Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДля курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТИНА 1:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»

Варіативної компоненти « Менеджмент авіаційних підприємств і організацій»

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Варіативної компоненти « Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

 

Кіровоград

2012 р.

УДК 330.4

ББК 65.050

 

Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1: Конспект лекцій для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання / Автор: Н.О.Коваленко – Кіровоград: КЛА НАУ, 2012. – 223 с.

 

 

Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1: Конспект лекцій є базовим інформаційним забезпеченням курсу адаптованим до специфіки напряму підготовки курсантів/слухачів, матеріал ґрунтується на сучасних стандартах у галузі бізнес-планування із адаптацією до специфіки авіаційної сфери, що відповідно забезпечує формування у майбутніх фахівців з менеджменту уявлень щодо специфіки застосування бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства, ознайомленні із міжнародними вимогами оформлення бізнес-плану та напрямками його застосовування в залежності від комерційних інтересів АП.

Конспект містить програму навчальної дисципліни, перелік програмних запитань, завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу, конкретизує методи навчання та контролю якості засвоєння матеріалу, а також містить перелік інформаційно-методичного забезпечення й контрольних питань.

Призначено для курсантів та слухачів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», варіативної компоненти «Менеджмент авіаційних підприємств і організацій».

 

 

Розглянуто і рекомендовано до друку і використання в навчальному процесі на засіданні кафедри менеджменту та економіки, протокол № 5 від 26 грудня 2012 року.

 

 

Рецензент:Н.І.Легінькова, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, економіки та права, доцент

 

© Коваленко Н.О., 2012

Конспект лекцій

ЗМІСТ

Розділ 1. Робоча навчальна програма дисципліни…………………………..
1.1 Опис навчальної дисципліни……………………………………………..
1.2 Програма навчальної дисципліни………………………………………..
1.3 Структура навчальної дисципліни………………………………………
1.4 Тематика та плани лекційних занять…………………………………….
Розділ 2. Навчально-методичні матеріали з лекційного курсу дисципліни ……………………………………………………………………  
Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві…………………………………………………………………...
Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства…………………………………………………………………..    
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 1……………………………………………………………..  
Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства………………  
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 2……………………………………………………………..  
Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація……………………..  
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3……………………………………………………………..  
Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки………………………………………………………………………….  
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 4……………………………………………………………..  
Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме………………………………………………………………………….  
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 5……………………………………………………………..  
Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»………………………………………………...  
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 6……………………………………………………………..  
Тема 7. Розділ Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз…………...  
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 7……………………………………………………………..  
Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації……………  
Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту….  
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 8……………………………………………………………..  
Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика…………….    
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 9……………………………………………………………..  
Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці………………………………………………………….    
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 10……………………………………………………………  
Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП»……….
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 11……………………………………………………………  
Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»………………………………………………………  
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 12……………………………………………………………  
Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП»………………………………
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 13……………………………………………………………
Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП»………………………..
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 14……………………………………………………………  
Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану…………………………..
Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 15……………………………………………………………  
3. Методи навчання……………………………………………………………
4. Методи контролю…………………………………………………………...
5. Розподіл балів, які отримують курсанти………………………………….
6. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни……………………. 6. Методичне забезпечення…………………………………………………...
7. Рекомендована література…………………………………………………
8. Інформаційні ресурси………………………………………………………
9. Перелік контрольних питань………………………………………………

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кафедра менеджменту та економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника академії з навчальної та наукової роботи

_________________ Д.М. Обідін
31 серпня 2012 року


 

