Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетоди навчання та розвитку рідної мови

Наочні Словесні Практичні Ігрові
       

3. Зробіть висновок, на яких заняттях (з якого розділу) які методи та прийоми переважають.

4. Опрацювати теоретичні питання за основними підручниками: 1. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с. 2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко та ін.— К.: Вища шк., 1992. – 414 с.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Заповніть схему класифікації приймів з розвитку мови.

Прийми розвитку мовлення

Наочні Словесні Ігрові Практичні
       

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник/ А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с. – С.166-210.

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко та ін.— К.: Вища шк., 1992. – С.69-76,82-103, 104-111.

3. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В.Є. Бенера, Маліновська Н.В. – К : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с. – С.60-79.

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН україни, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. – «Мовленнєвий розвиток» - С. 35-37, 47-51, 71-78,90-99, 132-140,161-177, 214-229, 251-265; «Художня література» - С. 42-43,85-86, 153-155, 241-243, 390-405.

5. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – С.27-29. 

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Аналіз програми
Схеми класифікації
Виконання тесту
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

Змістовий модуль ІІ.

Теоретичні та методологічні засади формування мовленнєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА.Розвиток мовлення дітей першого року життя

МЕТА.Ознайомити студентів зі специфікою роботи вихователя щодо розвитку мовлення дітей раннього віку.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: передумови мовного розвитку; голосові реакції; підготовчий період; слухове, зорове зосередження; крик, гукання, гуління, лепет, наслідування; розуміння мови; усвідомлені слова; активне мовлення; орієнтовні показники мовного розвитку.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; конспект гри-заняття; іграшки; предметні картинки.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Аналіз завдань і змісту роботи з мовленнєвого розвитку дітей немовлячого віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

3. Ознайомлення з орієнтовним планом конспектом ігри-заняття для дітей першого року життя. Моделювання гри-заняття.

4. Читання напам’ять двох забавлянок та двох віршів для дітей першого року життя.

5. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика (орієнтовні показники) мовного розвитку дітей першого року життя (голосові реакції, розуміння мовлення, розвиток активного мовлення дитини).

2. Методика мовного розвитку дітей першого року життя:

- завдання і зміст роботи з розвитку мовлення у вік немовляти;

- розвиток домовних проявів і наслідування звуків;

- розвиток розуміння мови; навчання дітей вимови перших усвідомлених слів;

- методика проведення ігор-занять з розвитку мови;

- використання картинки й художньої літератури в роботі з дітьми першого року життя;

- спілкування з дітьми у повсякденному житті, у процесі режимних моментів.

3. Планування роботи з розвитку мови на першому році життя.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Ознайомитись із завданнями та змістом роботи з мовленнєвого розвитку у вік немовляти за програмою «Я у Світі».

2. Підібрати дві забавлянки та два вірша для дітей першого року життя та вивчити їх напам’ять.

3. Випишіть 2 гри-заняття для дітей першого року життя у зошит з практичних занять, наприклад, «Лялька Катя прийшла до дітей на гостини» та «Чарівний кошик (мішечок)».

4. Підготуйтесь до моделювання одного заняття-гри.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Складіть картотеку методичної літератури з розвитку мовлення дітей раннього віку.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с. – С. 5-65.

2. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с. – С. 5-11.

3. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: Науково-методичний посібник. – К.: КНТ, 2008. - 256 с. – С. 25-36.

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН україни, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. – С. 35-37, 46-51.

5. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – С.27-29.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Ельконін Д.Б.Розвиток мовлення в ранньому віці / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 286 – 290.

2. Кольцова М.М. У чому полягає зв’язок рухів пальців рук і мовлення / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 293 – 296.

3. Аркин Е.А. Ребёнок в дошкольные годы. Под ред. А.В. Запорожца и В.В. Давыдова. – М.: Просвещение, 1967. – 445 с. – С. 135-143.

4. Грибова О.Е. Что делать, если ваш ребёнок не говорит. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 48 с. – С. 13 – 16, 23 – 32.

5. Аркін Ю.А. Короткий огляд структури нервово-психічної діяльності дитини /Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 280 – 284.

