Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЛікувально-профілактичні заходи

246. Основними лікувально-профілактичними заходами є дис-
пансеризація, амбулаторне, стаціонарне і санаторно-курортне лікування
військовослужбовців.

З метою запобігання поширенню інфекційних захворювань лі-
кувально-профілактичні заходи, які пропонуються медичною службою,
обов'язкові для виконання всіма військовослужбовцями.

247. Диспансеризація включає медичний контроль за станом
здоров'я особового складу, активне завчасне виявлення захворювань, ви-
вчення умов служби і побуту військовослужбовців, виявлення факторів,
які негативно впливають на їх здоров'я, проведення профілактичних і лі-
кувально-оздоровчих заходів.

248. Медичний контроль за станом здоров'я військовослужбов-
ців здійснюється шляхом проведення:

щоденного медичного спостереження за ними у процесі бойової
підготовки і в побуті;

медичних оглядів;

поглиблених і контрольних медичних обстежень.

249. Медичному оглядові підлягають:

весь особовий склад полку - перед проведенням профілактич-
них щеплень;

рядовий, сержантський і старшинський склад - у лазні перед
миттям;


 

 

особовий склад чергових сил (змін) - перед заступанням на бо-
йове чергування (бойову службу);

військовослужбовці, робота яких пов'язана з можливим впли-
вом несприятливих факторів, а також особи, які перебувають під диспан-
серним динамічним наглядом, - в установлені для них терміни;

особи, які постійно працюють у їдальнях, на продовольчих
складах, об'єктах водопостачання, у пекарнях, лазнях, пральнях, і саніта-
ри - один раз на тиждень;

особовий склад добового наряду, який призначається у наряд по
їдальні та виконує обов'язки зі стрілецькою зброєю;

усі військовослужбовці строкової служби, новоприбулі, а також
ті, що повернулися з відпустки, відряджень і лікувальних закладів після
одужання, - в день прибуття до військової частини після доповідання про
це безпосередньому командирові (начальникові);водії - перед виїздом у рейс;

учасники спортивних змагань - перед змаганнями;

заарештовані у дисциплінарному порядку - перед відправлен-
ням на гауптвахту, а також після повернення до підрозділу.

Поглиблені медичні обстеження здійснюються з метою оцінки
фізичного розвитку, стану здоров'я і проводяться:

нового поповнення - протягом двох тижнів після прибуття до
військової частини;

військовослужбовців строкової служби - двічі на рік перед по-
чатком зимового і літнього періодів навчання;

офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців, які проходять
військову службу за контрактом, - раз на рік.

До проведення медичного обстеження військовослужбовців за-
лучаються лікарі-спеціалісти із військово-лікувальних закладів.

250. Час, порядок і місце проведення медичного обстеження та
огляду особового складу підрозділів військової частини оголошуються в
наказі по частині. Забороняється призначати медичні обстеження та
огляди підрозділів у дні відпочинку.

251. Роту на медичне обстеження представляє командир роти,
на медичний огляд - старшина роти. На медичних обстеженнях особово-
го складу роти зобов'язані бути присутніми всі офіцери і прапорщики ро-
ти. Вони повинні повідомляти лікарю про свої спостереження за станом
здоров'я підлеглих. Записи про результати медичних обстежень та огля-
дів особового складу роти лікар заносить до медичних книжок. Військо-
вослужбовці, які за станом здоров'я потребують диспансерного нагляду,


 

 

беруться на облік і періодично підлягають контрольним медичним об-
стеженням.

252. Військовослужбовці, які з поважних причин не пройшли
медичного обстеження, направляються за наказом командира роти до
медичного пункту військової частини (поліклініки, поліклінічного відді-
лення військового госпіталю) при першій можливості.

253. Про результати медичного обстеження особового складу
військової частини, а також пропозиції щодо проведення необхідних лі-
кувально-оздоровчих заходів начальник медичної служби частини допо-
відає командирові частини.

254. Військовослужбовці зобов'язані негайно повідомити про
захворювання безпосередньому начальникові, який зобов'язаний напра-
вити хворого до медичного пункту частини.

255. Амбулаторний прийом проводиться в медичному пункті
військової частини лікарем (фельдшером) у години, встановлені розпо-
рядком дня військової частини.

Військовослужбовці, які захворіли раптово або дістали травму,
направляються до медичного пункту частини негайно, у будь-який час
доби.

256. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинсь-
кого складу направляються до медичного пункту частини черговим роти
під командою санітарного інструктора роти або старшого, призначеного
з числа хворих. Книга запису хворих (згідно з додатком 14 до цього Ста-
туту) за підписом старшини роти подається черговому медичного пункту
не пізніше ніж за 2 години до початку амбулаторного прийому. Черговий
фельдшер контролює прибуття до медичного пункту всіх військовослу-
жбовців, занесених до книги запису хворих.

