Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОбов'язки рядового (матроса)

127. Рядовий (матрос) у мирний і воєнний час відповідає за то-
чне та вчасне виконання покладених на нього обов'язків і поставлених
йому завдань, а також за утримання своєї зброї та дорученої техніки у
справному стані, за збереження виданого йому майна.

Рядовий (матрос) підпорядковується командирові відділення.

За зразкове виконання обов'язків військової служби, успіхи у
бойовій підготовці та зразкову дисципліну рядовому може бути надане
військове звання старший солдат, а матросу - старший матрос.

Старший солдат (старший матрос) зобов'язаний допомагати ко-
мандирові відділення в навчанні та вихованні рядових (матросів).

128. Рядовий (матрос) зобов'язаний:

сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої
службові обов'язки, засвоювати все, чого навчають командири (началь-
ники), та бути готовим до виконання завдань, пов'язаних із захистом Віт-
чизни, незалежності та територіальної цілісності України;

знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих началь-
ників до командира з'єднання включно;

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за вій-
ськовим званням, військовослужбовців, шанувати честь і гідність това-
ришів по службі, додержувати правил військової ввічливості, поведінки
та військового вітання;

зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно ви-
конувати накази командирів (начальників);

повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну
підготовку;

постійно бути за формою та охайно одягненим, додержувати
правил особистої та громадської гігієни;

досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди спра-
вними, чистими, готовими до бою;

охайно носити одяг і взуття, своєчасно й акуратно їх лагодити,
щоденно чистити і зберігати, у визначених місцях;
 

 

неухильно виконувати правила безпеки під час використання
зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а також додержувати
правил пожежної безпеки;

бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчин-
ків і стримувати від них інших військовослужбовців;

у разі потреби відлучитися в межах розташування військової
частини (підрозділу) запитати дозволу в командира відділення, а після
повернення доповісти йому про прибуття;

під час перебування поза розташуванням військової час-
тини поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень гро-
мадського порядку та негідних вчинків.


 

 

ЧАСТИНА 2
ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК

Загальні положення

129. Внутрішній порядок - це суворе додержання визначених
військовими статутами правил розміщення, повсякденної діяльності, по-
буту військовослужбовців у військовій частині (підрозділі) й несення
служби добовим нарядом.

130. Внутрішній порядок досягається:

глибоким розумінням, свідомим і неухильним виконанням вій-
ськовослужбовцями обов'язків, визначених законами України та військо-
вими статутами Збройних Сил України;

чіткою організацією бойової підготовки;

зразковим бойовим чергуванням та несенням служби добовим
нарядом;

неухильним виконанням розпорядку дня;

додержанням правил експлуатації озброєння, бойової та іншої
техніки, матеріальних засобів, створенням у місцях розташування війсь-
ковослужбовців умов для їх повсякденної діяльності, життя й побуту, що
відповідають вимогам військових статутів Збройних Сил України;

цілеспрямованою виховною роботою, поєднанням високої ви-
могливості командирів (начальників) з постійною турботою про підлег-
лих у додержанні їх прав, задоволенні потреб і зміцненні здоров'я;

додержанням вимог пожежної безпеки, а також проведенням
заходів щодо охорони довкілля в районі діяльності військової частини.

Розділ 4.
Розміщення військовослужбовців

Загальні положення

131. Військовослужбовці, які проходять строкову службу, кур-
санти військових навчальних закладів, крім матросів і старшин, які пере-
бувають на кораблях, розміщуються в казармах, а ті, що проходять слу-
жбу за контрактом, - у гуртожитках у розташуванні військової частини
(сімейні - у сімейних гуртожитках або з дозволу командира (начальника)
на квартирах поза розташуванням військової частини).

Для військовослужбовців-жінок обладнуються окремі гуртожи-
тки (спальні приміщення).


 

 

Прапорщики і мічмани, які обіймають посаду старшини роти,
розміщуються поблизу розташування військової частини.

Сержанти строкової служби, які обіймають посаду старшини
роти чи іншу посаду, яку комплектують з офіцерів і прапорщиків, мо-
жуть розташовуватися в окремому приміщенні (кімнаті) казарми.

132. Усі жилі та нежилі приміщення і територія військової час-
тини розподіляються між підрозділами командиром військової частини.

Якщо у військовому містечку розташовано кілька військових
частин, приміщення і територія між ними розподіляються начальником
гарнізону (старшим військового містечка).

