Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетоди оцінки зносу рухомого майна

Знос рухомого майна також підрозділяється на фізичний, функціональний та економічний.

Фізичним зносом машин і устаткування називається зміна розмірів, форми, маси або стану поверхонь внаслідок зношування через постійно діючих навантажень або через руйнування поверхневого шару при терті. Швидкість зношування деталей обладнання залежить від багатьох причин: умов та режиму їх роботи; матеріалу, з якого вони виготовлені; характеру змащування поверхонь; питомої зусилля і швидкості ковзання; температури в зоні сполучення; стану навколишнього середовища (запиленість та ін.).

Величина зносу характеризується встановленими одиницями довжини, об'єму, маси та ін. Визначається знос по зміні зазорів між сполучаються поверхнями деталей, появі течі в ущільненні, зменшенню точності обробки вироби та ін. Знос бувають нормальними і аварійними.

Нормальним, або природним, називають знос, який виникає при правильній, але тривалої експлуатації машини, т. Е. В результаті використання заданого ресурсу її роботи. Аварійним, або прогресуючим, називають знос, наступаючий протягом короткого часу і досягає таких розмірів, що подальша експлуатація машини стає неможливою.

При певних значеннях змін, що виникають в результаті зношування, настає граничний знос, що викликає різке погіршення експлуатаційних якостей окремих деталей, механізмів, машини в цілому, що викликає необхідність її ремонту.

Фізичного зносу машин і устаткування відповідає певна втрата вартості (вартісної знос), вимірюваний у відсотках або грошових одиницях

Розрізняють такі види зносу:

а) механічний знос - результат дії сил тертя при ковзанні однієї деталі по іншій. При цьому виді зносу відбуваються стирання (зрізання) поверхневого шару металу та спотворення геометричних розмірів у спільно працюючих деталей. Він проявляється і при терті кочення поверхонь, оскільки цьому виду тертя неминуче супроводжує і тертя ковзання, однак у подібних випадках знос буває невеликим;

б) абразивний знос, який спостерігається в тих випадках, коли тертьові поверхні забруднюються дрібними абразивними та металевими частинками;

в) смятие, тобто порушення поверхневих шарів деталей, що сполучаються без відносних переміщень через надмірних навантажень;

г) втомний знос, що є результатом дії на деталь змінних навантажень, що викликають втому матеріалу деталі і його руйнування;

д) знос при заїдання, який виникає в результаті прилипання однієї поверхні до іншої. Це явище спостерігається при недостатньому мастилі, а також значному тиску, при якому дві поверхні, що сполучаються зближуються настільки щільно, що між ними починають діяти молекулярні сили, що приводять їх до схоплювання;

е) корозійний знос, що є результатом зношування деталей машин і установок, що знаходяться під безпосереднім впливом води, повітря, хімічних речовин, коливань температури.

У загальному випадку знос машин і устаткування в цілому може бути визначений як зниження споживчих властивостей в залежності від напрацювання. Для деяких видів машин накопичена значна статистика по зносу і побудовані відповідні залежності, що дозволяють оцінити знос як функцію напрацювання. Однак для більшості видів статистика не накопичена або недоступна для оцінювачів, і для визначення величини фізичного зносу користуються такими методами:

а) експертні:

метод ефективного віку;

метод експертизи стану;

б) економіко-статистичні:

метод зниження прибутковості;

метод стадії ремонтного циклу;

в) експериментально-аналітичні:

метод зниження споживчих властивостей;

метод поелементного розрахунку;

прямий метод.

Експертні методи грунтуються на судженні фахівця-експерта або самого оцінювача про фактичний стан машини виходячи з її зовнішнього вигляду, умов експлуатації та інших факторів. Експертні методи вимагають високого рівня знань в області конструкції та експлуатаційних характеристик оцінюваних машин.

Метод ефективного віку базується на припущенні про те, що можна досить достовірно визначити залишається термін служби Тост. Базою для визначення строку служби є нормативний терміни служби й відомості про умови експлуатації об'єкта, його технічний стан і т.п. Знос визначається за формулою:

.

Метод експертизи стану передбачає залучення фахівців для визначення фізичного стану машин і обладнання у відповідності з оцінною шкалою. Для підвищення ступеня достовірності можуть бути залучені кілька експертів, при цьому результуюче значення зносу визначається із залежності

Фи = SФи.i ai

де Фи.і - оцінка зносу i-го експерта;

аі - вагомість думки і-го експерта.

Вагомість думок експертів визначається з умови Sai=1. У табл. представлена ​​шкала експертних оцінок для визначення коефіцієнта зносу при обстеженні фізичного стану машин:

Состояние Характеристика физического состояния Износ, %
Новое Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии
Очень хорошее Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или реконструированное, в отличном состоянии
Хорошее Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или реконструированное, в отличном состоянии
Удовлетворительное Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей, таких, как подшипники, вкладыши и др.
Условно пригодное Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, таких, как двигатель, и других ответственных узлов
Неудовлетворительное Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, такого, как замена рабочих органов основных агрегатов
Негодное к применению или лом Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь 97,5

Економіко-статистичні методи застосовні в тих випадках, коли є достовірна інформація про експлуатаційні та економічних показниках обладнання в ретроспективному періоді.

Метод зниження прибутковості базується на припущенні про те, що наростання фізичного зносу пропорційно зниженню прибутковості обладнання, т. Е. Скорочення чистого прибутку, яка визначається як різниця між виручкою і витратами. Величина Фі визначається із залежності

Фі = (П0 - Пt) / П0

де П0 - прибуток, одержуваний при експлуатації нових машин;

Пt - прибуток у поточному інтервалі часу.

Метод стадії ремонтного циклу базується на положенні про те, що в міру експлуатації машин і устаткування їх споживчі властивості знижуються при зростанні фізичного зносу. Для спрощення при розрахунках враховуються лише капітальні ремонти, впродовж ремонтного циклу Тр (напрацювання між двома капітальними ремонтами) споживчі властивості зменшуються по лінійної залежності. Передбачається, що темп зносу протягом життєвого циклу однаковий і капітальний ремонт усуває знос на суму, рівну витратам на нього. У цьому випадку залишкова вартість визначається формулою:

.

Експериментально-аналітичні методи вимагають проведення випробувань оцінюваного обладнання та наявності техніко-економічної та технологічної документації по оцінюваному об'єкту.

Метод зниження споживчих властивостей відображає залежність споживчих властивостей машин та обладнання від зносу. Обобщенные потребительские свойства ПСå определяются как сумма отдельных потребительских свойств ПСі с учетом их весомости аі: ПСå = åПСі ´ аі, где åаі = 1.

В процесі експлуатації споживчі властивості знижуються на величину DПСі (%) при цьому знос:

Фи = SDПСi ´ ai.

Метод поелементного розрахунку заснований на визначенні зносу для окремих елементів машин і обладнання та підсумовуванні отриманих величин з урахуванням частки собівартості цих елементів у собівартості об'єкта оцінки в цілому.

Прямий метод визначення зносу застосовується в тих випадках, коли відомі вартість нових машин і устаткування Сн і витрати З, які необхідно зробити для того, щоб довести зношений об'єкт до стану нового. При цьому знос визначається з виразу

Фи = З/СнЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.