Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСпортивна підготовка як багаторічний процес

 

У процесі побудови спортивної підготовки цілісність тренувального процесу забезпечується на основі певної структури, яка являє собою відносно стійкий порядок об’єднання компонентів (підсистем, сторін і окремих ланок), їх закономірне відношення один з одним і загальну послідовність.

Структура тренування характеризується, зокрема:

1) порядком взаємозв’язку елементів змісту тренування (засобів, методів загальної та спеціальної фізичної, тактичної та технічної підготовки і т.д.);

2) необхідним співвідношенням параметрів тренувального навантаження (його кількісних і якісних характеристик, обсягу та інтенсивності);

3) певною послідовністю різних ланок тренувального процесу (окремих занять та їх частин, етапів, періодів, циклів), що представляють фази або стадії цього процесу, під час яких тренувальний процес зазнає закономірні зміни.

Залежно від масштабу часу, в межах якого протікає тренувальний процес, розрізняють:

а) мікроструктуру – структуру окремого тренувального заняття, структуру окремого тренувального дня і мікроциклу (наприклад, тижневого);

б) мезоструктуру – структуру етапів тренування, що включають відносно закінчений ряд мікроциклів (сумарною тривалістю, наприклад, близько місяця);

в) макроструктуру – структуру великих тренувальних циклів типу піврічних, річних і багаторічних.

Багаторічний процес спортивної підготовки від новачка до майстра може бути представлений у вигляді послідовно чергуючихся великих стадій, що включають окремі етапи багаторічної підготовки, пов’язані з віковими і кваліфікаційними показниками спортсменів.

Слід зазначити, що в окремих видах спорту немає чітких меж між стадіями та етапами багаторічного процесу, як і суворих часових рамок цих стадій і етапів.

Раціональна побудова багаторічної спортивного тренування здійснюється на основі врахування наступних факторів:

- оптимальних вікових меж, у межах яких звичайно досягаються найвищі результати в обраному виді спорту;

- тривалості систематичної підготовки для досягнення цих результатів;

- переважної спрямованості тренування на кожному етапі багаторічної підготовки;

- паспортного віку, в якому спортсмен приступив до занять, і біологічного віку, в якому почалось спеціальне тренування;

- індивідуальних особливостей спортсмена і темпів зростання його майстерності.

Багаторічний процес тренування і змагань спортсмена будується на основі таких методичних положень:

1. Єдина педагогічна система, що забезпечує раціональну спадкоємність завдань, засобів, методів, організаційних форм підготовки всіх вікових груп. Основним критерієм ефективності багаторічної підготовки є найвищий спортивний результат, досягнутий в оптимальних вікових межах для даного виду спорту.

2. Цільова спрямованість стосовно найвищої спортивної майстерності в процесі підготовки для всіх вікових груп.

3. Оптимальне співвідношення (співмірність) різних сторін підготовленості спортсмена в процесі багаторічного тренування.

4. Неухильне зростання обсягу коштів загальної та спеціальної підготовки, співвідношення між якими поступово змінюється. З року в рік збільшується питома вага обсягу коштів спеціальної підготовки по відношенню до загального обсягу тренувального навантаження і відповідно зменшується питома вага загальної підготовки.

5. Поступальне збільшення обсягу та інтенсивності тренувальних і змагальних навантажень. Кожен період чергового річного циклу слід починати і завершувати на більш високому рівні тренувальних навантажень порівняно з відповідними періодами попереднього річного циклу.

6. Суворе дотримання поступовості в процесі використання тренувальних і змагальних навантажень, особливо в заняттях з дітьми, підлітками, так як всебічна підготовленість неухильно підвищується лише в тому випадку, якщо тренувальні та змагальні навантаження на всіх етапах багаторічного процесу повністю відповідають біологічному віку та індивідуальним можливостям спортсмена.

7. Одночасний розвиток рухових здібностей спортсменів на всіх етапах багаторічної підготовки і переважний розвиток окремих здібностей у вікові періоди, найбільш сприятливі для цього. У шкільні роки є можливості для розвитку всіх рухових здібностей, якщо забезпечено ефективний педагогічний вплив.

Переважна спрямованість тренувального процесу на етапах багаторічної підготовки визначається з урахуванням сенситивних періодів розвитку рухових здібностей. Разом із тим доцільно приділяти увагу вихованню тих рухових здібностей, які в даному віці активно не розвиваються. Особливо важливо дотримуватися співмірності у розвитку загальної витривалості і швидкісних здібностей, у розвитку загальної витривалості і сили, тобто тих якостей, в основі яких закладені різні фізіологічні механізми. У дівчат сенситивні періоди формування рухових здібностей наступають на один рік раніше.

Щоб раціонально побудувати багаторічний тренувальний процес, слід враховувати терміни, необхідні для досягнення найвищих спортивних результатів у тому чи іншому виді спорту. Як правило, здатні спортсмени досягають перших великих успіхів через 4–6 років, а вищих досягнень – через 7–9 років спеціалізованої підготовки.

