Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 7. Міжнародний ринок технологій

 

Алгоритм вивчення теми

1. Розгляд цієї теми слід розпочати з вивчення особливостей міжнародного процесу організації досліджень і розробок, основними суб’єктами генерації ідей і їх споживачами, функціями малих дослідницьких фірм, посередницьких, венчурних фірм, їх особливостями.

Слід з’ясувати, хто бере участь у між­народному ринку нових технологій.

Так, ринкова структура на початковому етапі відтворювального циклу технології характеризується, з одного боку, великою кількістю дрібних ін­новаційних фірм та індивідуальних винахідників, які генерують нові тех­нічні ідеї та бажаючих реалізувати свої науково − технічні результати, з іншо­го боку, знаходиться велика кількість великих промислових компаній, гото­вих придбати найперспективніші з них для застосування у власному вироб­ництві шляхом скуповування патентів, ліцензій, контрактації дрібних фірм на умовах субпідряду, найму.

Значну роль у здійсненні зв’язку між різними учасниками процесу від­творення технології відіграють посередницькі фірми. Їх значення полягає в тому, що вони:

− − обслуговують науково − технічний обмін;

− − сприяють підвищенню швидкості розповсюдження нововведень в еко­номіці;

− − сприяють збільшенню віддачі від капіталовкладень в НДДКР.

Окрім посередницьких фірм, елементом інфраструктури, що сприяє роз­повсюдженню нових технологій, є розширення практики проведення ярмар­ків, виставок, на яких винахідники та дрібний інноваційний бізнес можуть продемонструвати свої досягнення в різних галузях знань.

Досягнення стратегічних конкурентних переваг у сучасних умовах гло­бального прискорення науково − технічного прогресу, скорочення терміну життя нових продуктів і процесів, а також постійного збільшення витрат на проведення НДДКР потребує не тільки проведення власних досліджень, але й використання результатів НДДКР інших компаній, в тому числі зарубіж­них, тобто міжнародних.Міжнародна передача технологій (трансферт технологій) − це сукупність економічних відносин між фірмами різних країн у царині використання за­рубіжних науково − технічних досягнень.

Слід відзначити наступні форми трансферту технологій на світовому ринку:

- - передача, продаж чи надання по ліцензії усіх форм промислової влас­ності (за виключенням товарних і фірмових знаків);

- - надання know − howі технологічного досліду;

- - торгівля високотехнологічною продукцією;

- - надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу та використання машин і обладнань, напівфабрикатів і матеріалів, отриманих за рахунок закупівлі, оренди, лізингу чи якимось іншим шляхом;

- - промислове та технічне співробітництво в частині, що стосується тех­нічного змісту машин, обладнання, напівфабрикатів, матеріалів;

- - надання консалтингових послуг та інжиніринг;

- - передача технологій в рамках науково-технічної виробничої кооперації;

- - передача технологій в рамках інвестиційного співробітництва.

Вивчаючи цю тему, варто розглянути процес передачі технологій, який складається з таких етапів:

1. Визначення потреби. Включає вивчення економічної необхідності за­міни існуючих технологій, вимог ринкового попиту, чинників конкуренції, порівняння технологій − тієї, що застосовується, та залученої.

2. Оцінка технологій. Пов’язана з визначенням усіх існуючих і розроб­люваних технологій, які можуть задовольнити потреби. Включає оцінку доступності, продуктивності альтернативних технологій, можливість їх адап­тації до умов країни.

3. Планування передачі технологій. Сюди входить фінансове, маркетин­гове планування; планування трансферту як у формі передачі машин, облад­нання, так і у формі передачі знань, науково − технічної документації, плану­вання навчання та підготовки кадрів, планування матеріальних потоків; пла­нування процесу впровадження технологій; процесу управління, експлуата­ції технології та її модернізації.

4. Здійснення трансферту технологій. Оцінка та вибір найбільш ефектив­ного способу впровадження технологій, визначення графіка введення, орга­нізація навчання персоналу, розробка систем контролю, управління, змісту та обслуговування технологій, а також розвиток місцевих можливостей для удосконалення технологій з урахуванням потреб національної економіки.

Для спільного вирішення науково − технічних проблем найбільш перспек­тивною формою організації міжнародного науково − технічного співробіт­ництва на сьогодні є створення стратегічних альянсів між фірмами різних країн. У рамках стратегічних альянсів забезпечується наступна взаємодія між фірмами:

- - спільне проведення НДДКР;

- - взаємний обмін науковими досягненнями;

- - взаємний обмін виробничим досвідом;

- - підготовка кваліфікованих кадрів.

