Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБазові компетенції навчальної дисципліни

«Теорія та методика розвитку рідної мови дітей»

У процесі викладання методики студенти спеціальності “Дошкільна освіта” повинні оволодіти такими знаннями:

- засвоїти зміст понять культура мовленнєвого спілкування, культура мовлення, мовленнєве середовище, мовленнєвий етикет, мовна та мовленнєва (діамонологічна, лексична, граматична, лексична) компетентностіі;

- оволодіти теоретичними основами методики розвитку мовлення;

- засвоїти зміст відповідних розділів програми розвитку в дитячому садку (“Мовленнєвий розвиток”, “Художня література”, “Навчання елементів грамоти”);

- ознайомитися з особливостями розвитку мовлення дітей раннього та дошкільного віку;

- ознайомитись з передовим педагогічним досвідом роботи з розвитку мови та навчання елементам грамоти;

- засвоїти теоретичні знання організації та управління роботою з розвитку мови в дошкільному закладі, у відділах народної освіти.

Таким чином, у результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти вміннями:

- навчитися складати конспекти занять, зразки розповідей вихователя, тексти дидактичних ігор, вправ, мовних задач;

- планувати роботу з розвитку мовлення;

- оволодіти практичними уміннями й навичками роботи з дітьми з розвитку мовлення;

- засвоїти практичні вміння організації та управління роботою з розвитку мови в дошкільному закладі, у відділах народної освіти.

 

1.8. Рекомендації для студентів щодо опрацювання змісту модулів, індивідуальної та самостійної роботи, оформлення звітної документації, організації навчального процесу

Підготовка до практичних занять передбачає опрацювання літератури у визначеному планом обсязі, вибіркове знайомство з додатковою літературою, виконання тематичних тестів, аналіз ситуацій, засвоєння опорних понять. Оцінюється знання з питань практичного заняття, повнота і самостійність їх викладу. До уваги також береться педагогічна позиція майбутнього вихователя, активність студентів під час занять, участь у дискусіях, виконання творчих завдань, педагогічних ролей на занятті.У зошиті з педагогічної майстерності для практичних занять при підготовці до занять мають бути такі записи:

o Номер практичного заняття. Назва теми.

o Опорні поняття до теми.

o Виклад відповідей на питання плану (можна у вигляді схеми конспекту, детального плану).

o Конспекти першоджерел – два до кожної теми (назва, автор, основні думки з урахуванням відповідей на дидактичні завдання до текстів).

o Стислий виклад на питання до аналізованої ситуації.

o Результати роботи з тестами.

На заняттях студенти відповідають перед аудиторією, демонструючи знання і розуміння матеріалу. Враховується педагогічна позиція, яка виявляється не лише у прагненні викласти інформацію, а й у міркуванні разом з аудиторією над проблемами курсу, у бажанні поділитися своїми думками, допомогти зрозуміти питання, переконати у власних висновках. Кожен студент має змогу виявити свою активність в аналізі питань, доповненні до відповідей, рецензуванні, виконанні педагогічних ролей.

Самостійна робота виконується в зошиті для самостійної роботи з наступними записами:

o Номер самостійної роботи. Назва теми.

o Виклад відповідей на теоретичні питання плану (можна у вигляді схеми конспекту, детального плану).

o Конспекти першоджерел – два до кожної теми (назва, автор, основні думки з урахуванням відповідей на дидактичні завдання до текстів).

o Стислий виклад на питання до аналізованої ситуації.

o Результати роботи з тестами тощо.

У процесі вивчення курсу «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» передбачається виконання індивідуальних навчальних навчально-дослідних завдань.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)– вид індивідуальної роботи студента навчального, науково-дослідного характеру, яке спрямоване на самостійне вивчення матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної дослідницької роботи. Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно з консультацією викладача. Захист його виконання здійснюється на індивідуальному занятті (в дні консультацій викладача).

Консультація– форма навчального заняття, на якій студент отримує від викладача відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультації проводяться за встановленим кафедрою графіком, а також за усною домовленістю з викладачем.

Всі студенти, працюючи над другим модулем, виконують домашні контрольні роботи, які перевіряють теоретичні знання, практичні уміння студентів застосовувати набуті знання у змодельованих ситуаціях.


Змістовий модуль І.

Теоретико-історичні засади теорії і методики розвитку рідної мови

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА. Наукові основи методики навчання дітей рідної мови

МЕТА: ознайомити студентів з предметом та завданнями курсу, науковими основами курсу, формувати науковий світогляд, удосконалювати мовлення майбутніх педагогів, розвивати нахили до аналітичної пошукової діяльності.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: методика; методичні, часткові, спеціальні принципи, закономірності; чуття мови; комунікація; мова, мовлення, навчально-мовленнєва діяльність; компетенція фонетична, лексична, граматична, діамонологічна, комунікативна, художньо-мовленнєва.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття.

2. Міждисциплінарні зв’язки у викладанні української дошкільної лінгводидактики.

3. Природничі засади «Теорії та методики розвитку рідної мови дітей».

4. Психологічні засади лінгводидактики.

5. Педагогічні засади лінгводидактики.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Опрацювати теоретичні питання за основними підручниками: 1. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с. 2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко та ін.— К.: Вища шк., 1992. – 414 с.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Скласти картотеку методичної літератури з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. (Інформаційний сайт бібліотеки ПНПУ імені В.Г. Короленка http://lip.pnpu.edu.ua або http://elcat.pnpu.edu.ua).