133. Для розміщення кожної роти необхідно передбачати такі
приміщення:

спальне приміщення для особового складу;

народознавчу світлицю;

кімнату для командира роти;

кімнату для підготовки офіцерів до занять;

кімнату для підготовки сержантів до занять;

кімнату для зберігання зброї;

кімнату (місце) для чищення зброї;

кімнату побутового обслуговування;

кімнату для зберігання майна роти та особистих речей військо-
вослужбовців;

кімнату (місце) для занять фізичними вправами та спортом;

кімнату для вмивання;

сушарню для просушування обмундирування і взуття;

кімнату (місце) для чищення взуття та куріння;

місце для зберігання господарського інвентарю;

душову;

туалет.

134. У кожному батальйоні відводяться кімнати для командира
батальйону, його заступників, штабу батальйону, для підготовки до за-
нять і проведення нарад.

Для проведення занять у військовій частині обладнуються від-
повідні класи.

135. Для розміщення особового складу в спальних приміщеннях
відводиться площа з розрахунку 2, 5 - 4 кв. м на кожного військовослуж-
бовця. При цьому об'єм повітря має бути 9-12 куб. м на одну особу.

136. Ліжка у спальних приміщеннях розставляються так, щоб
біля кожного з них чи біля двох зсунутих разом лишалося місце для тум-
бочок, а між рядами ліжок було вільне місце, необхідне для шикування


 

 

особового складу. Ліжка повинні бути однаковими (стандартними) і роз-
ставляються не ближче 50 см від зовнішніх стін із додержанням суворого
рівняння. Ліжка у спальних приміщеннях можуть бути розміщені в один
або два яруси.

137. Тумбочка біля ліжка призначена для зберігання предметів
туалету, комірців, носових хустинок та інших дрібних предметів особис-
того користування. У тумбочці також можна зберігати книги й зошити.

138. Постіль військовослужбовців, розміщених у казармі, має
складатися з ковдри, двох простирадл, подушки з наволочкою, матраца й
підстилки. Біля кожного ліжка мають бути тапочки, килимки чи доріжки.
Забороняється сідати й лягати на постіль в обмундируванні, за винятком
чергового роти під час відпочинку (сну).

139. Рушники для обличчя складаються вдвоє за довжиною і
вішаються на спинках ліжок у головах, а рушники для ніг - на нижніх
поперечинах ліжок у ногах і підгортаються під матраци.

140. Польові утеплені куртки, брюки та головні убори зберіга-
ються в шафах, установлених у приміщеннях казарми. Парадно-вихідне
обмундирування та спортивний одяг зберігаються на вішалках у шафах
кімнати для зберігання майна. Спеціальне обмундирування, призначене
для роботи, зберігається поза спальним приміщенням роти у спеціальних
шафах, на окремих стелажах і вішалках.

141. Місця для зберігання всіх видів обмундирування закріп-
люються за військовослужбовцями й позначаються ярликами із зазна-
ченням військового звання, прізвища та ініціалів військовослужбовця.

Повсякденне обмундирування і ремінь поясний перед сном
охайно і в певному порядку складаються на табуретку, взуття ставиться в
ногах біля ліжка.

142. Одяг, білизна і взуття за потреби просушуються у сушар-
нях. Укомплектовані речові мішки, сталеві шоломи та індивідуальні за-
соби захисту зберігаються в спальному чи іншому приміщенні в шафах
чи на стелажах.

143. Порядок зберігання й користування фотоапаратами, магні-
тофонами, радіоприймачами та іншою побутовою радіоелектронною
технікою для військовослужбовців строкової служби встановлюється
командиром частини.

144. У підрозділах (на кораблях) стрілецька зброя, в тому числі
навчальна, та боєприпаси до неї зберігаються у кімнаті для зберігання
зброї з металевими ґратами на вікнах, з чарунками не більше ніж 150 х
150 мм і з діаметром ґрат не менше ніж 10 міліметрів.


 

 

Кімната має бути обладнана електрозвуковою і світловою сиг-
налізацією, яка має працювати і у разі відключення промислової елект-
ромережі, з прихованим виводом сигнальних пристроїв до чергового ча-
стини.

145. У кімнаті для зберігання зброї вивішується опис матеріа-
льних засобів, де зазначається кількість ставниць, шаф, ящиків, стендів
та іншого майна, що зберігається у цій кімнаті, а також інвентарні номе-
ри шаф і номер печатки, якою їх запечатують.