2. Підготуватися до семінарського заняття 7, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела та підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. Під час роботи на семінарському занятті Вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань і звернути увагу на те, що ключовими аспектами теми є: сутність і характеристика міжнародного процесу організації наукових досліджень і розробок, учасники процесу НДДКР, їх основні функції та завдання; сутність і форми міжнародної передачі технологій, їх характеристика, зміст і структура процесу передачі технологій, сутність теорії життєвого циклу технологій, зміст стратегії науково − технічного співробітництва багатонаціональних і транспортних компаній.

4.Контроль знань з теми буде проводитися згідно з встановленими вимогами та критеріями оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми під час семінарського заняття.

Семінарське заняття №7

Міжнародний ринок технологій

 

Мета: Ознайомитися із основними учасниками процесу створення і освоєння технологій, розібратися в основних формах і структурі передачі технологій на міжнародному рівні, проаналізувати основні складові життєвого циклу технологій.

 

Питання для обговорення

1. Основні учасники міжнародного процесу створення і освоєння технологій:

− − індивідуальні винахідники;

− − підприємства малого бізнесу;

− − посередницькі фірми;

− − підприємства венчурного бізнесу;

− − транснаціональні і багатонаціональні компанії.

2. Сутність і форми міжнародної передачі технологій:

− − сутність міжнародної передачі технологій;

− − форми міжнародного трансферту технологій;

− − канали міжнародного трансферту технологій.

3. Структура процесу передачі міжнародних технологій:

− − сутність теорій життєвого циклу технологій;

− − етапи процесу передачі міжнародних технологій.

4. Сутність і зміст стратегії науково технічного співробітництва міжнародних компаній:

− − тенденції світового технологічного розвитку;

− − сутність міжнародного науково − технічного співробітництва міжнародних компаній.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Економічна доцільність продажу та купівлі технологій.

2. Інфраструктура міжнародних нових технологій.

3. Міжнародні стратегічні альянси як форма передачі новітніх технологій.

 

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із даних тем.

1. Особливості функціонування венчурного бізнесу як високоризикової діяльності.

2. Стратегічні альянси як можливість спільного вирішення фірмами науково − технічних проблем.

3. Форми трансферту технологій на світовому ринку (на прикладі відомих транснаціональних корпорацій).

 

Завдання 2. Дайте відповіді на тести:

 

Тест 1. Визначте учасника ринку технологій, який найчастіше виконує роль генератора ідей:

1) 1) транснаціональні корпорації;

2) 2) середні компанії;

3) 3) дрібні компанії;

4) 4) немає правильної відповіді.

Тест 2. Найбільш розповсюдженим способом реалізації нового продукту є:

1) 1) продаж;

2) 2) передача;

3) 3) дарунок;

4) 4) усі відповіді правильні.

Тест 3. Серйозною перепоною на шляху науково − технічного прогресу є процес:

1) 1) інтеграції;

2) 2) концентрації виробництва та капіталу;

3) 3) диверсифікації;

4) 4) немає правильної відповіді.

Тест 4. Як компанії найчастіше визначають пропозицію на сучасному міжнародному ринку технологій:

1) 1) дрібні;

2) 2) середні;

3) 3) крупні;

4) 4) всі відповіді правильні.

Тест 5. Елемент інфраструктури, що сприяє розповсюдженню нових технологій, є:

1) 1) посередницька фірма;

2) 2) виставки, ярмарки;

3) 3) біржі;

4) 4) аукціони;

усі відповіді правильні.

Тест 6. Визначте етап життєвого циклу технологій, на якому виникає взаємний обмін новими технологіями між країнами:

1) 1) дослідження та розробка;

2) 2) технологічне зростання;

3) 3) технологічна зрілість;

4) 4) немає правильної відповіді.

Тест 7. Найбільш перспективною формою організації міжнародного науково − технічного співробітництва є:

1) 1) стратегічні альянси;

2) 2) багатонаціональні компанії;

3) 3) спільні підприємства;

4) 4) холдінгові компанії;

5) 5) фінансово − промислові групи;

6) 6) усі відповіді правильні.

Завдання 3. Розгляньте процес організації міжнародного науково − технічного співробітництва на прикладі конкретного міжнародного стратегічного альянсу (міжнародний стратегічний альянс за вибором студента).

Завдання 4. Розгляньте процес формування і реалізації стратегії науково − технічного співробітництва на прикладі конкретної транснаціональної або багатонаціональної компанії.

Література: с. 7, 8, 10, 11, 18, 19, 24.

МОДУЛЬ 2

ФУНКЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.