Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМаркетинг в туризмі. Суть і зміст маркетингу в туризмі. Організація і проведення маркетингових досліджень. Організація і контроль маркетингу туристичного підприємства

 

Туристичний маркетинг – це система взаємозалежних прийомів, спрямованих на дослідження і трансформацію ринку туристичних послуг відповідно до потреб клієнтів.
Він є складовою частиною маркетингу сфери послуг, тому рекомендації туристичного маркетингу необхідно використовувати при створенні служб сервісу, для планування і контролю якості їхньої роботи. Часто використовують таке визначення: туристичний маркетинг – це постійне дослідження того, наскільки адекватно підприємство відповідає вимогам ринку, на якому воно працює. Але, даючи таке загальне визначення туристичного маркетингу, варто пам'ятати, що сфера туризму, створювана системою підприємств більш 56 галузей економіки, що істотно відрізняються за родом діяльності (мережа ресторанів, готелів, бюро подорожей, транспортні організації й ін.), припускає розходження маркетингових цілей, методів, засобів.
Для бюро подорожей, ресторанів і місцевих бюро по туризму, готелів маркетинг – зовсім не одне і те ж. Кінцеві цілі маркетингу різні в підприємства, що прагне збільшити свій прибуток, у національної чи регіональної адміністрації, що хоче заманити в регіон якнайбільше туристів, і в туристичної організації, транспортних, готельних і ресторанних мереж. Але усі вони в більшому чи меншому ступені займаються маркетингом.
Говорячи про значення маркетингу в сфері туризму, американський фахівець Г. Харріс відзначає: "Туризм вимагає непросто маркетингу. Він повинний прагнути зробити визначні пам'ятки більш привабливими. Це означає збереження й облаштованість природних туристських об'єктів. В остаточному підсумку саме унікальна культурна спадщина, дика природа чи краса пейзажу в першу чергу залучають туристів". У цьому визначенні підкреслюється державна значимість маркетингу туризму.

Туризм як галузь світового господарства стає усе більш актуальним, зі сферою туризму пов'язаний великий соціальний шар суспільства: близько 1 млрд. людей беруть участь у міжнародному і більш 2 млрд. – у внутрішньому туризмі.
Очевидно, що маркетинг туризму усе більше здобуває соціальний відтінок, ґрунтуючись на вивченні суспільних потреб у відпочинку, тим більше що спектр пропозиції для задоволення цих потреб щорічно збільшується. Туристичний маркетинг перетворюється в нагальну потребу, засіб для вивчення і задоволення явних і схованих потреб жителів планети в повноцінному проведенні вільного часу, відпусток і канікул.

Маркетингове вивчення ринку туристських послуг складається з:
а) аналізу рекреаційних умов, матеріальної бази й інфраструктури відпочинку;
б)вивчення напрямків розвитку попиту споживачів;
в) пророблення відповідності між можливою пропозицією та наявним попитом.

Маркетингові дослідження - це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку для зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень.

Роль досліджень полягає в обліку та оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, створенні конкретної програми їх задоволення, враховуючи існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та її потенціал. Метою цих досліджень є виявлення ринкових можливостей фірми, завоювання стабільних конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх всієї маркетингової діяльності.

Кожну ринкову можливість потрібно оцінити з точки зору її відповідності цілям і наявним ресурсам фірми. Залежно від інформації, яка використовується, способів її отримання, аналізу та узагальнення результатів маркетингові дослідження мають свою специфічну функціональну структуру(рис 4.1).

 

 

Рис 4.1 Функціональна структура маркетингових досліджень

Прийняття обґрунтованих рішень можливе лише на основі вивчення макро- і мікросередовища підприємства.

У процесі вивчення макросередовища встановлюють зміни та вплив чинників цього середовища (економічних, природних, науково-технічних, політико-правових, соціально-культурних) на формування і вибір відповідних ринків.

