Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗнайдіть у поданих реченнях терміни, визначте їх стилістичну функцію у художніх творах.

1. Це фільм для мене і про мене, рефлексія на дві години (В. Неборак). 2. Слово – рефлексія, якій ніколи не буде кінця (К. Москалець). 3. Вранці зустріне мене знак оклику також самотній (Ю. Покальчук). 4. Шліфуючи гострі камінчики з вервиці складнопідрядних речень (С. Жадан).

Знайдіть у поданих реченнях стилістично забарвлену лексику, визначте її функційні особливості в художніх текстах.

1. Пиши про мито та комірне, про мостове, про сош і верховщину, про всілупецтва, що здирає з нас його пресвітла милість воєвода (І. Кочерга). 2. Та будьте ж мені свідками між богом ілюдьми, що був я приневолений хопитись за оружже (Л. Костенко). 3. А предківський закон гласить: зрадниківвирубувати з коренем (П. Загребельний). 4. Ми зібрали вас, що ви єсте обрали собі правління клубу(М. Рильський). 5. Може, останній Ярославович і справді возвеличить Русь, яко отець і дід його (Р. Іванченко).

Прочитайте уважно текст. Відредагуйте його, звертаючи особливу увагу на порушення стилістичних норм. До якого стилю належить текст? Обґрунтуйте свою думку.

Вельмишановний пан Богдан!

На підтвердження нашої попередньої домовленості надсилаємо вам писемне запрошення прийняти участь у науковій конференції, що відбудеться 12.01.2013 р. у м. Херсоні. Вашу доповідь з теми «Мистецтво ділового листування» внесено до програмки конференції.

Оргкомітет конференції забезпечує проживання в готелі сроком з 12.01.2015 р. по 14.01.15 р.

Не забудьте! Регістрація учасників конференції проводитиметься з 12.01.2015 р. в 15.00 годин в приміщенні Херсонського державного університета.

Хай вам щастить!

З повагою

завідуючий кафедрою І.О. Плющ

 

Тема 2

Культура усного фахового спілкування.Форми колективного обговорення професійних проблем.

1. Особливості усного спілкування.

2. Види усного професійного спілкування.

3. Функції та види бесід.

4. Співбесіда з роботодавцем.

5. Етикет телефонної розмови.

6. Етичні питання використання мобільних телефонів.

Література

1. Гриценко Т.Б. Українськамова та культура мовлення: Навч. посіб. / Т. Б. Гриценко – Вінниця: Нова книга, 2005. – 480 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/98980/

2. Мацюк З. Українськамовапрофесійногоспілкування: Навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

3. Мацько Л.І. Риторика: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. :Вищашк., 2003. – 311 с. – Режим доступу: http://thelaw.at.ua/load/inshi_pidruchniki/oratorske_mistectvo/macko_ritorika_2003/58-1-0-275

4. Мацько Л. І. Стилістикаукраїнськоїмови: Підруч. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с. – Режим доступу: http://freelib.in.ua/load/78-1-0-615

5. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М.І.Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 239 с.

6. Семеног О. М. Культура науковоїукраїнськоїмови./ О. М. Семеног. – К. :Академія, 2010. – 216 с. – Режим доступу: http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215-kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html

7. Шевчук С. В. Українськеділовемовлення: Навч. посіб. / С. В. Шевчук. – К. :Вищашк., 2000. – 271 с.

8. Шевчук С. В. Практикум українськоїмови: Модульний курс: Навч. посіб. / С. В. Шевчук., Т. М. Лобода – К. : Вищашк., 2006. – 326 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/479292/

9. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням. / С. В. Шевчук., І. В. Клименко. – К. :Алерта, 2011. – 696 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072040598/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_za_profesiynim_spryamuvannyam_-_shevchuk_sv

