Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 10. Стратегічний і тактичний маркетинг в інноваційній сфері

Алгоритм вивчення теми

1. Розгляд цієї теми слід розпочати з вивчення сутності маркетингу в інноваційній сфері, його основних цілей, завдань і видів.

На сьогодні інноваційні підприємства стоять перед необхідністю онов­лення технологічної бази виробництва, поліпшення якості продукції, що випускається, розширення ринків збуту, в тому числі й вихід на зарубіжні ринки. Вирішення цих завдань можливе за допомогою маркетингу.

Маркетинг − це діяльність з вивчення ринку, управління та регулю­вання виробництва та збуту товарів і послуг на основі інформації про кон’юнктуру ринку. Основні види маркетингу: стратегічний та тактичний.

Стратегічний маркетинг спрямований на вивчення ринку та визначення конкурентної поведінки підприємства. Він може бути регулярним та сана­ційним. Регулярний маркетинг спрямований на підтримку конкурентноздатності інноваційного підприємства та освоєння нових ринків збуту. Потреба в санаційному маркетингу виникає тоді, коли спостерігається суттєве зни­ження конкурентноздатності інноваційного підприємства (погіршуються фі­нансові та виробничі показники інноваційного підприємства, звужується ри­нок збуту товарів інноваційного підприємства).

Регулярний та санаційний інноваційний маркетинг передбачає прийняття фірмою управлінських рішень відносно вибору:

- - продукту;

- - співвідношення між рівнем вертикальної інтеграції та контрактації в операціях з продуктом, що освоюється;

- - типів угод;

- - способу фінансування інноваційного проекту з освоєння випуску та продажу нового продукту.

Тактичний інноваційний маркетинг розуміють як:

- - підготовку до розміщення на ринку нового продукту;- - систему заходів з просування продукту на ринок.

Він передбачає:

- - маркетингові дослідження по новому продукту;

- - дослідження на нових сегментах ринку для продукту, що раніше ви­пускався;

- - попереднє розміщення на ринку продукту;

- - рекламу нового продукту;

- - організацію системи збуту нового продукту;

- - забезпечення можливості постачання продукту на найбільш конку­рентних умовах;

- - закріплення продукту на ринку.

Розгляньте ці складові елементи тактичного інноваційного маркетингу більш детально. Окрім просування на ринок нових продуктів предметом інноваційного маркетингу може бути також просування на ринок нових технологій. Це, перш за все, продаж ліцензій на винахід та ноу − хау, закла­дені в новий продукт або в технологічний процес, а також обладнання для його виготовлення.

2. Готуючись до семінарського заняття №10, необхідно опрацювати основні літературні джерела і підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. Під час роботи на семінарських заняттях Вам необхідно взяти участь в обговоренні основних питань, що стосуються наступного: сутності, цілей, завдань і видів інноваційного маркетингу; характеристики стратегічного інноваційного маркетингу, змісту регулярного та санаційного інноваційного маркетингу; сутності, цілей і завдань тактичного інноваційного маркетингу.

4. Контроль знань з теми буде проводитися згідно з встановленими вимогами та критеріями оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми під час семінарського заняття.

 

Семінарське заняття №10

Стратегічний і тактичний маркетинг в інноваційній сфері

Мета: зрозуміти сутність і зміст маркетингу в інноваційній сфері, розібратися в особливостях стратегічного та тактичного інноваційного маркетингу.

 

Питання для обговорення

1. Маркетинг у інноваційній сфері:

− − сутність інноваційного маркетингу;

− − основні цілі та завдання інноваційного маркетингу;

− − види інноваційного маркетингу.

2. Характеристика стратегічного інноваційного маркетингу:

− − сутність стратегічного інноваційного маркетингу, його основні види;

− − сутність регулярного інноваційного маркетингу;

− − зміст санаційного інноваційного маркетингу.

3. Тактичний інноваційний маркетинг: сутність, цілі та завдання:

− − сутність тактичного інноваційного маркетингу;

− − система цілей і завдань тактичного інноваційного маркетингу.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Маркетингові дослідження нового продукту і нових сегментів ринку.

2. Система рекламних заходів щодо нового продукту.

3. Організація системи збуту нового продукту.

4. Засоби закріплення нового продукту на ринку.

 

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із даних тем.

1. Маркетингові дослідження як основа стратегічного інноваційного маркетингу.

2. Стратегічний і тактичний інноваційний маркетинг у діяльності інноваційного підприємства (на конкретних прикладах).

