Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗРАХУНОК ПРОПУСКН0Ї СПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕГОНУ

 

Пропускна спроможність залізниць залежить від технічного оснащення i прийнятого графіка руху поїздів по перегонам.

Графік руху поїздів являє собою графічне зображення розкладу руху поїздів в координатних осях часу (горизонтальна вісь) i відстані (вертикальна вісь) з указанням часу прибуття, відправ­лення або беззупинкового пропуску поїздів по кожному роздільному пункту.

До основких елементів графіка відносяться:

1. Перегонний час ходу і швидкості, які установлюються за тяговими розрахунками для поїздів yсix категорій, а також для поодиноких локомотивів.

2. Станційні інтервали - мінімальний час між поїздами, що необхідний для викокання операцій по прийманню, відправленню або пропуску поїздів крізь роздільні пункти;

а) - інтервал схрещення поїздів на одноколійних лініях з зупинкою одного або двох поїздів на станції (рис. 4.1 а);

б) - інтервал безэупинкового схрещення поїздів на роздільних пунктах поздовжнього типу або на двоколійних вставках (рис. 4.1 б);

в) - інтервал неодночасного прибуття поїздів протилежих напрямків, коли одночасне прийняття цих поїздів, у відповідності до ПТЕ, не допускається (рис. 4.1 в);

г) - інтервал попутного прослідування поїздів на ділянках, обладнаних ПАБ (рис. 4.1 г).

Для наближених розрахунків величини станційних інтервалів можна приймати зa таблицею 4.1.

Загальна формула для визначення пропускної спроможності перегонів

де N - пропускна спроможність в поїздах або парках поїздів;

к – число поїздів (пар поїздів) в одному періоді;

tтехн - час технологічного "вікна" для виконання робіт по поточному утриманню i ремонту колії, контактної мережі, СЦБ (прий-мається 120 хв на двоколійних ділянках та 60 хв - на одноколійних ділянках);

- коефіцієнт надійності технічних пристроїв, з урахуванням рухомого складу (приймається рівним 0,91-0,95 при ПАБ, 0,9-0,96 при АБ i ЕЦ та 0,91-0,95 при ДЦ);

Тпер - період графікa, хв.

 


 
 

Таблиця 4.1 - Величини станційних інтервалів

Система автоматики і телемеханіки на перегонах і станціях Інтервали, хв
Напівавтоматичне блокування з ручним управлінням стрілками Напівавтоматичне блокування з електричною централізацією стрілок Автоблокування з ручним управлінням стрілками Автоблокування з електричною централізацією стрілок Диспетчерська централізація           1-0           4-4,5   3-4,0     -   -   -

 

На одноколійних ділянках, обладнаних ПАБ без блокпостів, ко­ли на перегоні може знаходитись тільки один поїзд, застосовується непакетний графік (рис. 4.2), для якого час періоду дорівнює

Тпер= t'+t"+ + + , (3)

де t' i t" - час ходу поїзда перегоном в непарному та парному напрямках без урахування часу на poзгiн i уповільнення на станціях, хв;

i - станційні інтервали по станціям А i Б, хв;

- час на розгін та уповільнення поїзда, хв.

При цьому максимальна пропускна спроможність в парах поїздів складає:

Пропускна спроможність двоколійної ділянки перегону, обладнаної АБ, розраховується в поїздах для кожної головної колії перегону за формулою:

де І - інтервал між поїздами в пакеті, хв

На двоколійних ділянках, не обладнаних АБ, застосовується пакетний графік, при цьому пропускна спроможність в кожному напрямку визначається за формулою:

де tгр - час ходу вантажного поїзда найбільшим перегоном, хв.

 

Пропускна спроможність при непаралельному графіку з урахуванням коефіцієнтів зняття, які показують, скільки вантажних поїздів (або яку частину вантажного поїзда) знімає з графіка один пасажирський, швидкий або збірний поїзд, визначається за формулою:

N=NB+ Nпс+ Nпв+ Nсб, (7)

де NB - кількість вантажних поїздів;

, , -коефіцієнти зняття вантажних поїздів відповідно пасажирськими, прискореними та збірними вантажними поїздами; при наближених розрахуках приймаються:

1,0-1,3 - на одноколійних ділянках при будь-яких системах AБ;

1,3-1,5 - на двоколійних ділянках не обладнаних АБ;

1,3-2,5 - на двоколійних ділянках обладнаних АБ (ДЦ).

Приклад 1. Визначити пропускну спроможність одноколійної ділянки МН при обладнанні її PПБ та АБ при ЕЦ на станціях.

