Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

10.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється відповідно до умов Договору після того, як повністю будуть встановлені причини та розміри збитку на підставі письмової заяви Страхувальника і страхового акта, складеного Страховиком або уповноваженою ним особою.

10.2. Розмір страхового відшкодування визначається виходячи із розміру реальнгих збитків, завданих майновим інтересам Страхувальника (Вигодо набувача) внаслідок настання страхового випадку і не включаються будь-які непрямі збитки та витрати ( витрати на оренду, упущена вигода і т. ін.).

10.3. Страховик сплачує страхове відшкодування в межах страхової суми за Договором та з вирахуванням встановленої Договором безумовної франшизи. Безумовна франшиза завжди вираховується з суми страхового відшкодування по кожному страховому випадку.

10.4. Розмір збитку при знищенні /викраденні Майна визначається в розмірі його дійсної вартості на дату настання страхового випадку, та в межах страхової суми з відрахуванням вартості залишків Майна, що придатні для подальшого використання або реалізації. Знищення Майна має місце у випадку безповоротної втрати або повного конструктивного знищення, коли подальше відновлення застрахованого Майна економічно недоцільно.

10.5. Розмір збитку при пошкодженні Майна визначається в розмірі витрат на його відновлення до стану, в якому Майно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку, розмір яких погоджено Сторонами, та в межах страхової суми.

10.6. Дійсна вартість Майна визначається:

а) для нерухомого майна - у розмірі вартості будівництва (відновлення, придбання) в даній місцевості будівлі або споруди, повністю аналогічної застрахованій з урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану.б) для обладнання, машин, меблів та офісного обладнання, комп'ютерного устаткування та оргтехніки, електропобутових приладів, інвентарю, предметів інтер’єру та речей особистого користування - виходячи із суми, необхідної для придбання предмета, цілком аналогічного застрахованому з урахуванням зносу застрахованого Майна

в) для внутрішнього оздоблення приміщень - виходячи з вартості ремонтних робіт з урахуванням їх зносу та експлуатаційно-технічного стану.

10.7. Витрати на відновлення розраховуються виходячи з цін на матеріали, деталі, запасні частини та розцінок на ремонтні роботи, що діяли на день настання страхового випадку та включають витрати на матеріали, деталі і запасні частини, що необхідні для ремонту, витрати на оплату ремонтних робіт з метою відновлення пошкодженого майна, витрати на транспортування матеріалів, вузлів та деталей до місця проведення відновлювальних /ремонтних робіт та інші витрати, необхідні для відновлення Майна до стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку. У випадку проведення ремонту Страхувальником самостійно витрати на відновлення розраховуються - за собівартістю ремонту або за середніми розцінками на аналогічні роботи, що діють в місці проведення ремонту на момент страхового випадку, в залежності від того, яка із цих сум виявиться меншою.

Для відновлення (ремонту) пошкодженого майна повинні застосовуватись матеріали та запасні частини, аналогічні тим, що використовувались у пошкодженому Майні за видом та якістю, або інші матеріали та запасні частини, аналогічні ним за ціною

10.8. До витрат на відновлення не відносяться:

- додаткові витрати, викликані конструктивними змінами або підвищенням якості Майна;

- витрати, викликані тимчасовим або допоміжним ремонтом, витрати по профілактичному ремонту та обслуговуванню обладнання, а також інші витрати, що були проведені незалежно від страхового випадку;

- витрати, що не враховувалися при визначенні страхової суми і не були включені до неї при укладанні Договору;

- додаткові витрати на оплату термінових робіт, ремонтних робіт, якщо вони провадяться у вихідні або святкові дні, у нічний або у понаднормовий час;

- додаткові витрати на оплату термінової доставки, в т.ч. авіаперевезень матеріалів, деталей та запасних частин;

- вартість матеріалів, деталей, запасних части, що були замінені, при можливості їх відновлювального ремонту (приведення до стану придатності для подальшого використання);

- інші витрати, що перевищують межу необхідних.

10.9. Страховик несе відповідальність за Договором страхування в розмірі реального збитку, нанесеного майновим інтересам Страхувальника (Вигодонабувача), в межах відповідних страхових сум , визначених в Договорі страхування. Страховик не несе відповідальності і не відшкодовує ту частину збитків, що перевищує страхову суму за Договором страхування. Сума страхового відшкодування як за одним, так і за всіма страховими випадками за період дії цього Договору не може перевищувати страхову суму за Договором.

10.10. Страхувальник не має права відмовлятися від Майна, що залишилося після настання страхового випадку, навіть якщо воно пошкоджене. Залишкова вартість такого Майна вираховується із суми страхового відшкодування.

10.11. Виплата страхового відшкодування здійснюється з врахуванням зносу знищеного, викраденого та/ або пошкодженого Майна, а також зносу його частин, вузлів, деталей і матеріалів, що підлягають заміні, розрахованого на дату настання страхового випадку.

10.12.У випадку виникнення спорів між Сторонами щодо причин і розмірів збитків кожна із Сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка проводиться за рахунок Сторони, яка вимагає проведення такої експертизи.

10.13.Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку:

10.13.1. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих Страхувальником відомостей та документів. Строк прийняття рішення про визнання випадку страховим продовжується на період збирання Страховиком необхідних підтверджуючих документів від організацій, підприємств та установ, які володіють необхідною інформацією, але цей строк не може перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів та відомостей про обставини настання страхового випадку та розмір збитків.

10.13.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, причини та розмір спричинених збитків. В цьому випадку з метою встановлення обставин, причин та розміру збитків Страховик має право призначити розслідування або експертизу, яку виконує незалежний фахівець (експерт), який має відповідно до чинного законодавства України належні повноваження. Страховий акт складається Страховиком не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після отримання Страховиком остаточних результатів такого розслідування або експертизи, але не пізніше, ніж через 90 (дев’яносто) календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів та відомостей про обставини настання страхового випадку та розмір збитків.

