Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОзнайомлення з посадовою інструкцією начальника юридичної служби (юрисконсульта). Додати ксерокопію інструкції.

На підприємстві, в установі, організації (далі - підприємство) залежно від обсягу, характеру та складності правової роботи утворюється, як правило, в формі самостійного структурного підрозділу юридичне управління (відділ, сектор, бюро, група тощо) або вводиться посада юрисконсульта відповідної категорії (далі юридична служба).

Надання правової допомоги підприємству може здійснюватися на підставі договору, укладеного з юридичною чи фізичною особою суб'єктом підприємницької діяльності, який має ліцензію на здійснення юридичної практики, або з адвокатом, адвокатським бюро, фірмою, конторою чи іншим адвокатським об'єднанням.

Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міністерством, підприємством, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Юридична служба підприємства підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.

У своїй діяльності юридична служба підприємства керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення правової роботи юридична служба керується рекомендаціями Мінюсту.

На посаду керівника, його заступника, головного юрисконсульта юридичної служби підприємства призначаються особи з вищою юридичною освітою і стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки, а провідного і відповідної категорії юрисконсультів, що входять до складу юридичної служби, - особи, які мають вищу юридичну освіту або навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.Підприємство зобов'язане створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

Юридична служба підприємства:

1) організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства;

2) координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

3) перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника підприємства, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами.

Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається;

4) разом з іншими структурними підрозділами складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів підприємства, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;

5) здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає керівнику підприємства для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;

6) забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих підприємством, підтримує їх у контрольному стані;

7) бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;

8) надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції (робіт, послуг), зменшення втрат від випуску недоброякісної продукції;

9) організує претензійну і веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені підприємству чи підприємством у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;

контролює додержання структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій;

10) аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

11) дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

12) сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;

13) разом з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві; надає правову допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;

14) забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівнику підприємства про поновлення порушених прав; в разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень;

15) бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням;

16) сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

17) організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

Юридична служба підприємства має право:

1) перевіряти додержання законності на підприємствах та в їх структурних підрозділах;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб підприємства, їх структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) інформувати керівника підприємства у разі покладення на неї виконання роботи, що не належить до функцій юридичної служби чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4) залучати за згодою керівника структурного підрозділу підприємства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї обов'язків;

5) брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться на підприємстві, у разі розгляду на них питань, щодо практики застосування законодавства.

Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, наказів, інших правових актів підприємства, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівником підприємства та їх структурних підрозділів.

Працівник юридичної служби, який вжив дій, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

 

Склад юридичної служби.

В юридичному відділі працює три спеціаліста:

- головний юрист;

- провідний юрист;

- фахівець по договірній роботі.

Головний юрист здійснює керівництво правовою роботою на підприємстві та очолює юридичний відділ. Він підпорядковується безпосередньо директору. В своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями директора та своєю посадовою інструкцією.

Головному юристу підпорядковується провідний юрист і фахівець по договірній роботі.

У випадку відсутності його обов’язки виконує провідний юрист. Атестацію на відповідність займаній посаді проходить один раз у три роки.

Головний юрист зобов’язаний:

1. Забезпечувати контроль за відповідністю вимогам закону проектів наказів, інструкцій, положень і других актів правового характеру , підготовлених на підприємстві, а також брати участь в необхідних випадках при підготовці цих документів.

2. Приймати міри по зміні або відміні правових актів, виданих з порушенням діючого законодавства.

3. Давати заключення з правових питань, виникаючих в діяльності підприємства.

4. Забезпечувати методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надавати правову допомогу структурним підрозділам в претензійній роботі, підготовці і передачі необхідних матеріалів в судові органи.

5. Представляти інтереси підприємства в господарських судах, судах загальної юрисдикції, а також інших державних і суспільних організаціях при розгляді правових питань.

6. Очолювати роботу по аналізу і узагальненню результатів розгляду претензій, судових і господарських справ, а також практики заключення та виконання господарських договорів, розробляти пропозиції по усуненню порушень договірної дисципліни по поставленій продукції.

7. Керувати підготовкою матеріалів про крадіжки, розтрати, нестачі, випуск неякісної, нестандартної і некомплектної продукції і інші правопорушення для передачі їх слідчим і судовим органам, приймати міри по відшкодуванню збитків, заподіяних підприємству.

8. Приймати участь в розробці і здійсненні заходів по зміцненню господарського розрахунку, договірної і фінансової дисципліни, забезпеченню збереження колективної власності по боротьбі з розтратами і крадіжками.

9. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві встановленого діючим законодавством порядку приймання-відпуску продукції.

10. Давати заключення по пропозиціях про притягнення робітників підприємства до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

11. Брати участь у розробленні умов і укладенні господарських договорів і контролювати їх виконання.

12. Приймати участь в підготовленні і укладенні колективних договорів, а також в розробленні і здійсненні заходів по зміцненню трудової дисципліни на підприємстві.

13. Брати участь в розгляді матеріалів по дебіторській і кредиторській заборгованості, приймати міри до їх ліквідації, давати заключення по пропозиціях про списання безнадійної заборгованості.

14. Організовувати ведення довідково-інформаційної роботи діючого законодавства України із застосуванням технічних засобів обліку.

15. Здійснювати контроль за роботою підлеглих працівників.

16. Дотримуватися правил охорони праці, промсанітарії та внутрішнього трудового розпорядку.

17. Контролювати дотримання інструкцій з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку підлеглими працівниками.

Відповідно до посадової інструкції він має такі повноваження:

1. Узгоджувати підписом документи згідно стандарту підприємства:

- накази з основної діяльності;

- накази по кадрам;

- господарські договори;

- договори про матеріальну відповідальність;

- трудові угоди;

- листування по юридичній діяльності.

2. Надавати усні вказівки працівникам підприємства з питань віднесених до компетенції головного юриста, виконання яких являється обов’язковим, а також надавати пропозиції керівництву в письмовій і усній формі стосовно усунення наявних недоліків в господарській діяльності .

3. Вимагати в межах своєї посадової відповідальності, визначеної у розділі 4 цієї інструкції від підлеглих працівників юридичного відділу виконання ними своїх посадових обов’язків.

4. Отримувати інформацію необхідну для виконання своїх обов’язків, яка використовується у господарчій діяльності , в т.ч. від посадових осіб., за винятком такої, яка може носити приватний характер

5. Брати участь у засіданнях, зустрічах, нарадах відповідно затвердженого регламенту.

6. Репрезентувати в інших організаціях за дорученням.

7. Залучати за згодою керівництва підприємства спеціалістів та інших працівників для підготовки проектів нормативних актів, а також для розробки і здійснення заходів по лінії правового забезпечення роботи підприємства.

В разі невідповідності діючому законодавству поданих проектів рішень, наказів, інструкцій, положень та інших правових документів, головний юрист не візуючи проектів цих документів дає заключення з пропозицією по законному вирішенню розглянутих питань.

В разі підписання вказаних документів всупереч вказівок головного юриста, останній повідомляє про це директора.

Головний юрист повинен знати:

- чинне законодавство та нормативні матеріали з питань забезпечення і дотримання законності в діяльності , захисту його правових інтересів;

- положення статутних документів та внутрішніх нормативних актів;

- структуру підприємства;

- організацію документообігу та порядок оформлення документів;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила та норми охорони праці, техніки безпеки, промсанітарії та пожежної безпеки;

- політику підприємства в галузі якості, підтримувати репутацію конкурентноспроможного підприємства на національному та міжнародному ринках як постачальника якісної продукції.

Головний юрист несе відповідальність за:

1. Якість та своєчасність виконання задач і функцій, покладених на юридичну службу.

2. Виконання обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

3. Виконання вимог законодавства України стосовно укладення договорів, наказів по та інших внутрішніх нормативно-правових актів.

4. Правове забезпечення виконання усіх розділів колективного договору.

5. Виконання зобов’язань стосовно збереження майна шляхом:

- контролю за виконанням договорів;

- притягнення до матеріальної відповідальності працівників з вини яких заподіяно шкоду підприємству;

- захисту інтересів підприємства в судових органах;

- виявлення причин та умов в результаті яких може бути заподіяна шкода підприємству;

- проведення заходів за участю фінансової служби, служби безпеки, служби охорони підприємства по попередженню крадіжок майна.

6. Здоровий морально-психологічний клімат у відносинах між працівниками, прямо підпорядкованими головному юристу.

Провідний юрист здійснює правову роботу на підприємстві. Він підпорядковується безпосередньо головному юристу.

Призначається і звільняється з посади наказом директора за поданням головного юриста.

В своїй роботі керується чинним законодавством, наказами директора, розпорядженнями головного юриста та Посадовою інструкцією провідного юриста юридичного відділу. Атестацію на відповідність займаній посаді, як і головний юрист проходить один раз у три роки.