Станційні інтервали прийняті:

при РПБ: = =3 хв; =5 хв; =6 хв;

при АБ; = =1 хв; =0; =4 хв.

 


 
 

Додатковий час на розгін =2 хв, на уповільнення =1 хв,

Станції М а б в г д е Н

 

 
 

 


t', хв   t", хв               Всього119 Всього131
Разом                

Рішення: перегін д-е з максимальним часом ходу пари поїздів 45 хв приймається обмежувальним.

Порядок пропуску цим перегоном, який забезпечує найменьший період графіка, установлюється шляхом аналізу чотирьох можливих схем (рис. 2.2 ):

1) обидва поїзда пропускаються на обмежувальний перегін без зупинок;

2) обидва поїзда пропускаються без зупинки з обмежувального перегону;

3) непарні поїзди пропускаються без зупинок через обидва роздільних пункта обмежувального перегону;

4) париі поїзди пропускаються без зупинок через обидва роздільних пункта обмежувального перегону. При РПБ період графіка складає;

1) Тпер=t'+t" + + + = 17+28+5+6+1+1=58 хв;

2) Тпер=t'+t" + + + = 17+28+3+3+2+2=55 хв;

3) Тпер=t'+t" + + + + = 17+28+5+3+2+1=56 хв;

4) Тпер=t'+t" + + + + = 17+28+3+6+2+1=57 хв.

При АБ період графіка скдадає:

1) Тпер=t'+t" + + + = 17+28+4+1+1=51 хв;

2) Тпер=t'+t" + + + = 17+28+1+1+2+2=51 хв;

3) Тпер=t'+t" + + + + = 17+28+1+2+1=49 хв;

4) Тпер=t'+t" + + + + = 17+28+1+4+2+1=53 ХВ.

Таким чином, найбільш вигідними схемами пропуску поїздів обмежувальним перегоном є при РПБ схема рис. 4.2 б, а при АБ -схема рис. 4.2 в.

Пропускна спроможність парного непакетного паралельного графіка при РПБ дорівнюватиме:

пари поїздів,

 

а при АБ -

пари поїздів.

Збільшення пропускної спроможності скяадає 3 пари поїздів або 12,5%.

Для більш повного використання переваг АБ доцільно застосовувати пакетний графік. При кількості поїздів у пакеті к=2 та І=8 хв в обох напрямках пропускна спроможність дорівнюватиме:

пара поїздів.

Прикдад 2. На електрофікованих двоколійних лініях, обладнаних АБ з міжпоїзним інтервалом І=8 хв, обертається 28 пар пасажирських, 2 пари збірних та 3 пари прискорених вантажних поїздів. Коефіцієнт зняття відповідно дорівнює =2,3, =2,0, =l,8. Визначити пропускну спроможність при непаралельному графіку.

Рішення: пропускна спроможність для вантажних поїздів дорів­нює:

Nгр=Nпар- Nпс- Nпв- Nсб= -2,3*2,8-1,8*2-

-2*3=90 поїздів у кожному напрямку.

Приведена повна пропускна спроможність при непаралельному графіку дорівнює:

Nп=90+28+2+3=128 поїзда в кожному напрямку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах общей сети Союза ССР. (ВСН 56-78).- М.: Транспорт, 1978.

2. Ведомственные нормы. Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. ВНТП/МПС 85. Утверждены указанием МПС СССР от 01.07.85 NT-2100.

3. Кокурин И.М., Кондратенко Л.Ф. Эксплуатационные основы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.- М.: Транс­порт, 1989.

4. Інструкція iз сигналізації на залізницях України.- Київ.:

Транспорт України, 1995.

5. Инструктивные материалы по проектированю устройств авто­матики, телемеханики и связи на ж.-д. транспорте. Указания по рас­становке светофоров автоблокировки на перегонах. ГТСС, 1970.

6. Инструкция по расчету наличной пропускной способности же­лезных дорог.- М.: Транспорт, 1991.


 

Зміст

Вступ

1.Загальні вимоги при проектуванні станції

2.Експлуатаційні основи електричної централізації

2.1.Установлення станційних світлофорів

2.2.Рейкові кола однонитковий план станції

2.3.Маршрутизація і таблиці взаємозалежностей стрілок, сигналів і маршрутів

2.4.Техніко-економічне обгрунтування обладнання станції пристроями електричної централізації

3.Розставлення світлофорів автоблокування на перегонах

4.Розрахунок пропускної спроможностіперегону

Список літератури

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.