Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВІДМІТКА ПРО ПРИБУТТЯ НА МІСЦЕ ПРАКТИКИ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕВОДИ І ВИБУТТЯ

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

Прізвище, ім’я, по батькові.

Відділення.

Курс група.

Характер виробничої практики.

Термін проходження практики з по.

Місце проходження практики.

.

Керівником практики від навчального закладу призначено.

.

ВІДМІТКА ПРО ПРИБУТТЯ НА МІСЦЕ ПРАКТИКИ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕВОДИ І ВИБУТТЯ

Прибув на місце практики “” 20р.

Керівником практики від підприємства призначено.

.

 

М.П. Керівник підприємства.

Відмітки про проведення на іншу роботу, інші об’єкти практики.

.

М.П.

Керівник підприємства.

Відряджений у навчальний заклад “” 20р.

М.П.

Керівник підприємства.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Важливе місце в підготовці фельдшерів ветеринарної медицини займає виробнича практика студентів, яка проводиться в господарствах, установах ветеринарної медицини, з якими укладені договори, трудові угоди.

Мета практики – здобування студентами професійного досвіду перевірки готовності майбутнього спеціаліста до самостійної трудової діяльності, набуття навичок організаторської роботи з спеціальності за безпосередньої участі в проведенні лікувально-профілактичних заходів.

Основними завданнями проходження виробничої переддипломної практики є закріплення, систематизація, поглиблення теоретичних знань, набуття студентами професійного досвіду, перевірки готовності майбутнього спеціаліста до самостійної трудової діяльності при проведенні лікувально-профілактичних заходів, ознайомлення безпосередньо в господарствах з технологією виробництва продуктів тваринництва, організацією праці, набуття навичок організаторської роботи з спеціальності.

У період переддипломної практики студенти збирають матеріал для виконання курсової роботи з дисципліни «Організація ветеринарної справи».

Студенти, які мають академічну заборгованість, до проходження переддипломної практики не допускаються.

Переддипломна практика проводиться групами (2-4 чоловіки) або індивідуально в ролі дублерів фельдшерів та інших працівників ветеринарної медицини.

Студенти з дозволу керівника навчального закладу можуть самостійно підбирати місце проходження практики, пропонувати його для використання при наявності відношення з господарства, установи, які мають необхідну виробничу базу, що відповідає вимогам програми практики, та забезпечені спеціалістами відповідного профілю.

При наявності вакантних місць студенти на період практики можуть призначатись на посаду фельдшера ветеринарної медицини та інші посади, передбачені освітньо-професійною програмою, і виконувати їх обов’язки.

Для безпосереднього керування проходженням студентами практики на базах практики наказом (розпорядженням) керівника призначаються висококваліфіковані спеціалісти ветеринарної медицини, організовують і контролюють виконання ними програми практики, щоденно оцінюють їх роботу, створюють для практикантів належні умови праці та побуту.

Керівниками практики від навчального закладу призначаються викладачі спеціальних дисциплін, які з виїздом на місце надають студентам методичну допомогу у виконанні програми практики, оформленні звітної документації.

 

СТУДЕНТИ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 

- до її початку одержати від заступника директора з навчально-виробничої роботи, викладачів навчального закладу консультації та методичні поради щодо виконання програми практики, оформлення звітної документації, інструктаж з техніки безпеки;

- своєчасно прибути на базу практики;

- виконувати в повному обсязі діючі на базі практики правила внутрішнього розпорядку, вказівки безпосереднього керівника практики по виконанню її програми, систематично вести щоденник і іншу звітну документацію;

- у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити і здати в навчальний заклад звітну документацію та скласти залік з практики.

Студенти, які не виконали програму виробничої переддипломної практики, не здали в навчальний заклад звітну документацію або не захистили її перед комісією, до здачі державних екзаменів не допускаються. Їм видається академічна довідка про закінчення теоретичного курсу навчання, яка служить документом для прийняття на роботу. Студент може бути повторно направлений на переддипломну практику не раніше ніж через 10 місяців роботи за спеціальністю при пред’явленні позитивної характеристики з виробництва.

Звіт-щоденник повинен відображати відомості про особисте виконання студентом усіх розділів програми практики, набуті уміння і навички проводити лікувально-профілактичні заходи, робити узагальнення і висновки про причини виникнення захворювань і загибелі тварин, економічні обґрунтування ефективності ветеринарних заходів. До звіту-щоденника можуть бути додані діючі інструкції з спеціальності, нові зразки ветеринарних препаратів, схеми, фотографії виробничих процесів, виконання індивідуальних завдань з спеціальних предметів та інші матеріали.

