Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтрахова сума. Розмiр та СТРОКИ сплати страхових платежiв

4.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов цього Договору зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

4.2. Страхова сума встановлюється за погодженням Сторін в розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого Майна на момент укладання цього Договору.

 

№ п/п Об’єкт страхування Страхова сума (грн.) Безумовна франшиза (грн.) Тариф (%) Страховий платіж (грн.)
1. Квартира 1,2
2. Майно

 

4.3. Загальна страхова сумаза цим Договором: складає: 32000 грн (тридцять дві тисячі гривень).

4.4. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

4.5. Страховий платіж (премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з цим Договором. Страхувальник перераховує страховий платіж (першу його частину) у розмірі384 грндо “15” квітня 2013 р. на поточний рахунок Страховика.

4.6. Решта суми страхового платежу ____________грн сплачується: (розмір часток страхового платежу та терміни їх сплати).

4.7. Цим Договором встановлена безумовна франшиза по кожному страховому випадку.

Франшиза (безумовна) – це передбаченаДоговором страхування частина збитків, що в разі настання страхового випадку у будь-якому випадку не відшкодовується Страховиком.

4.8. У разі сплати страхового платежу в строки, зазначені в Договорі, але не в повному обсязі, Страховик несе відповідальність за цим Договором пропорційно відношенню фактично сплаченої частини страхового платежу до нарахованого страхового платежу за цим Договором, та відповідно у разі настання страхового випадку буде зменшуватись розмір страхової виплати.4.9. У разі несплати Страхувальником другої або наступних частин страхового платежу у встановлені Договором строки, Страховик не несе відповідальності за своїми зобов’язаннями в межах Договору страхування з 00 годин дня, визначеного в Договорі як дата сплати чергового страхового внеску.

Відповідальність Страховика за Договором може бути поновлена, якщо її було зупинено внаслідок невчасної сплати Страхувальником чергової частини страхового платежу, шляхом сплати Страхувальником відповідної частини страхового платежу протягом 10 (десяти) календарних днів від дня, зазначеного в цьому Договорі як дата сплати чергового платежу.

При цьому відповідальність Страховика поновлюється з 00 годин дня, наступного за днем зарахування відповідної частини страхового платежу на поточний рахунок. Строк дії Договору при цьому не подовжується.

У разі несплати Страхувальником чергової частини страхового платежу протягом 10 (десяти) календарних днів від дня, зазначеного в цьому Договорі як дата сплати чергового внеску, дія Договору припиняється.

4.10.Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в грошовій одиниці України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.

Строк дії З До
12 місяців 15 квітня 2013 р. 14 квітня 2014 р.

 

5.2. Договір страхування набуває чинності з 00 год. 00 хв. дати, зазначеної як початок дії договору страхування, але не раніше наступного дня після надходження страхового платежу (його першої частини) на поточний рахунок Страховика або сплати його у касу Страховика.

Порядок ЗМІНИ І припинення дiї договору

6.1. Зміни умов Договору в період його дії вносяться за згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору або переукладання Договору. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

6.2. Дія цього Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:

- закінчення строку дії Договору;

- виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

- несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені Договором строки з урахуванням умов, передбачених п. 4.9. цього Договору;

- смерті Страхувальника-громадянина або втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України “Про страхування”;

- ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

- прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.3. Цей Договір може бути припинений з ініціативи Страхувальника та/або Страховика. При цьому, дострокове припинення дії Договору можливе лише за взаємною письмовою згодою Сторін. Про намір достроково припинити цей Договір Сторони зобов'язані сповіщати одна одну не пізніше, ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати припинення дії Договору.

6.4. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (30% від страхового платежу), визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором.

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю.

6.5. У разі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи (30% від страхового платежу), визначених при розрахунку страхового тарифу та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

6.6. У випадку дострокового припинення дії Договору у розрахунок беруться повні місяці, що залишилися до закiнчення строку дiї Договору, а повернення страхового платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та, в якій був сплачений платіж (безготівковий або готівковий розрахунок).

 

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН

7.1. Страхувальник має право:

7.1.1. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку на умовах цього Договору.

7.1.2. Ініціювати зміну умов Договору та дострокове припинення його дії на умовах, передбачених цим Договором.

7.1.3. У випадку втрати оригіналу Договору у період його дії звернутися до Страховика з письмовою заявою на видачу його дубліката.

7.1.4. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового відшкодування.

7.1.5. Призначати в Договорі страхування фізичних або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку для отримання страхового відшкодування, а також змінювати їх до настання страхового випадку.

7.1.6. Самостійно визначати перелік майна, що передається на страхування, та/або страхові ризики.

7.1.7. Вимагати від Страховика дотримання конфіденційності відносно будь-якої інформації стосовно цього Договору.

7.1.8. На проведення незалежної експертизи (розслідування) за власний рахунок у разі незгоди з висновком експертизи, комісії з розслідування страхового випадку.

7.2.Страхувальник зобов'язаний:

7.2.1. При укладанні цього Договору, надати Страховику всю необхідну достовірну інформацію, що характеризує обставини, які є суттєвими для укладання цього Договору та оцінки страхового ризику, надати представнику Страховика можливість провести огляд Майна.

7.2.2. Своєчасно сплачувати страхові платежі в розмірі і порядку, що обумовлені Договором страхування. При настанні страхового випадку та сплаті страхових платежів частинами сплатити залишок страхового платежу.

7.2.3. При зміні ступеня ризику або інших істотних обставин щодо об’єкта страхування, при виявленні будь-яких обставин, що призвели чи можуть призвести до настання страхового випадку, протягом 3 (трьох) робочих днів письмово сповістити про них Страховика.

