Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтруктура джерел формування обігових коштів

 

Показники На початок року   % На кінець року   % Відхилення
(+,-) %
1. Наявність власних обігових коштів - р. І пасиву балансу - р. І активу балансу - р. І активу балансу            
2. Запозичені кошти - кредити банків - позикові кошти - кредити та позики, не погашені в строк            
3. Залучені кошти - кредиторська заборгованість            
        -
               

 

Вимагається: на підставі балансу підприємства визначити структуру джерел формування обігових коштів сільськогосподарського підприємства; зробити висновки щодо її покращення чи погіршення на кінець року порівняно зі структурою джерел на початок року.

 

Аналіз таблиці

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Завдання 3. Визначити ефективність використання обігових коштів

Умовні дані: Баланс та Звіт про фінансові результати діяльності сільськогосподарського підприємства

Таблиця 3

Ефективність використання обігових коштівПоказники Сума, грн.
1. Оборотні засоби на початок року  
2. Оборотні засоби на кінець року  
3. Середньорічна вартість оборотних засобів (п.1+п.2):2  
4. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг  
5. Прибуток (збиток) на кінець року  
6. Коефіцієнт оборотності (п.4:п.3)  
7. Тривалість одного обороту, днів (365:п.6)  
8. Коефіцієнт закріплення (п.3:п.4)  
9. Припадає прибутку на 1 грн. Обігових коштів (п.5:п.3)  

 

Вимагається: на підставі методики, викладеної в таблиці 3 розрахувати ефективність використання обігових коштів сільськогосподарського підприємства

 

Аналіз таблиці

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Завдання 4. Визначити норматив оборотних засобів по незавершеному виробництву в рослинництві у сільськогосподарському підприємстві.

Таблиця 4

Визначення нормативу оборотних засобів по незавершеному

Виробництву в рослинництві

  Види незавершеного виробництва Обсяг робіт, га Затрати на одиницю, грн. Всього затрат, грн.
1. Посів озимих зернових культур на зерно, всього, га в т.ч. - пшениця - жито - озимий ячмінь   7,6   7,8 6,8 6,9  
2. Посів озимих культур на зелений корм 9,3  
3. Лущення (без оранки зябу) 2,9  
4. Оранка зябу 5,2  
5. Оранка восени планового року 11,0  
6. Багаторічні трави: безпокривні посіву планового року 1,3  
7. Внесення органічних добрив, т 1,0  
  - -  
         

 

Вимагається: визначити норматив оборотних засобів по незавершеному виробництву в рослинництві згідно методиці, викладеної в таблиці 4.

 

Аналіз таблиці

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Завдання 5. Норматив незавершеного виробництва в тваринництві у сільськогосподарському підприємстві визначається аналогічним методом.

Таблиця 5

Визначення нормативу оборотних засобів на запаси готової продукції

 

Показники Сума, грн.
1. Середні мінімальні залишки готової продукції
2. Фактично реалізовано продукції за звітний період
3. Норматив оборотних засобів, % (р.1: р.2´100)  
4. Плановий обсяг реалізації продукції
5. Норматив (р.4´р.3:100)  

 

Вимагається: визначити норматив оборотних засобів на запаси готової продукції згідно методиці, викладеної в таблиці 5.

Норматив грошових коштів у касі на невідкладні потреби встановлюється в сумі ліміту залишку готівки в касі, погодженої з обслуговуючим відділенням банку.

Норматив оборотних засобів на інші нормативні засоби встановлюється в розмірі 1,0% від їх планової потреби на рік.

Сукупний норматив визначається як сума індивідуальних нормативів на кінець року.

 

Аналіз таблиці

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Тема 8. Страховий ринок України

Мета.Вивчення студентами широкого спектру страхових послуг, що надаються вітчизняними страховими компаніями з майнового, особистого страхування та страхування відповідальності.

Методичні рекомендації розраховані на закріплення теоретичних знань студентів на семінарських заняттях.

 

Хід заняття

Завдання. Заповнити страховий договір та іншу документацію, яка необхідна для укладення страхового договору.

ДОГОВІР № 209-155/11

Добровільного страхування майна

Фізичних осіб

м. Житомир “15” квітня 2013р.

Публічне Акціонерне Товариство “Українська страхова компанія “Гарант АВТО”, (резидент України), в особі Директора Житомирської філії Пашинського І.Ю., що діє на підставі Довіреності №12 від “23” грудня 2013 р., (надалі – Страховик), з однієї сторони, та Тарасюк Анатолій Олександрович 1970 р.н. паспорт серії ВМ №744518, виданий 25.05.1986 року Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області, що мешкає за адресою: м. Житомир, вул. 1Травня 15, кв. 45; ідентифікаційний номер 289425154 (надалі – Страхувальник) з другої сторони, що надалі у цьому договорі страхування, надалі – Договір, іменуються разом як „Сторони” та кожен окремо як „Сторона”, домовились та погодились щодо наступного:

ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ

1.1. Предметом цього Договору є зобов'язання Страховика у разі настання страхового випадку виплатити Страхувальнику (Вигодонабувачу) страхове відшкодування в межах страхової суми, згідно з умовами цього Договору, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови цього Договору.

1.2. Об’єктом страхування за цим Договором є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з володінням та/або користуванням(експлуатацією) та/або розпорядженням майном (надалі – Майно) вартістю 32000 грн. (тридцять дві тисячі гривень).

1.3. Майно Страхувальника, що страхується: згідно з заявою на страхування.

1.4. Місце страхування м. Житомир.

1.5. Цей Договір укладено відповідно до Закону України “Про страхування”, згідно з ліцензіями Держфінпослуг України серія АВ №№ 299706, 299707, 299712 та на підставі Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №110, Правил добровільного страхування майна (іншого ніж передбачено п.п. 5-9 ст.6 ЗУ «Про страхування»), зареєстрованих Держфінпослуг України 15.03.2007 р. (надалі - Правила).

1.6. Вигодонабувачем за цим Договором є Тарасюк Л.М.

Страхові випадки

2.1.Страховий ризик – визначена подія, на випадок якої здійснюється страхування та має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок – передбачена Договором подія, що відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату.

2.2. Майно, вказане в п.1.3. цього Договору, страхується на випадок пошкодження та/або знищення внаслідок:

2.2.1.Пожежі, удару блискавки, вибуху газу, що використовується в побутових цілях, падіння літальних апаратів або їх уламків;

2.2.2. Стихійних явищ (буря, вихор, ураган, смерч, землетрус, обвал, каменепад, тиск снігу (льоду), лавина, сель, повінь, паводок, град, злива, зсув, осідання ґрунту);

2.2.3.Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежегасіння та проникнення води із сусідніх приміщень;

2.2.4. Протиправних дій третіх осіб: крадіжки з проникненням, грабежу (розбою), умисного пошкодження або знищення майна.

2.3. У разі настання страхового випадку внаслідок ризиків, перелічених вище, покриваються доцільні, здійснені в розумних межах витрати на запобігання або зменшення збитків (запобігання поширення пожежі, рятування Майна і т. ін.). Розмір відшкодування за цими витратами не може бути більшим, ніж 10 % встановленої Договором страхової суми та разом із сумами відшкодування за пошкоджене або знищене Майно не може перевищувати встановлену Договором страхову суму. Розмір таких витрат має бути документально підтверджений та узгоджений із Страховиком.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.