Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Класифікація ризиків реального інвестування





Проектні ризики підприємства характеризуються великим різноманіттям і з метою здійснення ефективного управління ними класифікуються за такими основними ознаками.

1. За видами. Цей класифікаційний ознака проектних ризиків є основним параметром їх диференціації в процесі управління. Характеристика конкретного виду ризику одночасно дає уявлення про генеруючому його факторі, що дозволяє "прив'язати" оцінку ступеня ймовірності виникнення та розміру можливих фінансових втрат по даному виду проектного ризику до динаміки відповідного фактора. Видова різноманітність проектних ризиків в класифікаційної їх системі представлено в найбільш широкому діапазоні. При цьому слід зазначити, що поява нових проектних і будівельних технологій, використання нових інвестиційних товарів та інші інноваційні фактори будуть відповідно породжувати і нові види проектних ризиків.

У сучасних умовах до числа основних видів проектних ризиків підприємства відносяться наступні:

• Ризик зниження фінансової стійкості (або ризик порушення рівноваги фінансового розвитку) підприємства. Цей ризик генерується недосконалістю структури інвестованого капіталу (надмірною часткою використовуваних позикових коштів), що породжує незбалансованість позитивного і негативного грошових потоків підприємства за реалізованим проектам. У складі проектних ризиків за ступенем небезпеки (генерування загрози банкрутства підприємства) цей вид ризику відіграє провідну роль.

• Ризик неплатоспроможності (або ризик незбалансованої ліквідності) підприємства. Цей ризик генерується зниженням рівня ліквідності оборотних активів, що породжує розбалансування позитивного і негативного грошових потоків за інвестиційним проектом в часі. За своїми фінансовими наслідків цей вид ризику також відноситься до числа найбільш небезпечних.



• Ризик проектування. Цей ризик генерується недосконалістю підготовки бізнес-плану та проектних робіт по об'єкту передбачуваного інвестування, пов'язаним з браком інформації про зовнішнього інвестиційного середовища, неправильною оцінкою параметрів внутрішнього інвестиційного потенціалу, використанням застарілої техніки і технології, що робить вплив на показники його майбутньої прибутковості.

• Будівельний ризик. Цей ризик генерується вибором недостатньо кваліфікованих підрядників, використанням застарілих будівельних технологій і матеріалів, а також іншими причинами, що викликають суттєве перевищення передбачених термінів будівельно-монтажних робіт по інвестиційному проекту або невідповідність якості будівельної продукції проекту.

• Маркетинговий ризик. Він характеризує можливість істотного зниження передбаченого інвестиційним проектом обсягу реалізації продукції, рівня цін та іншими факторами, що приводять до зменшення обсягу операційного доходу і прибутку на стадії експлуатації проекту.

• Ризик фінансування проекту. Цей вид ризику пов'язаний з недостатнім загальним обсягом інвестиційних ресурсів, необхідних для реалізації проекту; несвоєчасним надходженням інвестиційних ресурсів з окремих джерел; зростанням середньозваженої вартості капіталу, що залучається до інвестування; недосконалістю структури джерел формування позикових фінансових коштів.

• Інфляційний ризик. В умовах інфляційної економіки він виділяється в самостійний вид проектних ризиків. Цей вид ризику характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу, а також очікуваних доходів від здійснення інвестиційного проекту в умовах інфляції. Так як цей вид ризику в сучасних умовах носить постійний характер і супроводжує практично всі фінансові операції з реалізації реального інвестиційного проекту підприємства, в інвестиційному менеджменті йому приділяється постійна увага.

• Процентний ризик. Він полягає в непередбаченій зростанні процентної ставки на фінансовому ринку, що призводить до зниження рівня чистого прибутку по проекту. Причиною виникнення даного виду фінансового ризику є зміна кон'юнктури інвестиційного ринку під впливом державного регулювання, зростання або зниження пропозиції вільних грошових ресурсів та інші фактори.

