Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтратегічне управління інноваціями

Мета: розібратися у сутності стратегічного управління інноваціями, зрозуміти сутність, переваги та особливості основних типів інноваційних стратегій, ознайомитися з етапами стратегічної поведінки інноваційного підприємства.

 

Питання для обговорення

1. 1. Стратегічне управління інноваціями: поняття, сутність, цілі, завдання:

− − поняття і сутність стратегічного управління інноваціями;

− − кількісні та якісні цілі стратегічного управління інноваціями; завдання стратегічного управління інноваціями.

2. 2. Поняття, сутність і типи інноваційних стратегій:

− − поняття і сутність інноваційних стратегій;

− − типи інноваційних стратегій, характеристика активних наступальних стратегій і оборонних стратегій;

3. 3. Зміст і форми стратегічного управління інноваціями. Етапи стратегічної поведінки інноваційного підприємства.

− − розробка філософії інноваційного підприємства;

− − підприємницька політика інноваційного підприємства;

− − стратегічне планування, цілі;

− − технологія розробки інноваційних стратегій;

− − оперативні завдання інноваційного підприємства;

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Ефективний розподіл і використання ресурсів та адаптація до зовнішнього середовища як основна мета стратегічного планування.

2. Розробка стратегічного інноваційного планування:

а) основні відмінності стратегічного планування від оперативного;

б) основні компоненти стратегічного планування.

3. Місце та роль системи контролінгу на розвинених інноваційних підприємствах.

4. Стилі керівництва в стратегічному управлінні інноваціями.

 

Завдання 1. Виконати реферат на одну із даних тем .1. 1. Технологія розробки стратегії інноваційного підприємства (на конкрет­ному прикладі).

2. 2. Процес реалізації стратегії інноваційного підприємства (на прикладі конкретного підприємства).

3. 3. Найпоширеніші методи та засоби стратегічного управління інновація­ми в практичній роботі інноваційного підприємства.

 

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Тест 1. Яка послідовність етапів стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства?

1) 1) визначення альтернативних інноваційних стратегій;

2) 2) визначення інноваційних цілей;

3) 3) визначення місії інноваційного підприємства;

4) 4) аналіз сильних і слабких сторін інноваційного підприємства;

5) 5) реалізація інноваційних стратегій;

6) 6) аналіз зовнішнього середовища інноваційного підприємства;

7) 7) аналіз інноваційних стратегій.

 

1) 1) 5, 2, 3, 6, 1, 4, 7;

2) 2) 1, 3, 7, 4, 2, 6, 5;

3) 3) 3, 2, 6, 4, 1, 5, 7;

4) 4) 3, 2, 7, 5, 4, 6, 1.

Тест 2. Про який термін в інноваційному менеджменті йде мова: «Це взаємопов’язаний комплекс дій, спрямованих на укріплення життєдіяльності та економічної потужності інноваційного підприємства відносно конкурентів»:

1) 1) інноваційна стратегія;

2) 2) інноваційна політика;

3) 3) інноваційний проект;

4) 4) інноваційна програма.

Тест 3. Процес передбачення глобальних змін в економічній ситуації, пошуку та реалізації кардинальних рішень, що забезпечать сталий розвиток інноваційного підприємства − це:

1) 1) інноваційна політика;

2) 2) стратегічне управління інноваціями;

3) 3) інноваційний проект;

4) 4) інноваційна програма.

Тест 4. Про яку стратегію інноваційного підприємства йде мова: «Це модель поведінки інноваційного підприємства в цілому та окремої стратегічної господарської одиниці в тій чи іншій конкретній ринковій ситуації»:

1) 1) функціональна стратегія;

2) 2) базова стратегія;

3) 3) наступальна стратегія;

4) 4) стратегія розвитку.

Тест 5. Для «наступальної» стратегії інноваційного підприємства характерно:

1) 1) розробка заходів для окремих функціональних сфер діяльності;

2) 2) злиття і поглинання існуючих компаній;

3) 3) реакція на дії конкурентів;

4) 4) реакція на потреби та поведінку споживачів.

Тест 6.Для стратегії активних НДДКР характерно:

1) 1) проведення ретельного вивчення ринку;

2) 2) розширення обсягів діяльності підприємства;

3) 3) використання в умовах повільних змін кон’юнктури ринку;

4) 4) високий рівень рентабельності.

Тест 7.Стратегія диференціації продукції ґрунтується на:

1) 1) зниженні витрат виробництва;

2) 2) модернізації і модифікації продукту з якісним дизайном;

3) 3) використання уже відомих технологій;

4) 4) збереження стабільних позицій підприємства інноваційного підприємства на ринку.

 

Завдання 3. Дайте характеристику типів інноваційних стратегій американських ТНК (на прикладі конкретної ТНК).

Завдання 4. Дайте характеристику типів інноваційних стратегій японських ТНК (на прикладі конкретної ТНК).

Література: с. 6 −9, 19, 26.

Тема 9. Планування інноваційних процесів
у зовнішньоекономічній діяльності

 

Алгоритм вивчення теми

1. Ця тема розкриває сутність і зміст планування інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності.