Звіт-щоденник повинен бути грамотно написаний, естетично оформлений, завірений підписами керівника господарства (установи) і керівника практики від них, скріплений печаткою і разом з характеристикою зданий в навчальний заклад для перевірки і захисту в 3-денний строк після закінчення практики.

 

Примірний розподіл часу

  Назва виду роботи Термін виконання, дні
1. Ознайомлення з господарством, установою ветеринарної медицини, бесіди з спеціалістами, інструктаж з техніки безпеки  
2. Робота на посаді дублера фельдшера ветеринарної медицини  
3. Виробничі екскурсії  
4. Узагальнення матеріалів та оформлення звіту щоденника  
Всього  

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

Ознайомлення з господарством, державною

Установою ветеринарної медицини

 

Ознайомлення з господарством починається бесідою з головним спеціалістом (лікарем ветеринарної медицини). Звертається увага на спеціалізацію і напрями розвитку господарства, його розміри, структуру, основні показники роботи. Важливо ознайомитись з організацією лікувально-профілактичної роботи, посадовими обов’язками спеціалістів ветеринарної медицини, правилами внутрішнього розпорядку. Керівник ветеринарної установи знайомить з її матеріальним оснащенням, зоною обслуговування тварин, роботою ветспеціалістів.

Керівник практики від господарства, ветеринарної установи проводить вступний інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, надає консультації і здійснює керівництво по виконанню програми виробничої переддипломної практики, забезпечує належні умови праці та побуту студентів, систематично перевіряє звіт-щоденник.

У період ознайомлення з господарством, установою ветеринарної медицини необхідно виконати завдання:

 

 

Завдання 1. Коротко опишіть, хто проводив інструктаж та його зміст

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Завдання 4. Ознайомтесь з структурою поголів’я тварин у господарстві

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(види тварин, кількість голів)

Розділ 3.

 

Таблиця

«Фізіологічні показники здоров’я тварин»

 

№ з/п Вид тварин Фізіологічні показники Строки вагітності самок
Т0 С Частота пульсу Частота дихання Частота скорочень рубця у жуйних тварин
             
  Коні          
  новонароджені          
  ВРХ дорослі          
  ВРХ новонароджені          
  ВРХ корови          
  Вівці          
  новонароджені          
  Кози          
  новонароджені          
  Свині          
  новонароджені          
  Собаки          
  новонароджені          
  Коти          
  новонароджені          
  Кролі          
  Зоопаркові тварини          
             
             
             
  Екзотичні тварини          
             
             
             
             
             
             
             

ЗВІТ

Про переддипломну практику

(складається за виконану роботу, описану в

ВНУТРІШНІ НЕЗАРАЗНІ ХВОРОБИ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(скільки потрібно строчок

добавляєте)

ВЕТЕРИНАРНА ХІРУРГІЯ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(скільки потрібно строчок

добавляєте)

ФАРМАКОЛОГІЯ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА З ОСНОВАМИ
ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ОХОРОНА ПРАЦІ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(скільки потрібно строчок

добавляєте)

ХАРАКТЕРИСТИКА

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Проходив(ла) виробничу переддипломну практику в ___________________

_________________________________________________________________

3 ___________________________ по _________________________________

Назвати види робіт, в яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь, навичок, відношення до роботи, дисципліни, контакт з колективом

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Зауваження щодо виконання програми практики і організаторських здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи за фахом

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

М.П. Дата «» 20 р.

Підпис керівника практики

від підприємства ____________

 

Звіт-щоденник пред’явити на рецензію керівнику практики від навчального закладу.

 

РЕЦЕНЗІЯ

ДОДАТКИ

До звіту-щоденника

Назва документа, матеріалу Кількість примірників
   
1. Журнал реєстрації хворих тварин  
2. Історія хвороби  
3. Протоколи розтину трупа тварин  
4. Акт на загибель тварини  
5. Акт ветеринарного обстеження господарства  
6. Акт ветеринарних обробок  
7. Акт на вибракування тварин  
8. План диспансеризації поголів’я худоби в господарстві  
9. План роботи ветслужби господарства (ветустанови) на місяць  
10. Довідка клінічного огляду тварин  
11. Довідка про проведені ректальні дослідження  
12. Довідка про штучне осіменіння корів  
13. Супровідна в лабораторію ветеринарної медицини  
14. Законсервований патологічний матеріал  
15. Зразки нових лікарських речовин, біопрепарати, мікро- та гістопрепарати, інструкції, плакати з спеціальності  
16. Акт на проведення дезінфекції  
17. Супровідна в лабораторію ветеринарної медицини на патматеріал  
18. Акт на проведену дегельмінтизацію  

 

 

Примітка. Додатки 2,3,6 виконуються в двох примірниках.

