Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБАНКИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Банк — це економічна установа, що спеціалізується на кредитуванні, посередництві в грошових розрахунках і операціях з цінними паперами

За формою власності банки поділяють на державні (національні) акціонерні, приватні (індивідуальні та партнерські), кооперативні, муніципальні (комунальні), створені з участю держави, міждержавні.

Є три види банківських операцій:

активні, в яких грошовий фонд використовується з метою одержання банківського прибутку;

пасивні, за допомогою яких акумулюються грошові кошти, які "отім використовуються для активних операцій. За такими опера-Ц1ЯМИ банк не тільки не одержує прибутку, а навіть має платити Радникам капіталів (відсоток на вклад);

посередницькі (комісійні), пов'язані з використанням доручень клієнтів, за що останні мають платити особливу плату — комісійні (плата за консультації, здійснення довгострокових операцій тощо).

Діяльність банків має ґрунтуватися на повному комерційному розрахунку і самофінансуванні. У процесі своєї діяльності вони одержують прибуток.

Банківський прибуток — це залишок між сумами одержаних відсотків і витратами банку.

Прибутковість банку оцінюють за нормою банківського відсотка.

Ефективність кредитної системи оцінюють за розміром одержаного прибутку, своєчасним поверненням позик, досягненням загальної економічної ефективності, максимальною віддачею з кожної грошової одиниці кредитних вкладень.

Для створення банку необхідний статутний фонд. Як правило, сума залучених вкладів не повинна перевищувати розміру власних коштів. Максимальний розмір кредиту має бути менший, ніж сума власного капіталу і залучених коштів.

СИСТЕМА БАНКІВ В УКРАЇНІ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Банківська система в Україні має дворівневу побудову: на першому рівні — Національний банк України, на другому — комерційні банки.

Провідне місце в банківській системі належить Національному банку України (НБУ). Він покликаний провадити єдину політику в сфері грошового обігу, зміцнення національної грошової одиниці — гривні.

Національному банку України надано монопольне право на випуск грошей (емісію). Він виконує роль емісійного центру. Банк зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали, у томи числі золото, валютні запаси.

Національний банк України обслуговує державний борг країни, дає дозвіл на створення (реєстрацію) комерційних банків.

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

Комерційні банки не мають права здійснювати операції на некомерційних засадах. Не повинні використовуватися кошти підприємств, які зберігаються на рахунках у банку, на безвідплатній основі. Підприємствам мають сплачуватися відсотки за такі кошти.

Комерційна банківська діяльність несумісна з безоплатним виконанням кредитними установами багатьох банківських операцій. За всі операції (ведення рахунків клієнтів, здійснення розрахунко­вих операцій за їхнім дорученням, фінансування капітальних вкла­день, касове виконання державного бюджету, надання консультаційних послуг з відкриття рахунків, застосування правил кредитування, касове обслуговування підприємств і установ тощо) банк має отримувати відповідну плату.

В умовах комерціалізації банківської діяльності кредитні ресурси мають розміщуватися з найбільшою вигодою для банку і позикоодержувачів при дотриманні загальнодержавних інтересів. Кош­ти, що акумулюються банками, повинні спрямовуватися передусім на здійснення ефективних проектів, які забезпечують розвиток пріо­ритетних галузей і сфер економіки, прискорення науково-техніч­ного прогресу, нарощування виробництва товарів народного спо­живання і послуг, вирішення інших соціальне важливих завдань.

Перехід до ринкових відносин багато в чому залежить від ліквідації монополізму в банківській системі. У зв'язку з цим у систе­мі комерційних банків діють не лише спеціалізовані банки. В останні роки в Україні виникли галузеві комерційні банки, а також комер­ційні банки громадських організацій, акціонерних товариств тощо.

Станом на 2000 p. в Україні налічувалося 195 банків, з них 2 державні, 167 акціонерних товариств, а також 26 товариств з обмеженою відповідальністю. Серед зареєстрованих банків 31 створено за участю іноземного капіталу, в тому числі 7 повністю з іноземним капіталом. При цьому фактично діяло 159 комерційних банків.

Банківська система України потребує істотного зміцнення, їїідвищення її фінансової надійності та орієнтації на потреби реального сектору економіки. Адже у 2000 p., по-перше, більша частина сумарних активів банківської системи (49 відсотків) зосеред­жувались у семи найбільших банках. По-друге, банківські установи розміщені в країні нерівномірно: 49 відсотків комерційних банків із сумарними активами 51 відсоток діяли у Києві та Київській області. По-третє, банки недостатньо забезпечують економіку інвестиціями: їхній інвестиційний портфель був у 9 разів менший за кредитний. По-четверте, банки, особливо новостворені, недостатньо освоюють і розширюють поле своєї діяльності за видами банківських послуг.