6. Богуш А.М. Розвиток мовлення дітей перших трьох років життя / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. _ К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 296 – 306.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Читання напам’ять двох забавлянок та двох віршів для дітей першого року життя.
Конспект двох занять-ігор 0,5
Моделювання заняття-гри для дітей першого року життя 0,5
Тестування
Активність на занятті (3 ґрунтовні, доречні, доповнення або відповіді на додаткові запитання) 0,5
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ТЕМА.Методика розвитку мовлення дітей другого року життя

МЕТА.Формування уміння складати конспекти, розв’язувати педагогічні задачі тощо.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: дидактичні ігри; покази, називання, розповіді-бесіди, інсценовані покази; «сюрпризи»; розігрування потішок, «живі картинки»; ігрові ситуації.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; конспект гри-заняття; іграшки; предметні картинки.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Аналіз завдань і змісту роботи з мовленнєвого розвитку дітей другого року за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

3. Ознайомлення з орієнтовним планом конспектом ігри-заняття для дітей другого року життя. Моделювання гри-заняття.

4. Читання напам’ять двох забавлянок та двох віршів для дітей другого року життя.

5. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика (орієнтовні показники) мовного розвитку дітей другого року життя:

- розвиток розуміння мови дорослих,

- розвиток мовленнєвих узагальнень,

- розвиток словника та активного мовлення,

- особливості засвоєння дитиною звуків рідної мови,

- формування граматичної правильності мовлення дітей,

- розвиток діалогічного мовлення дітей на другому році життя,

- розвиток описового мовлення дітей.

2. Методика мовного розвитку дітей другого року життя:

- завдання і зміст роботи з розвитку мовлення дітей раннього віку;

- заняття з розвитку мовлення;

- організовані спостереження;

- ігри на звуконаслідування;

- розповіді із звуконаслідуванням;

- читання дітям забавлянок, віршів, оповідань;

- методика проведення занять з картинками;

- спілкування з дітьми у повсякденному житті, у процесі режимних моментів.

3. Планування роботи з розвитку мови на групі другого року життя.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Ознайомитись із завданнями та змістом роботи з мовленнєвого розвитку в групах раннього віку за програмою «Я у Світі».

2. Підібрати дві забавлянки та два вірша для дітей другого року життя та вивчити їх напам’ять.

3. Випишіть 2 заняття для дітей другого року життя у зошит з практичних занять.

4. Підготуйтесь до моделювання одного заняття.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Складіть картотеку методичної літератури з розвитку мовлення дітей раннього віку.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с. – С.66-166.

2. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с. – С. 5-11.

3. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: Науково-методичний посібник. – К.: КНТ, 2008. - 256 с. – С. 36-43.

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН україни, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. – С. 71-78, 90-99.

5. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – С.29-30.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Ельконін Д.Б.Розвиток мовлення в ранньому віці / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 286 – 290.

2. Кольцова М.М. У чому полягає зв’язок рухів пальців рук і мовлення / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. _ К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 293 – 296.

3. Аркин Е.А. Ребёнок в дошкольные годы. Под ред. А.В. Запорожца и В.В. Давыдова. – М.: Просвещение, 1967. – 445 с. – С. 135-143.

4. Грибова О.Е. Что делать, если ваш ребёнок не говорит. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 48 с. – С. 13 – 16, 23 – 32.

5. Аркін Ю.А. Короткий огляд структури нервово-психічної діяльності дитини /Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. _ К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 280 – 284.

6. Богуш А.М. Розвиток мовлення дітей перших трьох років життя / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. _ К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 296 – 306.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Читання напам’ять двох забавлянок та двох віршів для дітей першого року життя
Конспект двох занять-ігор
Моделювання заняття-гри для дітей першого року життя
Активність на занятті (3 ґрунтовні, доречні, доповнення або відповіді на додаткові запитання) 0,5
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ТЕМА.Методика розвитку мовлення дітей третього року життя

МЕТА.Формування уміння складати конспекти, розв’язувати педагогічні задачі тощо.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: дидактичні ігри; покази, називання, розповіді-бесіди, інсценовані покази; «сюрпризи»; розігрування потішок, «живі картинки»; ігрові ситуації.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; конспект гри-заняття; іграшки; предметні картинки.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Аналіз завдань і змісту роботи з мовленнєвого розвитку дітей третього року життя за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

3. Ознайомлення з орієнтовним планом конспектом ігри-заняття для дітей третього року життя. Моделювання гри-заняття.