 

Додаток 1

ЖУРНАЛ

Реєстрації хворих тварин

Порядковий номер Число і місяць поступлення тварин Господарство, прізвище та ініціали власника тварин, адреса Кличка тварини, вид, стать, вік, жива маса Дата захворювання тварини Діагноз тварини (на українській та латинській мовах)
Первинного обліку Повторного обліку Первинний Заключний
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Анамнез, клінічні ознаки, додаткові дослідження, лікувальна допомога, рекомендації Закінчення хвороби, дата Особливі позначки, прізвище спеціаліста, який проводив лікування
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Додаток 2

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ № ___

 

Приймається раз Захворіла 20 р.

Поступила 20 р. Вибула 20р.

Пробула днів.

 

ПРОТОКОЛ

Розтину трупа тварин

20 р. місяця дня. Село сільрада ___________

район область Розтин проводив __________

_________________________________________________________________

в присутності _____________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Загальні відомості: стать вік масть і відмітини _________

Інвентарний № ______________ Кому належить тварина ________________

_________________________________________________________________

Вгодованість тварин до захворювання ________________________________

(в порівнянні до рівноцінної тварини тварини стада) і її маса кг. Вгодованість тварин, що загинула на день розтину трупа ________________

(для коней вказати висоту в холці)

і її маса кг.

Коли захворіла тварина ____________________________________________

Коли і кому заявлено про хворобу ___________________________________

_________________________________________________________________

Дата і № реєстрації в амбулаторному журналі _________________________

_________________________________________________________________

2. Клініко-анамнестичні дані ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Чи мало місце в господарстві порушення ветеринарно-зоотехнічних правил і в чому вони виявились ____________________________________________

_________________________________________________________________

Клінічний діагноз _________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Чи було розпорядження ветспеціалістів про вимушений забій тварин і чому воно не виконано _____________________________________________

4. Патологоанатомічні дані:

а) зовнішній вигляд трупа __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

б) грудна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

в) черевна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

г) інші органи ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

д) патологоанатомічний діагноз ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

е) відмітки про посилання матеріалу на дослідження і результати лабораторного дослідження _________________________________________

_________________________________________________________________

5. Висновки

а) причини, що викликали захворювання тварин: _______________________

_________________________________________________________________

б) причина, що викликали загибель або доріз тварини: __________________

_________________________________________________________________

 

в) з чиєї вини виникло захворювання або загибель тварини і в чому вона виявилась ________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Особливі відмітки:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

ПІДПИСИ:

1. Лікар(фельдшер) _________________(____________)

ветеринарної медицини

2. _______________________________(____________)

3. _______________________________(____________)

4. _______________________________(____________)

5. _______________________________(____________)

 

Додаток 3

ПРОТОКОЛ

Розтину трупа тварин

20 р. місяця дня. Село сільрада ___________

район область Розтин проводив __________

_________________________________________________________________

в присутності _____________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Загальні відомості: стать вік масть і відмітини _________

Інвентарний № ______________ Кому належить тварина ________________

_________________________________________________________________

Вгодованість тварин до захворювання ________________________________

(в порівнянні до рівноцінної тварини тварини стада) і її маса кг. Вгодованість тварин, що загинула на день розтину трупа ________________

(для коней вказати висоту в холці)

і її маса кг.

Коли захворіла тварина ____________________________________________

Коли і кому заявлено про хворобу ___________________________________

_________________________________________________________________

Дата і № реєстрації в амбулаторному журналі _________________________

_________________________________________________________________

2. Клініко-анамнестичні дані ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Чи мало місце в господарстві порушення ветеринарно-зоотехнічних правил і в чому вони виявились ____________________________________________

_________________________________________________________________

Клінічний діагноз _________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Чи було розпорядження ветспеціалістів про вимушений забій тварин і чому воно не виконано _____________________________________________

4. Патологоанатомічні дані:

а) зовнішній вигляд трупа __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

б) грудна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

в) черевна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

г) інші органи ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

д) патологоанатомічний діагноз ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

е) відмітки про посилання матеріалу на дослідження і результати лабораторного дослідження _________________________________________

_________________________________________________________________

5. Висновки

а) причини, що викликали захворювання тварин: _______________________

_________________________________________________________________

б) причина, що викликали загибель або доріз тварини: __________________

_________________________________________________________________

 

в) з чиєї вини виникло захворювання або загибель тварини і в чому вона виявилась ________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Особливі відмітки:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

ПІДПИСИ:

1. Лікар(фельдшер) _________________(____________)

ветеринарної медицини

2. _______________________________(____________)

3. _______________________________(____________)

4. _______________________________(____________)

5. _______________________________(____________)

 

Додаток 4

АКТ

АКТ

Ветеринарно-санітарного

АКТ

_____________________ 20 р.

АКТ

Вибракування тварин

 

Вид тварин_______________________________________________________

По фермі _________________________________________________________

Ми, комісія в складі: спеціаліста вет.медицини ________________________

(лікар в.м. або фельдшер)

Бригадира ферми № _______________________________________________

Склали дійсного акта про те, що при обстеженні поголів’я тварин виявили:

_________________________________________________________________

(вид тварин, загальну кількість, середню живу масу)

_________________________________________________________________

 

Тварини не піддаються лікуванню, відстають у рості, лікування не ефективне (потрібне підкреслити.)

