Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПро військову ввічливість і поведінку військовослужбовців

49. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої
культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати
свою й поважати гідність інших людей, зобов'язані завжди пам'ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому.

Усі військовослужбовці повинні під час зустрічі (обгону) вітати
один одного, додержуючись правил, визначених Стройовим статутом
Збройних Сил України. Військове вітання - це вияв взаємної поваги і
згуртованості військовослужбовців.

50. Відносини між військовослужбовцями повинні грунтуватися на взаємній повазі, і у питаннях служби вони звертаються один до одного на "Ви".

Начальники й старші за військовим званням військовослужбовці у питаннях служби до підлеглих і молодших звертаються за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово "товаришу". Наприклад: "Рядовий Черняк",
"Товаришу рядовий"; "Сержанте Мішин", "Товаришу сержанте"; "Прапорщику Мороз", "Товаришу прапорщику"; "Лейтенанте Малишенко",
"Товаришу лейтенанте".

До курсантів військово-навчальних закладів, які не мають військових звань сержантського і старшинського складу чи складу прапорщиків і мічманів, а також курсантів навчальних військових частин (підрозділів) звертаються "Курсанте Стадников", "Товаришу курсанте".

51. Військовослужбовці під час звертання до них командира
(начальника) або старшого за військовим званням повинні стати у стройове положення.

 


 

 

Підлеглі й молодші за військовим званням звертаються у службових справах до командирів (начальників) і старших за військовим
званням, додаючи перед званням слово "Товаришу". Наприклад: "Това-
ришу лейтенанте".52. У разі коли необхідно звернутися до іншого військовослуж-
бовця в присутності командира (начальника) або старшого за військовим
званням, слід попросити на це дозволу командира (начальника) або
старшого за військовим званням. Наприклад: "Товаришу полковнику, до-
звольте звернутися до майора Іващенка".

53. У разі звертання один до одного поза строєм, а також у разі
віддавання чи отримання наказу військовослужбовці повинні стати у
стройове положення, а ті, що знаходяться у головному уборі, приклада-
ють руку до нього.

Доповідаючи чи вислуховуючи рапорт, військовослужбовець
прикладає руку до головного убору і опускає її після закінчення доповіді.
Якщо перед доповіддю віддавалася команда "Струнко", то доповідач за
наступною командою "Вільно" повторює її й опускає руку.

54. У громадських місцях, у міському транспорті та приміських
поїздах за відсутності вільних місць військовослужбовець повинен за-
пропонувати своє місце командирові (начальникові) або старшому.

Якщо під час зустрічі немає можливості вільно розминутися з
командиром (начальником) або старшим за військовим званням, підлег-
лий (молодший за військовим званням) повинен, вітаючи, пропустити
його. За потреби обігнати командира (начальника) або старшого за вій-
ськовим званням слід попросити у нього на це дозволу.

55. Військовослужбовцям забороняється тримати руки в кише-
нях одягу, а також сидіти у присутності командира (начальника) або
старшого за військовим званням без його дозволу.

Курити дозволяється тільки у спеціально відведених для цього
місцях.

56. Військовослужбовці повинні бути ввічливими у спілкуванні
з іншими особами, виявляти особливу увагу до осіб похилого віку, жінок
і дітей, поступатися їм місцем у громадському транспорті, сприяти захи-
стові честі й гідності громадян, додержанню громадського порядку, а та-
кож подавати допомогу при нещасних випадках, виникненні пожежі чи
стихійного лиха.

57. Правила військової ввічливості, поведінки та військового ві-
тання обов'язкові також для прапорщиків і мічманів, осіб молодшого,
старшого і вищого офіцерського складу, які перебувають у запасі і у від-
ставці, якщо вони носять військову форму одягу.


 

 

Розділ 2.
Загальні обов'язки командирів (начальників)

58. Командир (начальник) є єдиноначальником і особисто від-
повідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреної
йому військової частини, корабля (підрозділу); за забезпечення охорони
державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову дисцип-
ліну, морально-психологічний стан особового складу; за внутрішній по-
рядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техні-
ки, пального і матеріальних засобів; за всебічне забезпечення військової
частини, корабля (підрозділу); за додержання принципів соціальної спра-
ведливості.

Командир (начальник) відповідно до посади, яку він займає, по-
винен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Кон-
ституції України, законів України, статутів Збройних Сил України та ін-
ших нормативно-правових актів.

