Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка колісних транспортних засобів

Оцінка КТС виконується у відповідність до «Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» (далі Методика).

Згідно з п. 3.1 Методики, основним підходом при визначенні ринкової вартості КТЗ є порівняльний підхід. Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозицій) КТС, ідентичних або аналогічних оцінюваним на первинному або вторинному ринках КТЗ, з відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об'єктів порівняння і об'єктом оцінки. Комбінований витратно-порівняльний похід застосовується для оцінки спеціальних, спеціалізованих КТЗ у разі неможливості застосування порівняльного походу. Витратний похід застосовується для визначення вартості відновлювального ремонту та вартості матеріального збитку. Прибутковий похід в оцінці КТС не застосовується.

Згідно п.7.16 Методики ринкова вартість технічно несправного, розукомплектованого КТЗ не може бути менше вартості металобрухту складових, які залишилися, з урахуванням витрат на його утилізацію.

Для визначення вартості порівняльним підходом використовуються статистично усереднені цінові дані КТЗ, які були відчужені в Україні, за умов, які відповідають змісту і поняттю "ринкова вартість", тобто базуються на даних відкритого ринку КТС і зведені в довідниках, до яких висуваються вимоги щодо науковості , об'єктивності, об'ємності інформації.

Найбільш точним методом порівняльного підходу до оцінки КТЗ є метод, заснований на аналізі цін ідентичних КТЗ. Цим методом вартість визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного КТЗ з відповідним строком експлуатації. Подальше коригування враховує різницю по пробігу, комплектності, укомплектованості, технічного стану об'єкта порівняння та об'єкта оцінки.У разі неможливості визначення вартості КТЗ з урахуванням цін ідентичних об'єктів допускається використання методу, заснованого на аналізі цін аналогічних транспортних засобів. Цим методом вартість КТЗ визначається за ціновими даними аналогічних, але не ідентичних КТЗ, з належним або скоригованим строком експлуатації. Подальше коригування вартості враховує різницю між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об'єкта порівняння та об'єкта оцінки.

Коригування, які застосовуються в порівняльному підході, приймаються у вигляді коефіцієнта (відсотка) до середньої ціни КТС або у вигляді грошової суми, яка додається або вираховується з цієї ціни; а також комбінування зазначених способів.

Для визначення вартості оснащення (з урахуванням ремонтних робіт з його монтажу) спеціальних, спеціалізованих та переобладнаних КТЗ допускається використання методу мультиплікаторів. Цим методом вартість визначається на базі розрахунку співвідношень вартостей встановленого оснащення аналогічних транспортних засобів з величиною визначального технічного параметра, який обумовлює вартість спеціального або спеціалізованого транспортного засобу (вантажопідйомність, потужність та ін.).

Для визначення вартості складових КТС, у разі відсутності цінової інформації дилера виробника КТЗ, допускається використання відповідним даним, отриманим обстеженням ринку регіону.

Для оцінки спеціальних, спеціалізованих КТЗ, у разі неможливості застосування порівняльного підходу, застосовується комбінований витратно-порівняльний підхід, заснований на використанні інформації про вартість базового ДТЗ з додаванням вартості спеціального або спеціалізованого обладнання з урахуванням вартості робіт з його монтажу.

Комбінований витратно-порівняльний підхід застосовується для визначення вартості КТЗ, які мають пошкодження або розукомплектовані.

У разі оцінки КТЗ, виготовлених індивідуально, їх вартість визначається на базі калькуляції витрат на виготовлення КТЗ, з подальшим коригуванням із застосуванням порівняльного підходу.

Окремо витратний підхід застосовується для визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ та вартості матеріального збитку, завданого власнику КТЗ.

Основні методи витратного підходу, які використовуються для оцінки КТС:

калькуляція витрат на переобладнання КТЗ;

калькуляція витрат на відновлення пошкоджених або розукомплектованих КТС та їх складових;

калькуляція витрат на індивідуальне виготовлення КТЗ;

калькуляція витрат на демонтаж працездатних складових у разі визначення утилізаційної вартості КТЗ.

Фізичний знос обумовлюється погіршенням технічного стану КТЗ унаслідок експлуатаційного зносу його складових. Фізичний знос ураховується як втрата вартості КТЗ, яке виникає в процесі його експлуатації.

Фізичний знос може розраховуватись у вигляді коефіцієнта фізичного зносу складових у залежності від технічного стану КТЗ, яке відображає взаємозв'язок умов експлуатації і технічного стану КТЗ з вартістю його складових.

Фізичний знос може також визначатися шляхом врахування впливу на погіршення технічного стану КТЗ отриманих та усунених пошкоджень.

Фізичний знос несправного КТЗ (його складників) або колишнього в користуванні, підлягає усуненню за умов технологічної можливості та економічної доцільності їх відновлення, яке враховується під час оцінки. Заміна складових частин КТЗ передбачається в разі, якщо їх фізичний знос не може бути усунений.

Функціональний знос КТЗ визначається за допомогою коефіцієнта функціонального зносу, який характеризує ступінь зниження рівня функціональних, споживчих характеристик оцінюваного КТЗ щодо КТС, яке виготовляється тим же самим виробником на дату оцінки.

Оцінка КТС здійснюється переважно із застосуванням бази оцінки, яка відповідає ринковій вартості.

Ринкова вартість КТС враховує його комплектність, укомплектованість і фактичний технічний стан, термін експлуатації, величину пробігу, умови, в яких він експлуатувався (зберігався), особливості кон'юнктури ринку регіону.

Визначення вартості КТЗ на території України проводиться на підставі їх цін продажу та поточних цін пропозиції, які вказані у вітчизняних довідниках. Зазначені ціни являють собою статистично усереднені цінові дані КТЗ, які були відчужені в Україні згідно з умовами, які відповідають змісту і поняттю "ринкова вартість".

