Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОбов'язки посадових осіб, рядових і матросів. Командир полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)

66. Командир полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйо-
ну)* в мирний і воєнний час відповідає за бойову та мобілізаційну готов-
ність, успішне виконання полком бойових завдань; за бойову підготовку,
виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особо-
вого складу; за внутрішній порядок; за стан і збереження зброї, боєпри-
пасів, бойової та іншої техніки, пального та інших матеріальних засобів;
за стан фінансового господарства; за всебічне забезпечення полку, стан
пожежної та екологічної безпеки.

Командир полку є прямим начальником усього особового скла-
ду полку.

67. Командир полку зобов'язаний:

підтримувати полк у бойовій та мобілізаційній готовності;

керувати бойовою підготовкою і вихованням особового складу;

забезпечувати збереження озброєння, боєприпасів та інших ма-
теріальних засобів полку, їх своєчасне поповнення до визначених норм;

керувати розробленням і виконанням планів бойової та мобілі-
заційної готовності і бойової підготовки, особисто розробляти план рап-
тової перевірки бойової готовності;

своєчасно вживати заходів для виконання завдань соціально-
психологічного забезпечення бойової підготовки та професійної діяльно-
сті військовослужбовців, гуманітарної підготовки особового складу, ор-
ганізації виховної та культурно-освітньої роботи;

* Далі - командир полку.


 

 

проводити навчання з батальйонами, вести підготовку штабу,
проводити заняття з командирами батальйонів, рот, з їх заступниками та
начальниками родів військ і служб (на кораблі - з помічниками, заступ-
никами, командирами бойових частин і начальниками служб);

проводити контрольні заняття з підрозділами після закінчення
їх бойового злагодження;щомісяця і по закінченні певного періоду навчання і навчально-
го року підбивати підсумки бойової підготовки й стану військової та ви-
конавської дисципліни;

керувати добором кандидатів для зарахування на військову
службу за контрактом, а також розподілом за підрозділами нового по-
повнення, вручення йому озброєння і техніки, приводити нове попов-
нення до Військової присяги згідно з додатками 1, 4 і 5 до цього Статуту;

знати про дійсний стан справ у підрозділах полку і здійснювати
контроль за забезпеченням охорони державної таємниці;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика (мічмана) і старшини підрозділу, постійно прово-
дити з офіцерами роботу щодо їх військового виховання та вдосконален-
ня професійної підготовки;

встановлювати розпорядок дня та вимагати підтримання внут-
рішнього порядку;

особисто керувати кадровою роботою, затверджувати кандида-
тів на вищі посади та для вступу до військово-навчальних закладів;

затверджувати розкладку продуктів на тиждень, організовувати
щоденний контроль за якістю приготування та повнотою видачі їжі для
особового складу, не менше ніж один раз на тиждень особисто перевіря-
ти якість приготування їжі;

не менше ніж двічі на рік проводити огляд, планові та раптові
перевірки наявності, стану, збереження і правильного використання
озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального, інших мате-
ріальних засобів, їх бойової готовності з оголошенням результатів пере-
вірок наказом по військовій частині (командирові корабля не менше ніж
один раз на два місяці проводити огляд корабля, не менше ніж один раз
на місяць - огляд озброєння, боєприпасів і технічних засобів, здійснюва-
ти щоденний обхід корабля); при виявленні фактів нестач (втрати), над-
лишків, псування, розкрадання майна призначати розслідування;

керувати правовим вихованням військовослужбовців полку, у
разі вчинення військовослужбовцем злочину порушувати кримінальну
справу і провадити дізнання;


 

 

знати справжній стан військової дисципліни в полку, вживати
заходів для запобігання злочинам та іншим правопорушенням, негайно
доповідати старшому командирові (начальникові) про злочини, коруп-
ційні діяння та надзвичайні події в полку і повідомляти про них військо-
вого прокурора (у разі належності полку до Збройних Сил України по-
відомляти також начальника відповідного органу управління Служби
правопорядку), особисто з'ясовувати причини катастрофи та інших випа-
дків, пов'язаних із загибеллю людей чи з іншими тяжкими наслідками;

вживати заходів для створення атмосфери відвертості та взаєм-
ної довіри між військовослужбовцями у підрозділах, нетерпимості до не-
доліків, байдужості та пасивності;

визначати дні й години приймання особового складу та відвіду-
вачів з особистих питань не менше ніж двічі на місяць, а для прибулих з
інших населених пунктів - у зручний для них і командира час; на про-
хання батьків військовослужбовців знайомити їх із життям і побутом
особового складу підрозділів;

визначати заходи безпеки і здійснювати контроль за їх додер-
жанням (командирові корабля, крім того, вживати заходів для забезпе-
чення живучості корабля та безпеки його плавання);

перед початком кожного періоду навчання видавати письмовий
наказ з питань організації бойової підготовки, вартової та внутрішньої
служб;

щоденно видавати письмові накази по стройовій частині, а у ра-
зі потреби - з питань бойової підготовки, окремо по тилу, технічній час-
тині та службі ракетно-артилерійського озброєння;

організовувати охорону військової частини (корабля), контроль
за несенням вартової та внутрішньої (на кораблі - чергової і вахтової)
служб, не менше ніж один раз на тиждень особисто перевіряти стан їх
несення, а також тримання заарештованих на гауптвахті;

здійснювати планові та раптові перевірки, організовувати щорі-
чне проведення інвентаризації матеріальних засобів у службах, керувати
роботою внутрішніх комісій, що проводять такі перевірки;

керувати фінансовою діяльністю полку, розпоряджатися згідно
із законодавством коштами, забезпечувати ощадливе витрачання коштів
у суворій відповідності із затвердженим кошторисом;

організувати бухгалтерський облік військового майна (у тому
числі непорушного запасу) та знати вартість утримання військової час-
тини;

забезпечувати збереження коштів під час доставляння їх з уста-
нови банку до полку та в інших випадках; для доставляння коштів нада-


 

 

вати транспорт і озброєну охорону; організовувати внутрішній фінансо-
вий контроль і особисто, не пізніше наступного дня, перевіряти оприбут-
кування коштів за журналом ведення обліку готівки, одержаної в устано-
ві банку, про що робити в цьому журналі відмітку;

не менше ніж один раз на місяць проводити раптову перевірку
наявності грошових сум і цінностей в грошовому ящику (касі), за резуль-
татами перевірки робити відмітку у відповідному журналі;

вживати заходів до відшкодування матеріальних збитків, запо-
діяних військовій частині;

забезпечувати правильне утримання й експлуатацію казарм,
житлового фонду та інших споруд на території військової частини, а та-
кож їх пожежну безпеку (на кораблі - оглядати житлові та службові при-
міщення, постійно стежити за справністю корпусу корабля);

піклуватися про здоров'я підлеглих, вживати для їх фізичного
зміцнення всіх необхідних заходів;

організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на захист
особового складу, озброєння, бойової та іншої техніки, матеріальних за-
собів від зброї масового ураження, звичайних засобів ураження;

вживати заходів для охорони довкілля й раціонального викори-
стання природних ресурсів у районі розташування військової частини,
під час проведення навчань та інших заходів бойової підготовки, повсяк-
денної діяльності.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.