Провідний юрист зобов’язаний: приймати участь у розробці правових відомчих документів; здійснювати методичне керівництво правовою роботою; надавати правову допомогу структурним підрозділам та громадським організаціям; готувати обґрунтовані відповіді при відхиленні претензій; готувати матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної продукції для передачі їх в господарський суд, слідчі чи судові органи; здійснювати облік і зберігання претензій, позовів; здійснювати правовий контроль фінансової, трудової, договірної дисципліни; аналізувати і об’єднувати результати розгляду претензій, судових і господарських справ; вивчати практику укладення і виконання договорів з метою внесення пропозицій про усунення виявлених недоліків; оформляти матеріали про притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, у відповідності з встановленим порядком; контролювати своєчасність надання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії; вести довідково-інформаційну роботу по законодавству; приймати участь в підготовці висновків з правових питань, виникаючих в діяльності, в розробці пропозицій по удосконаленню діяльності підприємства; давати консультації працівникам по діючому законодавству, а також висновки з організаційно-правових питань та інших юридичних питань; не розголошувати комерційної таємниці.

Провідному юристу посадовою інструкцією делегуються такі повноваження:

- у разі відсутності головного юриста узгоджувати підписом документи згідно стандарту підприємства:

- накази з основної діяльності;

- накази по кадрам;

- господарські договори;

- договори про матеріальну відповідальність;

- трудові угоди;

- листування по юридичній діяльності;

- надавати свої пропозиції головному юристу по вдосконаленню правової роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками;

- отримувати інформацію необхідну для виконання своїх обов’язків, яка використовується у господарчій діяльності (документи, довідки, розрахунки і інші відомості), в т.ч. від посадових осіб, за винятком такої, яка може носити приватний характер;

- брати участь у засіданнях, зустрічах, нарадах відповідно затвердженого регламенту;

- репрезентувати в інших організаціях за дорученням;

- перевіряти дотримання законності в діяльності структурних одиниць.

У випадках невідповідності діючому законодавству представлених на підпис керівнику документів, провідний юрист без візи повертає проекти цих документів на доопрацювання.

Згідно з посадовою інструкцією провідний юрист повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності; трудове, адміністративне, житлове, цивільно-процесуальне законодавство; Правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони праці, промсанітарії та пожежної безпеки; порядок укладання і оформлення господарських договорів; політику в галузі якості, підтримувати репутацію конкурентноспроможного підприємства на національному та міжнародному ринках як постачальника якісної продукції.

Провідний юрист несе відповідальність за: якість та своєчасність виконання покладених на нього обов’язків, визначених зазначеною посадовою інструкцією, а також наказів і розпоряджень директора і головного юриста; виконання вимог законодавства України стосовно укладення договорів, наказів по та інших внутрішніх нормативно-правових актів; правове забезпечення виконання усіх розділів колективного договору; дотримання трудової і виробничої дисципліни; виконання зобов’язань стосовно збереження майна шляхом: контролю за виконанням договорів, притягнення до матеріальної відповідальності працівників з вини яких заподіяно шкоду підприємству, захисту інтересів підприємства в судових органах, виявлення причин та умов в результаті яких може бути заподіяна шкода підприємству, проведення заходів за участю фінансової служби, служби безпеки, служби охорони підприємства по попередженню крадіжок майна; розголошення комерційної таємниці.

Фахівець по договірній роботі виконує належне оформлення з юридичної та комерційної точки зору договорів з метою забезпечення економічного захисту підприємства.

Він підпорядковується безпосередньо головному юристу. Призначається і звільняється наказом директора за поданням головного юриста.

В своїй роботі керується чинним законодавством, наказами директора, розпорядженнями головного юриста та Посадовою інструкцією фахівця по договірній роботі юридичного відділу.

Атестацію на відповідність займаній посаді, як й інші працівники юридичного відділу, проходить один раз у три роки.

У разі відсутності провідного юриста виконує його обов’язки.

Відповідно до своєї посадової інструкції фахівець по договірній роботі зобов’язаний: сприяти структурним підрозділам в оформленні договорів, додаткових угод, специфікацій із споживачами та постачальниками; реєструвати договори; слідкувати за своєчасним внесенням змін та доповнень до договорів; контролювати повернення оригіналів договорів до відділу від виконавців та правильність їх оформлення; не розголошувати комерційної таємниці.