• Податкової ризик. Цей вид проектного ризику має ряд проявів: ймовірність введення нових видів податків і зборів на здійснення окремих аспектів інвестиційної діяльності; можливість збільшень рівня ставок діючих податків і зборів; змін строків і умов здійснення окремих податкових платежів; ймовірність відміни діючих податкових пільг у сфері реального інвестування підприємства. Будучи для підприємства непередбачуваним, він робить істотний вплив на результати реалізації проекту.

• Структурний операційний ризик. Цей вид ризику генерується неефективним фінансуванням поточних витрат на стадії експлуатації проекту, що обумовлює високу питому вагу постійних витрат в загальній їх сумі. Високий коефіцієнт операційного левериджу при несприятливих змінах кон'юнктури товарного ринку і зниженні валового обсягу позитивного грошового потоку з операційної діяльності генерує значно більш високі темпи зниження суми чистого грошового потоку за інвестиційним проектом.

• Інші види ризиків. Група інших проектних ризиків досить обширна, але за ймовірністю виникнення або рівнем фінансових втрат вона не настільки значуща для підприємств, як розглянуті вище. До них відносяться ризики стихійних лих та інші аналогічні "форс-мажорні ризики", які можуть призвести не тільки до втрати передбачуваного доходу, але й частини активів підприємства; ризик несвоєчасного здійснення розрахунково-касових операцій при фінансуванні проекту (пов'язаний з невдалим вибором обслуговуючого комерційного банку); криміногенний ризик та інші.

2. По етапах здійснення проекту виділяють наступні групи проектних ризиків:

• Проектні ризику передінвестиційного етапу. Ці ризики пов'язані з вибором інвестиційної ідеї, підготовкою бізнес-планів, рекомендованих до використання інвестиційних товарів, обгрунтованістю оцінки основних результативних показників проекту.

• Проектні ризики інвестиційного етапу. До складу цієї групи входять ризики несвоєчасного здійснення будівельно-монтажних робіт за проектом; неефективний контроль за якістю цих робіт; неефективне фінансування проекту за стадіями його будівництва; низьке ресурсне забезпечення виконуваних робіт.

• Проектні ризики експлуатаційного етапу. Ця група ризиків пов'язана з несвоєчасним виходом виробництва на передбачену проектну потужність; недостатнім забезпеченням виробництва необхідними сировиною і матеріалами; неритмічної постачанням сировини і матеріалів; низькою кваліфікацією операційного персоналу; недоліками в маркетинговій політиці і т.п.

3. За комплексності дослідження виділяють наступні групи ризиків:

• простий проектний ризик. Він характеризує вид проектного ризику, яка не розчленовується на окремі його підвиди.

• складний фінансовий ризик. Він характеризує вид проектного ризику, що складається з комплексу розглянутих його підвидів.

4. За джерелами виникнення виділяють наступні групи проектних ризиків:

• зовнішній, систематичний або ринковий ризик (всі терміни визначають цей ризик як незалежний від діяльності підприємства). Цей вид ризику характерний для всіх учасників інвестиційної діяльності і всіх видів операцій реального інвестування. Він виникає при зміні окремих стадій економічного циклу, зміні кон'юнктури інвестиційного ринку та в ряді інших аналогічних випадків, на які підприємство в процесі своєї діяльності вплинути не може. До цієї групи ризиків можуть бути віднесені інфляційний ризик, процентний ризик, податковий ризик, маркетинговий ризик (частково).

• внутрішній, несистематичний або специфічний ризик (всі терміни визначають цей проектний ризик як залежний від діяльності конкретного підприємства). Він може бути пов'язаний з некваліфікованим інвестиційним менеджментом, неефективною структурою активів і капіталу, надмірної прихильністю до ризикових інвестиційних операцій з високою нормою прибутку, недооцінкою господарських партнерів та іншими аналогічними факторами, негативні наслідки яких значною мірою можна запобігти за рахунок ефективного управління проектними ризиками.

Розподіл проектних ризиків на систематичний і несистематичний є однією з важливих вихідних передумов теорії управління ризиками.