7.2.4. Належним чином виконувати прийняті на себе зобов'язання згідно з цим Договором.

7.2.5. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах із Страховиком, не допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею Страховика, третім особам.

7.2.6. Як до укладання Договору, так і під час його дії, інформувати Страховика про інші діючі договори страхування щодо Майна.

7.2.7. Вживати необхідні та доцільні заходи, в тому числі рекомендовані Страховиком, для запобігання збільшення ступеня ризику, настання страхового випадку та збитків внаслідок настання страхового випадку.

7.2.8. Використовувати Майно за прямим призначенням, забезпечувати йому відповідні умови зберігання, експлуатації, охорони та обслуговування, забезпечити та дотримуватись встановлених законами або іншими нормативними актами правил і норм протипожежної безпеки.

7.2.9. Ознайомити Вигодонабувача з умовами Договору страхування.

7.2.10. Негайно, але в будь – якому разі не пізніше 48 годин (виключаючи вихідні та святкові дні), в письмовій формі інформувати Страховика про настання страхового випадку, вживати заходів та дій щодо запобігання та зменшення збитків і діяти відповідно до вимог Розділу 8 цього Договору.

7.2.11. У випадку, якщо після виплати страхового відшкодування збиток повністю або частково відшкодований Страхувальнику третьою особою, винною у настанні страхового випадку, письмово повідомити про це Страховика та повернути йому відповідну отриману суму страхового відшкодування протягом 30 днів від дня відправлення Страховиком Страхувальнику і\або Вигодонабувачу відповідної вимоги.

7.3. Страховик має право:

7.3.1. При укладанні Договору запросити у Страхувальника інформацію та документи, необхідні для оцінки ступеня страхового ризику, перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей, вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня ризику перевіряти документацію Страхувальника в частині, що стосується цього Договору та здійснювати огляди Майна у будь-який момент строку дії Договору.

7.3.2. У випадку підвищення ступеня застрахованого ризику або розширення його обсягу, запропонувати Страхувальнику внести зміни в цей Договір, включаючи оплату додаткового страхового платежу, або припинити дію Договору після відмови Страхувальника на умовах, передбачених цим Договором.

7.3.3. Приймати участь в розслідуванні страхового випадку, робити запити до компетентних органів для надання ними відповідних документів та інформації, що підтверджують факт і причину настання події, що може бути визнана страховим випадком.

7.3.4. Вимагати визнання Договору страхування недійсним, повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник не виконав своїх обов’язків за договором страхування, надав фальсифіковані документи, невірну інформацію та приховав відомості або заподіяв навмисні дії з метою збільшення збитку, або необґрунтованого збільшення розміру страхового відшкодування.

7.3.5. Вимагати повернення страхового відшкодування або його частини, що вже виплачене Страхувальнику і/або Вигодонабувачу у випадку отримання Страхувальником і/або Вигодонабувачем відшкодування за збиток (або його частини), нанесений Майну, від третіх осіб або при виникненні відповідних обставин, передбачених чинним законодавством України або цим Договором.

7.3.6. Відстрочити виплату страхового відшкодування, якщо порушено кримінальну справу, що пов’язана із страховим випадком або цим Договором, до закінчення провадження по кримінальній справі та в інших випадках передбачених цим Договором.

7.3.7. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором.

7.3.8. На зміну умов Договору та на дострокове припинення дії цього Договору на умовах, передбачених Договором.

7.3.9. Проводити власне розслідування і самостійно з’ясовувати причини та обставини настання страхового випадку, вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту страхового випадку або розміру страхового відшкодування; включаючи інформацію, що є комерційною таємницею.

7.3.10. Брати участь у заходах щодо зменшення збитків, у рятуванні та збереженні Майна, здійснюючи та вказуючи для цього способи та заходи, але ці дії Страховика або його представників не можуть розглядатися як визнання його обов’язку виплатити страхове відшкодування.

7.3.11. При виплаті страхового відшкодування за Договором страхування зі сплатою страхового платежу частинами утримати частку у розмірі несплаченого страхового платежу за весь строк дії Договору в рахунок сплати несплачених Страхувальником частин страхового платежу.

7.4. Страховик зобов'язаний:

7.4.1. При укладанні Договору ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування, видати Договір страхування.

7.4.2. Видати Страхувальнику дублікат Договору страхування у разі його втрати.

7.4.3. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та її майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.4.4. При одержанні повідомлення від Страхувальника про зміну ступеня страхового ризику або інших суттєвих обставин, у п'ятиденний термін внести зміни або переукласти Договір або припинити його дію відповідно до умов цього Договору.

7.4.5. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх документів, необхідних для своєчасної виплати страхового відшкодування.

7.4.6. Після одержання від Страхувальника інформації про настання страхового випадку і отримання усіх документів, необхідних для встановлення обставин страхового випадку і розміру збитку протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів прийняти рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті та скласти страховий акт. Здійснити виплату страхового відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих з дня складання страхового акта. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені в розмірі 0,1 % простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної обліковоїставки НБУ, яка діяла в період прострочення платежу.

7.4.7. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування, письмово повідомити про це Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови у 15 (п’ятнадцяти) - денний термін з дня прийняття рішення про відмову.

7.4.8. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, згідно п.2.3. цього Договору.

7.4.9. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або при збільшенні вартості Майна переукласти зі Страхувальником Договір. При одержанні повідомлення від Страхувальника про збільшення ступеня ризику або інших суттєвих обставин щодо об’єкта страхування у 5-денний строк скласти додаткову угоду до Договору або припинити його дію відповідно до умов цього Договору.

7.4.10. Належним чином виконувати прийняті на себе зобов'язання згідно з умовами цього Договору.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.