Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність і характеристика інноваційної інфраструктури

Мета: знати зміст основних видів інноваційної діяльності підприємства, що здійснює зовнішньоекономічна діяльність; розібратися в основних елементах інноваційної інфраструктури; сформувати чітке уявлення про сучасні організаційні форми, які забезпечують розвиток інноваційних процесів міжнародних компаній − лідерів світового ринку.

 

Питання для обговорення

1. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту:

- - сутність інноваційної діяльності підприємств, що здійснює зовнішньоекономічна діяльність;

- - складові елементи інноваційної діяльності;

- - об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності;

- - основні види інноваційної діяльності;

- - основні напрями інноваційної діяльності.

 

2. Сутність і зміст інноваційної інфраструктури:

- - поняття і характеристика інноваційної інфраструктури;

- - головна мета та завдання інноваційної інфраструктури;

- - складові системи інноваційної інфраструктури.

 

3. Класифікація інноваційних підприємств:

- - поняття і сутність інноваційного підприємства;

- - особливості інноваційного підприємства, що функціонує у зовнішньоекономічній сфері;

- - характеристика класів інноваційного підприємства.

Питання для самостійного опрацювання

 

1. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності в країнах з ринковою економікою (країна за вибором студента).

2. Тенденції та проблеми створення сучасних організаційних форм інноваційної діяльності в українській економіці.

 

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із даних тем

 

1. 1. Сучасний стан науково − технічної сфери України.

2. 2. Можливості реалізації інновацій в організаційних структурах науко­во − технічної сфери в країнах ринкової економіки.Завдання 2. Приведіть у відповідність інноваційні терміни та їх ви­значення.

 

1. Інноваційна діяльність 1) сфера діяльності виробників і споживачів іннова­ційної продукції (робіт, послуг), що включає створення та розповсюдження інновацій
2. Науково-технічна діяльність 2) організації, фірми, об’єднання, що охоплюють увесь цикл здійснення інноваційної діяльності від генерації но­вих науково − технічних ідей та їх відпрацювання до випус­ку та реалізації наукомісткої продукції, що являє собою сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих одна одну систем і організаційних елементів, що їм відповіда­ють, необхідних та достатніх для ефективного здійснення даних видів діяльності
3. Наукова організація 3) комерційна організація, що займається реалізацією проектів, які приносять прибуток
4. Інноваційна сфера 4) конгломерат із кількох сотень дослідницьких закладів, промислових фірм, впровадницьких, венчурних організа­цій тощо, які пов'язує зацікавленість у виникненні нових ідей та їх найшвидшій комерціалізації
5. Інноваційна інфраструктура 5) діяльність, спрямована на використання та комерціалі­зацію результатів наукових досліджень і розробок для роз­ширення і оновлення номенклатури та поліпшення якості продуктів, що випускаються (товарів, послуг), удоскона­лення технології їх виготовлення з наступним впровад­женням і ефективною реалізацією на внутрішніх та зару­біжних ринках
6. Бізнес-інкубатор 6) компактно розташований комплекс, який включає наукові заклади, вищі навчальні заклади і підприємства, промислові, а також інформаційні, виставочні комплекси, служби сервісу і передбачає створення комфортних жит­лово-комунальних умов
7. Технопарк 7) діяльність, пов'язана зі створенням, розвитком, роз­повсюдженням і застосуванням науково − технічних знань в усіх галузях науки і техніки
8. Технополіс 8) організація (заклад, інноваційне підприємство), що ви­конує НДДКР в якості основної діяльності, незалежно від її належності до тієї чи іншої галузі економіки, організа­ційно − правової форми та форми власності

Завдання 3. Дайте відповіді на тести.

Тест 1.Який комплекс заходів передбачає інноваційна діяльність підприємства?

1) науково − технологічних;

2) організаційних;

3) фінансових;

4) комерційних;

5) усі відповіді правильні.

Тест 2. Діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок та зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг, є:

1) науково − технологічною;

2) науково − організаційною;

3) інноваційною;

4) науково − комерційною.

Тест 3.До складу інноваційної інфраструктури відносяться наступні системи:

1) фінансово − економічного забезпечення інноваційної діяльності;

2) підготовка управлінського персоналу;

3) маркетингова діяльність;

4) усі відповіді правильні.

Тест 4.Які з перерахованих нижче підприємств відносяться до класу інноваційних?