59. Командир (начальник) зобов'язаний:

планувати роботу і здійснювати заходи щодо підтримання та
удосконалення бойової та мобілізаційної готовності і вимагати їх вико-
нання, своєчасно вносити до планів роботи необхідні зміни (уточнення),
вживати заходів для охорони державної таємниці, забезпечення прихо-
ваного управління військами;

знати стан справ у дорученій йому військовій частині, на кора-
блі (у підрозділі), ділові, морально-психологічні якості безпосередньо
підпорядкованих військовослужбовців, бойову та іншу техніку, озброєн-
ня, що є в частині, на кораблі (у підрозділі), вміло керувати військовою
частиною, кораблем (підрозділом) як у повсякденному житті, так і під
час виконання бойових завдань;

організовувати та безпосередньо керувати бойовою підготов-
кою, здійснювати контроль за її ходом, об'єктивно оцінювати досягнуті
підлеглими результати, підбивати підсумки й заохочувати кращих, уза-
гальнювати та впроваджувати передовий досвід у практику навчання
особового складу, ефективно використовувати навчально-матеріальну
базу, спрямовувати кошти та матеріальні засоби на вдосконалення цієї
бази;

постійно вдосконалювати особисту підготовку та майстерність підпоряд-
кованих командирів (начальників), методи керівництва військовою час-
тиною, кораблем (підрозділом), особисто проводити навчання та заняття
з особовим складом військової частини, корабля (підрозділу), займатися
правовим вихованням підлеглих, своєчасно вживати заходів для


 

 

виконання завдань соціально-психологічного забезпечення бойової підготовки;

завжди мати точні відомості про особовий склад, озброєння,
боєприпаси, бойову та іншу техніку, пальне, матеріальні засоби (кошти),
що є у військовій частині, на кораблі (у підрозділі) за штатом, списком і
в наявності;

встановлювати у військовій частині, на кораблі (у підрозділі)
такий внутрішній порядок, який гарантував би неухильне виконання за-
конів України і положень статутів Збройних Сил України;

показувати приклад дисциплінованості, неухильного виконання
вимог законодавства, наказів і розпоряджень командирів (начальників);
бути ввічливим і справедливим у ставленні до підлеглих, не принижува-
ти їх честі і гідності;

постійно виховувати підлеглих у дусі гуманізму та людяності,
спираючись при цьому на загальновизнані принципи міжнародного пра-
ва;

проводити роботу щодо зміцнення військової дисципліни, запо-
бігання надзвичайним подіям і злочинам серед особового складу, своєча-
сно виявляти й усувати їх причини; аналізувати стан військової дисцип-
ліни і об'єктивно доповідати про це старшому командирові (начальнико-
ві);

виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати
вимогливість і принциповість з повагою до їх честі і гідності, вникати в
проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову захищеність, у
разі необхідності клопотати за них перед старшими командирами (нача-
льниками);

знати потреби і запити особового складу, приймати рішення за
його заявами, скаргами та іншими зверненнями;

організовувати своєчасну видачу всіх видів забезпечення та пе-
ревіряти його повноту;

організовувати культурно-освітню роботу, створювати умови
для зміцнення здоров'я та фізичного розвитку;

здійснювати заходи щодо безпеки особового складу військової
частини, корабля (підрозділу) та інших осіб під час роботи з озброєнням,
бойовою та іншою технікою, обладнанням, проведення стрільб, навчань,
несення вартової і внутрішньої (чергової та вахтової) служби, виконання
Інших військових обов'язків;

особисто керувати кадровою роботою та відбором кандидатів
для вступу до військово-навчальних закладів;


 

 

організовувати експлуатацію, збереження і використання за
призначенням казармено-житлового фонду, комунальних споруд, Інже-
нерних мереж, наданих для розквартирування військових частин і під-
розділів;

контролювати додержання заходів пожежної безпеки у військо-
вій частині, на кораблі (у підрозділі);

вживати заходів для охорони довкілля в місцях розташування
та дій військ;

організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на захист
особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки і
майна від зброї масового ураження, звичайних засобів ураження;

під час вирішення питань, пов'язаних з трудовою діяльністю
працівників, суворо додержуватися законодавства про працю;

вживати заходів для відшкодування матеріальних збитків, запо-
діяних військовій частині, кораблю (підрозділу).

