Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКомандир взводу (групи, башти)

119. Командир взводу (групи, башти) в мирний і воєнний час
відповідає за бойову готовність взводу (групи, башти) та успішне вико-
нання ним бойових завдань, за бойову підготовку, виховання, військову
дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, за збере-
ження і стан озброєння, боєприпасів, техніки та майна взводу (групи,
башти), за підтримання внутрішнього порядку у взводі (групі, башті).

Командир взводу (групи, башти) підпорядковується команди-
рові роти (бойової частини) і є прямим начальником усього особового
складу взводу (групи, башти).

120. Командир взводу (групи, башти) зобов'язаний:
підтримувати особовий склад взводу (групи, башти), озброєння

і техніку в постійній бойовій готовності;

проводити з особовим складом взводу (групи, башти) заняття з
бойової підготовки і керувати навчанням рядового складу, що проводять
командири відділень (старшини команд), вести облік бойової підготовки
взводу (групи, башти);

знати тактику дій взводу в різних видах бою, управляти взво-
дом (групою, баштою) під час виконання бойових завдань;

досконало знати й володіти всіма видами озброєння і техніки
взводу (групи, башти), правильно зберігати, експлуатувати, обслуговува-
ти та особисто перевіряти їх бойову готовність;

постійно вдосконалювати свої фахові й методичні навички, по-
давати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов'язку;


 

 

з повагою ставитися до підлеглих, дбати про виховання рядо-
вих, сержантів (старшин) і згуртування військового колективу;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, число, місяць і рік народження, віросповідання, ділові якості
та морально-психологічний стан, захоплення, рід занять перед військо-
вою службою, родинний стан, адресу батьків (рідних), успіхи й недоліки
на службі, постійно вести індивідуальну роботу з виховання, складати
іменний список особового складу взводу (групи, башти);виховувати особовий склад взводу (групи, башти) в дусі поваги
до військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до озбро-
єння, бойової техніки й майна взводу (групи, башти);

неухильно стежити за додержанням військовослужбовцями вій-
ськової дисципліни у взводі (групі, башті), їх зовнішнім виглядом, вико-
нанням правил носіння військової форми одягу, правильним припасу-
ванням спорядження, обмундирування, взуття та за додержанням правил
особистої гігієни;

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед
старшими начальниками питання про задоволення їх прохань, дбати про
їх здоров'я, вживати заходів для його зміцнення; постійно вдосконалюва-
ти фізичну тренованість особового складу;

своєчасно доповідати командирові роти (бойової частини) про
потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені стяг-
нення на рядових, сержантів (старшин) взводу (групи, башти);

періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці у взводі (групі, башті), за розпорядженням командира роти
проводити ранкову фізичну зарядку з ротою;

стежити за наявністю і правильною експлуатацією, обслугову-
ванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження, речового та ін-
шого майна у взводі (групі, башті) і не менше ніж раз на два тижні осо-
бисто проводити їх огляд і перевірку наявності;

готувати особовий склад взводу, озброєння й техніку до виходу
на кожне навчання чи заняття, а також перевіряти їх наявність і стан піс-
ля повернення із занять і навчань;

стежити за додержанням заходів безпеки на заняттях, стрільбах,
навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням; перевіряти, щоб пі-
сля занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гра-
нат, запалів, вибухових речовин.


 

 

Старшина роти

121. Старшина роти у мирний і воєнний час відповідає за пра-
вильне несення служби рядовим і сержантським складом, військову дис-
ципліну та підтримання внутрішнього порядку в роті, за зберігання, на-
лежне використання озброєння, боєприпасів та іншого майна роти, збері-
гання особистих речей військовослужбовців у кімнаті для зберігання
майна, за стан пожежної безпеки приміщень роти і закріпленої території.

Старшина роти підпорядковується командирові роти і є прямим
начальником сержантського і рядового складу роти, а якщо старшина ро-
ти має військове звання "прапорщик", то й для прапорщиків роти.

