Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФормування політики управління фінансовими інвестиціями

З урахуванням особливостей і форм фінансового інвестування організується управління ними на підприємстві. При досить високій періодичності здійснення фінансових інвестицій на підприємстві розробляється спеціальна політика такого управління.

Політика управління фінансовими інвестиціями представляє собою частину загальної інвестиційної політики підприємства, що забезпечує вибір найбільш ефективних фінансових інструментів вкладення капіталу і своєчасне його реінвестування.

Формування політики управління фінансовими інвестиціями здійснюється за такими основними етапами

1. Аналіз стану фінансового інвестування в попередньому періоді. Основною метою проведення такого аналізу є вивчення тенденцій динаміки масштабів, форм та ефективності фінансового інвестування на підприємстві в ретроспективі.

На першій стадії аналізу вивчається загальний обсяг інвестування капіталу у фінансові активи, визначаються темпи зміни цього обсягу і питомої ваги фінансового інвестування в загальному обсязі інвестицій підприємства в передплановому періоді.

На другій стадії аналізу досліджуються основні форми фінансового інвестування, їх співвідношення, спрямованість на вирішення стратегічних завдань розвитку підприємства.

На третій стадії аналізу вивчається склад конкретних фінансових інструментів інвестування, їх динаміка і питома вага в загальному обсязі фінансового інвестування.

На четвертій стадії аналізу оцінюється рівень прибутковості окремих фінансових інструментів і фінансових інвестицій в цілому. Він визначається як відношення суми доходів, отриманих у різних формах по окремих фінансових інструментах, до суми інвестованих у них коштів. Рівень прибутковості фінансових інвестицій підприємства зіставляється з середнім рівнем прибутковості на фінансовому ринку і рівнем рентабельності власного капіталу.На п'ятій стадії аналізу оцінюється рівень ризику окремих фінансових інструментів інвестування та їх портфеля в цілому. Така оцінка здійснюється шляхом розрахунку коефіцієнта варіації отриманого інвестиційного доходу за ряд попередніх звітних періодів. Розрахований рівень ризику зіставляється з рівнем прибутковості інвестиційного портфеля і окремих фінансових інструментів інвестування (відповідність цих показників ринкової шкалою "дохідність - ризик").

На шостій стадії аналізу оцінюється рівень ліквідності окремих фінансових інструментів інвестування та їх портфеля в цілому. Оцінка цього показника здійснюється на основі розрахунку коефіцієнта ліквідності інвестицій на дату проведення аналізу (в останньому звітному періоді). Розрахований рівень ліквідності зіставляється з рівнем прибутковості інвестиційного портфеля і окремих фінансових інструментів інвестування.

Проведений аналіз дозволяє оцінити обсяг і ефективність портфеля фінансових інвестицій підприємства у попередньому періоді.

2. Визначення обсягу фінансового інвестування в майбутньому періоді. Цей обсяг на підприємствах, які не є інституційними інвесторами, зазвичай невеликий і визначається розміром вільних фінансових коштів, заздалегідь накопичуваних для здійснення майбутніх реальних інвестицій чи інших витрат майбутнього періоду. Позикові кошти до фінансового інвестування підприємства зазвичай не залучаються (за винятком окремих періодів, коли рівень прибутковості цінних паперів істотно перевершує рівень ставки відсотка за кредит).

Певний обсяг фінансового інвестування диференціюється в розрізі довго- і короткострокових періодів його здійснення. Обсяг довгострокового фінансового інвестування визначається в процесі вирішення завдань ефективного використання інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестиційних проектів, страхових та інших цільових фондів підприємства, що формуються на довгостроковій основі. Обсяг короткострокового фінансового інвестування визначається в процесі вирішення завдань ефективного використання тимчасово вільного залишку грошових активів (у складі оборотного капіталу підприємства), утвореного у зв'язку з нерівномірністю формування позитивного і негативного грошових потоків.

3. Вибір форм фінансового інвестування. В рамках планованого обсягу фінансових коштів, що виділяються на ці цілі, визначаються конкретні форми цього інвестування. Вибір цих форм залежить від характеру завдань, що вирішуються підприємством у процесі своєї господарської діяльності.

Рішення стратегічних завдань розвитку операційної діяльності пов'язано з вибором таких форм фінансового інвестування, як вкладення капіталу в статутний капітал підприємств і придбання контрольного пакету акцій окремих компаній, що представляють стратегічний інтерес для цілей диверсифікації цієї діяльності.

Рішення задач приросту капіталу в довгостроковому періоді пов'язано, як правило, з його вкладеннями в довгострокові фондові та грошові інструменти, прогнозована прибутковість яких з урахуванням рівня ризику задовольняє інвестора.

Рішення задач одержання поточного доходу і протиінфляційним захисту тимчасово вільних грошових активів пов'язане, як правило, з вибором короткострокових грошових або боргових фондових інструментів інвестування, реальний рівень прибутковості яких не нижче сформованої норми прибутку на капітал (відповідною шкалою "дохідність - ризик").

4. Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів. Методи такої оцінки диференціюються залежно від видів цих інструментів; основним показником оцінки виступає рівень їх прибутковості, ризику і ліквідності. У процесі оцінки докладно досліджуються фактори, що визначають інвестиційні якості різних видів фінансових інструментів інвестування. В системі такого аналізу отримують відображення оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки та регіонів країни, в якій здійснює свою господарську діяльність той чи інший емітент цінних паперів. Важливу роль в процесі оцінки відіграє також характер звернення тих чи інших фінансових інструментів інвестування на організованому та неорганізованому інвестиційному ринку.

5. Формування портфеля фінансових інвестицій.

Це формування здійснюється з урахуванням оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів. У процесі їх відбору у формований портфель враховуються такі основні фактори: тип портфеля фінансових інвестицій, що формується відповідно до його пріоритетною метою; необхідність диверсифікації фінансових інструментів портфеля; необхідність забезпечення високої ліквідності портфеля та інші. Особлива роль у формуванні портфеля фінансових інвестицій відводиться забезпечення відповідності цілей його формування стратегічним цілям інвестиційної діяльності в цілому. Сформований з урахуванням цих факторів портфель фінансових інвестицій повинен бути оцінений за співвідношенням рівня прибутковості, ризику і ліквідності для встановлення ступеня відповідності його параметрів того типу портфеля, який визначений цілями його формування. При необхідності посилення цілеспрямованості портфеля в нього вносяться необхідні корективи.

6. Забезпечення ефективного оперативного управління портфелем фінансових інвестицій. При істотних змінах кон'юнктури фінансового ринку інвестиційні якості окремих фінансових інструментів знижуються. У процесі оперативного управління портфелем фінансових інвестицій забезпечується своєчасна його реструктуризація з метою підтримки цільових параметрів його первісного формування.

Розроблена політика управління фінансовими інвестиціями підприємства визначає основні параметри інвестиційної діяльності підприємства в цій сфері та її найважливіші критерії.

Тема №14 "Оцінка привабливості фінансових інструментів"

План:

1 Чинники, що визначають інвестиційну привабливість фінансових інструментів.

2 Оцінка ефективності окремих фінансових інструментів.

3 Оцінки ризиків фінансових інструментів

Зміст:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.