Після огляду лікарем (фельдшером) хворі залежно від характе-
ру хвороби направляються для лікування.

Хворі, яким призначене амбулаторне лікування, для приймання
ліків і проведення інших лікувальних процедур, а також ті, що потребу-
ють консультації медичних спеціалістів, направляються до медичного
пункту військової частини у дні і години, зазначені лікарем у книзі запи-
су хворих.

Після одержання медичної допомоги військовослужбовці пове-
ртаються в розташування роти під командуванням санітарного інструк-
тора або старшого. Старший команди передає книгу запису хворих чер-
говому роти, який подає її командирові роти. За висновком лікаря (фель-
дшера), зазначеним у книзі запису хворих, і відповідним рішенням ко-
мандира роти старшина роти віддає необхідні вказівки.


 

 

Офіцери та військовослужбовці військової служби за контрак-
том за висновком лікаря можуть залишатися для лікування на квартирах
(удома). Про результати огляду хворих, характер поданої допомоги і
призначення лікар робить відповідні відмітки в медичних книжках та ви-
дає довідки про стан здоров'я.

257. Висновок про часткове або повне звільнення військовос-
лужбовців строкової служби від занять, робіт, несення служби у наряді, а
офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом - від
виконання службових обов'язків дається лікарем, а у військових части-
нах, де лікар за штатом не передбачений, - фельдшером не більше ніж на
шість діб. У разі потреби термін звільнення може бути продовжено. Ре-.
комендації лікаря (фельдшера) про часткове або повне звільнення від ви-
конання обов'язків підлягають виконанню посадовими особами.

По закінченні терміну звільнення за висновком лікаря військо-
вослужбовці мають бути направлені у разі потреби на повторний медич-
ний огляд. Про звільнення від виконання службових обов'язків офіцерів і
військовослужбовців військової служби за контрактом на підставі довід-
ки лікаря (фельдшера) і про вихід їх на службу після хвороби оголошу-
ється в наказі по військовій частині.

258. Зарахування військовослужбовців строкової служби на діє-
тичне харчування здійснюється наказом по військовій частині на термін
до трьох місяців на основі висновку начальника медичної служби війсь-
кової частини.

259. У медичному пункті військової частини проводиться 14-
денне стаціонарне лікування хворих, а також військовослужбовців, на-
правлених з лікувальних закладів (частин) на лікування та реабілітацію.

260. На стаціонарне лікування поза розташуванням військової
частини військовослужбовці направляються за висновком лікаря війсь-
кової частини, а для подання невідкладної допомоги за відсутності лікаря
- черговим фельдшером (санітарним інструктором) медичного пункту з
одночасним доповіданням про це начальникові медичної служби і черго-
вому військової частини. До лікувальних закладів хворі доставляються у
супроводі фельдшера (санітарного інструктора).

У разі направлення на лікування поза розташуванням частини
військовослужбовці повинні бути одягнені відповідно до пори року і ма-
ти при собі направлення, підписане командиром військової частини, ме-
дичну книжку, документ, який посвідчує особу, необхідні особисті речі
та атестат на продовольство, за необхідності - довідку про травму і ме-
дичну характеристику, а у разі вибуття на лікування за межі гарнізону,


 

 

крім того, - атестат на речове і грошове забезпечення, проїзні документи
до місця розташування лікувального закладу і назад.

261. Про всіх військовослужбовців, яких направлено на стаціо-
нарне лікування поза частиною, начальник (командир) лікувального за-
кладу (частини) зобов'язаний у той же день повідомити командирові час-
тини, з якої ці військовослужбовці прибули. Про хворих з отруєнням чи
травмами начальник (командир) лікувального закладу (частини) зобов'я-
заний негайно доповісти командирові військової частини, з якої прибув
хворий (хворі), а з інфекційними захворюваннями, крім того, - у найбли-
жчий санітарно-епідеміологічний заклад. Військовослужбовці, які захво-
ріли в період відпустки або у відрядженні, на стаціонарне лікування на-
правляються військовими комендантами або військовими комісарами.

262. Начальник (командир) лікувального закладу (частини) зо-
бов'язаний за 5 днів до виписки військовослужбовців повідомити про це
командирові військової частини, з якої вони прибули. У день виписки
військовослужбовцеві лікувальним закладом (частиною) видаються від-
повідні документи, і він самостійно (якщо не прибув супровідник з час-
тини) направляється у військову частину, з якої прибув; після повернен-
ня до військової частини і доповіді безпосередньому командирові (нача-
льникові) військовослужбовці направляються до медичного пункту час-
тини, де здають медичні документи; інші документи здаються старшині
роти.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.