У разі відсутності в роті офіцерів старшина виконує обов'язки
командира роти.

122. Старшина роти зобов'язаний:

знати рядовий і сержантський склад роти (військове звання і
прізвище, строк служби, посаду або спеціальність, особисті якості, ро-
динний стан) і піклуватися про підлеглих;

забезпечувати всім необхідним заняття з бойової підготовки ро-
ти, а також особисто проводити заняття за вказівкою командира роти;

своєчасно одержувати й оглядати зброю та інші матеріальні за-
соби, що надходять до роти, суворо стежити за їх наявністю, правильним
зберіганням та експлуатацією і своєчасно передавати в ремонт; дбати
про наявність матеріалів для ремонту речового майна особовим складом
роти;

розподіляти між взводами наряди на службу, особисто визнача-
ти черговість нарядів сержантів, перевіряти правильність ведення наря-
дів у взводах; здійснювати підготовку добового наряду роти, оглядати
його перед розводом, інструктувати і своєчасно відсилати на розвід;

з дозволу командира роти видавати боєприпаси для варт, а та-
кож особисто приймати їх і оглядати після повернення;

здійснювати контроль за неухильним виконанням обов'язків
черговим і днювальними роти;

стежити за зовнішнім виглядом рядового і сержантського скла-
ду та проводити для них індивідуальне припасування обмундирування і
взуття;

оглядати й відправляти кожну команду, призначену від роти;
команди, що вирушають з розташування військової частини, представля-
ти черговому частини;

особисто водити роту до лазні та на медичний огляд;


 

 

забезпечувати особовий склад роти їжею під час навчань і за-
нять у полі;

керувати проведенням ранкового огляду і за розпорядженням
командира роти проводити вечірню перевірку роти, а також бойовий
розподіл на випадок тривоги та пожежі;

водити особисто або направляти роту до їдальні під командою
одного із заступників командирів взводів;

подавати черговому частини через чергового роти відомості про
відсутніх на вечірній перевірці, а за наявності самовільно відсутніх - по-
відомляти їх прізвища, імена та по батькові;

під час звільнення з розташування частини видавати записки
про звільнення рядового та сержантського складу строкової служби й
перевіряти форму одягу та знання правил поведінки у громадських міс-
цях;

подавати через чергового роти черговому їдальні заявки про за-
пас їжі для осіб, які перебувають у наряді чи відсутні через службові об-
ставини;

організовувати утримання в чистоті й порядку приміщень роти
та ділянки території, закріпленої за ротою, керувати їх загальним приби-
ранням;

стежити за додержанням правил опалення печей, справністю
засобів пожежогасіння й додержанням рядовим і сержантським складом
роти правил пожежної безпеки;

доповідати командирові роти про надзвичайні події в роті;

вимагати від рядового і сержантського, складу роти додержання
військової дисципліни, розпорядку дня, негайно доповідати командирові
роти про порушення військової дисципліни, застосовані заохочення і на-
кладені на рядових і сержантів роти стягнення;

організовувати зберігання особистих речей військовослужбов-
ців;

організовувати зберігання та облік одержаних статутів, порад-
ників і навчальних посібників, а також їх видачу у тимчасове користу-
вання та контролювати їх зберігання у взводах;

приймати за описом та зберігати гроші й цінні речі від заареш-
тованих рядових і сержантів роти перед відправленням на гауптвахту;

щомісяця проводити звірку книги обліку військового майна ро-
ти з книгами обліку служб військової частини та вести встановлений об-
лік і звітність;

під час вибуття з розташування роти залишати замість себе од-
ного із заступників командирів взводів.


 

 

Заступник командира взводу

123. Заступник командира взводу в мирний і воєнний час відпо-
відає за навчання, виховання й військову дисципліну особового складу
взводу, внутрішній порядок у взводі, правильне несення служби та зов-
нішній вигляд рядових і сержантів взводу.

