Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИз теорії та методики розвитку рідної дітей

для студентів спеціальності

Дошкільна освіта

1. Предмет та завдання курсу методики розвитку рідної мови з практикумом виразного читання.

2. Фізіологічні основи МРМ. Вчення І.П. Павлова про дві сигнальні системи; А.Г. Іванова-Смоленського та М.І. Красногорського про становлення другої сигнальної системи у дітей; будова центральної та периферійної частини мовного апарату.

3. Лінгвістичні основи МРМ. Психологічні основи методики розвитку рідної мови: мова, мовлення, мовленнєва діяльність. Вчення Л.С. Виготського про мовні функції. Критика ним егоцентричного мовлення.

4. Закономірності розвитку й навчання дітей рідної мови.

5. Принципи засвоєння і навчання дітей рідної мови (загально дидактичні, загально методичні, часткові та спеціальні).

6. Зв’язок методики розвитку мови з іншими науками.

7. Методи науково-педагогічних досліджень в МРМ (звукової культури, граматичної будови, словникового складу, зв’язного мовлення).

 

8. Погляди Я.А. Коменського на навчання дітей рідною мовою (“Материнська школа”, “Видимий світ у малюнках”).

9. Внесок В.Ф. Одоєвського в розвиток і становлення методики розвитку рідної мови як науки.

10. І.І. Срезневський та його книга “Про вивчення рідної мови взагалі й особливо в дитячому віці”.

11. Вчення К.Д. Ушинського про рідну мову. Реалізація положень вчення К.Д. Ушинського на сучасному етапі (стаття “Рідне слово”, книга “Рідне слово”).

12. Є.І. Тихєєва – засновник сучасної методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

13. Погляди Софії Русової на розвиток мовлення дітей дошкільного віку. Її внесок у методику розвитку мовлення.

14. Внесок В.О. Сухомлинського в методику розвитку рідної мови (“Серце віддаю дітям”, “Школа під блакитним небом”). 

15. Завдання з розвитку мови дітей у дошкільному закладі: загальні, часткові, спеціальні. Зміст роботи з розвитку мови, ознайомлення з довкіллям та творами художньої літератури у дошкільному закладі. Наукові основи та структура програм.

16. Форми організації роботи з розвитку мовлення у дошкільному закладі (заняття, їх види, повсякденне мовленнєве спілкування). Вимоги до мовленнєвих занять.

17. Методи розвитку рідної мови дітей дошкільного віку.

18. Прийоми розвитку рідної мови дітей дошкільного віку. Зразок мови вихователя й вимоги до нього. Запитання вихователя та вимоги до них.

19. Засоби реалізації програмових вимог з розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

 

20. Становлення мови дітей першого року життя. Методика розвитку мовлення дітей першого року життя.

21. Становлення мовлення дітей другого року життя. Методика розвитку мовлення дітей другого року життя. Теорія “стрибка” В. Штерна.

22. Характеристика мови дітей третього року життя. Методика розвитку мовлення дітей третього року життя.

 

23. Закономірності засвоєння звука дитиною. Передмовні стадії: крик, гукання, гуління, лепет.

24. Особливості становлення та засвоєння дитиною звукової системи рідної мови (голосних та приголосних).

25. Поняття звукової культури мовлення. Передумови виховання звукової культури мовлення.

26. Особливості звуковимови дітей різного дошкільного віку. Завдання виховання звукової культури мовлення.

27. Методика індивідуального обстеження стану звуковимови у дитячому садку. Скласти таблицю.

28. Види і типи занять з виховання звукової культури мовлення.

29. Методи та прийоми виховання звукової культури мовлення у дітей.

 

30. Закономірності засвоєння слова дитиною. Етапи оволодіння словом дитиною.

31. Завдання та принципи словникової роботи. Тематичні словники. Словники-мінімуми.

32. Безпосередні методи розвитку словника дітей дошкільного віку.

33. Дидактичні ігри в словниковій роботі з дітьми, їх види та специфіка. Приклади.

34. Місце бесіди у розвитку словника. Приклади.