Одним з основних елементів внутрішньофірмового управління діяльністю інноваційного підприємства (ІП), що займається зовнішньоекономічною ді­яльністю, є планування. Планування інновацій − це система рахунків, спря­мованих на вибір і обґрунтування цілей розвитку ІП та підготовку управ­лінських рішень, необхідних для їх безперечного досягнення. У рамках сис­теми менеджменту підсистема планування виконує сім функцій:

− − цільова орієнтація усіх учасників на досягнення генеральної мети спільного інноваційного проекту або ІП в цілому;

− − перспективна орієнтація та передбачення конкретних заходів, спрямо­ваних на підтримку сприятливих тенденцій чи стримування негативних;

− − координація діяльності усіх учасників інновацій;

− − підготовка управлінських рішень (аналіз проблем, виконання прогно­зів, дослідження всіх альтернатив, виконання економічного обґрунтування найбільш раціональних рішень);

− − створення об’єктивної бази для ефективного контролю;

− − інформаційне забезпечення учасників інноваційного процесу завжди є об'єктом стимулювання і основою для розрахунків.

Види планів розрізняються за метою, предметом, рівнем, змістом і періо­дом планування. За цільовою орієнтацією розрізняють стратегічне та опера­тивне планування.

Залежності від змісту інновації планування поділяються на:

− − продуктово − тематичне планування;

− − техніко − економічне планування;

− − обсягово − календарне планування.

Відповідно до розподілу праці за предметної ознаки на ІП в окремі види планів виділяють планування НДДКР, виробництва, збуту, матеріаль­но − технічного забезпечення, інформаційного забезпечення, фінансів, персо­налу тощо.

Згідно з прийнятою організаційною структурою ІП розрізняють планування діяльності ІП в цілому, окремих структурних одиниць, окремих інноваційних проектів та індивідуальне планування діяльності виконавців.

Враховуючи періоди планування, розрізняють плани довгострокові, орі­єнтовані на п’ять і більше років, середньострокові та короткострокові. Розгляньте більш детально ці види планування.

Організація планування інновацій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств передбачає вирішення трьох комплексів питань:

− − склад і характер спеціалізації органів планування інновацій;

− − форми координації робіт з планування інновацій;

− − характер формалізації процесів планування інновацій.

Склад і характер спеціалізації органів планування інновацій на підпри­ємстві визначається трьома основними чинниками: рівнем централізації планування, типом загальної системи управління та прийнятої форми орга­нізації інновацій.

Одним з важливих завдань організації планування інновацій на підпри­ємстві є взаємоув’язка окремих планів в єдиний комплекс узгоджених та субординованих планових завдань, тобто їх координація. Розрізняють три види координації планів: за періодами, змістом, рівнем планування.

 

2. Готуючись до семінарського заняття №9, необхідно ознайомитися і опрацювати основні літературні джерела та підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

 

3. На семінарському зайняті Вам необхідно взяти участь в обговоренні питань, що стосуються: сутності і принципів планування інновацій в зовнішньоекономічній діяльності підприємств, видів планування інновацій на підприємстві, організації планування інновацій на підприємстві, методів внутрішньофірмового планування інновацій.

 

4. Знання з вивченої теми будуть контролюватися згідно з встановленими вимогами та критеріями оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми під час семінарського заняття.

 

Семінарське заняття № 9

Планування інноваційних процесів у зовнішньоекономічній діяльності

Мета: розібратися у сутності й основних завданнях планування інновацій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства; розглянути основні принципи планування інновацій в зовнішньоекономічній діяльності підприємств; навчитися класифікувати види планування інновацій на підприємстві та характеризувати їх.

Питання для обговорення

 

1. 1. Сутність і значення планування інновацій в зовнішньоекономічній діяльності підприємств:

− − завдання планування інновацій, їх характеристика;

− − принципи планування інновацій.

2. 2. Види планування інновацій на підприємстві та їх характеристика:

− − характеристика видів планів на підприємстві;

− − характеристика видів внутрішньофірмового планування інновацій;

− − порівняльна характеристика стратегічного та оперативного планування.

3. 3. Організація планування інновацій на підприємстві:

− − склад і характер спеціалізації органів планування інновацій;

− − види координації планування;

− − характер формалізації процесів планування інновацій.

4. 4. Методи внутрішньофірмового планування інновацій:

− − науково − технічне прогнозування;

− − продуктово − тематичне планування інновацій;

− − об’ємно − календарне планування інновацій;

− − виробниче планування інновацій.

 

Питання для самостійного вивчення

1. 1. Загальні вимоги до формування мети планування інновацій.

2. 2. Проектування інноваційних продуктів і процесів.

Завдання 1. Виконайте реферати на одну із даних тем.

 

1. 1. Технологія планування інноваційних процесів (на прикладі конкретного підприємства, що займається ЗЕД).

2. Особливості використання методів внутрішньофірмового планування інновацій на сучасних підприємствах, що займаються ЗЕД.