Фахівець повинен знати:

- чинне законодавство та нормативні матеріали з питань оформлення та укладання договорів;

- основи трудового законодавства;

- постанови, розпорядження, накази , методичні, нормативні та інші керуючі матеріали;

- порядок оформлення та укладання договорів;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- інструкції з охорони праці, промсанітарії та пожежної безпеки;

- норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

- політику керівництва в галузі якості, підтримувати репутацію конкурентноспроможного підприємства на національному та міжнародному ринках як постачальника якісної продукції.

Фахівцю по договірній роботі цією інструкцією делегуються повноваження: доповідати провідному фахівцю по договірній роботі про недоліки в межах своєї компетенції; не допускати до оформлення договори, які не відповідають стандартам підприємства та законодавству України; надавати свої пропозиції провідному фахівцю по договірній роботі по вдосконаленню договірної роботи, пов’язаної з передбаченими його посадовою інструкцією обов’язками; отримувати інформацію від виконавців, яка необхідна для оформлення договору.

Фахівець по договірній роботі несе відповідальність за дотримання форми і змісту договорів стандартам, доведеним до керівництвом; забезпечення пріоритетності комерційних та інших інтересів при укладенні договорів і контрактів за умов дотримання чинного законодавства; виконання наказів і розпоряджень директора, головного юриста та обов’язків, визначених його посадовою інструкцією; дотримання трудової і виробничої дисципліни; виконання зобов’язань стосовно збереження майна шляхом дотримання встановленого порядку по оформленню договорів; розголошення комерційної таємниці.

 

 

3.3. Планування роботи (При наявності планів роботи додати до звіту)

Чіткості та раціональності в роботі юридичної служби можна досягти тільки в разі правильного її планування. Порядок розробки планів юридичних служб визначається методичними рекомендаціями щодо організації роботи юридичної служби на підприємствах, які розроблює і затверджує Міністерство юстиції України.

Плани, як правило, складають на місяць, квартал і рік, що відповідає термінам планування господарської діяльності підприємства. Це так звані поточні плани.

Перспективні плани складають на термін понад рік.

Кожна галузь має певну специфіку правової роботи, тому не існує єдиних вимог до змісту плану роботи юридичних служб, але основні розділи плану мають бути такими:

• розробка і впровадження заходів забезпечення якості продукції, викону­ваних робіт;

• планове забезпечення організації управління праці, заробітної плати, соціального розвитку;

• забезпечення законності актів, що видаються, правова експертиза;

• правова інформація, правове виховання і правова профілактика.

При плануванні правової роботи необхідно враховувати її обсяг і харак­тер, кількість юристів та їхню кваліфікацію.

Розроблюючи плани роботи юридичної служби, необхідно також суворо дотримуватись таких вимог: безперервності планування; обрання основного напрямку в роботі, пов'язаного зі специфікою діяльності підприємства; комплексності, оперативності, реальності заходів; здійснення контролю за ви­конанням планових заходів, перевірки їх ефективності.

Належне виконання планів роботи юридичною службою забезпечується складанням на їх основі особистих планів роботи кожного юрисконсульта, як правило, на місяць. Особисті плани затверджує керівник юридичної служби.

Обов'язки в юридичній службі розподіляються залежно від обсягу роботи і структури юридичної служби.

Функції потрібно розподіляти так, щоб у кожного юрисконсульта були у провадженні окремі вузлові питання (наприклад, здійснення претензійно-позов­ної роботи), а також конкретні ділянки поточної роботи: кодифікація чинного законодавства, складання звітності та ін. За юрисконсультами можуть бути закріплені відділи, цехи, інші структурні підрозділи підприємства залежно від структури господарського органу, організація роботи юридичної служби якого розглядається.

Розділені між юрисконсультами обов'язки закріплюються спеціальним документом і затверджується керівником підприємства або міністерства.

З метою взаємозамінності та підготовки кадрів зі всебічною і глибокою кваліфікацією начальник юридичної служби з огляду на обставини у право­вому підрозділі може доручити кожному співробітникові підготовку і вирішення будь-якого питання незалежно від затверджених розподілених обов'язків. Досягти цього можна лише тоді, коли кожний юрисконсульт під­приємства однаково добре володіє знаннями та вміннями за всіма напрямками правові роботи. Кожний юрисконсульт повинен знати і вміти виконувати роботу, вміти захищати інтереси підприємства в судах, здійснювати правову експертизу нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, і вести правову пропаганду в колективі.

Детальніше обов'язки, права і відповідальність юрисконсультів, як і всіх службовців, визначаються в посадових інструкціях працівників.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.