Дослідження мікросередовища передбачає вивчення ринку як такого, споживачів та конкурентів і партнерів з розвитку підприємництва. Вивчення внутрішнього середовища включає комплексну оцінку діяльності фірми з розробкою стратегії і тактики її поведінки з врахуванням зміни макро- і мікросередовища. Відправною точкою маркетингового дослідження є аналіз ринкових можливостей фірми. З допомогою маркетингового дослідження потрібно виявити найбільш придатні і пріоритетні з точки зору фірми ринкові можливості.

Аналіз діяльності фірм агропромислового комплексу України показує, що усі вони мають великі труднощі з проведення маркетингових досліджень самостійно, тому слід застосовувати змішану форму організацій досліджень із залученням відомих науково-дослідних відділів університетів з економічним профілем підготовки спеціалістів, асоціації фермерів, асоціації підприємців і бізнесменів України..

Рекламна діяльність фірми, розробка можливих видів реклами. Визначення доцільності використання засобів реклами на туристичному підприємстві. Ознайомлення з організацією роботи на туристичних виставках підприємства

Туристична реклама − активний засіб здійснення маркетингової політики туристичної фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв’язку між виробником і споживачем туристичного продукту. Рекламуючи ті чи інші послуги, туристична фірма публічно подає дані про свої можливості за допомогою художніх, технічних і психологічних прийомів з метою посилення попиту і збільшення їх реалізації. В туризмі розрізняють рекламу:

1) початкову − ознайомлення раніше встановленого кола споживачів з новим для конкретного ринку туристичним продуктом або послугами шляхом повідомлення детальних даних про якість, ціну, спосіб споживання, місце проведення туристичні акції;

2) конкурентну − виділення рекламованого туристичного продукту з великої кількості аналогічної продукції, що пропонується конкуруючими туристичними фірмами;

3)fзберігаючуf−fпідтримкаfвисокогоfрівняfпопитуfнаfранішеfрекламований туристичний продукт.

Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються специфікою галузі і її товару − туристичних послуг. Ця відмінність полягає в тому, що:

− туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і точність повідомлень, які просуваються за її допомогою;

− послуги, які, на відміну від традиційних товарів, не мають постійної якості, смаку, корисності, вимагають пріоритетного розвитку таких функцій реклами, як інформаційність і пропаганда;

− специфіка туристичних послуг передбачає необхідність використання глядацьких, наочних засобів, які більш повно відображають об'єкти туристичного інтересу (кіно-фотоматеріали, картини, ілюстровані матеріали).

− реклама є постійним супутником туризму і обслуговує людей не тільки до, але й під час, і після подорожі, що покладає на неї особливу відповідальність.

Туристична фірма «Кей» має у штаті декілька працівників, які відповідають за рекламну діяльність і в обов’язки яких входить розробка плану рекламної компанії, ідей і макетів рекламних оголошень, підтримка зв’язків з партнерами, але для розробки і проведення конкретних рекламних заходів, як правило, вони залучають спеціалізовані рекламні агентства.

Фірма часто використовує рекламу для поширення інформації про наявні тури та послуги. Також рекламу підприємства «Кей» можна побачити на спеціально встановлених щитах у центрі міста, на дошках оголошень у вигляді листівок, на будівлях, спорудах, зупинках міського транспорту (Додаток Е).

Реклама – це ефективний зв’язок із споживачами. Також реклама відіграє величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку. Реклама продукції і діяльності підприємства − це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій та безперебійній реалізації виробленої продукції. Отже, реклама відіграє важливу роль у діяльності фірми, адже вона сприяє збільшенню продажу та забезпеченню просування туристичного продукту на ринку послуг і отримання стабільного прибутку.

Одним з основних способів стимулювання збуту й просування туристичного продукту є особиста участь у виставках і ярмарках, які дають можливість привернути увагу не тільки до турпродукту, але й до фірми в цілому. У міжнародному туристичному бізнесі за міжнародними виставками закріпилася назва Тrade Shows − професійні огляди.

Виставка дає можливість привернути увагу професіоналів і споживачів як до національного туристського продукту в цілому, так і до окремої туристичної фірми. Серед міжнародних виставок по туризму найбільшою популярністю користуються WTM у Лондоні, ITB у Берліні й FITUR у Мадриді. За останні роки придбала популярність і MITT (Міжнародна виставка по туризму й подорожам) у Москві.

