Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУніверситет митної справи та фінансів

Інститут «Митна академія»

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ДИСЦИПЛІНИ

«СТАТИСТИКА»

ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТУ

ЕКОНОМІки і менеджменту

Дніпропетровськ


ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»

ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТУ

ЕКОНОМІки і менеджменту

Укладачі: Россочинський В.М., старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики УМСФ;

Щитов О.М., доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України;

Мормуль М.Ф., доцент кафедри прикладної математики та інформатики УМСФ;

Маргаритіна О.Б., провідний спеціаліст міжкафедральної лабораторії комп’ютерних та мультимедійних навчальних технологій економічного факультету Академії митної служби України.

 


Зміст

 

Вступ................................................................................................... 4

 

Вимоги до оформлення звіту............................................................. 5

 

Лабораторна робота № 1.

Тема. Варіаційні ряди розподілу...................................................... 8

 

Лабораторна робота № 2.

Тема. Вибіркове спостереження........................................................ 24

 

Лабораторна робота № 3.

Тема. Дослідження взаємозв’язків між варіаційними ознаками...... 33

 

Лабораторна робота № 4.

Тема. Ряди динаміки.......................................................................... 59

 

Лабораторна робота № 5.

Тема. Індекси...................................................................................... 81

 

Застосування табличного процесора Microsoft Excel

для виконання лабораторних робіт на прикладі побудови

і. в. р. та знаходження його характеристик у л. р. № 1................... 93

 

Додаток 1............................................................................................ 102

Додаток 2............................................................................................ 104

Додаток 3............................................................................................ 105

Додаток 4............................................................................................ 106

Додаток 5............................................................................................ 106

Додаток 6............................................................................................ 108

 

Література.......................................................................................... 109


ВСТУП

 

Метою виконання лабораторних робіт (далі – л. р.) є закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок проведення статистичних досліджень, які можуть виникати в реальній діяльності митних установ.

Лабораторний практикум містить основну теоретичну інформацію, постановку задачі, вихідні дані та приклад розв’язування типових задач до кожної л. р., а також вимоги до оформлення звітів.

Тематика л. р.: варіаційні ряди розподілу; вибіркове спостереження; дослідження взаємозв’язків між ознаками; ряди динаміки; індекси.

Виконувати кожну л. р. треба за таким загальним планом:

1. Ознайомитися з основною теоретичною інформацією.

2. Вибрати або самостійно сформувати свій варіант вихідних даних, номер якого збігається з порядковим номером виконавця в журналі його академічної групи за поточний семестр.

3. Сформулювати задачу і виконати л. р. відповідно до наведеного прикладу.

4. Оформити звіт.

5. Для захисту л. р. підготувати відповіді на контрольні запитання.

До кожної л. р. окремо оформлюється звіт про її виконання за наведеними вимогами, у разі порушення яких звіт потрібно переробити.

Звіт повинен містити:

1. Номер, тему і мету л. р., а також номер варіанта вихідних даних.

2. Основні теоретичні відомості, необхідні для виконання л. р.

3. Відповідно до наведеного прикладу: а) постановку задачі з вихідними даними; б) хід виконання л. р., тобто розв’язування поставленої задачі; в) висновки.

Для виконання та оформлення л. р. можна використовувати будь-яку обчислювальну техніку, бажано – комп’ютери з пакетами стандартних програм.

При захисті кожної л. р. виконавець повинен: показати знання основних термінів, визначень, понять, формул та уміння оперувати ними; уміти пояснити й обґрунтувати всі свої дії щодо виконання роботи та зроблених висновків; знати відповіді на контрольні запитання.

Основна теоретична інформація, наведена в кожній л. р., не містить усіх необхідних відомостей з теми, що вивчається, тому виконання і захист л. р. передбачає попереднє детальне вивчення даної теми за підручниками, посібниками, конспектами лекцій тощо.

Результати всіх обчислень повинні мати не менше трьох десяткових знаків і не менше трьох значущих цифр.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

 

Звіт до кожної л. р. оформлюється на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (210х297 мм) тільки у рукописному вигляді. Допускається наявність у звіті аркушів з друкованими результатами обчислень, таблицями, графіками тощо.

Усі таблиці, графіки, схеми, діаграми та інші графічні ілюстрації повинні бути пронумеровані та підписані. Таблиці оформлюються за відповідними вимогами до оформлення статистичних таблиць.

Аркуші звіту нумеруються, починаючи з титульного. Номер записується в правому верхньому куті кожного аркуша, крім титульного. Титульний аркуш повинен мати такий вигляд:

 
 

Кожна сторінка звіту має такі параметри: верхнє, нижнє та ліве поля – 20 мм, праве – 10 мм.

Текст звіту треба писати чорним, синім або фіолетовим чорнилом, одним почерком, охайно і розбірливо, без будь-яких скорочень слів, крім загальноприйнятих абревіатур. Для оформлення таблиць, графіків, діаграм та інших ілюстрацій дозволяється використання будь-яких інших кольорів, крім червоного та його відтінків.

Будь-які помилки можна виправляти довільним способом, але чітко і охайно.

Заголовки структурних елементів звіту розташовуються посередині рядка без переносів слів та крапки в кінці, але підкреслюються. Між заголовком, попереднім і наступним текстом повинен бути один порожній рядок. Після заголовку на цій сторінці має бути не менше одного рядка подальшого тексту.

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті звіту.

Формули, рівняння та інші математичні вирази розташовуються посередині окремого рядка. Безпосередньо під ними необхідно наводити пояснення до всіх позначень, що входять до цього виразу.

Переноси математичних виразів на наступний рядок небажані, але за необхідності це можна робити тільки на знаках арифметичних операцій або знаку рівності, повторюючи цей знак на початку наступного рядка. При цьому для позначення операції множення застосовується знак “×”.

Обчислення за формулами треба оформляти так:

 

(Формула) = (Формула з підставленими числовими значеннями змінних) = (Результат обчислення)

 

Звіт оформлюється за таким планом (починаючи з початку другої сторінки):

Тема: (тема роботи).

Мета роботи: (мета роботи).

Основна теоретична інформація

(Наводиться інформація, безпосередньо необхідна для виконання даної роботи).

Постановка задачі

(Зазначається: постановка задачі (з типового прикладу до кожної лабораторної роботи); вихідні дані для відповідного варіанта, що визначені в кожній лабораторній роботі).

Розв’язування задачі

(Проводиться відповідно до наведеного в кожній лабораторній роботі типового прикладу).

Висновки

(Наводяться детальні висновки, аналіз одержаних результатів, необхідні на погляд виконавця інші відомості).

У кожному звіті повинен має бути чистий останній аркуш для рецензії та зауважень.

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.