4. Читання напам’ять двох забавлянок та двох віршів для дітей третього року життя.

5. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика (орієнтовні показники) мовного розвитку дітей третього року життя:

- розвиток розуміння мови дорослих,

- розвиток мовленнєвих узагальнень,

- розвиток словника та активного мовлення,

- особливості засвоєння дитиною звуків рідної мови,

- формування граматичної правильності мовлення дітей,

- розвиток діалогічного мовлення дітей на третьому році життя,

- розвиток описового мовлення дітей.

2. Методика проведення занять з мовного розвитку дітей третього року життя:

- завдання і зміст роботи з розвитку мовлення дітей раннього віку;

- загальна характеристика заняття з розвитку мовлення;

- організовані спостереження;

- екскурсії-огляди;

- розглядання предметів та бесіда про них;

- дидактичні ігри з іграшками, предметами, картинками;

- заняття на виховання правильної звуковимови;

- інсценівки-покази;

- показ театрів;

- ігри в оповідання;

- розповіді-бесіди;

- живі картинки.

3. Методика проведення занять з картинками:

- заняття з предметними картинками;

- заняття з настінними картинками;

- заняття з сюжетними картинками.

4. Методика використання художніх творів у роботі з дітьми третього року життя.

- робота з колисанками;

- забавлянки й утішки в розвитку мовлення дітей

5. Робота з розвитку мовлення в повсякденному житті.

6. Планування роботи з розвитку мови на групі другого року життя.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Ознайомитись із завданнями та змістом роботи з мовленнєвого розвитку в групах раннього віку за програмою «Я у Світі».

2. Підібрати дві забавлянки та два вірша для дітей третього року життя та вивчити їх напам’ять.

3. Випишіть 2 заняття для дітей третього року життя у зошит з практичних занять.

5. Підготуйтесь до моделювання одного заняття.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Ознайомтесь з формами роботи ДНЗ із сім’єю з розвитку мовлення дітей.

2. Укладіть „Педагогічну папку для дітей раннього віку”, до якої входили б збірники орієнтовних ігор, занять, віршів, дидактичних картинок для роботи з дітьми раннього віку.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с. – С.167-294.

2. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с. – С. 5-11.

3. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: Науково-методичний посібник. – К.: КНТ, 2008. - 256 с. – С. 36-43.

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН україни, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. – С. 71-78, 90-99.

5. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – С.29-30.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Ельконін Д.Б.Розвиток мовлення в ранньому віці / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 286 – 290.

2. Кольцова М.М. У чому полягає зв’язок рухів пальців рук і мовлення / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. _ К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 293 – 296.

3. Аркин Е.А. Ребёнок в дошкольные годы. Под ред. А.В. Запорожца и В.В. Давыдова. – М.: Просвещение, 1967. – 445 с. – С. 135-143.

4. Грибова О.Е. Что делать, если ваш ребёнок не говорит. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 48 с. – С. 13 – 16, 23 – 32.

5. Аркін Ю.А. Короткий огляд структури нервово-психічної діяльності дитини /Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. _ К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 280 – 284.

6. Богуш А.М. Розвиток мовлення дітей перших трьох років життя / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. _ К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 296 – 306.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Читання напам’ять двох забавлянок та двох віршів для дітей першого року життя
Конспект двох занять-ігор
Моделювання заняття-гри для дітей першого року життя
Активність на занятті (3 ґрунтовні, доречні, доповнення або відповіді на додаткові запитання) 0,5
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

ТЕМА. Особливості розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку.

МЕТА.Формування уміння складати конспекти, розв’язувати педагогічні задачі тощо.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: зв’язне мовлення, монолог, діалог, полілог; ситуативне і контекстне мовлення; функції і форми мови; плануюча, пояснювальна мова; діамонологічна компетенція.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Аналіз завдань і змісту роботи з мовленнєвого розвитку дітей молодшого та старшого дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

3. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Поняття зв’язного мовлення. Типи зв’язного мовлення, їх ознаки.

2. Особливості розвитку мовних функцій у дітей дошкільного віку.

