Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 2. Оцінка фінансового стану підприємства

Мета.Засвоїти методику оцінки фінансового стану підприємства.

Хід заняття

Завдання 1. На основі даних фінансової звітності (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма 2); охарактеризувати теперішній стан підприємства та зміни, які в ньому стались за два роки, використовуючи наведені в таблиці.

При проведенні вертикального аналізу балансу необхідно звернути увагу на наступне, аналізують майно підприємства, досліджуючи абсолют­ні показники, порівнюючи вартість майна на початок та кінець звітного періоду, з даними минулих періодів.

Таблиця 1

Абсолютні показники балансу підприємства

Показник Порядок (формула) розрахунку Призначення (опис)
Вартість майна підприємства Ф. 1 (ряд.280)   Валюта або підсумок балансу  
Дебіторська заборгованість Ф. 1 (І ряд. 160, 170-210 Характеризує вартість вилучених на певний період з господарської діяльності підприємства оборотних засобі
Кредиторська заборгованість Ф. 1 (сума ряд. 530-610) Визначає вартість тимчасово залученого майна інших підприємств та фізичних осіб у господарський оборот підприємства в результаті несплати відповідних платежів

 

 

Показник На початок року На кінець року Відхилення +/-
       
       
       

 

Аналіз таблиці

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Таблиця 2

Показники оцінки майнового стану підприємства

Назва показника   Порядок (формула) розрахунку Призначення (опис)  
Робочий капітал Ф. 1 (ряд. 260 -ряд.620)   Це власні оборотні засоби. які визначаються як різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями: наявність робочого капіталу свідчить, що підприємство має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування
Частка власних оборотних засобів Ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620) /ф. 1 (ряд.260) Визначається як питома вага власних оборотних засобів в загальній вартості оборотних засобів; характеризує фінансову стабільність підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів Ф. 1 (ряд. 032) / ф. 1 (ряд.031)   Розраховується як відношення суми зносу до первісної вартості основних засобів, характеризує фізичний стан основних засобів; стабільність та покращання показника в динаміці є позитивною тенденцією
Коефіцієнт придатності основних засобів Ф. 1 (ряд. 030) / Ф. 1 (ряд.031)   Розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості: чим він більший, тим кращий технічний стан основних засобів  

 

Назви показника На початок року На кінець року Відхилення +/-
       
       
       
       

 

Аналіз таблиці

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема 3. Фінансові результати діяльності підприємства

Мета.Засвоїти методику оцінки фінансових результатів діяльності підприємства.

Хід заняття

Завдання 1. Розрахувати показники рентабельності підприємства. При розрахунку рентабельності визначають відношення прибутку до показників: рівня продажу, активів, власного капіталу. При розрахунку даних показників використовуються:

- чистий прибуток, що визначається як балансовий прибуток за вирахуванням платежів до бюджету (ряд.220 ф. № 2);

- чиста реалізація, що визначається як виручка від реалізації мінус ПДВ, акцизний збір та інші відрахування з доходу (ряд. 035 ф. № 2).

Показники рентабельності підприємства наведені в таблиці 3

 

Таблиця 3

Показники рентабельності підприємства

Назва показника Порядок (формула) розрахунку Призначення (опис)
Рентабельність активів   Ф.2(ряд. 170)/ ф. 1 ((ряд. 280, гр.3 -і ряд.280, гр.4)/2)х100 Визначається як відношення прибутку до середньорічної вартості усіх активів, тобто показує скільки прибутку припадає на 1 грн. активів, характеризує ефективність управління підприємством
Рентабельність власного капіталу   Ф.2(ряд 170)/ ф. 1 ((ряд. 380, гр.3 + ряд. 380, гр.4)/2)х100 Розраховується як відношення прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу, показує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню капіталу власників
Рентабельність продажу   Ф.2 (ряд. 050)/ ф. 2 (ряд. 035)   Характеризує розмір прибутку, що надходить на підприємство з кожної гривні від продажу продукції (робіт, послуг), розраховується як відношення прибутку від продажу та суми продажу продукції (робіт, послуг)
Рентабельність продукції (робіт, послуг) Ф. 2 (ряд. 050) ф. 2 (ряд. 040) х 100   Обчислюється як відношення прибутку від продажу та собівартості продукції (робіт; послуг), показує, скільки прибутку отримало підприємство в розрахунку на одну гривню понесених витрат
Чиста рентабельність підприємства Ф. 2. (ряд. 220)/ ф. 1 ((ряд. 280, гр. 3 + ряд. 280, гр.4)/2) Розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості майна підприємства
Коефіцієнт оборотності активів   Ф.2(ряд.035)/ [Активи на початок періоду (ряд. 080+260-270 гр.3ф.№1)+ + Активи на кінець періоду (ряд. 080+260+ 270 гр. 4 ф. № 1)]:2 Характеризує, наскільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації. Він показує, скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства. Іншими словами, скільки разів за звітний період активи обернулись в процесі реалізації продукції. Чим вищий оборот, тим ефекти­вніше використовуються активи. Коефіцієнт визначається як відношення чистої реалізації до середньорічної вартості активів.  

 


 

  Назви показника На початок року На кінець року Відхилення +/-
       
       
       
       
       
       

 

 

Аналіз таблиці

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема 4. Ліквідність і платоспроможність підприємства

Мета. Засвоїти методику оцінки ліквідність і платоспроможність підприємства.

Хід заняття

Завдання 1. Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань короткострокової кредиторської заборгованості.

Таблиця 4

Показники оцінки ліквідності підприємства

Назва показника   Порядок розрахунку Призначення (опис)  
Коефіцієнт покриття   Ф. 1 (ряд. 260) /( ряд. 620) Визначається співвідноше­нням усіх поточних активів до короткострокових зобо­в'язань, характеризує дос­татність оборотних засобів для покриття своїх боргів
Коефіцієнт швидкої ліквідності   Ф. 1 (І ряд. 150, ряд. 160. ряд. 170-250)/ ф. 1 ряд. 620 Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але і за рахунок очікуваних фінансових надходжень
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф. 1 (ряд. 220+ ряд. 230 +ряд. 240) / ф.1 ряд. 620 Характеризує негайну готовність підприємства ліквіду­вати короткострокову забор­гованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та короткотермінових фінансо­вих вкладень до суми корот­котермінових зобов'язань
Робочий капітал (розмір власних Оборотних засобів) Ф.І (ряд. 260 - - ряд. 620) Різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями, є "фінансо­вою подушкою", що теоре­тично дає можливість підприємству погасити всі або більшу частину своїх корот­кострокових зобов'язань та продовжувати працювати
Частка оборотних засобів в активах   Ф. 1 (ряд.260 / ряд.280)   Розраховується як відношення оборотних засобів та валюти балансу та показує їх питому вагу в майні підприємства
  Назви показника На початок року На кінець року Відхилення +/-
       
       
       
       
       
           

Аналіз таблиці

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема 5. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємства та їх оцінка

Мета. Засвоїти методику оцінки показників фінансової стійкості і стабільності підприємства

 

Хід заняття

Завдання 1. Дати оцінку показникам фінансової стійкості і стабільності підприємства.

Фінансова стійкість - це етап майна підприємства, що га­рантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємниць­ку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надход­жень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх за­лучених джерел формування активів.

Таблиця 5

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.