Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАтестація персоналу. Документальне забезпечення атестації працівників.

 

Атестація керівників, фахівців і службовців проводиться у всіх підрозділах підприємства у відповідності зі штатним розкладом.

Метою атестації працівників є:

- визначення ділових якостей і організаційних здібностей;

- оцінка професійної підготовки, здатності самостійно вирішувати поставлені питання, уміння мобілізувати колектив на виконання поставлених задач;

- добір працівників для зарахування в резерв на заміщення вільних посад;

- визначення й усунення недоліків у роботі з кадрами.

Атестація керівників, фахівців і службовців проводиться періодично, один раз у три-п'ять років.

Не підлягають атестації:

- працівники, що обіймають посаду менше одного року;

- молоді фахівці, термін обов'язкової роботи яких по напрямку після закінчення навчального закладу ще не закінчився;

- вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до трьох років;

- керівники, призначення і звільнення з посади яких провадиться вищими органами.

У випадку атестації працівника, тимчасово виконуючого обов'язки, атестація проводиться за основною (постійною) посадою.

Робота з атестації починається з виходу наказу по підприємству, в якому зазначається:

- дата початку і закінчення атестації;

- перелік керівників, фахівців і службовців, що підлягають атестації по підприємству в цілому;

- склади атестаційних комісій по директоратам;

- графік проведення атестацій, із вказівкою місця і часу засідань атестаційних комісій;

- термін підготовки поіменних графіків атестації по директоратам;

- проведення інструктажів з атестації.

Для проведення чергової атестації керівників, фахівців і службовців, що вчасно не пройшли її без поважних причинах, а також повторної атестації, за рішенням комісії, через рік, призначаються нові комісії, навіть якщо їхній склад залишається незмінним.Керівник підприємства має право вибірково, за своїм розсудом, проводити атестацію працівників усіх підрозділів, за винятком вищевказаних посадових осіб.

Усі працівники, що атестуються, повинні бути ознайомлені з посадовою інструкцією під розпис із зазначенням дати.

Для атестації керівника необхідна наявність Положення про очолюваний ним підрозділ і комплекту посадових інструкцій підлеглих йому працівників.

Керівник, який проходить атестацію, повинен бути ознайомлений під розпис, із зазначенням дати, з Положенням про очолюваний ним підрозділ і комплектом посадових інструкцій підлеглих йому працівників.

На кожного працівника, який проходить атестацію, заповнюється виробнича характеристика і атестаційний лист.

Виробнича характеристика заповнюється безпосереднім керівником, з обов'язковим відображенням у пункті 5 "Відношення до роботи" позитивних і негативних якостей працівника.

Підписує виробничу характеристику керівник структурного підрозділу.

Атестаційний лист заповнюють керівник підрозділу (пункти з першого по шостий) і атестаційні комісії (пункти із сьомого по восьмий).

Ознайомлення атестованого з характеристикою провадиться безпосередньо його керівником, не пізніше чим за тиждень до початку атестації.

Працівник, якого атестують, особистим підписом підтверджує ознайомлення з характеристикою, записує можливі конкретні зауваження.

Поіменний графік проведення атестації доводиться до відома працюючого не пізніше, ніж за місяць до дня її проведення.

Атестація проводиться в окремих підрозділах.

Протягом одного засідання комісії проходять атестацію не більш 15 чоловік.

Робота атестаційної комісії в кожному конкретному випадку починається з того, що секретар знайомить членів комісії з даними атестаційного листа, а безпосередній керівник зачитує виробничу характеристику працівника.

Далі з ним проводиться співбесіда. Питання до нього повинні мати відношення до його конкретної роботи.

Питання можуть бути і загального характеру, якщо допоможуть зрозуміти, як фахівець працює над підвищенням кваліфікації.

У випадку, якщо працівник, якого повідомили про час засідання комісії, на роботі знаходився, але на атестацію не з'явився, це фіксується в протоколі.

Працівникові знову повідомляють дату і час наступного засідання, на яке він повинен з'явитися.

У випадку повторної неявки працівника, на засідання комісії, його атестують на підставі поданих документів.

Атестаційна комісія може дати одну з нижче перерахованих оцінок діяльності працівника:

- відповідає займаній посаді;

- відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії і повторної атестації через рік;

- не відповідає займаній посаді.

Оцінка діяльності працівника записується до протоколу, атестаційний лист підписують всі члени комісії.

Працівник знайомиться з висновками комісії і підтверджує це своїм підписом із зазначенням дати.

У випадку відмови працівника підписатися під висновками комісії, складається акт про ознайомлення працівника з цим документом, що додається до протоколу засідання.

У висновках комісія, відносно атестованого, може дати одну з п'яти рекомендацій:

- зарахувати в резерв;

- підвищити в посаді;

- підвищити ділову кваліфікацію;

- перевести на іншу роботу;

- звільнити з займаної посади.

У випадку, якщо атестований не згодний з висновками комісії, він може викласти свої думки в атестаційному листі або в заяві на ім'я голови комісії.

Комісія зобов'язана розглянути їх і дати відповідь.

Якщо працівник відмовився від письмового викладу своїх думок з приводу атестації, голова комісії дає вказівку про занесення усного зауваження до протоколу.

Рішення про результат атестації працівника приймається комісією шляхом голосування у відсутності атестованого.

По закінченню атестації чергового підрозділу всі матеріали засідання комісії: протоколи, атестаційні листи, виробничі характеристики, заяви працівників, незгодних з висновками комісії, (підшиті з перерахуванням прикладених документів) секретарі атестаційних комісій передають у відділ кадрів разом зі звітом.

Атестаційні листи і виробничі характеристики зберігаються в особистих справах працівників.

У пропозиціях атестаційної комісії вказуються прізвища працівників:

- зарахованих у резерв;

- підвищених у посаді;

- спрямованих на підвищення ділової кваліфікації;

- переведених на іншу роботу;

- звільнених від посади.

Рішення керівника підприємства щодо результатів атестації оформляється відповідним наказом.

По закінченню атестації на підприємстві розробляються заходи, спрямовані на виконання рекомендацій атестаційних комісій.

У випадку неможливості переведення працівника на іншу роботу трудовий договір з ним розривається згідно Кодексу законів про працю України з ініціативи керівництва.

Трудові спори з питань звільнення і відновлення в посаді працівників, визнаних за результатами атестації невідповідними займаній посаді, розглядаються відповідно до діючого законодавства про порядок розгляду трудових спорів.

 

Дивись додатки.

 

Структура та організація роботи управління

(відділу) юстиції (обласного, районного)

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.