 

№ з/п Вид, стать   Причина вибракування Кількість голів Ідентифі-каційний номер Т ºС тіла тварини
    Диспепсія      
    Гастроентерит      
    Бронхопневмонія      
    Рахіт      
    Авітаміноз      
    Аліментарна анемія      
    Аліментарна дистрофія      
    Остеодистрофія      
    Пара кератоз свиней      
    Пара кератоз рубця      
    Хронічна атонія рубця      
    Травматизм      
    Гіпофункція яєчників      
    Агалактія      
    Фізіологічна старість      

 

Комісія вирішила тварин у кількості _________________ голів вибракувати і відправити на забій на м’ясокомбінат, забити в господарстві (потрібне підкреслити) з дотриманням ветеринарно – санітарних правил.

 

Акт складено в господарстві _______________________________________

_________________________________________________________________

 

Підписи: 1. __________________________ (____________________)

2. __________________________ (____________________)

3. __________________________ (____________________)

4. __________________________ (____________________)

5. __________________________ (____________________)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник господарства

20 р.

 

ПЛАН

ПЛАН

роботи ветеринарної служби _________________

_______________________________________________

(назва господарства, ветеринарної установи)

______________________________ на ________________ місяць 20 р.

(назва населеного пункту) (назва)

 

 

Назва заходу (проти заразних і незаразних хвороб) Ферма, бригада, насел. пункт Заплановано Фактично
Дата Вид тварин Кількість (гол., кв.м) Дата Кількість (гол., кв.м)
             

 

 

Дата __________________________

 

Головний лікар ветеринарної медицини

(господарства, керівник установи) _____________ прізвище, ініціали

(підпис)

 

Видається спеціалістам ветеринарної медицини, яким в

установленому порядку надано право видавати відповідні

ветеринарні документи на підконтрольні вантажі,

що перевозяться в межах міста, адміністративного району

 

+

ВЕТЕРИНАРНА ДОВІДКА №

 

від «» ___________ 20 р.

Видана _____________________________________________________

(кому – найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи; адреса)

_________________________________________________________________

у тому, що належна йому __________________________________________

(найменування продукції, вид, вік, стать тварин, птиці (риби))

у кількості _______________________________________________________

(кг, місць, штук, голів) (упаковка) (маркування, № і форма товара)

піддані _________________________________________________________

(клінічному огляду, дослідженням, трихінелоскопії, вакцинації, обробкам, дезінфекції,

________________________________________________________________

консервації, пастеризації (стерилізації) та ін.)

відправляються _________________ ____________________________

(вид транспорту) (маршрут прямування)

в _______________________________________________________________

для _________________________________________________________

(дорощування, відгодівлі, забою, реалізації, зберігання, переробки та ін.)

_______________________________________________________________

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ __________________________________________

(вказуються: № ветеринарних тавр, № і кличка тварин

_________________________________________________________________

та інші необхідні відмітки, які заповнюються при відправці на особливих умовах)

_________________________________________________________________

М.П.

___________________________________

(посада)

Додаток 11

ДОВІДКА

ДОВІДКА

Про штучне осіменіння корів

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Штамп До ____________________

господарства, установи державної районної

«» _________ 20 р. лабораторії ветеринарної

медицини

 

Супровідна

При цьому направляються проби крові в кількості ______________________

взятої від ________________________________________________________

вид тварин

ферми № ___________ господарства _________________________________

для проведення біохімічного дослідження згідно з описом, що додається.

 

Опис проб крові:

 

  Кличка, ідент.№   Вік   Фізіолог. Стан Результати дослідження
  Загальний білок   каротин   Са   Р Резервна лужність pH
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Результати дослідження направити в господарство або власнику:

 

назва господарства

 

Лікар (фельдшер)

ветеринарної медицини ______________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Штамп До ____________________

господарства, установи державної районної

«» _________ 20 р. лабораторії ветеринарної

медицини

 

Супровідна

 

При цьому направляються проби крові (сироватки) в кількості ________________

взятої від _______________________________________________________________

вид тварин

ферми № ___________ господарства _________________________________________

для проведення серологічного дослідження згідно з описом, що додається.

Опис проб крові:

 

№ з/п Назва господарства або пр


Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.