5. За фінансовими наслідками всі ризики підрозділяються на такі групи:

• ризик, що спричиняє лише економічні втрати. При цьому виді ризику фінансові наслідки можуть бути тільки негативними (втрата доходу чи капіталу);

• ризик, що тягне упущену вигоду. Він характеризує ситуацію, коли підприємство в силу об'єктивних і суб'єктивних причин не може здійснити заплановану інвестиційну операцію;

• ризик, що тягне як економічні втрати, так і додаткові доходи. У літературі цей вид фінансового ризику часто називається "спекулятивним ризиком", так як він зв'язується зі здійсненням спекулятивних (агресивних) інвестиційних операцій (наприклад, ризик реалізації реального інвестиційного проекту, прибутковість якого в експлуатаційній стадії може бути нижче або вище розрахункового рівня).

6. За характером прояву у часі виділяють дві групи проектних ризиків:

• постійний проектний ризик. Він характерний для всього періоду здійснення інвестиційної операції і пов'язаний з дією постійних факторів.

• тимчасовий проектний ризик. Він характеризує ризик, що виникає лише на окремих етапах здійснення інвестиційного проекту.

7. За рівнем фінансових втрат проектні ризики поділяються на такі групи:

• допустимий проектний ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати по якому не перевищують розрахункової суми прибутку по здійснюваному інвестиційному проекту;

• критичний проектний ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким не перевищують розрахункової суми валового доходу по здійснюваному інвестиційному проекту;

• катастрофічний проектний ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким визначаються частковою або повною втратою власного капіталу (цей вид ризику може супроводжуватися втратою і позикового капіталу).

8. По можливості передбачення проектні ризики поділяються на такі дві групи:

• прогнозований проектний ризик. Він характеризує ті види ризиків, які пов'язані з циклічним розвитком економіки, зміною стадій кон'юнктури фінансового ринку, передбачуваним розвитком конкуренції і т.п. Передбачуваність проектних ризиків носить відносний характер, так як прогнозування з 100% -ним результатом виключає розглядається явище з категорії ризиків.

• непрогнозований проектний ризик. Він характеризує види проектних ризиків, що відрізняються повною непередбачуваністю прояви (ризики форс-мажорної групи, податковий ризик і деякі інші).

Відповідно цьому класифікаційною ознакою проектні ризики підрозділяються також на регульовані і нерегульовані в рамках підприємства.

9. По можливості страхування проектні ризики поділяються на дві групи:

• страхуються проектний ризик. До них відносяться ризики, які можуть бути передані в порядку зовнішнього страхування відповідним страховим організаціям (відповідно до номенклатури проектних ризиків, прийнятих ними до страхування);

• нестрахуемий проектний ризик. До них відносяться ті їх види, по яких відсутня пропозиція відповідних страхових продуктів на страховому ринку.

Склад проектних ризиків цих розглянутих двох груп дуже рухливий і пов'язаний не тільки з можливістю їх прогнозування, а й з ефективністю здійснення окремих видів страхових операцій в конкретних економічних умовах при сформованих формах державного регулювання страхової діяльності.

Етапи оцінки ризиків

З урахуванням класифікації проектних ризиків проводиться оцінка їх рівня, основу проведення якої становить визначення ступеня ймовірності їх виникнення та обсягу можливих фінансових втрат при настанні ризикової події. Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів здійснюється за такими основними етапами.

1. Ідентифікація окремих видів ризиків по реальному інвестиційному проекту. Процес ідентифікації окремих видів проектних ризиків здійснюється за такими трьома стадіями:

На першій стадії в розрізі кожного реального інвестиційного проекту визначаються притаманні їм зовнішні чи систематичні види ризиків. У зв'язку зі специфікою інвестиційної діяльності підприємства окремі з розглянутих у процесі класифікації видів систематичних проектних ризиків з формованого переліку виключаються.

На другій стадії визначається перелік внутрішніх або несистематичних (специфічних) проектних ризиків, притаманних окремим реальним інвестиційним проектам.

На третій стадії формується передбачуваний загальний портфель ризиків, пов'язаних із здійсненням реального інвестиційного проекту (включає можливі систематичні і несистематичні проектні ризики).

2. Оцінка обсягу та достовірності інформації, необхідної для визначення рівня окремих проектних ризиків. Вибір методів оцінки рівня проектних ризиків, а також надійність її результатів багато в чому визначаються використовуваної в цих цілях інформаційною базою.