Опис навчальної дисципліни

Теми лекційних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві
Тема 1. Сутністьпланування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства 1.1. Планування діяльності авіаційного підприємства: поняття, методологія реалізації. 1.2. Види та система планів у діяльності авіаційного підприємства. 1.3. Принципи та методологія планування зовнішньоекономічної діяльності. 1.4. Місце планування у менеджменті авіаційного підприємства. 1.5. Планування як метод управління ЗЕД на АП. Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 1. 1. Із яких аспектів можна розглядати сутність системи планування на АП підприємстві? 2. Якими є основні вимоги щодо формування системи планування на АП (як мета системи)? 3. На яких засадах формується й ефективно функціонує система планування АП? 4. Наскільки деталізованим має бути стратегічний план і чому? 5. Які чинники впливають на завдання поточного періоду? У чому проявляються особливості їхнього впливу? 6. Яке місце займає поточний план у комплексі планів підприємства? 7. Що є змістом поточного планування, які основні розділи поточного плану? 8. Які основні організаційні форми побудови планових органів підприємства; якою є раціональна сфера використання кожної форми? 9. У чому полягає концепція контролінгу та яке місце в ній надається плануванню? 10. Які основні методи обчислення планових показників?
Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства 2.1. Поняття бізнес-плану та бізнес-планування. Особливості бізнес-планування ЗЕД АП. 2.2.Мета розробки бізнес-плану авіаційного підприємства. 2.3. Основні види бізнес-планів. 2.4. Вимоги до оформлення бізнес-плану. 2.5. Інформаційна основа створення бізнес-плану авіаційного підприємства. Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 2. 1. Що таке бізнес-план? 2. У чому ви бачите призначення бізнес-плану? 3. Яке місце займає бізнес-план у системі планування діяльності фірми? 4. Яку цінність має бізнес-план для менеджерів фірми? 5. З якою метою розробляють бізнес-план? 6. З яких джерел збирають інформацію для розробки бізнес-плану 7. Чому бізнес-план залежить від сфери, до якої належить дані бізнес? 8. Які питання і чому треба обов'язково розглядати в будь-якої бізнес-плані? 9. Охарактеризуйте загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану. 10. Які ви знаєте види бізнес-планів.
Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація 3.1. Етапи розробки бізнес-плану. 3.2. Специфічні особливості розробки бізнес-плану фінансового оздоровлення АП. 3.3. Специфічні особливості розробки бізнес-плану реорганізації АП. 3.4. Специфічні особливості розробки бізнес-плану санації АП. 3.5. Розробка бізнес-плану відкриття представництва авіакомпанії закордоном.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3   1. Які стадії проходить процес розробки бізнес-плану? 2. Охарактеризуйте підготовчу стадію бізнес-планування? 3. Які дії передбачає реалізація початкової стадії розробки бізнес-плану? 4. Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес-плану д започаткування нового бізнесу? 5. Як можна стисло охарактеризувати підготовчу та основну дії розробки бізнес-плану? 6. Конкретизуйте особливості оформлення бізнес-плану реструктуризації АП? 7. Охарактеризуйте особливості розробки бізнес-плану санації бізнес-плану? 8. Конкретизуйте особливості розробки інноваційного проекту? 9. Визначте вимоги до бізнес-плану диверсифікації? 10. Визначте, у чому різниця «внутрішнього» та «зовнішнього» бізнес-плану?
Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки 4.1. Сучасні моделі бізнес-планування: міжнародні, державні, комерційні. 4.2. Міжнародні вимоги до оформлення бізнес-плану. 4.3. Електронні моделі бізнес-планування. 4.4. Вимоги кредиторів та інвесторів до змісту бізнес-плану. 4.5. Документальне оформлення кредитної заявки.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 4 1. Охарактеризуйте сучасні моделі бізнес-планування 2. Опишіть методику 3. Конкретизуйте сутність методики 4. Визначте у чому відмінність методик 5. Поясність, які вимоги кредиторів до змісту бізнес-планів? 6. Визначте основні міжнародні методики бізнес-планування? 7. Конкретизуйте державні методики бізнес-планування? 8. Поясніть особливості оформлення кредитної заявки для фізичної особи? 9. Визначте вимоги до отримання кредиту юридичною особою? 10. Поясність, які вимоги до отримання кредиту АП?
Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме 5.1. Вимоги до оформлення бізнес-плану. 5.2. Структура бізнес-плану. 5.3. Зміст основних розділів бізнес-плану. 5.4. Основні помилки процесу бізнес-планування. 5.5. Інформаційне викладення резюме.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 5. 1. Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес-плану до започаткування нового бізнесу? 2. Які питання і чому треба обов'язково розглядати в будь-якої бізнес-плані? 3. В якій послідовності рекомендується складати бізнес-план? 4. Охарактеризуйте загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану. 5. Яких правил необхідно дотримуватися в процесі оформлення бізнес-плану? 6. Яка основна інформація наводиться на титульному аркуші? 7. Які функції у бізнес-плані виконує сторінка змісту? 8. Як би ви охарактеризували призначення резюме в бізнес-план 9. Яку інформацію має містити резюме? 10. Що рекомендується включати в додатки до бізнес-плану?    
Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи» 6.1. Вимоги до структури розділу «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи». 6.2. Опис конкурентних переваг АП, видів діяльності (авіаперевезення, роботи, послуги). Ринки діяльності авіатранспортної продукції. 6.3. Визначення основних інвестиційних характеристик, переваг та можливостей АП. 6.4. Опис конкурентних переваг АП, видів діяльності. 6.4. Представлення співпраці АП із турпідприємствами. 6.5. Розробка програми створення та здійснення діяльності АП. Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 6. 1. Які основні цілі опрацювання розділу «Галузь, фірма та її продукція»? 2. З яких підрозділів складається розділ «Галузь, фірма та її продукція»? 3. Яку інформацію потрібно навести в підрозділі «Аналіз стану справ у галузі»? 4. На які питання слід звернути увагу, характеризуючи фірму? 5. Як у бізнес-плані рекомендується давати опис продукту (послуги) фірми? Що важливо зазначити? 6. Чому в бізнес-плані необхідно розглянути питання про перспективи зростання фірми? 7. Яким чином відображується стан конкуренції у галузі? 8. Які особливості визначення конкурентоспроможності підприємства? 9. Що характеризує ринок збуту у бізнес-плані? 10. Яким чином характеризується ринок збуту у авіаційній галузі?
Тема 7. РозділАналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз 7.1. Оцінка фінансово-економічного стану авіаційного підприємства. 7.2. Аналіз сильних та слабких сторін авіаційного підприємства. 7.3. Визначення основних коефіцієнтів оцінки економічного стану АП. 7.4. Оцінка внутрішнього стану АП. 7.5. Представлення матриці SWOT-аналіз у бізнес-плані.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 7. 1. Які фактори характеризують внутрішній стан АП? 2. Для яких АП розробляється у бізнес-плані розділ «Аналіз та оцінка внутрішнього стану туристичного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз»? 3. За який період проводиться фінансово-економічний аналіз діяльності АП? 4. З якою метою у бізнес-плані аналізується маркетингова діяльність АП? 5. Чи надається у розділі «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз» прогноз попиту на авіа послуги та роботи у майбутньому? 6. Яка мета проведення SWOT-аналізу? 7. Які показники відображуються у SWOT-аналізі? 8. Які саме параметри характеризує аналіз внутрішнього стану АП ? 9. Які саме показники характеризують фінансово-економічний стан АП? 10. Які елементи у бізнес-плані доповнюють отримані розрахунки?
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації
Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту 8.1. Маркетингове дослідження у бізнес-плані, вимоги до проведення та оформлення. 8.2. Елементи та етапи проведення аналізу ринку авіаційних послуг та робіт: внутрішній та міжнародний ринок. 8.3. Аналіз динаміки попиту на міжнародному та внутрішньому ринку авіаційних послуг та робіт (за видами авіапослуг та робіт, за категоріями пасажирів, вантажу, пошти, цілей та об’єктів перевезень). 8.4. Оцінка стану конкуренції та конкурентоспроможності АП. 8.5. Прогнозування рівня попиту на послуги, роботи АП.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 8. 1. Які основні етапи охоплює процедура дослідження авіаційного ринку? 2. Як здійснюється процес сегментації авіаційного ринку та вибору цільового ринку? 3. З яких етапів складається процедура вибору місцезнаходженняавіапідприємства? Які критерії застосовуються? 4. Які зовнішні фактори вивчаються в процесі дослідження авіаційного ринку? 5. В якій послідовності здійснюється аналіз та оцінка конкурентної ситуації на авіаційному ринку? 6. Які конкретно інструменти можна застосовувати в процесі оцінки конкурентної позиції авіапідприємства на ринку? 7. Суть, мета і завдання маркетингових досліджень на авіаційному ринку. 8. Структура маркетингових досліджень та їх відображення у бізнес-плані. 9. Види маркетингових досліджень, їх представлення у бізнес-плані. 10. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень у галузі авіації.
Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика 9.1. Планування маркетингу ЗЕД АП, визначення мети. 9.2. Оформлення та елементи маркетинг-плану діяльності АП. 9.3. Відображення стратегії розвитку АП. 9.4. Розробка тарифної політики АП. 9.5. Комунікаційна політика АП.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 9 1. Для чого необхідно складати маркетинг-плану? 2. В якій послідовності здійснюється розробка маркетинг-плану? 3. Як впливає стадія життєвого циклу продукту фірми на вивчення орієнтирів маркетингової діяльності фірми? 4. Які типи маркетингових підходів можуть бути використані, розробки стратегії маркетингу? У чому полягає їхня суть? 5. Які ви знаєте типи каналів збуту? Які чинники впливають вибір каналів збуту продукції фірми? 6. В якій послідовності здійснюється розробка політики ціноутворення фірми? Коротко охарактеризуйте сутність кожного. 7. Які фактори враховуються для визначення ціни продукції фірми 8. Які питання щодо ціноутворення на продукцію фірми потрібно розглянути в бізнес-плані? 9. Яку інформацію про організацію рекламної кампанії необхідно навести в маркетинг-плані? 10. Як складається бюджет рекламної діяльності фірми і про що і свідчить?
Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці 10.1. Розробка організаційного плану АП. 10.2. Визначення структурних підрозділів, служб АП та відповідних посад. 10.3. Визначення фонду заробітної плати на АП, продуктивності праці. 10.4. Розробка кадрової політики АП. 10.4. Планування створення представництв та агентств АП закордоном.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 10 1. Які основні завдання розв'язуються в процесі складання організаційного плану? 2. Охарактеризуйте логіку розробки та структуру організаційного плану. 3. Які юридичні форми організації бізнесу передбачено законо­давством України? 4. Які фактори впливають на вибір форми організації бізнесу? 5. Яку інформацію містить підрозділ «Організаційна форма бізнесу»? 6. Як визначаються потреби бізнесу в персоналі? 7. Які елементи враховуються для визначення вартості утримання персоналу фірми? 8. Яку саме інформацію та щодо яких осіб доцільно повідомляти в організаційному плані? 9. Як визначаються потреби фірми в зовнішніх консультантах? 10. Для чого в організаційному плані наводиться схема управління фірмою?
Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП» 11.1. Планування та визначення виробничої потужності АП. Поняття технології виробництва на АП. 11.2. Планування транспортної роботи АП. Планування мережі повітряних ліній. 11.3. Визначення ресурсної потреби (авіаційно-технічної бази) АП. 11.4. Розробка розкладу руху літаків АП. 11.5. Планування додаткових послуг для клієнтів та пасажирів.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 11 1. Які цілі переслідує розробка плану виробничого процесуАП? 2. У якій послідовності здійснюється розробка виробничого плану діяльності АП? 3. Які фактори визначають обсяги виробничого плану та глибину викладу матеріалу в цьому розділі? 4. Яким чином враховується попит у даному розділі бізнес-плану? 5. Яку інформацію потрібно включати в опис основних повітряних ліній та маршрутів? 6. Що конкретно має бути зазначене в підрозділі «Представництва авіакомпанії»? 7. Яка інформація наводиться в підрозділі «Складові елементи авіамаршруту»? 8. Як у виробничому плані визначаються потреби бізнесу у виробничих та невиробничих приміщеннях? 9. Яка додаткова інформація може бути наведена у виробничому плані? 10. На які зовнішні фактори треба звернути увагу в процесі розробки даного розділу?
Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП» 12.1. Інвестиційний план: елементи та вимоги до оформлення. 12.2. Календарний план впровадження інвестицій. 12.3. Методи оцінки ефективності інвестицій у проект. 12.4. Розрахунок точки беззбитковості проекту. 12.5. Оцінка варіантів реалізуємості проекту.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 12 1. Охарактеризуйте структуру інвестиційного плану. 2. Опишіть елементи календарного плану повернення кредиту. 3. Поясніть різницю між кредитними коштами та інвестиціями. 4. Перелічите основні показники оцінки ефективності проекту. 5. Поясніть, що таке процес дисконтування грошових коштів. 6. Надайте пояснення для чого визначається внутрішня норма доходності. 7. Поясніть, що означає поняття «термін окупності проекту». 8. Поясніть, яким чином розраховується точка беззбитковості проекту. 9. Поясність за якими показниками визначається позитивний економічний ефект від реалізації проекту. 10. Поясніть, що означає поняття «соціальний ефект від проекту».
Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП» 13.1. Поняття та структура фінансового плану. 13.2. Визначення показників собівартості послуг, прибутку та показників рентабельності АП. 13.3. Розрахунок основних фінансово-економічних коефіцієнтів проекту. 13.4. Оформлення зведеного звіту про рух коштів (Cash flow). 13.5. Визначення критичних точок беззбитковості проекту.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 13 1. Якими є головні цілі розробки фінансового плану? 2. У зв'язку з чим показники фінансового плану є особливо важливими для: самого підприємця, потенційного кредитора або інвестора? 3. З яких підрозділів складається розділ «Фінансовий план»? 4. розрахунки передують складанню плану доходів та витрат? 5. В якій послідовності складають план доходів та витрат? 6. Для чого та як розраховують точку беззбитковості? 7. Для чого складають план грошових надходжень та виплат? 8. Охарактеризуйте форму та ключові елементи плану руху готівки 9. З якими цілями розраховуються фінансові коефіцієнти? 10. Які фінансові коефіцієнти треба наводити в бізнес-плані?
Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП» 14.1. Структура й аналіз ризиків здійснення ЗЕД АП. 14.2. Методи визначення ризиків. 14.3. Розробка заходів мінімізації впливу ризиків на АП. 14.4. Методи страхування діяльності ЗЕД АП. 14.5. Застосування хеджування як засобу страхування від втрат.   Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 14 1. Дайте визначення поняттю «ризик». 2. Охарактеризуйте структуру ризиків, що відображуються у бізнес-плані. 3. Охарактеризуйте підприємницький ризик. 4. Охарактеризуйте фінансовий ризик. 5. Опишіть види ризиків при реалізації проекту. 6. Що таке залежність прибутковості від ступеню ризику? 7. Види мінімізації ризику. 8. Методи страхування проекту та діяльності. 9. Що означає Хеджування? 10. Види страхової діяльності щодо проектування.
Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану 15.1 Методологічні основи експертизи бізнес-планів 15.2 Критерії оцінки якості обґрунтування бізнес-плану та його розділів 15.3 Вимоги до оформлення презентації бізнес-плану. 15.4 Організація проведення презентації бізнес-плану. 15.5 Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану. Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 15 1. Як відрізняються ділові інтереси різних типів потенційних інвесторів у процесі фінансування бізнесу? 2. Які чинники приваблюють кредиторів та інвесторів до фінансування бізнесу? 3. Які цілі має презентація бізнес-плану? 4. У чому полягають завдання презентації бізнес-плану? 5. На які питання і чому слід звернути особливу увагу в процесі презентації бізнес-плану? 6. Яка підготовча робота передує презентації бізнес-плану? 7. За допомогою яких засобів можна підвищити ефективність презентації бізнес-плану? 8. В якій формі доцільно проводити презентацію бізнес-плану? 9. Основні структурні елементи сценарію презентації. 10. Які сучасні технічні засоби можуть підсилити наочність презентації бізнес-плану?