1) інноватори − лідери;

2) інноватори − послідовники;

3) підприємства, що створюють базові інновації;

4) усі відповіді правильні.

Тест 5.Який клас інноваційного підприємства, охарактеризованого нижче? „Це підприємство, що є ініціатором інновацій, функціонує в умовах підвищеного ризику, його діяльність пов’язана зі створенням нових товарів, нових поколінь техніки”:

1) інноватори − послідовники;

2) інноватори − лідери;

3) венчурні компанії;

4) усі відповіді правильні.

Тест 6.Підприємства, організації, установи, асоціації будь − якої форми власності, які надають послуги для забезпечення інноваційної діяльності. Це:

1) інноваційна сфера;

2) інноваційна інфраструктура;

3) науково − технічна сфера;

4) усі відповіді правильні.

Тест 7.До складових інноваційної діяльності відносяться:

1) інноваційний процес;

2) інвестиційний процес;

3) маркетингові дослідження ринків збуту товарів і конкурентного середовища;

4) усі відповіді правильні.

Завдання 4. Дайте характеристику сучасної інноваційної інфраструктури розвинених країн світу (на прикладі країни за вибором студента).

Література: с. 6 − 8, 11 − 13, 19.

 

Тема 4. Завдання та функції інноваційного менеджменту
у зовнішньоекономічній діяльності

Алгоритм вивчення теми

1. Ця тема розкриває сутність основних завдань інноваційного менеджменту, основні (предметні) та забезпечуючи процес інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності підприємств функцій.

Інноваційний менеджмент має забезпечити ефективне та узгоджене функціонування усіх зовнішніх і внутрішніх елементів інноваційного підприємства. Такий стан інноваційної системи називається гармонією. Зав­дання гармонізації відносно інноваційного підприємства (ІП) має ендоген­ний та екзогенний аспекти. Ендогенна гармонізація означає узгодження усіх внутрішніх структурних елементів інноваційного підприємства, його систем.

Основними завданнями внутрішньофірмового управління інноваціями є:

- - розробка стратегічної інноваційної концепції;

- - визначення тематичних напрямів діяльності та формування інновацій­них проектів і програм;

- - побудова організаційної структури та структури управління інноваці­ями;

- - планування виробничих процесів і реалізації інноваційної продукції;

- - підбір кадрів, ефективне використання потенціалу інноваційного під­приємства;

- - календарний розподіл робіт і контроль за їх виконанням;

- - створення творчої атмосфери та високої мотивації інтелектуальної праці.

Екзогенна гармонізація передбачає узгодження ІП з суперсистемами зов­нішнього середовища та реалізується через спеціальні процедури цільової орієнтації інноваційної діяльності та врахування обмежень цього середови­ща. Ця гармонізація передбачає вирішення таких завдань:

- - формування довго − та короткострокових цілей інноваційної діяльності;

- - організація та проведення маркетингових досліджень;

- - урахування екологічної ситуації та планування природозберігаючих заходів;

- - оцінка та використання прогресивного досвіду та досягнень конкурен­тів;

- - організація кооперації в інноваційних програмах;

- - урахування споживчого попиту та тенденцій НТП.

Менеджмент в будь − якій інноваційній структурі передбачає здійснення таких основних предметних функцій: формування цілей, планування, орга­нізація і контроль. Забезпечуючі функції інноваційного менеджменту вклю­чають: управлінські процеси та інструменти, що сприяють ефективному здійсненню предметних функцій управління на підприємстві. Сюди відно­сяться: делегування, мотивація, прийняття управлінських рішень, комуніка­ція. Розгляньте усі перераховані вище функції більш детально.

2. Підготуватися до семінарського заняття №4, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела та підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. Працюючи по семінарському зайняті, Вам необхідно взяти участь в обговоренні основних питань, де особливу увагу звернути на наступні ключові аспекти теми: сутність, зміст і характеристика основних предметних функцій інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності підприємства; сутність, зміст і характеристика соціально-психологічних і технологічних (процесуальних) функцій інноваційного менеджменту, визначитися з ключовими особливостями кожної функції і її ролі в ефективному здійсненні інноваційної діяльності підприємства у зовнішньоекономічній сфері.

4. Знання з вивченої теми будуть контролюватися згідно зі встановленими вимогами та критеріями оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми під час семінарського заняття.

 

Семінарське заняття №4

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.