 

Завдання 2. Приведіть у відповідність порівняльну характеристику стратегічного та оперативного планування, враховуючи основні ознаки класифікації:

 

Ознаки класифікації Стратегічне Оперативне
1. Рівень ієрархії 1) акцент на довгостроко­вий, частково −, коротко − та середньостроковий 1) зосередження на корот­ко − та середньостроковому
2. Ступінь деталізації 2) всі рівні менеджменту з особливим акцентом на середній 2) переважно вищий рівень менеджменту
3. Невизначеність 3) в основному добре структуризовані 3) переважно неструктуризовані
4. Вид проблеми 4) в основному внутрішня 4) переважно зовнішнє
5. Горизонт часу 5) високий ступінь 5) низький ступінь
6. Потреби в інформації 6) укрупнена проробка 6) детальна проробка
7. Альтернативи 7) охоплює всі напрями та структурні одиниці підпри­ємства і всіх учасників 7) концентрується на найваж­ливіших проблемно-структур­них областях і підрозділах
8. Обсяг 8) обмежений спектр альтернатив 8) широкий спектр альтернатив

 

Завдання 3. Впишіть необхідні терміни в речення

 

1. Система розрахунків, що спрямована на вибір і обґрунтування мети розвитку підприємства та підготовку управлінських рішень, необхідних для їх безперечного досягнення є_______ _______.

2. _______ _______ планування інновацій полягає у формуванні перспективних напрямів і тематики НДДКР, підготовці програм і заходів з оновлення продукції, удосконалення технології та організації виробництва на підприємстві.

3. _______ _______ планування включає розрахунки матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для виконання номенклатурно − тематичних завдань, а також оцінку економічних результатів і ефективності інноваційної діяльності на підприємстві.

4. _______ _______ полягає у плануванні обсягів робіт і завантаження підрозділів і виконавців; побудова календарних графіків проведення робіт за окремими проектами, всієї сукупності робіт, що плануються, завантаження обладнання та виконавців; розподіл робіт за окремим календарним періодом.

5. Принцип _______ планування реалізується в умовах, коли воно базується на врахуванні законів; тенденцій науково − технічного і економічного розвитку, враховує об’єктивні умови та специфічні риси конкретного інноваційного підприємства.

Завдання 4. Дайте відповіді на тести:

Тест 1. Планування інновацій − це :

1) 1) система розрахунків, спрямована на вибір та обгрунтування цілей підприємства;

2) 2) використання інструментів у досягненні інноваційної мети підприємства;

3) 3) робоча гіпотеза інноваційної діяльності фірми;

4) 4) опис майбутнього на основі роботи підсвідомості.

Тест 2. Принцип бюджетної збалансованості означає:

1) 1) урахування законів і тенденцій науково − технічного й економічного розвитку;

2) 2) довгостроковий характер результатів ї тривалий цикл здійснення інновацій;

3) 3) вимогу динамічної реакції планів на відхилення в ході робіт;

4) 4) складання матеріальних, трудових, фінансових та інших планів.

Тест 3. Принцип домінування стратегічних аспектів означає:

1) 1) складання матеріальних, трудових, фінансових та інших планів;

2) 2) вимогу динамічної реакції планів на відхилення в ході робіт;

3) 3) системний взаємозв’язок усіх розроблюваних на підприємстві планів;

4) 4) довгостроковий характер результатів і тривалий цикл здійснення інновацій.

Тест 4. Гнучкість у плануванні інновацій характеризується:

1) 1) взаємозв’язом планів різної тривалості;

2) 2) постійним здійсненням планових розрахунків з коректування виробництва;

3) 3) еластичністю планування;

4) 4) здатністю планів реагувати на прояв випадкових факторів;

5) 5) наступністю і взаємозв’язком планів різної складності і тривалості.

Тест 5. За цільовою орієнтацією планування інновацій поділяється на:

1) 1) комплексне;

2) 2) стратегічне та оперативне;

3) 3) планування виробництва, планування збуту, планування матеріально − технічного забезпечення, фінансів, персоналу;

4) 4) продуктово − тематичне, техніко − економічне, об’ємно − кален-дарне.

Тест 6. За змістовним аспектом планування інновації поділяються на:

1) 1) стратегічне та оперативне;

2) 2) продуктово − тематичне, техніко − економічне, об’ємно − кален-дарне;

3) 3) планування виробництва, планування збуту, планування матеріально − технічного забезпечення, фінансів, персоналу;

4) 4) комплексне.

Тест 7. Координація планів:

1) 1) поєднання різних видів планових розрахунків;

2) 2) формування перспективних напрямів і тематики наукових досліджень;

3) 3) доведення планового рішення до виконавців і його реалізація;

4) 4) взаємозв’язок окремих планів у єдиний комплекс погоджених і чітко субординованих планових завдань.

Тест 8. Розробка календарних планів передбачає:

1) 1) стратегічне планування;

2) 2) середньострокове планування;

3) 3) оперативне планування;

4) 4) комплексне планування.

 

Література: с. 6, 8, 11, 12, 13, 19, 26.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.