 

Дисципліни

Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві

 

Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства – 2 год.

1.1. Планування діяльності авіаційного підприємства: поняття, методологія реалізації.

1.2. Види та система планів у діяльності авіаційного підприємства.

1.3. Принципи та методологія планування зовнішньоекономічної діяльності.

1.4. Місце планування у менеджменті авіаційного підприємства.

1.5. Планування як метод управління ЗЕД на АП.

 
 


Мета. Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, Ви:

· з’ясуєте, що таке планування та які функції він виконує в діяльності авіаційного підприємства;

· зрозумієте, для чого здійснюється планування на АП;

· дізнаєтесь, яка інформація необхідна для планування;

· з’ясуєте, які види планів діють у авіаційній сфері.

Ключові терміни й поняття

v Планування;

v План;

v Прогноз;

v Система планів;

v Функції планування;

v Види планів.

 

Планування діяльності авіаційного підприємства: поняття, методологія реалізації

Планування- процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів і методів їх досягнення на основі знань про закономірності функціонування різних господарських систем і обліку можливих змін умов господарювання.

Можна також сказати, щопланування - це функція управління, що включає наступний комплекс робіт: аналіз ситуацій і факторів зовнішнього середовища; прогнозування, оцінка й оптимізація альтернативних варіантів досягнення цілей, сформульованих на стадії стратегічного маркетингу; розробка плану; реалізація плану.

Планування - не стільки і не тільки одне із сутнісних елементів економіки, а, швидше за все, закономірний результат пошуку людським суспільством найбільш раціональних і ефективних інструментів і способів свого історичного розвитку і виживання. Воно мало місце й існує в тій або іншій формі і відповідних нормах у всіх суспільно-економічних системах, на будь-яких підприємствах, у родині із самого початку її появи і навіть у кожної окремої людини.

Планування виробничої й комерційної діяльності не тільки можливо, але і життєво необхідно для всіх організаційно-правових форм підприємств.

