Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКредитні лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

До основних завдань ЄБРР в Україні належать:

а) підтримка розвитку приватного сектору за допомогою кредитних ліній та інвестиційних фондів для малих та середніх підприємств (МСП), а також прямого фінансування спільних підприємств та місцевих приватних компаній;

б) підтримка приватизації через надання фінансових та технічних послуг;

в) підтримка зміцнення фінансового сектору з особливим наголошуванням на фінансуванні мікро-, малих та середніх підприємств (так, ЄБРР взяв участь у збільшенні капіталу фонду «Україна» і капіталізував післяприватизаційний фонд «Євровенчерз Україна»);

г) сприяння приватним інвестиціям у харчову промисловість та розвиток сільського господарства;

д) раціоналізація в енергетичній галузі;

е) модернізація і реформування основних галузей інфраструктури (транспорт, зв’язок тощо).

Кредитні лінії МСП.На 31.12.2001 ЄБРР затверджено в Україні 57 проектів (не враховуючи завершені та реструктуризовані) на загальну суму близько 1,4 млрд євро. 46 з них реалізовуватимуться в приватному секторі. За станом на початок 2002 р. в кредитній лінії МСП беруть участь 6 банків («Ажіо», «Аваль», «ВAБaнк», «Форум», «Надра», «Приватбанк», «Укргазпромбанк»).

Потенційний позичальник кредитних ресурсів з числа МСП:

1) має бути зареєстрованою в Україні юридичною особою і належати до приватного сектору або контролюватися ним;

2) має бути платоспроможним та життєздатним з комерційного погляду;

3) повинен мати не більше ніж 500 постійних працівників;

4) не може бути компанією, пов’язаною з банком-учасником (БУ), який надає позичку;

5) не може вносити суттєвих змін до своїх установчих документів (щодо структури акціонерів, виду діяльності тощо) без згоди БУ протягом усього строку кредиту;6) погоджується обмежувати розмір дивідендів згідно із зобов’язаннями щодо обслуговування боргу;

7) активи підприємства перед впровадженням проекту повин­ні становити не більше ніж 4 000 000 доларів США (на основі відновленої вартості, без урахування вартості землі та будівель);

8) співвідношення «Борг/Капітал» (з урахуванням позички) до та протягом строку впровадження проекту не повинне перевищувати 70 : 30;

9) значення коефіцієнта обслуговування боргу для проекту і позичальника МСП як за визначення рентабельності проекту, так і під час його впровадження, має бути не меншим за 1,5.

До бізнес-проектів, що потребують фінансування, ставляться такі вимоги:

1. Кожен проект затверджується на підставі оцінки, проведеної БУ та кредитним радником ЄБРР, включаючи перегляд бізнес-плану (якогось стандарту бізнес-плану для ЄБРР немає, але є певні загальні вимоги, наведені в додатках).

2. Проект мусить мати позитивну чисту теперішню вартість за ставки дисконту, яка щонайменше урівнювала б майбутні грошові надходження з вартістю кредиту, включаючи проценти та інші збори.

3. У проекті мають бути дотримані відповідні нормативи щодо охорони здоров’я, навколишнього середовища та безпеки праці, передбачені чинним екологічним законодавством України та природоохоронними вимогами й екологічними процедурами ЄБРР.

4. Проект не може бути пов’язаним із гральним бізнесом, виробництвом тютюнових виробів, міцних (зі вмістом алкоголю понад 15 %) напоїв, зброї та військового спорядження, а також з товарами або діяльністю, передбаченими природоохоронним списком ЄБРР.

5. Мінімальний розмір проекту — 180 000 доларів США.

6. Максимальний розмір проекту — 4 000 000 доларів США.

7. Позичальник або інший інвестор проекту (спонсор) мусить внести щонайменше 30 % від вартості проекту з власних коштів (включаючи значну суму в грошовій формі).

8. Придбання товарів та послуг треба здійснювати за правилами ЄБРР, тобто так, щоб товари та послуги купувалися за ринковими цінами та за принципом тендеру і щоб рішення про капітальні інвестиції приймалися з урахуванням ефективності вкладення коштів на конкурентних засадах.

Умови фінансування:

1. Фінансування в доларах США надаватиметься для:

a) довгострокового фінансування засобів виробництва і пов’язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу;

b) короткострокового фінансування витрат на імпортовану сировину і запасні частини для дальшої переробки або використання у виробництві;

c) фінансування лізингу;

d) короткострокового фінансування експортних контрактів.

2. Позички не надаватимуться для покриття існуючих зобов’язань приватних підприємств перед БУ або для інвестицій у цінні папери.

3. Щодо інвестиційних проектів ретроактивне фінансування може становити до 35 % суми позички для періоду не більше 3 місяців до схвалення позички.

4. Застава, запропонована позичальником як забезпечення субкредиту, повинна покрити щонайменше 120 % позички; вона не може передаватися в заставу третім особам до повного повернення позички.

5. Позичальник повинен підтримувати страхування застави в повному обсязі на весь строк кредиту.

6. Мінімальний розмір позички125 000 доларів США.

7. Максимальний розмір позички — найменша сума з нижчезазначених:

a) 2 500 000 доларів США, при цьому загальна непогашена сума позички одному позичальнику (або групі позичальників, по­в’язаних між собою), ураховуючи непогашені суми мікро- та мінісубкредитів, не повинна перевищувати 5 000 000 доларів США;

b) 20 % капіталу БУ;

c) 70% загальної вартості проекту;

d) будь-яка інша менша сума, установлена згідно з обґрунтованими вимогами НБУ.