3. Завдання з формування діамонологічної компетенції.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Ознайомитись із завданнями та змістом роботи з розвитку зв’язного мовлення (формування діамонологічної компетенції) в групах молодшого та старшого дошкільного віку за програмою «Я у Світі». Заповнити таблицю:

  Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
Молодший дошкільний вік    
Старший дошкільний вік    

ІІІ. Самостійна робота:

1. Ознайомтесь з формами роботи ДНЗ із сім’єю з розвитку зв’язного мовлення дітей.

2. Ознайомитись зі статтями С.Л. Рубінштейна, А.М. Леушиної. Зробити їх ксерокопії, в яких олівцем або маркером підкреслити основні думки учених щодо особливостей ситуативного і контекстного мовлення дошкільників.

3. Зробити зіставний аналіз поглядів С.Л. Рубінштейна та А.М. Леушиної на особливості ситуативного та контекстного мовлення дітей дошкільного віку. Складання таблиці тез:

  С.Л. Рубінштейн А.М. Леушина
Ситуативне мовлення    
Контекстне мовлення    

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 112-117.

2. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с. – С. 5-11.

3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН україни, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. – С. 71-78, 90-99.

4. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – С.29-30.

5. Рубинштейн С.Л. Развитие связной речи / Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.пособие для студентов высших и средних пед. учеб заведений / Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 560 с. – С.354 – 358.

6. Леушина А.М. Развитие связной детской речи. Что способствует развитию связной речи? / Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студентов высших и средних пед.учеб заведений / Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 560 с. – С.358 – 369.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 392 – 396.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Таблиця за програмою «Я у Світі» про зміст та завдання розвитку зв’язного мовлення
Опрацювання статей С.Л. Рубінштейна, А.М. Леушиної
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ТЕМА.Методика розвитку діалогічного мовлення.

МЕТА.Закріпити знання основних методів розвитку діалогічної мови; формувати вміння доцільно їх використовувати.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: розмова, бесіда, словесні доручення.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Аналіз завдань і змісту роботи з мовленнєвого розвитку дітей молодшого та старшого дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

3. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Розмова вихователя з дітьми в повсякденному спілкуванні – метод розвитку діалогічної мови.

2. Бесіда – основний метод розвитку діалогічного мовлення.

3. Методика проведення бесіди.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Аналіз програмових вимог з розвитку діалогічного мовлення.

2. Складання конспекту заняття-бесіди.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Випишіть з Базової програми «Я у світі» завдання з розвитку діалогічного мовлення. Порівняйте їх за принципом ускладнення завдань залежно від вікової групи, використайте таблицю:

Назва програми, місце і рік видання Назва розділу та підрозділу за програмою Завдання з розвитку діалогічного мовлення
молодша група середня група старша група підготовча група
Я у світі (Київ, 2008) Мовленнєвий розвиток. Розвиток комунікативного мовлення        

2. Підготуйтеся до складання конспекту комплексного заняття-бесіди з мовленнєвого спілкування для старшої групи на одну із тем програми “Я у Світ” за будь-якою сферою життєдіяльності «Природа», «Люди», «Культура», «Я сам» в такій послідовності: 1) Ознайомтесь з програмовими вимогами до кожної теми, уміннями та навичками на кінець року. 2) Оберіть близьку для вас тему. 3) Доберіть пізнавальний матеріал, вірші, скоромовки, лічилки, дидактичні, народні ігри, наочний матеріал, аудіозаписи. 4)Відповідно до структури заняття-бесіди розробіть конспект:

Тема. Мета: Зв’язне мовлення:... Граматика (чи словник):... Звукова культура:... Матеріал: Хід заняття: І. Вступна частина. ІІ. Основна частина. ІІІ. Заключна частина.

 

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с. – С.167-294.

2. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с. – С. 5-11.

3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН україни, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. – С. 71-78, 90-99.

4. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – С.29-30.

5. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 112-117.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

6. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 397 – 402.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Таблиця за програмою «Я у Світі» про зміст та завдання розвитку зв’язного мовлення
Конспект заняття-бесіди
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

ТЕМА.Методика навчання дітей розповідання

МЕТА.Формування умінь студентів навчати дітей розповідання

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.