У той же час прийняття будь-яких управлінських рішень виходить з прагнення отримати не випадковий, а необхідний підприємству результат. Його досягненню передує ряд цілеспрямованих дій, покликаних забезпечити одержання необхідного результату, який би найбільшою мірою враховував інтереси й можливості підприємства в економічних умовах, що тепер складаються. З цієї точки зору планова діяльність як припущення дій, як система економічних заходів може бути визначена як уміння передбачати мету і результати діяльності організації, ресурси, потрібні для досягнення цих результатів. У цьому сенсі планування тісно переплітається з прогнозуванням, що передує плануванню.

Прогнозування - система кількісних і якісних передпланових досліджень, спрямованих на з'ясування можливого стану і результатів діяльності підприємства в майбутньому.

На основі прогнозів визначається можливість (імовірність) досягнення встановлених цілей. Звичайно в прогнозах вказується імовірний ступінь можливого відхилення від тих чи інших цілей залежно від способу майбутніх дій і впливу різних зовнішніх факторів науково-технічного, природно-кліматичного, соціально-економічного характеру.

У процесі планування приймають рішення про вибір з можливих варіантів досягнення мети найбільш вигідного з економічної точки зору і необхідні для цього дії, тобто планування вимагає послідовної реалізації визначених дій, які можна уявити у вигляді наступного алгоритму (див. рис. 1.1).

 

Рис. 1.1 - Алгоритм здійснення планової діяльності

Реалізувавши себе як частина управлінської діяльності, планування повинно дати чіткі орієнтири для працівників і підрозділів, тобто процес планової діяльності мусить завершитися складанням документа, де б визначалися завдання, терміни, контрольні цифри, графіки виконання робіт і т.п. Таким документом є план. Оскільки один показник не може охопити всі завдання, що постають перед підприємством в різних напрямках його діяльності, потрібна система взаємозалежних показників.

План – це документ, що містить систему кількісних і якісних показників діяльності об'єкта планування у періоді, що розглядається.

У самому загальному випадку план – це образ чого-небудь, модель бажаного майбутнього або система заходів, спрямована на досягнення поставлених цілей і завдань.

За допомогою планів визначаються рамки економічної діяльності (які дії треба розпочати, коли і яких показників досягти, які ресурси залучити та інш.) Одночасно планові показники служать як контрольні індикатори для оперативного управління діяльністю.

 

Види та система планів у діяльності авіаційного підприємства

Планування має системний характер, тобто всі види планів, розроблюваних на підприємстві, повинні становити деяку цілісність, що складається з взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристику системи. Ця система в основі класифікації планів має відмінності за термінами, на які розробляються плани, і ступенем деталізації планових розрахунків і завдань. У даний час, виходячи з терміну, на який розробляється план, склалася така система планування:

• стратегічне планування (10-15 років);

• довгострокове планування (5 -10 років);

• середньострокове планування (2-5 років);

• короткострокове (поточні й оперативні) планування (до року).

Результатом процесу планування на підприємстві є система планів, що складається з наступних елементів:

1. Стратегічний план чи генеральний план підприємства.

2. Загальні плани підприємства, що складені для реалізації стратегічного плану та визначають головні завдання розвитку організації (план обсягу продажу, план оновлення продукції, план інвестицій).

3. Поточні плани на один рік (план виробництва, план матеріально-технічного забезпечення, план з праці та персоналу, ін.).

4. Оперативно-календарні плани підрозділів, що узгоджують їх роботу в часі та просторі.

5. Програми та проекти.

У залежності від обраної стратегії система планів підприємства може носити наступальний або оборонний характер.

Наступальні плани спрямовують підприємство на розвиток, створення нових сфер діяльності: виробництво нових товарів (послуг), вихід на нові ринки збуту, створення конкурентних переваг та укріплення конкурентних позицій.

Оборонні плани розробляються з метою утримання існуючих позицій підприємства на ринку та запобігання його банкрутства. Одним із різновидів оборонних планів є ліквідаційні плани.

Ліквідаційний план передбачає заходи та засоби, які сприятимуть ліквідації проблем, що перешкоджають розвитку підприємства, реалізації поставлених цілей. Такими проблемними моментами можуть бути: неефективна корпоративна культура, зниження продуктивності праці, збитковість конкретного виду товару (послуги).

Програми розробляються з метою розвитку одного з аспектів діяльності підприємства: програма з удосконалення техно­логії, програма організації контролю за якістю продукції, програма по впровадженню системи якості ІС<Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.