У процесі оцінки якості цієї інформаційної бази перевіряється її повнота для характеристики окремих видів проектних ризиків; можливість побудови необхідних рядів динаміки (для оцінки рівня ризиків, які проявляються в динаміці - інфляційного, процентного і т.п.) і необхідних угруповань (при оцінці статичних видів ризиків, наприклад, ризику проектування, ризику фінансування проекту тощо); можливість порівнянної оцінки сум фінансових втрат в єдиному рівні цін; надійність джерел інформації (власна інформаційна база, опубліковані статистичні дані тощо). Слід мати на увазі, що недостатня або неякісна інформаційна база, яка використовується в процесі оцінки рівня проектних ризиків, посилює суб'єктивізм такої оцінки, а, отже, знижує ефективність всього подальшого процесу ризик-менеджменту.

3. Вибір та використання відповідних методів оцінки ймовірності настання ризикової події за окремими видами проектних ризиків. Вибір конкретних методів оцінки з розглянутого їх арсеналу визначається наступними факторами:

• видом інвестиційного ризику;

• повнотою і достовірністю інформаційної бази, сформованої для оцінки рівня ймовірності різних інвестиційних ризиків;

• рівнем кваліфікації інвестиційних менеджерів, що здійснюють оцінку; ступінь їх підготовленості до використання сучасного математичного і статистичного апарату проведення такої оцінки;

• технічної та програмної оснащеністю інвестиційних менеджерів, можливістю використання сучасних комп'ютерних технологій проведення такої оцінки;

• можливістю залучення до оцінки складних інвестиційних ризиків кваліфікованих експертів та ін.

4. Визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами проектних ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається видом інвестиційних проектів, об'ємом задіяних в них активів (капіталу) і максимальним рівнем амплітуди коливань інвестиційних доходів при відповідних видах проектних ризиків. На основі цього визначення проводиться групування намічаються до реалізації інвестиційних проектів за розміром можливих фінансових втрат.

5. Оцінка загального рівня проектного ризику. Формування комплексного показника рівня ризику всього проекту ґрунтується на оцінці всіх видів індивідуальних ризиків, що генеруються заданими в ній вихідними параметрами та їх можливу варіацією під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Однак у комплексному показнику рівня ризику проекту окремі індивідуальні ризики можуть частково взаємно погашатися, тому вони надають протилежний вплив на кінцеві показники ефективності проекту. Тому комплексний показник рівня ризику може бути представлений не як сума значень індивідуальних ризиків, а як їх функція.

Для оцінки загального рівня ризику використовується зазвичай показник варице очікуваної суми чистого прибутку за інвестиційним проектом, що дозволяє співвіднести розрахунковий рівень ризику з розрахунковим рівнем доходу. В якості альтернативи можуть бути використані також показники варіації суми чистого дисконтованого доходу або внутрішньої норми доходу по проекту.

З метою проведення порівнянної оцінки рівня ризику по окремих реальним інвестиційним проектам, варіація розглянутих кінцевих показників їх ефективності визначається у відносних показниках на основі розрахунку коефіцієнта варіації. Чим вище розрахункове значення цього коефіцієнта з даного проекту, тим відповідно вище загальний рівень його ризику. В інвестиційній практиці використовуються наступні критерії загального рівня ризику проекту за значеннями коефіцієнта варіації обраного показника кінцевої його ефективності:

• до 10% - низький рівень проектного ризику;

• від 11 до 25% - середній рівень проектного ризику;

• понад 25% - високий рівень проектного ризику.

8. Ранжування розглянутих реальних інвестиційних проектів за рівнем ризику. Узагальнена порівняльна оцінка альтернативних інвестиційних проектів за рівнем ризику здійснюється двома способами:

а) на основі суммированной рангів коефіцієнта варіації по всіх розглянутих кінцевим показникам ефективності проектів (кращими за цим критерієм вважаються проекти з найменшою сумою рангів);

б) на основі значень коефіцієнта варіації по тим кінцевим показникам ефективності проектів, які є для підприємства пріоритетними.









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.