 

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Тест 1. Для етапу розробки характерно:

1) 1) стабілізація обсягів продажу;

2) 2) скорочення ринку;

3) 3) аналіз можливостей виробництва продукції;

4) 4) усі відповіді правильні.

Тест 2. Поява нової торговельної марки характерна для такого етапу життєвого циклу продукту:

1) 1) розробки;

2) 2) виведення на ринок;

3) 3) зростання;

4) 4) зрілість;

5) 5) немає правильної відповіді.

Тест 3. Утримання власної частки ринку є основним завданням маркетингу на такому етапі життєвого циклу продукту:

1) 1) зростання;

2) 2) зрілість;

3) 3) насиченість ринку;

4) 4) падіння;

5) 5) усі відповіді правильні.

Тест 4. Вибір найбільш платоспроможних споживачів з незадоволеними потребами проводиться за допомогою методу:

1) 1) консервативного;

2) 2) перспективного;

3) 3) радикального.

Тест 5. Регулярний інноваційний маркетинг є частиною

1) 1) тактичного;

2) 2) стратегічного;

3) 3) виробничого;

4) 4) немає правильної відповіді.

Тест 6. Маркетингові дослідження по новому продукту передбачають:

1) 1) оцінку існуючого та прогнозування динаміки майбутнього попиту на продукти;

2) 2) рекламу продукту;

3) 3) виставку нового продукту;

4) 4) усі відповіді правильні.

Тест 7. Згідно з «концепцією діаманта» Майкла Портера конкурентоспроможність компаній і її фінансова стабільність залежать від її:

1) 1) здатності постійного освоєння, випуску та продажу продукції;

2) 2) можливостей оволодівати новими технологічними процесами;

3) 3) доступу до технологій, які компанія придбала за ліцензіями;

4) 4) усі відповіді правильні.

 

Завдання 3. Дайте характеристику системи маркетингових досліджень нового продукту і нових сегментів ринку, що здійснюється фахівцями відомої міжнародної компанії (компанія за вибором студента).

Завдання 4. Дайте характеристику системи збуту інноваційного продукту відомої міжнародної компанії (компанія за вибором студента).

Література: с. 6, 8, 11, 12, 13, 19, 26.

Тема 11. Організація інновацій в зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчення організації здійснення та впровадження інновацій у зовнішньо­економічній діяльності підприємств слід розпочати з самого поняття «орга­нізація інновацій», особливостей і основних завдань організації інноваційного процесу, становлення та розвитку організаційних форм інноваційних підприємств.

Поняття «організація інновацій» характеризує способи упорядкування та регулювання дій окремих особистостей та груп співробітників, орієнтова­них на досягнення цілей зі створення та реалізації в соціально − культурній, науково − технічній, економічній і виробничій сферах діяльності людей інно­вації будь − якого виду та спрямованості, різного ступеня новизни та склад­ності, практичної цінності та ефективності.

Організаційна структура НДДКР – це сукупність наукових, конструкторських, проектних, технологічних та інформаційних підрозділів (лабораторій, відділів, секторів), які здійснюють основну творчу діяльність, спрямовану на створення нового інтелектуального продукту – інновацій.

Одна із основних проблем управління інноваційною діяльністю у великих промислових групах полягає в поєднанні рентабельного виробництва та в активному проведенні НДДКР. Необхідність цього поєднання висвітила цілий ряд організаційно − управлінських проблем: питання взаємодії різних форм організації виробничо − господарської діяльності в рамках корпорації; застосування різних систем управління; формування організаційних структур відповідного типу, міжфункціональна взаємодія всіх елементів інноваційного процесу, визначення ролі і місця фундаментальної науки в комерційній фірмі.

Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на основні види організаційних структур за ознакою:

− − структура, організована за галузями науки (сферами знань) і техніки − функціональна;

− − структура, організована за продуктовою чи технологічною ознаками − тематична;

− − структура, організована за стадіями НДДКР;

− − комбіновані структури (системно − компонентні).

 

2. Підготуватися до семінарських занять № 11, 12, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела і підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

 

3. Працюючи на семінарському занятті, Вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань, де особливу увагу звернути на наступні ключові аспекти теми: сутність поняття «організація інновацій», особливості організації інновацій, чинники впливу на формування організаційної структури інноваційного підприємства, принципи формування організаційної структури інноваційного підприємства.

Особливу увагу слід звернути на вивчення основних видів організаційних структур: функціональна, тематична, проектна, фазна та комбіновані структури.

 

4. Знання з вивченої теми будуть контролюватися згідно з встановленими вимогами та критеріями оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми під час семінарського заняття.

 

Семінарське заняття №11

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.