Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНачальник медичної служби полку

87. Начальник медичної служби полку підпорядковується ко-
мандирові полку і є прямим начальником особового складу медичної
служби полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, начальник
медичної служби полку зобов'язаний:

брати участь у розробленні заходів щодо захисту особового
складу полку від ядерної, хімічної і біологічної зброї, а також заходів на


 

 

випадок виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах, розмі-
щених у районі розташування полку;

проводити лікувально-профілактичні і покладені на медичну
службу протиепідемічні заходи; вивчати умови, що забезпечують безпе-
ку навчально-бойової діяльності; стежити за виконанням установлених
санітарних норм розміщення, харчування, водопостачання, банно-
прального обслуговування особового складу;

якісно проводити медичний огляд та обстеження особового
складу, брати участь в амбулаторному прийомі, оглядати хворих, що пе-
ребувають у медичному пункті полку і направляються в лікувальні за-
клади; знати стан хворих, що залишаються в медичному пункті, і конт-
ролювати їх лікування; знати стан хворих, що перебувають в інших ліку-
вальних закладах, і періодично їх відвідувати;

організовувати медичне забезпечення особового складу полку
на заняттях з бойової підготовки, а також під час проведення спортивних
заходів;

здійснювати медичний контроль за фізичною підготовкою осо-
бового складу полку і разом з начальником фізичної підготовки та спор-
ту розробляти заходи щодо зміцнення здоров'я та фізичного розвитку
військовослужбовців; у взаємодії з заступником командира полку з ви-
ховної роботи пропагувати серед військовослужбовців і членів їх сімей
медичні знання і здоровий спосіб життя;брати участь у розробленні режиму харчування і складанні роз-
кладок продуктів; здійснювати систематичний медичний контроль за
якістю харчування особового складу та якістю води, що ним вживається;

вести постійне медичне спостереження за особами з хронічни-
ми захворюваннями, подавати командирам підрозділів рекомендації що-
до зміцнення їх здоров'я і контролювати їх виконання; в разі потреби по-
давати командирові полку медичні висновки щодо дієтичного або додат-
кового харчування рядового, сержантського і старшинського складу;

виявляти разом з командирами підрозділів та їх заступниками з
виховної роботи, військовим психологом полку військовослужбовців,
схильних до алкоголізму, токсикоманії та вживання наркотиків, забезпе-
чувати проведення заходів щодо їх лікування;

контролювати санітарний стан району розташування полку,
їдалень, жилих приміщень та господарських служб; здійснювати конт-
роль за своєчасністю миття особового складу в лазні і заміни йому наті-
льної та постільної білизни, рушників, шкарпеток та онуч;

аналізувати стан захворюваності серед особового складу полку,
дані цього аналізу з пропозиціями щодо запобігання захворюванням і


 

 

поліпшення санітарного стану особового складу та об'єктів полку допо-
відати щомісяця командирові полку і безпосередньому медичному нача-
льникові; про інфекційні захворювання або випадки, які можуть позна-
читися на санітарно-епідемічному стані полку, і про кожен випадок гос-
піталізації військовослужбовців, зумовленої травмуванням, доповідати
зазначеним посадовим особам негайно;

організовувати ведення обліку, зберігання і належне викорис-
тання медичного майна і техніки, не рідше ніж двічі на рік проводити їх
перевірку, а перевірку наявності отруйних і наркотичних речовин та
препаратів - не рідше ніж один раз на три місяці, не допускати їх викори-
стання не за призначенням.

Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи -
начальник фінансової служби

88. Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи
- начальник фінансової служби підпорядковується командирові полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, помічник
командира полку з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової
служби відповідає за фінансове забезпечення полку і зобов'язаний:

організовувати і вести фінансове господарство полку; забезпе-
чувати планування, затребування необхідних коштів, вірогідність фінан-
сового обліку і звітності; разом із заступниками командира полку і нача-
льниками служб складати та подавати на затвердження командира полку
кошторис на наступний період; вживати заходів для своєчасного грошо-
вого забезпечення особового складу;

забезпечувати контроль за витрачанням коштів, додержанням
фінансової дисципліни посадовими особами полку, своєчасністю і пов-
нотою відшкодування збитків, завданих державі внаслідок втрати, недо-
стачі, крадіжки чи незаконного витрачання коштів і матеріальних цінно-
стей; перевіряти підзвітність посадових осіб полку;

забезпечувати збереження грошових документів, довірених ко-
штів і матеріальних цінностей; щоденно проводити звіряння наявності
коштів і матеріальних цінностей з даними обліку;

забезпечувати дотримання в полку єдиних методологічних за-
сад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни
фінансової звітності;

організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгал-
терського обліку всіх господарських операцій;


 

 

забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку в підроз-
ділах полку та у військових частинах, матеріальне та фінансове забезпе-
чення яких здійснюється відповідними службами полку.