2. Самостійно опрацювати питання: 1. Методологічні засади лінгводидактики. 2. Лінгвістичні засади методики розвитку мовлення. 3. Методи наукового дослідження в дошкільній лінгводидактиці.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник/ А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 6-13, 28-40, 45-54.

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко та ін.— К.: Вища шк., 1992. – С.5-7, 11-15, 15-23, 26-35.

3. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник. – Полтава, 2007. – 48 с.

4. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В.Є. Бенера, Маліновська Н.В. – К : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.

5. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН України, АПН України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. – С. 35-37, 46-51.

6. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – С.27-29.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Пироженко Т.О. Мовлення дитини як відображення розвитку форм спілкування / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 57 – 63.

2. А.М. Богуш Діяльність, активність, мовлення / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 70 – 78.

3. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей: сутність та шляхи реалізації // Дошкільне виховання, 1999, № 6. – С. 3 – 5.

2. Красногорського М.І. Вища нервова діяльність дитини / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 17 – 18.

3. Федоренко Л.П. Фундаментальні поняття методики / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 48 – 49.

4. Федоренко Л.П. Закономірності засвоєння мови / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 49 - 51.

5. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації / Укл. А.М. Богуш. – К.: ІЗМН, 1997. – 112 с. – С.12 – 14.

6. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учебное пособие для студ. высш. и стед. пед. учеб. заведений / Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 560 с., - Глава 1.

7. Базовий компонент дошкільної освіти. – К.: 1998.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Виконання тесту
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА.Внесок К.Д. Ушинського та Софії Русової в методику розвитку мовлення як науку

МЕТА.Ознайомити студентів з основними положеннями вчення К.Д. Ушинського про рідну мову, її місце серед інших мов, початок навчання грамоти та його методичні положення. Розвивати аналітичне мислення.

МЕТА: ознайомити студентів з предметом та завданнями курсу, науковими основами курсу, формувати науковий світогляд, удосконалювати мовлення майбутніх педагогів, розвивати нахили до аналітичної пошукової діяльності.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: становлення; спадщина; рідна мова; рідне слово, краєзнавство; живе слово; діяльнісний підхід; чуттєвий досвід; сенсорне виховання; дитячі притулки; материнська школа; подорожі; народність; патріотизм; наставник; екскурсії, екскурсії-огляди, бесіди, розмови; зовнішнє, внутрішнє мовлення; вклад; основоположник.

ОБЛАДНАННЯ: структурно-логічні схеми, статті, портрети К.Д. Ушинського, С.Ф. Русової.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Вчення К.Д. Ушинського про рідну мову. Обговорення основних положень статті “Рідне слово”. Завдання початкового навчання рідної мови, визначені К.Д. Ушинським. Місце рідної мови серед інших у системі освіти, визначене К.Д. Ушинським.

2. Обговорення основних положень книги К.Д. Ушинського “Рідне слово”, її структура.

3. Погляди С.Русової на розвиток мовлення дітей.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Опрацювати теоретичні питання за основними підручниками: 1. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с. 2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко та ін.— К.: Вища шк., 1992. – 414 с.

ІІІ. Самостійна робота:

Самостійно опрацювати питання: 1. Наукові дослідження та розробка методичних технологій з розвитку рідної мови в Україні в другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник/ А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с. – С.40-44.

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко та ін.— К.: Вища шк., 1992. – С.5-7, 11-15, 15-23, 26-35.

3. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В.Є. Бенера, Маліновська Н.В. – К : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с. – С.43, 45-46.

4. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. Пер. з рос. / Редкол.: В.М. Столєтов (голова) та інші. / Т. 1. – К.: Рад. школа, 1983. – С. 12-18, 34-38.

5. Русова С. Навчання мови. Мова / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 152 – 154.

6. Русова С. Мова / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник Богуш А.М. – К.: СЛОВО, 2005. – 720 с. – С. 155 – 162.

7. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учебное пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 560 с. – С. 69 – 114.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Виконання тесту
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ТЕМА.Зміст та завдання з розвитку мовлення дітей у ДНЗ.

МЕТА. Ознайомити студентів з варіативними програмами виховання дітей дошкільного віку (їх структурою, підрозділами, вимогами тощо), класифікацією методів та приймів навчання та розвитку рідної мови. Навчити користуватися ними під час складання конспектів занять з різних підрозділів. Вчити використовувати їх відповідно до педагогічної ситуації. Розвивати педагогічне мислення.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: культура мовного спілкування, засоби, форми, методи, прийоми, мова вихователя, повсякденне життя, різновікові групи, тематичні, комплексні, комбіновані заняття.

ОБЛАДНАННЯ: структурно-логічні схеми.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Завдання з розвитку мовлення дітей у дошкільному закладі.

2. Зміст роботи з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім та творами художньої літератури у дошкільному закладі.

3. Типи та види занять. Вимоги до мовленнєвих занять. Повсякденне життя – форма закріплення набутих знань.

4. Класифікація методів навчання з розвитку мови. Прийми навчання дітей рідної мови.

5. Умови навчання мови.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Зробіть аналіз Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (відповідних підрозділів: «Мовленнєвий розвиток», «Художня література»).

Назва програми, автори Назва розділу Підрозділи З якого віку Позитивні сторони Критичні зауваження
           

Загальний висновок. Вкажіть, як співвідносяться завдання мовленнєвого розвитку з показниками мовленнєвого розвитку на кінець року.

2. Заповніть схему класифікації методів з розвитку мови.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.