Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтруктури органів юстиції Сумської області

 

Штатна чисельність Головного управління юстиції у Сумській області та його територіальних органів становить 603 штатних одиниці:

1) Головного управління юстиції у Сумській області – 74 штатних одиниці;

2) 13 районних, 1 міське, 5 міськрайонних управлінь юстиції в кількості 457 штатних одиниці, з них:

- працівники управлінь юстиції – 75 штатних одиниці;

- працівники відділів реєстрації актів цивільного стану – 81 штатна одиниця;

- працівники відділів державної виконавчої служби – 301 штатна одиниця.

3) Працівників районних та міських державних нотаріальних контор та Сумського обласного державного нотаріального архіву – 72 штатних одиниці.

 

Організація керівництва державним нотаріатом та відділами реєстрації актів цивільного стану.

 

Безпосереднє керівництво нотаріальними органами здій­снюється Головним управлінням юстиції Міністерства юсти­ції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київ­ським та Севастопольським міськими управліннями юстиції.

Управління юстиції утворюються Міністерством юстиції України та йому підпорядковані.

Одним із завдань управлінь юстиції є організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи нотаріату. Для цього їм надано права:

організовувати роботу установ нотаріату, перевіряти їх­ню діяльність, вживати заходів до її поліпшення;

здійснювати контроль за законністю вчинення нотарі­альних дій;

організовувати роботу з добору кадрів та підвищення кваліфікації працівників нотаріальних органів;

забезпечувати роботу кваліфікаційних комісій нотаріату;

здійснювати контроль за організацією та змістом ста­жування осіб, які мають намір займатися нотаріальною ді­яльністю;визначати нотаріальний округ, реєструвати приватну нотаріальну діяльність, вносити зміни в реєстраційне посві­дчення приватного нотаріуса та анулювати його;

призупиняти діяльність нотаріусів і готувати подання на розгляд Міністерству юстиції щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;

затверджувати розміри оплати за надання державними нотаріальними конторами додаткових платних послуг право­вого і технічного характеру;

здійснювати контроль за використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Крім того, управління юстиції розглядає скарги громадян щодо роботи нотаріальних органів, забезпечує матеріально-технічними ресурсами установи нотаріату, а також здійснює контроль за збереженням і використанням матеріальних цін­ностей нотаріальними органами, складає проекти коштори­сів видатків на утримання установ нотаріату та ін. Крім того, наказом Міністерства юстиції України від 1 червня 1998 р. Затверджено Положення про районні, районні у містах, мі­ські (міст обласного значення) управління юстиції зі зміна­ми, внесеними Наказом Мінюсту від 5 лютого 1999 р.

Відповідно до цього Положення щодо нотаріальної діяль­ності вказані управління мають:

— забезпечити роботу установ нотаріату;

— вести роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства та нотаріальної практики;

— організовувати роботу установ нотаріату, перевіряти їхню діяльність, вживати заходи щодо її поліпшення;

— здійснювати контроль за законністю вчинення нотарі­альних дій державними та приватними нотаріусами, обігом спеціальних бланків нотаріальних документів та за організа­цією і змістом стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;

— готувати матеріали на розгляд Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Респуб­ліці Крим, Київського та Севастопольського міських управ­лінь юстиції для підготовки подання щодо анулювання сві­доцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Управління юстиції має також залучати в установленому порядку до перевірки роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів кваліфікованих державних та приватних нотаріу­сів з інших нотаріальних округів, а також представництв від­ділень Української нотаріальної палати за їхньою згодою.

Державні нотаріальні контори утримуються коштами дер­жавного бюджету. Державний нотаріус має печатку з зобра­женням Державного герба України, найменуванням держав­ної нотаріальної контори і відповідним номером.

Управління юстиції здійснює керівництво відділами реєстрації актів цивільного стану. Воно:

забезпечує повну, правильну та своєчасну реєстрацію актів цивільного стану, розгляд матеріалів про переміну прізвищ, імен, по батькові та про внесення виправлень, змін, доповнень до записів актів цивільного стану, а також про поновлення втрачених актових записів; видачу громадянам свідоцтв та довідок про реєстрацію, та сімейний стан громадян України;

забезпечує подання до відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених записів актів;

забезпечує належний облік, зберігання, витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

забезпечує підвідомчі органи реєстрації актів цивільного стану бланками свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, записів актів цивільного стану, а також іншою документацією;

вивчає та узагальнює практику застосування чинного законодавства при реєстрації актів цивільного стану;

забезпечує належне зберігання та оформлення книг реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов'язаної з реєстрацією цих актів;

перевіряє дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

забезпечує складання та подання в установленому законодавством порядку звітів про реєстрацію актів цивільного стану та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

організовує надання працівниками відділу реєстрації актів цивільного стану громадянам додаткових платних послуг правового і технічного характеру;

веде облік законодавства та практики роботи органів реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділі реєстрації актів цивільного стану;

забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників, що здійснюють реєстрацію актів цивільного стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти цивільного стану;

сприяє роботі кваліфікаційної комісії, створеної при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції, для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах державних службовців.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.