Використання зарубіжної довідкової літератури допускається у разі відсутності потрібної інформації у вітчизняних довідниках.

Основним методом в рамках порівняльного підходу є метод, заснований на аналізі цін ідентичних КТЗ.

Коригування ринкової вартості КТЗ із застосуванням порівняльного підходу здійснюється за формулою (2) Методики:

,

де - ринкова вартість КТЗ, грн .;

- середня ринкова ціна КТЗ, грн;

- відсоток додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ, який залежить від умов його зберігання, використання і т.п.,%. Цей показник визначається на підставі даних таблиць додатка 4 до Методики.

- додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ, виходячи з його комплектності, укомплектованості, пошкоджень, відновлення і оновлення складових, грн;

- коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною пробігу,%. Гк не застосовується для причепів, напівпричепів, спеціальних дорожніх транспортних засобів, будівельної та сільськогосподарської техніки.

Середня ринкова ціна КТЗ - це величина, яка визначається статистичними методами, еквівалентна найбільш ймовірну вартість продажу (пропозиції до продажу), сукупності КТЗ певної моделі з відповідним строком експлуатації на певний момент часу, у конкретному регіоні чи місцевості з дотриманням вимог, які відповідають поняттю " ринкова вартість ". Визначення базується на довідкових цінових даних продажу на подібне майно. визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного КТЗ за формулою (3) Методики:

,

де - ціна КТС, колишнього в користуванні, з урахуванням строку його експлуатації за інформацією з довідкової літератури. Якщо в довідковій літературі наводяться ціни продажу і ціни пропозиції, то відповідно до принципу заміщення значення має дорівнювати ціні продажу КТЗ;

- вартісної еквівалент суми податків під час митного оформлення у відповідність до чинного законодавства;

- коефіцієнт ринку регіону, який враховує рівень цін продажу та поточних цін пропозиції до продажу в даному регіоні відносно цін з довідкової літератури (визначається за даними табл. 3.2 додатка 3 Методики).

Вартісний еквівалент суми податків під час митного оформлення не враховується у разі прийняття ціни КТЗ з вітчизняної довідкової літератури або за цінами дилерів заводів-виробників України.

Для КТС, не зареєстрованих в Україні, величина М у разі визначення ринкової вартості враховується. Значення М розраховується таким же чином, як і податки під час митного оформлення, відповідно до чинного законодавства України.

У разі неможливості визначення ринкової вартості КТЗ із застосуванням середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного, КТС використовується метод, заснований на аналізі цін аналогічних транспортних засобів. При використанні як аналогічного транспортного засобу нового КТС середня ринкова ціна визначається за формулою (4) Методики:

,

де - ціна нового КТЗ в Україні або в провідних країнах-експортерах за інформацією з довідкової літератури;

- коефіцієнт функціонального зносу КТЗ;

- процентний показник ринкової вартості КТЗ, %.

Коефіцієнт функціонального зносу Кз характеризує ступінь зниження рівня функціональних характеристик оцінюваного КТЗ і являє собою відношення ціни КТС, знятого з виробництва, до ціни КТЗ з базовою комплектністю, що випускається тим же виробником на дату оцінки. Значення Кз для окремих транспортних засобів приймається за рекомендаціями, наведеними в довідниках, за даними яких визначається вартість.

Величина процентного показника ринкової вартості КТЗ, який знаходився в користуванні, є змінною залежно від строку експлуатації розрахунковою процентною складовою вартості і визначається за таким співвідношенням:

,

Якщо визначити Г даними співвідношенням неможливо, то його значення приймається з відповідних таблиць додатка 5 до Методики.

Процентний показник ринкової вартості КТЗ не може бути менше 4%.

Г не враховує фактичного технічного стану КТЗ і відхилень від його нормативного пробігу.

Коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною пробігу Гк враховує відмінності між фактичним і нормативним пробігом оцінюваного КТЗ. Значення Гк приймається на підставі рекомендацій, наведених у довіднику, за яким обчислюється вартість КТС. У разі відсутності таких рекомендацій значення Гк приймається з таблиць додатків 5 до Методики.

Гк не застосовується для причепів, напівпричепів, спеціальних дорожніх транспортних засобів, будівельної та сільськогосподарської техніки.

Для визначення вартості КТЗ, його складових, а також для складання калькуляції відновлювального ремонту у виняткових випадках (через відсутність необхідних довідкових даних) допускається використання відповідних вартісних даних аналогічних транспортних засобів. Підбір аналога ведеться за рекомендаціями, викладеними в пункті 7.12 Методики.

Додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ, виходячи з його комплектності, укомплектованості, пошкоджень, відновлення і оновлення складових визначається за формулою

,

де - величина збільшення вартості КТЗ у разі поновлення його складових, грн;

- величина коригування вартості КТЗ залежно від його комплектності, грн;

- вартість відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу КТЗ, грн .;

- величина втрати товарної вартості КТЗ, грн.

У разі відсутності цінових даних КТЗ у довідковій літературі, в період економічної нестабільності, що супроводжується різкими коливаннями цін на КТЗ, в інших випадках, коли використання довідкових даних неможливо, допускається використання даних ринку. Інформація про ціни на КТС, нові або які були у користуванні, може бути отримана з каталогів, комп'ютерних програм і прайс-листів дилерів виробників і торговельних фірм, а також із спеціалізованих періодичних видань і ресурсів Інтернет, з дотриманням вимог п. 7.53.5 Методики. У разі використання середньої ринкової ціни пропозиції її необхідно привести до ціни продажу, застосовуючи відповідне співвідношення цін аналогічних КТС з довідкової літератури.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.