Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоказники оцінки ділової активності підприємства

Назва показника Порядок розрахунку Призначення (опис)  
Сума продажу продукції Ф.2 (ряд.035)   Показує доходи від продажу, це вартість відвантаженої продукції (товарів, робіт, послуг) в цінах продажу, включаючи вартість бартеру
Прибуток від продажу продукції товарів робіт послуг) Ф.2 ряд. 050)     Визначає суму коштів від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зменшену на суму ПДВ. акцизного збору. ввізного мита. Митого збору та інших обов'язкових зборів та платежів, а також на суму собівартості проданої продукції (робі і, послуг)
Частка прибутку від реалізації в загальній сумі прибутку Ф.2 (ряд.050 / ряд. 170)   Показує питому вагу прибутку від основної діяльності підприємства; значення цього показника менше 0,7 може вказувати на те, що в зв'язку з низькою ефективністю основної діяльності підприємство змушене займатися непрофільними видами діяльності
Коефіцієнт стійкості економічного зростання Ф.2(ряд. 220 - ф.4(ряд. 140) / ф.1 ряд. 380. гр.3+ ряд.380, гр.4) х 0,5 Розраховується як відношення чистого прибутку (прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків і платежів) за мінусом суми дивідендів, виплачених акціонерам, до середньорічної вартості власного капіталу підприємства: тобто показує, яку суму прибутку реінвестує підприємство на 1 грн. власного капіталу
Ефективність використання основних засобів юк'іивпість використання основних засобів  
Фондовіддача Ф.2 ряд. 035 /середньорічна вартість основних засобів Показує суму продажу, що отримує підприємство з 1 грн. коштів вкладених в основні засоби
Фондомісткість     Середньорічна вартість основних засобів / Ф.2 ряд. 035 Показник обернений до показника фондовіддача, показує суму коштів, яку використало підприємство на формування основних засобів, щоб отримати 1 грн. продаж
Ефективність використання оборотних засобів
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів Ф.2 ряд. 035 /ф.1((ряд. 260, гр. 3 +ряд 260, гр.4) / 2) Визначає кількість оборотів, яку здійснюють оборотні засоби протягом звітного періоду, розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості оборотних засобів
Тривалість обороту оборотних засобів кількість календарних днів періоду / коеф. оберт. Характеризується кількістю днів, протягом яких оборотні засоби проходять усі стадії одного кругообігу. Розраховується як відношення кількості календарних днів періоду та коефіцієнту оборотності оборотних засобів
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів   Ф.2 ряд. 035 / ф. 1 ((сума ряд.100-140, гр. 3 +сума ряд. 100-140, гр. 4) / 2) Показує кількість оборотів, яку здійснюють виробничі запаси протягом звітного періоду, розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості виробничих запасів  
Тривалість обороту виробничих запасів кількість календ. днів періоду / коефіцієнт обер. запасів Характеризується кількісно днів. Протягом яких виробничі запаси проходять усі стадії одного кругообігу; розраховується як відношення кількості календарних днів періоду та коефіцієнта оборотності виробничих запасів
Коефіцієнт оборотності засобів в розр - ках Ф.2 ряд. 035 / ф.1 ((сума ряд.150-210.гр. 3 + сума ряд.150-210.гр.4) /2) Визначає кількість обороту засобів в розрахунках протягом звітного періоду; розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості засобів в розрахунках
Тривалість обороту засобів в розрахунках кількість календарних днів періоду / коеф. обер. засобів в розр. Характеризується кількістю днів протягом яких засоби в розрахун­ках проходять усі стадії одного кругообігу; розраховується як відношення кількості календарних днів періоду та коефіцієнта оборотності засобів в розрахунках
Тривалість погашення дебіторської заборгованості   Ф. 1 (ряд.150 +160 +200 + 210) /(ф2 ряд. 035 / кількість к.д.   Розраховується як відношення заборгованості до суми продажу за звітний період, поділеної на кількість календарних днів у періоді, вказує строк за який дебіторська заборгованість покупців перетворюється на грошові кошти
Тривалість операційного циклу   показник 10 + показник 12 Розраховується як сума тривалості обороту засобів в розрахунках та тривалості обороту виробничих запасів: характеризує період перетворення виробничих запасів на грошові кошти
Ефективність використання капіталу в цілому
Коефіцієнт оборотності майна ф2 ряд. 035 / ф. 1((ряд. 280,гр. 3 + ряд. 280, гр.4) / 2) Показує кількість оборотів, що здійснює майно протягом звітного періоду; розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості майна
Тривалість обороту майна   кількість календар них днів періоду / показник 15 Характеризується кількістю днів, протягом яких майно проходить усі стадії одного кругообігу'. розраховується як відношення кількості календарних днів періоду та коефіцієнта оборотності майна
Коефіцієнт завантаженості майна   ф. 1((ряд 280,гр. 3 + ряд.280.гр. 4) / 2) / ф2 ряд. 035 Розраховується як відношення середньорічної вартості майна та суми продаж або фактичного обсягу виробництва

 
 

  Назви показника На початок року На кінець року Відхилення +/-
       
       
       
       
Ефективність використання основних засобів
       
       
Ефективність використання оборотних засобів
       
       
       
       
       
       
       
       
Ефективність використання капіталу в цілому
       
       
       

 

Аналіз таблиці

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Капітал знаходиться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше кошти підп­риємства зроблять кругообіг, тим більше продукції отримає та реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів призводить до уповільнення обо­ротності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів та може спричинити погіршення фінансового стану підприємства.

Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект ви­ражається, у збільшенні обсягу випуску продукції без до­даткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку.


Тема 7. Оборотні кошти підприємства

Мета.Навчитися визначати потребу в оборотних коштах; методику розрахунку показників ефективності використання оборотних коштів.

 

Хід заняття

Завдання 1. Визначити структуру обігових коштів підприємств

Умовні дані: Баланс сільськогосподарського підприємства. Звіт про фінансові результати діяльності

Таблиця 1

Структура обігових коштів підприємства по активу балансу

Показники На початок року   % На кінець року   % Відхилення
+/- %
1. Оборотні кошти у сфері виробництва: - виробничі запаси - тварини на вирощуванні і відгодівлі - незавершене виробництво - витрати майбутніх періодів            
2. Оборотні кошти у сфері обігу: - готова продукція - товари - грошові кошти - дебіторська заборгованість - інші            
Всього оборотні кошти       -

 

Вимагається: на підставі даних активу балансу підприємства розрахувати структуру оборотних засобів підприємства на початок і кінець року; зробити висновок щодо покращення або погіршення структури обігових коштів підприємства.

 

 

Аналіз таблиці

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 2. Визначити структуру джерел формування обігових коштів

Таблиця 2

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.