Заступник командира взводу підпорядковується командирові
взводу, а з питань підтримання внутрішнього порядку - старшині роти і є
прямим начальником рядового і сержантського складу взводу.

124. Заступник командира взводу зобов'язаний:

навчати й виховувати особовий склад взводу та особисто про-
водити заняття за вказівкою командира взводу;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, рік народження, особисті якості, рід занять перед військовою
службою, родинний стан, успіхи й недоліки в бойовій підготовці;

знати тактику дій взводу в різних видах бою, досконало і вміло
володіти всіма видами зброї й техніки взводу;

стежити за додержанням військової дисципліни і правильним
несенням служби командирами відділень та особовим складом взводу;

утримувати в належному стані озброєння, техніку, спорядження
та інше майно взводу, суворо стежити за їх наявністю;

дбати про чистоту приміщень, встановлювати черговість їх
прибирання; вимагати від підлеглих охайного утримання постелі, обмун-
дирування і взуття; стежити за своєчасністю дрібного ремонту речового
майна особовим складом взводу;

проводити ранковий огляд особового складу взводу;

дбати про підлеглих і знати їх потреби;

доповідати командирові взводу про всі прохання підлеглих, за-
охочення, провини й накладені стягнення;

призначати рядовий склад у наряди на службу, вести лист наря-
дів взводу, облік особового складу, озброєння та інших матеріальних за-
собів взводу;

постійно знати наявність особового складу, місце його перебу-
вання та чим він займається;

залишаючись за командира взводу чи старшину роти, виконува-
ти їх обов'язки.

Командир відділення

125. Командир відділення у мирний і воєнний час відповідає за


 

 

успішне виконання відділенням бойових завдань, навчання, виховання,
військову дисципліну, морально-психологічний стан, стройову підготов-
ку й фізичну витривалість, охайний вигляд підлеглих, правильну експлу-
атацію, зберігання озброєння, техніки, спорядження та за утримання їх у
належному стані.

Командир відділення підпорядковується командирові взводу та
його заступникові і є безпосереднім начальником особового складу від-
ділення.

126. Командир відділення зобов'язаний:

підтримувати особовий склад, озброєння, техніку в постійній
готовності до бойового застосування;

навчати й виховувати особовий склад відділення, проводити
тренування, спрямовані на поліпшення стройової виправки та посилення
фізичної витривалості;

знати тактику дій відділення в різних видах бою, вміло коман-
дувати під час виконання бойових завдань;

досконало знати й вміло володіти зброєю і технікою відділення,
забезпечувати їх правильне зберігання й експлуатацію;

постійно вдосконалювати знання за фахом і методичні навички,
своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад зразково-
го виконання військового обов'язку;

дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх по-
треби, вимагати від них додержання військової дисципліни;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, день народження, віросповідання, особисті якості й захоп-
лення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи й
недоліки у службі;

виховувати особовий склад відділення в дусі поваги до служби і
свого фаху, бережливого ставлення до озброєння, техніки та майна;

проводити ранковий огляд особового складу відділення;

стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім
порядком у відділенні, охайністю, справністю обмундирування і взуття
підлеглих, їх своєчасним ремонтом і просушуванням, правильним при-
пасуванням спорядження, додержанням підлеглими правил особистої гі-
гієни і носіння військової форми одягу, правил безпеки під час користу-
вання зброєю і технікою, її обслуговування і бойового застосування;

перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не
залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

щоденно оглядати та постійно утримувати в порядку та справ-
ності озброєння, техніку і майно відділення, стежити за їх наявністю;


 

 

своєчасно доповідати заступникові командира взводу про за-
хворювання, скарги й прохання підлеглих, заохочення та провини, а та-
кож про накладені стягнення та випадки втрати чи несправності озбро-
єння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно знати, де перебувають і що роблять підлеглі.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.