60. У разі неможливості виконання службових обов'язків у зв'я-
зку з відбуттям за межі гарнізону, через хворобу та з інших поважних
причин командир (начальник) для виконання цих службових обов'язків
призначає одного із заступників. Якщо штатний заступник відсутній і ні-
хто не був призначений командиром (начальником), командування бере
на себе старший за посадою, а у разі відсутності старшого за посадою -
старший за військовим званням, про що доповідає старшому командиро-
ві (начальникові).

61. Новопризначені командири військових частин (кораблів)
вступають на посаду на підставі розпорядження чи наказу старшого ко-
мандира (начальника). Про свій вступ на посаду командир частини (ко-
рабля) оголошує наказом і доповідає старшому командирові (начальни-
кові).

Командир військової частини (корабля) приймає або здає поса-
ду особисто в присутності представника від старшого командира (нача-
льника).

62. Для прийняття і здавання посади командира військової час-
тини (корабля) наказом старшого командира (начальника) призначають-
ся комісії, які після проведення перевірки складають відповідні акти.

В акті про прийняття і здавання посади зазначаються дані про
особовий склад військової частини (корабля) за списком і наявний; стан
бойової та мобілізаційної готовності; морально-психологічний стан осо-
бового складу, стан військової дисципліни, бойової підготовки і навча-
льно-матеріальної бази; стан охорони державної таємниці.


 

 

В акті про прийняття і здавання озброєння, боєприпасів, бойо-
вої та іншої техніки зазначається їх кількість за документами і фактична
наявність, якісний і технічний стан, умови тримання та зберігання.

В акті прийняття і здавання військового та фінансового госпо-
дарства зазначаються відомості про житлово-побутові умови, наявність і
стан будівель, споруд, інвентаря та обладнання; законність витрат, облік
і стан зберігання пального, продовольства, речового і технічного майна,
інших матеріальних засобів як поточного забезпечення, так і непорушно-
го запасу, а також облік і використання коштів.

Зазначені акти підписуються командиром, який приймає, і ко-
мандиром, який здає посаду, а також членами комісії, відповідними за-
ступниками командира військової частини (начальниками служб) та по-
даються старшому командирові (начальникові) на затвердження і для
прийняття рішення за фактами виявлених недоліків.

63. Командири підрозділів (начальники) приймають і здають
посаду особисто на підставі наказу по військовій частині (кораблю).

Новопризначеного командира підрозділу (начальника) відреко-
мендовує особовому складові підрозділу старший командир (начальник).

При прийманні та здаванні посади командиром підрозділу (на-
чальником) обов'язково проводиться інвентаризація майна і техніки під-
розділу (служби). За результатами проведеної інвентаризації складають-
ся інвентаризаційні відомості та акт.

Про прийняття і здавання посади командир підрозділу (началь-
ник) подає рапорт у порядку підпорядкованості командирові військової
частини (корабля).

Особа, яка приймає посаду, до свого рапорту додає акт про
прийняття підрозділу. В акті зазначаються дані про склад підрозділу за
списком і наявний; стан бойової та мобілізаційної готовності; морально-
психологічний стан особового складу, стан військової дисципліни, бойо-
вої підготовки; наявність і стан озброєння, боєприпасів, техніки, пально-
го та інших матеріальних засобів; житлові і побутові умови військовос-
лужбовців.

Акт складається і підписується особою, яка приймає, та особою,
яка здає посаду, а також начальниками служб військової частини, голо-
вою та членами внутрішньої перевірочної комісії. До акта додаються ін-
вентаризаційні відомості про майно та техніку підрозділу (служби).

64. Установлюються такі терміни для прийняття і здавання по-
сад: командира полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону) - не бі-
льше ніж 10 днів, заступника командира з тилу - не більше ніж 20 днів,
командира батальйону та командира роти (корабля 3 і 4 рангу) - не


 

 

більше ніж 5 днів, начальника служби, якому підпорядковані склади, - не
більше ніж 15 днів.

Іншим посадовим особам термін прийняття і здавання посади
встановлює старший командир (начальник). Закінченням прийняття
(здавання) посади вважається дата затвердження старшим командиром
(начальником) відповідного акта.

65. Новопризначені командири, починаючи від командира роти
(корабля 4 рангу) й вище, під час прийняття посади проводять опитуван-
ня військовослужбовців. Про час і порядок опитування військовослуж-
бовці оповіщаються за один-два дні згідно з додатком б до цього Стату-
ту.

Розділ 3.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.