На кожну ставницю (шафу, ящик) прикріплюється ярлик із за-
значенням підрозділу, військового звання, прізвища та ініціалів відпові-
дальної особи, номера ставниці (шафи, ящика) та номера печатки, якою
їх запечатують.

146. У разі зберігання в одній кімнаті зброї та боєприпасів з кі-
лькох підрозділів наказом по військовій частині призначається відпові-
дальний за порядок розміщення, збереження й цілісність зброї та боє-
припасів, який підписує опис майна в кімнаті.

147. Кімната для зберігання зброї має цілодобово перебувати
під охороною осіб добового наряду.

У ставниці (шафі, ящику) вивішується опис із зазначенням виду
та кількості зброї, яка тут зберігається. Біля кожного гнізда ставниці
(шафи) повинен бути ярлик із зазначенням виду, номера зброї, військо-
вого звання, прізвища та ініціалів особи, за якою вона закріплена.

Усі описи, що знаходяться в кімнаті для зберігання зброї, у ста-
вницях, шафах і ящиках, підписуються командиром роти.

148. Автомати, карабіни, гвинтівки, кулемети й ручні гранато-
мети, а також запасні стволи до кулеметів, багнети зберігаються у став-
ницях, боєприпаси до зброї - в металевих замкнених шафах або ящиках.

Особиста зброя офіцерів і прапорщиків управління частини
зберігається у чергового військової частини в металевій замкненій шафі.
Патрони до пістолетів зберігаються у шафі разом з пістолетами, але в
окремому металевому замкненому ящику. Ключі від шафи та ящика з
боєприпасами зберігаються у чергового частини, передавати їх іншим
особам заборонено. Ящик з боєприпасами запечатується печаткою поса-
дової особи, призначеної наказом командира військової частини.

Особиста зброя офіцерів та прапорщиків батальйону і патрони
до неї зберігаються у чергового частини в металевій замкненій шафі ра-
зом з пістолетами офіцерів і прапорщиків штабу, але в окремому метале-
вому замкненому ящику.

Частину патронів для добового наряду дозволяється зберігати в
окремій штатній упаковці чи щільникових приладах.


 

 

Пістолети солдатів і сержантів підрозділу зберігаються у мета-
левому замкненому, запечатаному ящику на складі частини та видаються
в установленому командиром військової частини порядку.

149. Навчальна зброя та навчальні боєприпаси, за винятком піс-
толетів, зберігаються окремо від бойових. За відсутності окремої ставни-
ці дозволяється зберігати навчальну зброю разом з бойовою, при цьому
місце її зберігання позначається написом "Навчальна зброя" і відокрем-
люється перегородкою.

Спортивна зброя зберігається разом з бойовою. Місце її збері-
гання позначається написом "Спортивна зброя". Патрони до спортивної
зброї зберігаються разом з бойовими патронами. Видача навчальної і
спортивної зброї, навчальних патронів здійснюється у такому ж порядку,
що й видача бойової зброї та бойових патронів.

150. Ставниці зі зброєю, шафи і ящики з боєприпасами, а також
кімната для зберігання зброї мають замикатися й запечатуватися масти-
ковими печатками: ставниці - печаткою чергового роти, Шафи і ящики з
боєприпасами - печаткою старшини роти, кімната для зберігання зброї -
печаткою чергового роти та командира роти (за його відсутності - стар-
шини роти).

151. Ключі від ставниць і кімнати для зберігання зброї мають
бути постійно у чергового роти, а ключі від шаф і ящиків з боєприпасами
- у старшини роти. Передавати ключі іншим особам заборонено. Запасні
ключі в пеналі, запечатаному командиром роти, зберігаються у чергового
частини в замкненому металевому ящику.

152. Особиста зброя офіцерів і прапорщиків та патрони до неї
видаються черговим частини згідно з порядком, встановленим команди-
ром військової частини.

Зброя та боєприпаси особовому складові для навчання, занять, а
також для чищення видаються під особисту розписку в книзі видачі зброї
та боєприпасів.

Зброя особовому складові варти видається під особисту розпис-
ку, а боєприпаси - під підпис начальника варти в книзі видачі зброї та
боєприпасів.