Розвиток комерційних банків стримується такими чинниками:

недостатнє законодавче забезпечення банківської діяльності;

багато підприємств упродовж тривалого періоду не виконують своїх зобов'язань щодо повернення кредитів, що обмежує кредитні ресурси комерційних банків;

відсутність у деяких банків належних статутних фондів, що не Гарантує безпеки коштів їхніх вкладників.

Діяльність комерційних банків має деякі особливості. Ці банки можуть бути учасниками організації спільних виробничих підприємств у формі консорціумів та акціонерних товариств. Розвиток ринкових відносин розширює сферу діяльності банків. Важливе місце в їхній діяльності займають довірчі (трастові), а також лізингові та факторингові операції.

Маючи гарантію отримання стабільного доходу, клієнти банку передають йому право управління своїм майном. У цьому й полягає сутність трастових операцій.

Лізингові операції полягають у наданні довгострокової оренди машин, устаткування. Засоби праці купує банк і здає їх в оренду (це нагадує своєрідний кредит на придбання устаткування).

Факторингові операції передбачають, що банку надається право на вилучення дебіторської заборгованості клієнтів. За це банк отримує комісійні.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Які з наведених далі елементів входять до інфраструктури ринку:

а) магазини; б) біржі; в) система економічної освіти; г) банки;

д) система зв'язку; е) ріелтерські фірми; є) податкова система;

ж) аукціони, ярмарки; з) система аудиту.

 

2. Які риси характеризують товарну біржу:

а) пропонується однорідний товар з певними характеристиками,

б) роздрібна торгівля, яка ведеться у спеціалізованому місці; в) торгівлі здійснюється за допомогою брокерів; г) покупцем товару є той, хто npoпонує вищу ціну; д) повна відповідальність продавців за якість товарів.

3.Біржовий маклер є висококваліфікованим спеціалістом. Які функції він виконує?

а) _____________________________________

б) _____________________________________

в) _____________________________________

г) ______________________________________

д) ______________________________________

4. Які риси властиві біржовому товару:

а) монопольний товар; б) масовий товар; в) оригінальний, неповторний товар; г) товар, що продається за зразками; д) ліквідний товар; е) товар, що продається партіями.

5. Дайте назву угод на товарній біржі, про які йдеться у наведених далі визначеннях:

а) договірні зобов'язання продавця здійснити постачання певної кількості та якості товару в зазначений час без будь-якого офіційного гаранта; б) поставки товарів згідно з попередньо укладеним контрактом за цінами, що склалися на ринку цього товару або за котирувальними цінами; в) угода здійснюється між продавцем і покупцем за допомогою маклера і оплата відбувається згідно з різницею у цінах (у момент укладання угоди і в момент поставки товару).

6. Які ознаки характеризують касові, форвардні та ф'ючерсні угоди:

а) товар переходить від продавця до покупця у строк від 1-15 днів після укладення угоди; б) домовленість про поставку товару відбудеться згідно з попередньо укладеним контрактом за котирувальними цінами; в) домовленість про поставку товару в майбутньому без будь-якого гаранта; г) угоди мають велике значення для підприємств сільськогосподарського сектору; д) рух товару при угодах не є обов'язковим; е) угоди, при яких продаж одного товару здійснюється при одночасній купівлі іншого.

7. На фондових біржах всі угоди поділяються на касові та строкові. З наведених нижче операцій згрупуйте їх за видами:

а) операції, які мають бути виконані протягом 2-3 днів після укладання угоди; б) угоди, що складаються на 1-3 місяці; в) угоди, що здійснюються за готівку, як правило, на невелику суму; г) угоди, в яких перед­бачується обов'язковий мінімальний обсяг; д) багатоваріантні угоди, які поділяються на такі основні види: тверді, з премією, онкольні, на різницю.

8. Банк прийняв депозитів на суму 300 тис. грн. із зобов'язанням сплатити вкладникам 8 відсотків річних. Одночасно він надав у вигляді кредитів 280 тис. грн. під 10 відсотків річних. Який прибуток має отримати банк?

9. Банк залучив внесків на суму 168 млн грн., надав кредитів на суму 150 млн грн. Яким буде результат за цими операціями, якщо банк виплачуватиме за внесками 3 відсотки за рік, одержуватиме за кредити 5 відсотків за рік, а темпи інфляції становитимуть 10 відсотків за рік.

10. Банк залучив внесків на суму 160 млн грн, надав кредитів на суму 150 млн грн. Прибуток становить 5 млн грн. Статутний фонд банку 10 млн грн. Обчисліть: а) частку суми відсотків у сумі банківського прибутку;

б) норму банківського прибутку за умови, що банк виплатив за внесками З відсотки за рік і одержав за кредит 5 відсотків за рік.

11. Розрахуйте норму прибутку банківського капіталу за такими даними. Банк залучив у вигляді депозитів 10 млн дол., маючи власний капітал 10 млн дол. Всі ці кошти банк використовує для видавання позик, одержуючи 4 відсотки річних. Своїм вкладникам банк сплачує за депозитами З відсотки.

 

 


 

ПОПИТ НА ТОВАРИЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.