Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНачальник служби ракетно-артилерійського озброєння полку

93. Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння пол-
ку підпорядковується заступникові командира полку з озброєння і єпря-
мим начальником особового складу служби ракетно-артилерійського
озброєння полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, начальник
служби ракетно-артилерійського озброєння полку відповідає за збере-
ження озброєння, боєприпасів і військово-технічного майна на складах
полку і зобов'язаний:

щорічно планувати роботу з експлуатації ракетно-
артилерійського озброєння та розробляти заходи щодо підтримання його
у боєздатному стані;

організовувати регламентні роботи та роботи з ремонту ракет-
но-артилерійського озброєння, огляд боєприпасів полку і забезпечувати
їх виконання спеціальним інструментом та обладнанням;

систематично перевіряти в підрозділах полку підготовку озбро-
єння та боєприпасів для стрільби і у разі потреби подавати командирам
відповідну допомогу, вести облік втрат та випадків відмови ракет і боє-
припасів на стрільбах, організовувати після стрільб приймання від під-
розділів стріляних гільз, несправних боєприпасів, разом з начальником
інженерної служби полку - підрив ракет, снарядів, мін і гранат, що не ро-
зірвалися;

не допускати утримання в підрозділах полку нетабельних
озброєння, боєприпасів і військово-технічного майна, виявляти причини
аварій і поломок озброєння, вживати заходів до запобігання їм;

забезпечувати правильне зберігання озброєння, боєприпасів і
військово-технічного майна на артилерійському складі полку, здійсню-
вати контроль за їх наявністю і зберіганням у підрозділах полку, не мен-


 

 

ше ніж двічі на рік перевіряти їх технічний стан; проводити перевірку
стрілецької зброї, зокрема пономерну перевірку зброї поточного поста-
чання, результати перевірки оформляти актом;складати план-завдання взводу, який здійснює ремонт озброєн-
ня військової частини, на ремонт і технічне обслуговування ракетно-
артилерійського озброєння;

забезпечувати виконання вимог безпеки під час ремонту озбро-
єння і боєприпасів;

доповідати щомісяця заступникові командира полку з озброєн-
ня про виконання планів ремонту і технічного обслуговування ракетно-
артилерійського озброєння полку і про ліміт витрати боєприпасів;

брати участь в атестації особового складу, що забезпечує ве-
дення обліку і зберігання озброєння і боєприпасів.

Начальник бронетанкової служби полку

94. Начальник бронетанкової служби полку підпорядковується
заступникові командира полку з озброєння і є прямим начальником осо-
бового складу бронетанкової служби полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, начальник
бронетанкової служби полку зобов'язаний:

розробляти і здійснювати заходи щодо приведення бронетанко-
вого озброєння та техніки в бойову готовність і виведення їх із парку
полку в установлені строки;

планувати експлуатацію бронетанкового озброєння та техніки і
не менше ніж двічі на рік перевіряти їх технічний стан;

брати участь у керівництві роботами, пов'язаними з удоскона-
ленням парку полку, перевіряти внутрішню службу в парку полку і до-
биватися усунення виявлених недоліків;

вести облік пошкоджень бронетанкового озброєння та техніки в
полку;

забезпечувати виконання заходів безпеки під час обслуговуван-
ня, експлуатації, ремонту та евакуації бронетанкового озброєння і техні-
ки, а також проведення протипожежних заходів в парку полку і на ма-
шинах;

перевіряти правильність використання і утримання (зберігання)
машин, організацію та проведення їх технічного обслуговування, доціль-
ність використання пального і мастильних матеріалів. Начальник броне-
танкової служби протягом року повинен особисто перевіряти у кожному
підрозділі не менш як 20 відсотків машин;


 

 

своєчасно подавати заявку про кошти на утримання (зберіган-
ня) бронетанкового озброєння та техніки і використовувати їх за прямим
призначенням:;

вести облік і звітність щодо бронетанкового майна, оформляти
документи на його списання, керувати роботою складу бронетанкового
майна.

Начальник автомобільної служби полку

95. Начальник автомобільної служби полку підпорядковується
заступникові командира полку з озброєння і є прямим начальником осо-
бового складу автомобільної служби полку. •

На доповнення вимог, викладених у статтях 82 - 84, начальник
автомобільної служби полку зобов'язаний:

розробляти і здійснювати заходи щодо приведення автомобіль-
ної техніки в бойову готовність та виведення її з парку полку в установ-
лені строки;

вживати заходів, спрямованих на забезпечення правильного та
ощадливого витрачання моторесурсів і продовження строків служби ав-
томобільної техніки, не менше ніж двічі на рік перевіряти її технічний
стан;

планувати експлуатацію автомобільної техніки, готувати наря-
ди на щоденне її використання, здійснювати контроль за своєчасним ви-
ходом машин у рейс у справному стані і за поверненням їх у парк полку;

брати участь у керівництві роботами, пов'язаними з удоскона-
ленням обладнання парку полку, перевіряти внутрішню службу в парку
полку, добиватися усунення виявлених недоліків;

здійснювати аналіз подій з автомобільною технікою, виявляти
причини їх виникнення, виконувати заходи, спрямовані на запобігання
їм;

забезпечувати виконання заходів безпеки під час експлуатації,
обслуговування та ремонту автомобільної техніки, а також проведення
заходів пожежної безпеки у парку полку і на машинах;

проводити особисто огляд автомобільної техніки, яка надходить
у полк і відправляється з полку.

Начальник служби пально-мастильних матеріалів полку

96. Начальник служби пально-мастильних матеріалів полку
підпорядковується заступникові командира полку з тилу і є прямим на-


 

 

чальником особового складу служби пально-мастильних матеріалів пол-
ку.

На доповнення до вимог, викладених у статтях 82 - 84, началь-
ник служби пально-мастильних матеріалів полку відповідає за ощадливе
витрачання пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин та здій-
снює контроль за ним, а також за виконання заходів безпеки під час ко-
ристування ними і зобов'язаний:

перевіряти не менше ніж один раз на місяць наявність та якість
пального, спеціальних рідин у підрозділах і на складі полку, а також на-
явність та стан технічних засобів служби;

організовувати правильну експлуатацію технічних засобів слу-
жби, роботу, пов'язану з прийманням, зберіганням і видачею підрозділам
пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і технічних засобів,
а також роботу пунктів заправлення, забезпечуючи при цьому проведен-
ня заходів пожежної безпеки і виконання вимог безпеки;

здійснювати аналіз витрачання пального і мастильних матеріа-
лів та готувати його для підбиття підсумків діяльності за місяць;

забезпечувати контроль якості пального згідно з чинними ін-
струкціями та керівними документами;

складати обгрунтовані розрахунки на кошти, необхідні для
служби;

організовувати збір і здавання відпрацьованих нафтопродуктів,
охолоджуючих рідин.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.