відповідальність.

Для розвитку національної економіки найбільш суттєвим та ефективним вважається створення МІП. Характерними ознаками для здійснення науково − виробничих процесів малих інноваційних підприємств є:

− − розробка та просування на ринку нових продуктів і передових технологій;

− − висока частка НДДКР для створення нових конкурентноздатних продуктів і послуг;

− − масштабний вплив інновацій, нових виробів і передових технологій на прибуток та обіг МІП;

− − висока частка інвестицій в НДДКР та пов’язане з ними оновлення виробництва в загальній чисельності персоналу;

− − значна часка наукового, лабораторного і дослідного обладнання в основних фондах МІП;

− − високий рівень ризику, пов’язаний із здійсненням інноваційних проектів.

МІП створюється для отримання прибутків за рахунок створення та розповсюдження ефективних нововведень. Економічний результат його діяльності залежить від тієї життєвої фази життєвого циклу, на якій знаходиться підприємство. Перша фаза являє собою концептуальну стадію розвитку МІП, на якій майбутній засновник оцінює інноваційну ідею, знаходить для неї потенційну нішу на ринку та вивчає можливості її комерційного використання. Ця фаза повинна довести життєздатність інноваційної ідеї та визначити чинники її комерційного успіху.

Фаза розвитку передбачає початкову інноваційну діяльність організацій, пов’язану з проведенням додаткових НДДКР, виготовленням і дослідженням дослідних зразків продукції, розробкою технічної та технологічної документації, організаційним опрацюванням інноваційного проекту, закупівлею, монтажем та налагодженням виробничого обладнання і початком виробничої діяльності.

Характерною особливістю фази зростання є розширення масштабів інноваційної діяльності, нарощування виробництва й обсягу продажу інноваційного продукту, пошук і освоєння нових ринків, пошук нових організаційних рішень і удосконалення менеджменту.

Фази зрілості МІП досягає в умовах, коли його основні ринки гублять перспективу подальшого розширення. Головним завданням МІП на цій фазі є пошук нових інноваційних ідей, модернізація інноваційного продукту, його модифікація.

Фаза затухання може настати для МІП в будь − якій момент під впливом несприятливих зовнішніх чи внутрішніх чинників і кризової ситуації, що виникає.

Кардинальним способом виходу із кризової ситуації є реформування підприємства на основі санації його діяльності. Першим джерелом фінансування санаційних заходів може бути отримання заставного кредиту банків. Другим – засоби від реалізації активів МІП.

Вибір організаційно − правової форми МІП має важливе значення для побудови системи управління, прийняття стратегічних рішень, способу розподілу прибутку, характеру матеріальної відповідальності засновників, мотиваційних та багатьох інших факторів діяльності підприємства.

Організація процесів діяльності МІП включає створення чотирьох структур: основної науково − виробничої структури; структури управління; структури персоналу; виробничої інфраструктури.

Основна науково − виробнича структура МІП включає склад його основних наукових і виробничих підрозділів, а також визначається структура управління підприємством.

На базі основної науково − виробничої структури МІП формується склад управлінських посад і підрозділів, а також визначається структура управління підприємством.

Підбір персоналу здійснюється згідно з вимогами посадових інструкцій в рамках штатного розкладу підрозділів, відділів, передбачених прийнятною організаційною структурою МІП.

Виробнича інфраструктура МІП складається із зовнішніх по відношенню до нього організацій, від діяльності яких залежить результати його функціонування.

 

2. Готуючись до семінарського заняття №15, необхідно ознайомитися і опрацювати основні літературні джерела та підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

 

3. На семінарському зайняті Вам необхідно взяти участь в обговоренні питань, що стосуються основних ознак та форм інноваційного підприємництва; слабких та сильних сторін інноваційних підприємств; етапів створення нового малого інноваційного підприємництва.

 

4. Знання з вивченої теми будуть контролюватися згідно з встановленими вимогами та критеріями оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми під час семінарського заняття.

Семінарське заняття № 15

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.