Практична частина

1. Прочитайте текст. Напишіть план відповіді. Форми усного фахового спілкування: монолог, діалог, полілог, бесіда, виступ. Бесіда – це розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Дані психологічних досліджень свідчать, що успішне проведення бесіди сприяє підвищенню продуктивності праці (2-12%). Бесіда – не найскладніший з усіх жанрів усного ділового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для експромтів треба мати значний життєвий досвід, величезний запас теоретичних знань, а також досконало володіти мовним етикетом. Бесіди бувають ділові, особисті, навчальні та інші. Основні різновиди навчальної бесіди: · вступна (як правило, проводиться перед початком навчальної роботи з метою з'ясувати розуміння учнями запланованих навчальних заходів і перевірити їхню готовність до певних навчально-пізнавальних дій); · бесіда-повідомлення (базується на спостереженнях, певних документах тощо); · бесіда-повторення (проводиться для закріплення навчального матеріалу); · контрольна (використовується для перевірки засвоєних знань); · репродуктивна (використовується для відтворення матеріалу, який було засвоєно раніше); · катехізисна (спрямована на відтворення відповідей, які вимагають тренування пам'яті); · евристична (педагог за допомогою вміло поставлених запитань скеровує учнів на формування нових знань, висновків, правил, законів, логічних обгрунтувань на основі наявних знань і досвіду). Щоб досягти успіху під час бесіди, треба ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним до співрозмовника, постійно стимулювати в нього зацікавленість розмовою, враховувати точку зору співрозмовника, висловлювати свої думки точно, логічно, переконливо.
Зазвичай бесіда складається з таких етапів: 1. Визначення місця й часу зустрічі (на нейтральній, своїй, чужій території). 2. Початок бесіди. Він відіграє особливу роль у створенні сприятливої атмосфери спілкування. Отже, на початку бесіди передусім слід заручитися прихильністю свого співрозмовника, тобто справити приємне враження про себе. Час, відведений на це, досить обмежений, а тому слід продумати форму вітання, початкову фразу. На цьому етапі важливе значення мають невербальні форми взаємодії - вираз обличчя, поза, вітальний жест. 3. Формування мети зустрічі. 4. Обмін думками та пропозиціями. 5. Закінчення бесіди. Під час бесіди треба триматися скромно й одночасно впевнено. Не слід розмовляти уривчасто, ви маєте бути спокійним, чемним, щоб створити психологічно сприятливу атмосферу довіри, доброзичливості. Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішно. 1. Ретельна підготовка. Перед початком бесіди складіть її план, проаналізуйте ситуацію 2. Пам’ятайте, до чого Ви прагнете. Чітко сформулюйте мету бесіди. 3. Намагайтесь створити атмосферу довіри. Співбесідник намагатиметься для Вас зробити щось хороше, якщо Ви справите на нього приємне враження. 4. Не підозрюйте співбесідника в ненадійності. Взаємна довіра завжди необхідна, аби досягти поставленої мети. 5. З’ясуйте перед бесідою, чи має ваш співбесідник відповідні повноваження. 6. Не змушуйте співбесідника постійно приймати рішення. 7. Зосереджуйтесь на реальних потребах, а не на амбіціях. Поважайте думки співрозмовника, як свої власні. Дотримуючись цього правила, Ви матимете більше шансів обминути гострі кути й узгодити рішення. 8. Слухайте уважно співбесідника й ставте коректні запитання. Вміння слухати співрозмовника спонукає його до висловлювання власних думок, почуттів, переконань. Тоді виникає мить щирості, істинності, взаєморозуміння, поваги. 9. Працюйте на перспективу, а не на проміжні результати. 10. Підсумуйте результати бесіди. Важливі рішення бажано зафіксувати на папері (Підручник). 2. Укладіть конспект за планом: а) функції бесід; б) види бесід; в) співбесіда з роботодавцем. 3. Використовуючи етикетні формули, усно змоделюйте бесіду (на вибір): а) між особою, що влаштовується на роботу та умовним роботодавцем; б) між директором навчального закладу і учнем, який без поважних причин не з’явився на уроки; в) між завідувачем кафедри і студентом, який пропустив багато занять. 4. Самостійно сформулюйте мету бесіди про культуру мови, складіть її план. 5. Прочитайте текст. Проведіть бесіду на тему культури мови. Людина створила культуру, а культура – людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови. Культура – це не тільки все те, що створено руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови. Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ. Повіривши в те, що всі мови в нашому спільному домі «активно розвиваються», ми довго не помічали, що цей розвиток, започаткований першим радянським десятиріччям, у 30-70ті роки був спершу загальномовний, а потім повернутий у зворотному напрямку. Треба виправити становище: повернути всім мовам їх природний престиж і справжню, а не декларовану рівноправність. Необхідно вираховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки, суспільно корисної праці. Сьогодні культура і мова виявилися об’єднаними в царині духовних вартостей кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності… Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську, і навпаки, чомусь перестали сприйматися як пляма на службовому мундирі. Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника (В.Русанівський).

 

 

Тема 3

Текст документа

1. Вимоги до тексту документа. Стандартизація тексту документів.

2. Членування тексту: рубрикація, абзац.

3. Написання цифр та символів. Таблиці.

4. Скорочення в текстах документів.

Література

1. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.

2. Загнітко А. Т., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – С. 212-232.

3. Злотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256с.

4. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448с.

5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – К.: Либідь, 1998. – 296с.

6. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини // За ред. В.М. Бріцина – К.: «Довіра», 2007. – 687с.

 

Перевірте знання

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.