У разі оголошення тривоги в частині особисту зброю та боє-
припаси офіцерам і прапорщикам дозволяється видавати за картками,
при цьому запис у книзі видачі зброї та боєприпасів не робиться. Стар-
шина підрозділу одержує під особисту розписку опечатані ящики з піс-
толетами і боєприпасами офіцерів і прапорщиків, рядового і сержантсь-
кого складу батальйону, перевіряє цілісність печаток, замків і вивозить у
район зосередження. Зброя особовому складові підрозділів видається

 


 

 

черговим підрозділу за командою чергового частини під особисту розпи-
ску кожного військовослужбовця в книзі видачі зброї та боєприпасів.

153. Шафи з особистою зброєю у чергового частини оснащу-
ються електрозвуковою сигналізацією, яка має працювати і у разі від-
ключення промислової електромережі, з прихованим виводом сигналь-
них пристроїв до начальника варти.

154. Патрони чергового підрозділу зберігаються у чергового ча-
стини в окремих металевих ящиках, замкнених і запечатаних печаткою
начальника штабу військової частини, ключі від яких зберігаються у чер-
гового військової частини. У кожному ящику має бути опис наявних
боєприпасів. Боєприпаси черговий частини видає командирові чергового
підрозділу під особисту розписку.

155. Умивальники обладнуються з розрахунку один кран на 5-7
осіб, не менше двох ножних ванн з проточною водою на роту; душова
обладнується з розрахунку один кран (душова сітка) на 15-20 осіб. При
майстернях, парках, хлібопекарнях, хлібозаводах та їдальнях, крім того,
має бути обладнана душова з теплою водою, а біля умивальників повинні
бути мило і рушники.

За відсутності водопроводу в опалюваних приміщеннях устано-
влюються наливні умивальники, вода в них має бути цілодобово.

Для чищення обмундирування і взуття виділяються окремі спе-
ціально обладнані приміщення або місця.

156. Курити дозволяється в спеціально відведених та обладна-
них кімнатах чи місцях.

157. Кімната побутового обслуговувайня обладнується місцем
для ремонту обмундирування, місцем для прасування речового майна,
місцем для гоління, місцем для шевця, місцем для перукаря. Зазначені
місця комплектуються необхідними меблями, інструментом, інвентарем,
приладдям та ремонтними матеріалами. Крім того, на стінах у рамках під
склом вивішуються плакати зі зразками форми одягу, ремонту обмунди-
рування та взуття, його зберігання і експлуатації, зазначенням норм за-
безпечення особового складу речовим майном, зі зразками зачісок.

158. На особистих предметах обмундирування, взуття та споря-
дження військовослужбовців строкової служби ставиться номер їх війсь-
кового квитка.

На предметах інвентарного користування зазначаються умовне
найменування військової частини та дата видачі.

159. На всіх військовослужбовців роти, які мешкають поза час-
тиною, повинні бути іменні списки із зазначенням адреси, номера теле-
фону й способу виклику кожного. Ці списки зберігаються у командира і


 

 

чергового роти. Список військовослужбовців управління військової час-
тини, які проживають за межами військової частини, із зазначенням їх
адрес, номерів телефонів і способу виклику мають бути в штабі частини і
у чергового штабу частини.

Утримання приміщень

160. Усі будівлі й приміщення, а також територія військової ча-
стини повинні завжди утримуватися в чистоті та порядку. Кожен началь-
ник відповідає за правильне використання будівель і приміщень, збере-
ження обладнання, інвентарю, меблів і засобів пожежогасіння, а також за
переведення будівель і споруд на режим весняно-літньої та осінньо-
зимової експлуатації.

Усі приміщення та фасади будівель мають бути пофарбовані у
визначений колір.

161. Усі кімнати мають бути пронумеровані. На зовнішній сто-
роні вхідних дверей кожної кімнати вивішується табличка із зазначенням
номера кімнати та її призначення, а всередині кожної кімнати на стіні -
опис наявного в ній майна: меблів, інвентарю й обладнання (згідно з до-
датком 16 до цього Статуту).

162. Меблі, інвентар та обладнання приміщення нумеруються і
записуються до книги обліку, яка зберігається у старшини роти, а вогне-
гасники реєструються начальником пожежної служби частини.

Меблі, інвентар та обладнання закріплюються за приміщенням і
без дозволу командира військової частини не можуть переноситися з
приміщення одного підрозділу до іншого. Переносити меблі, обладнання
та інвентар з приміщення однієї військової частини до іншої заборонено.

163. У спальних приміщеннях для особового складу або в інших
приміщеннях на видному місці повинні вивішуватися на спеціальних
щитах розпорядок дня, розклад занять, листки нарядів, опис майна і не-
обхідні інструкції.