10.13.3. Якщо щодо Страхувальника за цим страховим випадком порушена кримінальна справа - до закінчення провадження у справі.

10.14. Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір виплаченого відшкодування. Страхова сума вважається зменшеною з дати настання страхового випадку. У разі відновлення або заміни пошкодженого майна Страхувальник має право за додатковий платіж відновити (змінити) страхові суми в межах дійсної вартості Майна.

10.15. Якщо за будь-яких причин, в тому числі за домовленістю Сторін (страхування в частці), страхова сума за Договором менше дійсної вартості Майна, то Страховик виплачує страхове відшкодування в такому ж співвідношенні до розміру збитку, як страхова сума, зазначена в Договорі, співвідноситься до дійсної вартості такого Майна.

10.16. Якщо страхова сума за Договором виявиться більше дійсної вартості застрахованого Майна. Страховик несе відповідальність в тій частині страхової суми, що не перевищує його дійсної вартості.

10.17. Якщо Майно застраховане у кількох страховиків, про що Страхувальник повідомив Страховика при укладанні Договору, і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість Майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості Майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.

10.18. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходить у межах фактичних затрат право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику усі документи і надати йому усі відомості, необхідні для здійснення Страховиком права вимоги, що перейшло до нього. Якщо Страхувальник або Вигодонабувач без письмової згоди Страховика відмовиться від таких прав або здійснення цих прав виявиться неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача), то Страховик звільняється від зобов’язання виплачувати страхове відшкодування або його частину.

У випадку, якщо після виплати страхового відшкодування збиток повністю або частково відшкодований Страхувальнику винною особою, Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику відповідну отриману суму страхового відшкодування протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня відправлення Страховиком Страхувальнику відповідної вимоги. Страхувальник зобов'язаний негайно сповістити Страховика про одержання таких сум.

10.19. Якщо Страхувальнику стане відомо місцезнаходження викраденого внаслідок настання страхового випадку майна, він зобов'язаний сповістити про це Страховика.

Якщо викрадене в результаті страхового випадку Майно:

а) повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані до виплати страхового відшкодування, страхове відшкодування не виплачується;

б) повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані після виплати страхового відшкодування, то Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику отриману від нього суму страхового відшкодування протягом 10 (десяти) днів від дня відправлення Страховиком Страхувальнику відповідних документів;

в) повернуто Страхувальнику в пошкодженому стані, то Страховик виплачує страхове відшкодування відповідно до умов цього Договору.

10.20. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язаний повернути протягом 5 (п’яти) робочих днів Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо виявиться така обставина, що за законом та/або умовами Договору страхування повністю або частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача права на страхове відшкодування (його частини).

ЗМІНА СТУПЕНЯ PИЗИКУ

11.1. Протягом строку дії Договору страхування Страхувальник зобов'язаний негайно, як тільки це стане йому відомо, повідомити Страховика про всі істотні зміни в прийнятому на страхування ризику.

11.2. Зміною ступеня ризику вважається будь-яка зміна даних або/та обставин, які надані Страхувальником в заяві на страхування, такі факти або події стосовно Страхувальника (Вигодонабувача) та майна, прийнятого на страхування, що мають вплив на характер володіння, та/або користування, та/або розпорядженням Майном, наприклад: зміна власника Майна, передача застрахованого Майна в оренду, іпотеку, заставу, про знесення, перебудова, капітальний ремонт, реконструкція будівель та споруд, зупинення господарської діяльності підприємства або істотна зміна її характеру, часткова або повна заміна обладнання, зміна режиму безпеки, пошкодження або знищення майна незалежно від того, чи підлягають збитки відшкодуванню, і т. ін.

11.3. Якщо Страхувальник порушує встановлені чинним законодавством та нормативними актами правила пожежної безпеки, охорони Майна, безпеки проведення робіт або інші аналогічні норми або, якщо такі порушення здійснюються з відома Страхувальника, то такі порушення розглядаються як обставини, що призводять до підвищення ступеня ризику.

11.4. Протягом строку дії Договору страхування Страхувальник зобов'язаний негайно, протягом 3 (трьох) робочих днів, як тільки це стане йому відомо, повідомити Страховика про всі істотні зміни ступеня ризику, незалежно від того, чи підлягають збитки відшкодуванню за Договором страхування.

11.5. Страхувальник не має права розпочинати або виконувати будь-яких дії, що підвищують ступінь страхового ризику без узгодження із Страховиком.

11.6. У разі надходження повідомлення Страхувальника про зміну ступеня ризику Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів приймає рішення про внесення змін в Договір страхування або про дострокове припинення його дії.

11.7. У разі збільшення ступеня страхового ризику та внесення змін в Договір страхування, Страховик має право на отримання від Страхувальника додаткового страхового платежу. Якщо у разі зміни ступеня страхового ризику Страхувальник не сплатив або неповністю сплатив додатковий страховий платіж протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання вимоги Страховика про оплату додаткового платежу, Договір страхування достроково припиняє свою дію на підставі невиконання Страхувальником умов Договору страхування відповідно до п. 6.5. цього Договору.

11.8. Якщо ступінь ризику підвищиться, а Страхувальник не сповістить про це Страховика у строк, визначений цими Правилами та/або договором страхування, і таке підвищення ступеню ризику призведе до настання страхового випадку або збільшення розміру збитку, то Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування по такому страховому випадку або відповідно зменшити розмір страхового відшкодування на власний розсуд.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.