Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність і види грошових потоків підприємства

Рух грошових коштів – це надходження і вибуття грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства.

Різниця між сумою отриманого прибутку і величиною грошових коштів:

ü прибуток відображає облікові грошові і не грошові доходи протягом певного часу, що не співпадає з реальним надходженням грошових коштів;

ü прибуток визнається після здійснення продажу, а не після надходження грошових коштів;

ü при розрахунку прибутку витрати на виробництво продукції визнаються після її реалізації, а не в момент їх оплати;

ü грошовий потік враховує рух грошових коштів, які не враховуються при розрахунку прибутку: амортизацію, капітальні витрати, податки, штрафи, боргові виплати і чисту суму боргу, позикові і авансовані кошти.

В умовах інфляції і неплатежів управління грошовими потоками є однією з найбільш важливих задач підприємства.

Слід чітко розуміти, що прибуток за звітний період і грошові кошти, отримані підприємством протягом періоду не одне і те ж. Наявність прибутку не завжди означає наявність у підприємства вільних грошових коштів, доступних для використання.

Грошовий потік підприємства (cash-flow) – це сукупність розподілених в часі надходжень і виплат грошових коштів, які генеруються його господарською діяльністю.

Управління грошовими потоками включає:

ü облік руху грошових коштів;

ü аналіз потоків грошових коштів;

ü складання бюджету грошових коштів.

Управління грошовими потоками важливо для підприємства з точки зору необхідності:

ü управління оборотним капіталом (оцінки короткострокової потреби в готівкових коштах і управлінні запасами);

ü планування часових параметрів капітальних витрат;ü управління капітальними потребами (фінансування їх за рахунок власних коштів або кредитів банків);

ü управління затратами і їх оптимізація з точки зору більш раціонального розподілу ресурсів підприємства в процесі виробництва;

ü управління економічним ростом.

Основне завдання аналізу грошових потоків полягає в з’ясуванні причин нестачі(надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх надходжень і напрямків використання.

Для визначення грошових потоків використовують прямий і непрямий методи.

Основним документом для аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів (ф.3).

Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступним:

ü грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства у всіх її аспектах;

ü ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;

ü раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу управління;

ü ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі;

ü управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства;

ü ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства;

ü активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, який генерується безпосередньо його грошовими активами.

При аналізі потоки грошових коштів розглядаються по трьом видам діяльності: операційна (основна), інвестиційна і фінансова (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Позитивні та негативні потоки грошових коштів підприємства за видами діяльності

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Розрізняють також надходження грошових коштів до підприємства – “притоки”, і вибуття грошових коштів – “відтоки” по кожному з 3-х видів діяльності.

Оскільки операційна діяльність підприємства є головним джерелом прибутку, то вона повинна бути і головним джерелом грошових коштів.

Оскільки при нормальному ході справи підприємство прагне до розширення і модернізації існуючих виробничих потужностей, то інвестиційна діяльність в цілому приводить до відтоку грошових коштів.

Фінансова діяльність покликана збільшувати грошові кошти в розпорядженні підприємства для фінансового забезпечення операційної і інвестиційної діяльності.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.