Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОбертове магнітне поле трифазної системи.

Однією з переваг трифазної системи є можливість отримання обертового магнітного поля, яке застосовується в електричних машинах, вимірювальних приладах та апаратах змінного струму.

Якщо по котушці пропустити синусоїдальний струм ( ), то магнітне поле котушки буде змінюватись вздовж осі котушки. Таке поле називається пульсуючим.

Розглянемо статор трифазного двигуна з трьома однаковими котушками, зміщеними одна відносно одної на 120˚. Якщо котушки підключити до симетричної трифазної мережі, тоді в них виникнуть струми , , , графічно зображені на рис 79

Струм додатнього знаку (напрямку) проходить від початку котушки (A, B, C) її кінця (x, y, z) та позначається хрестиком та точкою в кінці. Струм від’ємного знаку проходить від кінця до початку.

Простежимо за напрямком магнітного потоку, утвореного трьома котушками в чотирьох моментах часу t0, t2, t4, t6.

Одночасно розглянемо зміну магнітного потоку в статорі двигуна за допомогою векторного зображення.

Якщо напрям струму в котушці від початку обмотки до її кінця, то напрямок вектору магнітного потоку буде визначатись від початку обмотки до її кінця вздовж осі.

В початковий момент часу t0 по першій котушці двигуна струм не проходить , тому магнітний потік першої котушки також дорівнює нулю ФА=0. У другій котушці струм від’ємний, тому в кінці котушки у ставимо хрестик, а на початку цієї котушки В – точку. У третій котушці струм додатній, тому на початку С ставимо хрестик, в кінці z – точку.

Після визначення напрямку струму по правилу свердлика знаходиться напрям магнітних силових ліній. Навколо провідників С та у магнітні силові лінії замикаються за годинниковою стрілкою, а навколо провідників z та В – проти напрямку обертання годинникової стрілки. Тоді результуючий магнітний потік Ф направлений вниз ( рис. 80 а).Аналогічно для інших моментів часу ( рис. 80 б, в, г).При цьому вектори магнітних потоків другої та третьої котушок дорівнюють , але напрямок магнітного потоку другої котушки визначається від кінця до початку вздовж осі, відповідно напрямок потоку третьої котушки – від початку до її кінця.

Результуючий магнітний потік дорівнює амплітудному значенню ФМ потоку окремої котушки помноженому на 1,5 та направлений горизонтально зліва направо (рис. 81 а, 82). аналогічно для інших моментів часу (рис. 81 б, в, г).

Якщо розглянути послідовно моменти часу t1, t2, t3, t4, t5, t6, то можна зробити висновок, результуючий магнітний потік залишаючись незмінним по величині, обертається в просторі з кутовою швидкістю, рівною кутовій швидкості струму ω.

Якщо потрібно змінити напрямок обертання результуючого магнітного потоку, то достатньо змінити послідовність фаз, тобто змінити струми в двох котушках, наприклад, першу котушку приєднати до фази В, а другу – до фази А.

Рис. 81

а) б) в) г)

Рис.

82

а) б) в) г)

Рис. 83

о

Рис. 84

 

На рис. 83 а зображена схема включення статорних обмоток асинхронного двигуна. Обмотки статора живляться трифазним струмом та утворюють обертове магнітне поле. При обертанні магнітний потік перетинає ребра ротора, який виконаний у вигляді “білячого колеса” (рис. 83 б).

Рис. 85

 

В провідниках ротора індукується е. р. с. та виникає струм, який по закону Ленца протидіє причині, яка його викликає. Т. я. в даному випадку причиною появи струму в роторі є рух магнітного потоку статора, то при виникненні струму ротора відбувається взаємодія магнітних потоків ротора та статора, в результаті якої ротор обертається у напрямку обертання магнітного потоку статора. Однак, фактично швидкість обертання ротора завжди менше швидкості обертання магнітного потоку статора, тому що при наближенні кутової швидкості ротора до кутової швидкості магнітного потоку статора зменшується індукована е. р. с. та, відповідно, обертаючий момент на валу ротора.

На практиці також застосовується двофазне обертове поле, яке можна отримати при живленні двох взаємно перпендикулярних обмоток двофазним несиметричним струмом.

 

Контрольні питання

1. Що таке пульсуюче магнітне поле?

2. Як отримати обертове магнітне поле?

3. В яких пристроях застосовується обертове магнітне поле?

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.