35. Специфіка роботи з репродукціями художніх картин.

36. Роль творів усної народної творчості у розвитку лексичної компетенції. Приклади.

 

37. Поняття граматичної правильності мовлення. Граматичні значення.

38. Становлення граматичної будови мови у дітей. Характеристика мовленнєвих періодів.

39. Дитяче словотворення. Його види, типи. Механізми та принципи цього явища.

40. Зміст та завдання формування граматичної правильності мовлення за варіативними програмами.

41. Умови та шляхи формування граматичної правильності мовлення. Дидактичні ігри та вправи у формуванні граматичної правильності мовлення дошкільника.

42. Специфіка занять, їх види та типи.

 

43. Поняття зв’язного мовлення. Види зв’язного мовлення. Ситуативне і контекстне мовлення, їх розвиток протягом дошкільного віку. Періодизація мовного розвитку.

44. Особливості засвоєння дітьми дошкільного віку зв’язної мови. Форми та функції мовлення, їх розвиток у дітей.

45. Монологічне мовлення. Завдання з розвитку монологічного мовлення в дошкільних закладах.

46. Методика розвитку монологічного мовлення. Види розповідей, їх класифікація, послідовність введення різних видів розповідей, їх місце на заняття з розвитку мови.

47. Методика навчання розповідання за дидактичними картинками. Приклади.

48. Методика навчання описовим розповідям за предметами. Приклади.

49. Методичні прийоми навчання розповіданню дітей з власного досвіду. Приклади.

50. Навчання дітей розповіданню за іграшками. Описові розповіді, сюжетні, їх структури у різних вікових групах. Приклади.

51. Методика написання листа. Приклад.

52. Методика розвитку діалогічного мовлення.

53. Навчання дітей творчому розповіданню.

54. Прийоми навчання дітей переказуванню художніх творів.

 

55. Поняття художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Функції художньої літератури. Зміст та завдання формування художньо-мовленнєвої компетенції.

56. Форми роботи з художньою літературою. Принципи відбору художньої літератури.

57. Принципи ознайомлення дітей з художньою літературою. Методи та прийоми формування художньо-мовленнєвої компетенції.

58. Особливості вивчення віршів напам’ять у різних вікових групах. Прийоми запам’ятовування віршів.

59. Види театру. Особливості організації театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.

60. Методика роботи у куточку книги.

 

61. Поняття навчання грамоти. Психолого-лінгвістичні та анатомо-фізіологічні основи навчання дітей дошкільного віку грамоти.

62. Історичний огляд методів навчання грамоти.

63. Методика звукового аналізу слів.

64. Методика навчання читанню.

65. Система занять з підготовки руки дитини до письма в дитячому садку.

66. Дидактичний матеріал з навчання грамоти та його місце на заняттях.

 

67. Реалізація загальнодидактичних принципів у системі планування роботи з розвитку мовлення дошкільників.

68. Види планування з розвитку мовлення дошкільників.

 

69. Наступність у роботі днз й школи з розвитку мови.

70. Поняття мовної готовності дітей до школи, її діагностика.

71. Форми спільної роботи днз і сім’ї з розвитку мови.

 


Література

 

Підручники:

Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник/ А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

Богуш А.Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко та ін.— К.: Вища шк., 1992. – 414 с.

 

Хрестоматії:

Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. / Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Упорядник Богуш А.М. Частина І та ІІ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. - 720 с.

Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учебное пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 560 с.

Посібники:

Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В.Є. Бенера, Маліновська Н.В. – К : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.

Богуш A.M. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навч. пос. – К.: Слово. 2003.-344с.

Богуш А.М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256 с.

Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник. – Полтава, 2007. – 48 с.

 

 


 

Зімакова Лілія Василівна

Теорія і методика розвитку рідної мови дітей: Загальні положення викладання курсу, методичні вказівки, плани практичних занять, самостійної роботи для студентів спеціальності 6.010100 - Дошкільна освіта / Л.В. Зімакова. – Полтава: ПНПУ, 2010. – 70 с.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.