Вивішені в кімнатах (приміщеннях) картини, плакати та інші
наочні посібники мають бути в рамках. На вікнах дозволяється вивішу-
вати однотонні фіранки чи штори. У приміщеннях дозволяється тримати
квіти.

164. Шибки у вікнах нижніх поверхів, що виходять на міські
вулиці, до визначеної висоти мають бути матові, а вікна - обладнані ґра-
тами.


 

 

Вхідні двері до казарми за потреби обладнуються оглядовим ві-
чком, надійним засувом зсередини і звуковою сигналізацією з виводом
до днювального підрозділу.

165. У всіх приміщеннях, що мають водопровід, для пиття води
обладнуються фонтанчики, а в приміщеннях, де немає водопроводу,
встановлюються закриті на замок бачки з питною водою, які також обла-
днуються фонтанчиками. Бачки щоденно під наглядом чергового роти
прополіскуються і поповнюються свіжою питною водою. Один раз на
тиждень здійснюється їх дезінфекція. Ключі від бачків зберігаються у
чергового роти.

166. Усі приміщення забезпечуються достатньою кількістю урн
для сміття, а місця для куріння - урнами з водою.

Біля зовнішніх входів до приміщень встановлюються пристосу-
вання для очищення взуття від бруду та урни для сміття.

167. Приміщення щоденно прибираються черговими прибира-
льниками під безпосереднім наглядом чергового роти. Від занять чергові
прибиральники не звільняються. Чергові прибиральники повинні вимес-
ти сміття з-під ліжок і тумбочок, підмести в проходах між рядами ліжок,
протерти підлогу щіткою чи вологою ганчіркою, винести сміття в при-
значене місце, витерти пил з вікон, дверей, тумбочок, ставниць, шаф та
інших предметів, вичистити урни, а в місцях для куріння, крім того, на-
лити в урни воду чи дезінфікуючу речовину.

Чистота приміщень під час занять підтримується днювальними.

Крім щоденного прибирання, один раз на тиждень прибирають-
ся всі приміщення під керівництвом старшини роти. Під час такого при-
бирання вся постіль (матраци, подушки, простирадла, ковдри) виносить-
ся з приміщень, старанно вибивається і провітрюється. Перед натиран-
ням мастикою підлога старанно очищається від бруду й витирається ган-
чіркою.

Якщо підлога не натирається мастикою, її миють не менше ніж
один раз на тиждень. Мити підлогу, обливаючи водою чи легкозаймис-
тими рідинами й нафтопродуктами, забороняється.

168. В їдальнях і пекарнях усе обладнання та інвентар утриму-
ють у чистоті та порядку; посуд після використання старанно миють,
ошпарюють окропом, висушують і зберігають на стелажах чи у спеціа-
льних шафах.

169. Узимку вікна на даху будівель зачиняються, а влітку від-
чиняються, але захищаються спеціальними ґратами.

На горищах, у віддалених від димарів місцях, дозволяється збе-
рігати зимові віконні рами.


 

 

Горища, підвали та сушарні замикаються, запечатуються, ключі
від них зберігаються у чергового того підрозділу, на який покладено
утримання цих приміщень.

170. Туалети обладнуються з розрахунку одна кабіна з унітазом
(очком) та один пісуар на 10-12 осіб. Туалети слід утримувати в чистоті,
своєчасно дезінфікувати, забезпечувати їх вентиляцію та освітлення. На-
гляд за їх утриманням покладається на старшин підрозділів, санітарних
інструкторів і чергових рот. Інвентар для їх прибирання зберігається у
спеціально визначеному місці (шафі).

Зовнішні туалети влаштовуються з водонепроникними вигріб-
ними ямами не ближче 100 м від жилих приміщень, їдалень і пекарень.
Доріжки до зовнішніх туалетів уночі освітлюються.

171. Перепланування приміщень, перенесення і розбирання іс-
нуючих і спорудження нових будівель, прокладення внутрішніх елект-
ромереж, ліній зв'язку, сигналізації та входів телевізійних антен, встано-
влення тимчасових і побудова нових печей без дозволу квартирно-
експлуатаційних органів і органів пожежної охорони забороняється.

172. Ремонт обладнання, електричних, газових мереж та цент-
рального опалення, проведення газоелектрозварювальних робіт особами,
які не мають спеціальної підготовки й дозволу на виконання цих робіт,
забороняється.