8. Період повернення позички залежить від майбутніх грошових потоків за проектом і підлягає таким обмеженням:

a) позички надаються на строк до 5 років, включаючи пільговий період щонайбільше у два роки;

b) позички для фінансування оборотного капіталу мають строк, що відповідає часу обороту коштів (як правило, до 12 місяців).

9. Проценти, що підлягають сплаті за позичкою, складаються з:

a) процентної ставки для НБУ та маржі, що забезпечить БУ комерційний прибуток (процентна ставка для МСП-позичальників становить LIBOR + 4—8 %);

b) зборів та комісій, що включають одноразову комісію, комісію за зобов’язання та інші комерційно обґрунтовані комісії.

Мікрокредитування.У листопаді 1998 р. ЄБРР розпочав програму мікрокредитування в Україні. Ця програма (табл. 4.1) є розширенням кредитної лінії для малих та середніх підприємств, що існує в Україні з 1995 р. і становить за обсягом 120 млн. доларів США. Програма мікрокредитування має на меті підтримку розвитку мікро- та малих підприємств через створення сприятливих умов для отримання банківських кредитів. Реалізація програми відбувається за підтримки TACIS — програми Європейського Союзу та USAID — Агентства США з міжнародного роз­витку. З українського боку відповідальним за виконання проекту є Національний банк України.

 

Таблиця 4.1

Характеристика програми мікрокредитування ЄБРР

Умови Мікрокредити Малі кредити
Індивідуальний розмір кредиту до 20 000 дол. США (до 30 000 як виняток) $ 20 000 - $ 75 000 (до $ 125 000 як виняток)
Валюта і форма платежу гривні, долари США або гривні, індексовані в долари США (до $ 10 000, як правило, готівкою) гривні або долари США, або гривні, індексовані в долари США
Процентна ставка у гривнях: близько до ринкової в доларах США: нижче за ринкову (20—22 %) у гривнях: близько до ринкової в доларах США: макс. LIBOR + 13 %
Вартість застави 100 % основної суми боргу та процентів
Термін погашення до 6 місяців до 1,5 років
Механізм погашення однакові місячні внески і основної суми, і процентів однакові місячні внески (відстрочка виплат максимум на 2 місяці)
Максимальна кількість працівників
       

 

Мікро- (малий) позичальник (ММП) повинен бути суб’єктом підприємницької діяльності, створеним згідно з чинним законодавством України, або приватним підприємцем, який провадить господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, і відповідати таким критеріям:

1. ММП належать резидентам України, які ними й керують. Якщо мікро- (мале) підприємство частково належить іноземній юридичній особі або іноземному громадянину, який постійно проживає за кордоном, воно може претендувати на отримання субкредиту за умови, що частка іноземної участі в цьому ММП не перевищує 49 % статутного фонду;

2. контрольний пакет акцій ММП належить приватним установам або особам (державна частка у статутному фонді не перевищує 49 %). ММП, що не є комунальним підприємством і в якому контрольний пакет акцій належить місцевій, обласній або центральній державній установі чи організації, може як виняток отримати субкредит за наявності письмової згоди консультанта ЄБРР, якщо воно розпочало процес приватизації, має незалежне управління, функціонує в конкурентному середовищі і на нього поширюється чинне законодавство про банкрутство;

3. у новостворених ММП щонайменше 30 % статутного фонду має бути сплачено акціонерами в натурі або грошима;

4. ММП має всі необхідні дозволи, ліцензії та іншу документацію і веде діяльність із дотриманням чинних загальнодержавних і обласних нормативно-законодавчих актів щодо охорони здоров’я і безпеки праці;

5. загальна сума субкредитів, отриманих і не погашених ММП у рамках кредитної лінії ЄБРР МСП-ІІ (ураховуючи мікро-, малі й середні субкредити), не може перевищувати 5 000 000 дол. США.

Програма кредитуванняфонду «Євразія» (США)

Фонд «Євразія» — це приватна благодійна організація, створена 1993 року на кошти Агентства міжнародного розвитку США (USAID) для підтримання економічних і демократичних реформ на терені СНД.

Основною метою програми є надання на вигідних умовах дешевих кредитів тим малим та середнім підприємствам, які мають обмежений доступ до кредитних ресурсів.

Програма кредитування малого бізнесу призначена для малих приватних підприємств, що працюють у сфері виробництва або надання послуг, а також торговельних підприємств, котрі бажають придбати нерухомість або обладнання. Кількість працівників на таких підприємствах не повинна перевищувати 100 осіб. Заявка на кредит розглядається спеціалістами банку та фонду протягом місяця. Детальний аналіз проекту передбачає: проведення співбесід з клієнтом, відвідування компанії, аналіз документації.

Програма не має пріоритетів щодо галузей діяльності потенційних позичальників.

Основні умови кредитування:

· максимальна сума кредиту — 100 000 дол. США;

· процентна ставка — 15 % річних;

· строк користування — до 36 місяців;

· умови користування — щомісячне погашення процентів за кредитом; індивідуальний графік сплати основної суми боргу залежно від проекту;

· використання кредиту — на розвиток виробництва та сфери послуг; на придбання нерухомості, обладнання;

· валюта кредиту — кредит надається в доларах США з можливістю конвертації в іншу валюту;

· забезпечення кредиту — рухоме та нерухоме майно позичальника.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.