Спостереження показують, що українські підприємці туристичного бізнесу ще не мають достатньо досвіду в проведенні цього важливого заходу. Нерідко участь у міжнародній виставці не приносить очікуваних результатів, і керівники фірм роблять передчасні висновки про невисоку ефективність і навіть збитковість даного заходу. Найбільш важливим моментом є постановка мети участі у виставці. Туристична фірма повинна для себе сформулювати, яка мета її участі в міжнародній виставці. Якщо мова йде про великого туроператора, що має стабільні партнерські відносини й бажає розширити сферу діяльності, то для такої компанії участь у великих міжнародних виставках буде доцільною. Для невеликих же туристичних фірм, початківців свою діяльність у сфері міжнародного виїзного туризму й прагнучих до встановлення первісних контактів, має сенс відвідати професійні зустрічі й туристичні салони, де, як правило, міжнародні туроператори, що спеціалізуються на українському туристському ринку, пропонують свої тури або окремі послуги.

Участь у туристичних виставках, як правило, переслідує дві мети:

1) розширити ділові партнерські зв'язки й агентську мережу;

2) залучити до своєї продукції кінцевих споживачів.

Для професійних відвідувачів і фахівців передбачається, як правило, перший день роботи виставки. Під час роботи виставки великі турфірми влаштовують для своїх агентів ознайомлювальні семінари, представляють свій продукт на майбутній сезон, розповідають про нововведення, знайомлять зі своїми постачальниками. На семінарах висвітлюються повні пакети туристських програм туроператора, також часто влаштовуються лотереї, нагороджуються кращі агентства й проводяться інші ознайомлювальні й стимулюючі акції: фуршети, прийоми, демонстрації, нагородження переможців за результатами роботи в минулий туристський сезон.

Експозиція на міжнародних туристичних виставках почасти допомагає компенсувати такий недолік турпродукту, як невідчутність. Постачальники послуг намагаються передати смак, колір і залах місць, що представляються ними, готовлять до виставки сувеніри й живі експонати, що демонструють унікальні народні звичаї або промисли, проводять безкоштовні дегустації пива й вина.

Якщо туристична фірма вирішила приймати участь у виставці й оформити свій стенд, то їй необхідно заповнити бланк заявки учасника й направити його організаторові виставки. Склад учасників визначається, як правило, за півроку до початку; всім учасникам рекомендується заявити про закуповувану площу стенда й необхідне устаткування, а також оплатити свою участь за 3-4 місяця до початку роботи на виставці. Участь у виставці вимагає великої підготовчої роботи − це й попередні переговори із приводу участі, і реєстрація, і доставка експонатів і рекламних матеріалів, і монтаж стенда, одержання каталогів.

У процесі підготовки до участі у виставці всім заявникам розсилаються каталоги учасників. Це дає можливість ознайомитися зі списком і залучити до себе зацікавлених осіб, розіславши заздалегідь запрошення відвідати свій стенд і, можливо, сповістивши гостей про дату й час проведення прес-конференції, виступу або презентації. Процес підготовки дозволяє спланувати заздалегідь роботу на виставці й скласти свій власний графік відвідування стендів своїх партнерів. До виставки готується рекламний матеріал, що демонструє продукцію фірми. У процесі підготовки до виставки необхідно також подбати про достатню кількість візитних карток іноземною мовою.

Туристична фірма «Кей» бере активну участь у туристичних виставках. Підприємство приймає активну участь в міжнародних заходах щодо організації та впровадження туристичного бізнесу. В 2008 році туроператор взяв участь у виставках в Берліні та Познані, тематичних виставки в Мілані, Берліні та Лондоні(Додаток Є).

Отже, участь на виставках дала можливість фірмі «Кей» показати перелік своїх послуг, знайти нових партнерів по бізнесу і продемонструвати потенціал своїх можливостей, що позитивно вплинуло на роботу підприємства.

 

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.