Процес багаторічної підготовки спортсменів умовно ділиться на 4 етапи: попередньої підготовки, початкової спортивної спеціалізації, поглибленої спеціалізації в обраному виді спорту, спортивного вдосконалення.

Тривалість етапів багаторічної підготовки обумовлена особливостями виду спорту, рівнем спортивної підготовленості спортсменів. Чіткої межі між етапами не існує. Вирішуючи питання про перехід до чергового етапу підготовки, слід враховувати паспортний і біологічний вік спортсмена, рівень його фізичного розвитку та підготовленості, здатність до успішного виконання вікових тренувальних і змагальних навантажень.

Етап попередньої підготовки охоплює молодший шкільний вік і переходить у наступний етап з початком спортивної спеціалізації. На цьому етапі в тренувальних заняттях вирішуються наступні завдання:

1) освоєння спортсменами доступних знань у галузі фізичної культури і спорту;

2) формування необхідного основного фонду рухових умінь і навичок з окремих видів спорту, закріплення і вдосконалення їх;

3) сприяння гармонійному формуванню зростаючого організму, зміцненню здоров’я, всебічному розвитку рухових здібностей, переважно швидкісних, швидкісно-силових здібностей, загальної витривалості.

Підготовка дітей характеризується різноманітністю засобів, методів і організаційних форм, широким використанням елементів різних видів спорту, рухливих і спортивних ігор. Ігровий метод допомагає емоційно і невимушено виконувати вправи, підтримувати інтерес у дітей при повторенні навчальних завдань. На цьому етапі не рекомендується проводити тренувальні заняття з великими фізичними і психічними навантаженнями, що припускають застосування одноманітного, монотонного навчального матеріалу.

Етап початкової спортивної спеціалізації. Основними завданнями на цьому етапі є забезпечення всебічної фізичної підготовленості спортсменів, подальше оволодіння ними раціональної спортивною технікою, створення сприятливих передумов для досягнення найвищих результатів у віці, оптимальному для кожного виду спорту.

Спеціалізація має «багатоборний», аж ніяк не вузькоспрямований характер. Поряд з оволодінням основами техніки обраного виду спорту та інших фізичних вправ особлива увага приділяється розвитку тих рухових здібностей і формуванню рухових навичок, які мають важливе значення для успішної спеціалізації в обраному виді спорту.

Різнобічна підготовка при відносно невеликому обсязі спеціальних вправ більш перспективна для подальшого спортивного вдосконалення, ніж вузькоспеціалізоване тренування.

Переважною тенденцією динаміки навантажень у роки початкової спеціалізації має бути збільшення обсягу при незначному прирості загальної інтенсивності тренування. Хоча інтенсивність вправ теж зростає, ступінь її збільшення потрібно унормувати в більш вузьких межах, ніж приріст загального обсягу. Особлива ретельність у дотриманні міри напруженості навантажень потрібна під час інтенсивного росту і дозрівання організму, коли різко активізуються природні пластичні, енергетичні та регуляторні процеси, що саме по собі є для організму свого роду навантаженням.

Великі цикли тренування характеризуються розширеним підготовчим періодом. Змагальний період представлений як би в згорнутому вигляді.

Етап поглибленої спеціалізації в обраному виді спорту припадає на період життя спортсмена, коли, в основному, завершується формування всіх функціональних систем, що забезпечують високу працездатність і резистентність організму відносно до несприятливих факторів, що виявляється в процесі напруженої тренування. На цьому етапі тренувальний процес набуває яскраво виражену специфічність. Питома вага спеціальної підготовки неухильно зростає за рахунок збільшення часу, відведеного на виконання спеціально підготовчих і змагальних вправ.

Сумарний обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень продовжують зростати. Істотно збільшується кількість змагань в обраній спортивній дисципліні. Система тренування і змагань все більш індивідуалізується. Засоби тренування в більшій мірі за формою і змістом відповідають змагальним вправам, в яких спеціалізується спортсмен.

На цьому етапі основне завдання полягає в тому, щоб забезпечити досконале і варіативне володіння спортивною технікою в ускладнених умовах, її індивідуалізацію, розвинути ті фізичні та вольові якості, які сприяють вдосконаленню технічної та тактичної майстерності спортсмена.

Етап спортивного вдосконалення збігається з віком, сприятливим для досягнення високих спортивних результатів. На цьому етапі головними завданнями є підготовка до змагань і успішна участь у них. Тому порівняно з попередніми етапами тренування набуває ще більш спеціалізовану спрямованість. Спортсмен використовує весь комплекс ефективних засобів, методів і організаційних форм тренування, щоб досягти найвищих результатів у змаганнях. Обсяг і інтенсивність тренувальних навантажень досягають високого рівня. Все частіше використовуються тренувальні заняття з великими навантаженнями, кількість занять у тижневих мікроциклах досягає 10–15 і більше. Тренувальний процес все більш індивідуалізується і будується з урахуванням особливостей змагальної діяльності спортсмена.

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.