Ходити строєм в ногу в казармі заборонено.

173. Район розташування військової частини, територія війсь-
кового містечка й прилеглі до нього вулиці мають бути озеленені, утри-
муватися в чистоті та порядку, а з настанням темноти освітлюватися. Те-
риторія військового містечка огороджується.

Район розташування військової частини для прибирання розпо-
діляється на ділянки між підрозділами. Сміття збирається у контейнери,
які закриваються кришками, і регулярно вивозиться.

Контейнери встановлюються на площадці з твердим покриттям.
Не менше ніж один раз на тиждень контейнери очищаються і дезінфіку-
ються.

Прибирання території військового містечка проводиться силами
добового наряду і виділеними командами у післяобідній час.

Опалення приміщень

174. Початок і кінець опалювального періоду оголошується на-
казом начальника гарнізону. Всі котельні, системи центрального опален-
ня, печі й димарі до початку опалювального сезону старанно переві-


 

 

ряються, а несправні - ремонтуються, димарі очищаються у визначені
строки. При пічному опаленні порядок і час опалення приміщень, при-
ймання й видачі палива встановлюються командиром військової частини.
Опалення закінчується не пізніше ніж за дві години до відбою.
У навчальних і службових приміщеннях опалення проводиться вранці і
закінчується за годину до початку занять (робіт). У сильні морози й у
дні, визначені для миття підлоги, опалення печей проводиться двічі на
добу.

175. На опалювальний період наказом по військовій частині
призначаються опалювачі, які попередньо вивчають правила опалення та
пожежної безпеки. Опалювачі від занять не звільняються. На опалюваль-
ний сезон вони звільняються від виконання всіх нарядів та робіт, не по-
в'язаних з опаленням приміщень.

Нагляд за пічним опаленням у підрозділах покладається на ста-
ршину й чергового роти, а в штабі частини - на чергового штабу частини.

Взимку в жилих приміщеннях підтримується температура не
нижче +18 град. С, а в медичних установах - не нижче +20 град. С. Тер-
мометри вивішуються у приміщеннях на внутрішніх стінах, подалі від
печей та нагрівальних пристроїв на висоті 1, 5 м від підлоги.

Користуватися несправними печами, застосовувати для розпа-
лювання печей запалювальні рідини, залишати без нагляду печі, що топ-
ляться, зберігати паливо в жилих приміщеннях, коридорах забороняєть-
ся.

Після закінчення опалювального періоду всі печі й димарі чис-
тяться, оглядаються старшиною роти разом у начальником квартирно-
експлуатаційної служби військової частини, запломбовуються або запе-
чатуються дверцята печей.

Провітрювання приміщень

176. Приміщення в казармах провітрюються днювальними під
наглядом чергового роти: у спальних кімнатах - перед сном і після сну, в
класах - перед заняттями і в перервах між ними.

Кватирки вікон (фрамуги) в холодний час, а вікна в літній час
відчиняються тоді, коли люди перебувають поза приміщенням. Якщо
люди з приміщень не виходять, кватирки (фрамуги) чи вікна відчиня-
ються з одного боку приміщення. Відчинені кватирки й вікна неодмінно
закріплюються гачками. У літній час вікна їдалень, медичних пунктів,
туалетів обладнуються дрібновічковими сітками для захисту від комах.


 

 

Вентиляційні пристрої мають бути в справному стані. Припли-
вно-витяжна вентиляція вмикається на час, визначений командиром вій-
ськової частини.

Освітлення приміщень

177. Порядок освітлення приміщень встановлюється команди-
ром військової частини і має відповідати вимогам гігієнічних норм.
Освітлення в казармі буває повне й чергове (неяскраве темно-синє світ-
ло).

У спальних приміщеннях у години сну залишається чергове
освітлення. Біля входу до казарм, у кімнатах для зберігання зброї, кори-
дорах, на сходах і в туалетах з настанням темряви й до світанку підтри-
мується повне освітлення. Нагляд за підтриманням встановленого освіт-
лення та своєчасним увімкненням і вимкненням світла покладається на
чергових і днювальних.

178. Електричне освітлення в районі розташування військової
частини, як правило, на ніч не вимикається і підтримується у черговому
режимі.

На випадок аварії, тимчасового вимкнення електричного освіт-
лення або непередбачених обставин чергові рот та інших підрозділів по-
винні мати резервні ліхтарі (гасові лампи), місця зберігання яких встано-
влюються командиром військової частини.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.