Начальник фізичної підготовки і спорту полку

89. Начальник фізичної підготовки і спорту полку підпорядко-
вується командирові полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, начальник
фізичної підготовки і спорту полку відповідає за організацію фізичної
підготовки і спорту в полку і зобов'язаний:

здійснювати контроль за фізичною підготовкою і спортивними
заходами в підрозділах та за фізичним розвитком особового складу пол-
ку;

подавати командирам підрозділів полку допомогу щодо органі-
зації та методики проведення всіх заходів з фізичної підготовки і спорту;

проводити підготовку нештатних спортивних організаторів під-
розділів, контролювати їх роботу;

розробляти плани спортивної роботи полку, організовувати і
проводити полкові змагання та інші спортивні заходи, відбирати канди-
датів до спортивних команд полку і керувати їх тренуванням;

розробляти разом з начальником медичної служби полку заходи
щодо поліпшення фізичного розвитку і стану здоров'я особового складу
полку, запобігання травматизмові на заняттях з фізичної підготовки і
спорту, брати участь у їх проведенні;

оформляти документацію для присвоєння військовослужбовцям
полку спортивних розрядів і звань, судійських категорій та для нагоро-
дження їх спортивними нагрудними знаками; вести облік результатів фі-
зичної підготовки і спорту в полку.

Начальник розвідки полку

90. Начальник розвідки полку підпорядковується начальникові
штабу полку і є прямим начальником особового складу розвідувального
підрозділу полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, начальник
розвідки полку зобов'язаний:

знати угруповання збройних сил, що протистоять на імовірному
напрямку дій полку, його, бойовий і чисельний склад, організаційно-


 

 

штатну структуру з'єднань, частин і підрозділів, їх озброєння, бойову та
іншу техніку, тактику та ймовірний характер дій;

збирати, аналізувати та узагальнювати відомості про ймовірно-
го противника і місцевість, своєчасно доповідати їх командирові полку
та начальникові розвідки з'єднання;

перевіряти не рідше ніж один раз на три місяці у підрозділах і
на складах полку наявність та стан розвідувального озброєння, бойової
та іншої техніки.

Начальник зв'язку полку

91. Начальник зв'язку полку підпорядковується начальникові
штабу полку і є прямим начальником особового складу підрозділу зв'яз-
ку полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, начальник
зв'язку полку зобов'язаний:

забезпечувати своєчасну організацію та підтримання безперер-
вного зв'язку в полку;

розробляти документи, що стосуються зв'язку, контролювати
суворе виконання особовим складом підрозділів зв'язку полку вимог що-
до прихованого управління військами та убезпечення роботи на засобах
зв'язку;

організовувати відправку з полку та доставку в полк і підрозді-
ли поштових відправлень;

перевіряти не рідше ніж один раз на три місяці наявність і тех-
нічний стан засобів зв'язку та автоматизованої системи управління в під-
розділах і на складі полку.

Начальник служби метрології та стандартизації
(метролог) полку

92. Начальник служби метрології та стандартизації (метролог)
полку підпорядковується начальникові штабу полку і є прямим началь-
ником особового складу військової калібрувальної лабораторії.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, начальник
служби метрології та стандартизації (метролог) полку зобов'язаний:

планувати, організовувати та здійснювати заходи з метрологіч-
ного забезпечення полку в мирний та воєнний час;

організовувати та проводити метрологічний нагляд у підрозді-
лах полку;


 

 

брати участь у роботі комісій полку з приймання та введення в
експлуатацію озброєння, бойової та іншої техніки;

перевіряти не рідше ніж один раз на три місяці наявність, стан і
правильність застосування та зберігання засобів вимірювання, обсяг та
повноту проведення метрологічного обслуговування озброєння, бойової
та іншої техніки;

аналізувати стан метрологічного забезпечення озброєння, бойо-
вої та іншої техніки, організовувати проведення профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання зниженню ефективності експлуатації озбро-
єння, бойової та іншої техніки.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.