Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОпис технології та організації процесу.

Опис здійснюють у відповідності з технологічною схемою процесу, починаючи з складів сировини і закінчуючи складом готової продукції, розшифровуючи зміст кожної операції, наводячи марки використовуваного устаткування та режими виконання кожної з операцій процесу.

2.4.1. Склади сировини. Слід описати надходження матеріалів на склади, типи складів, подачу матеріалів у витратні бункери бетонозмішувального цеху, а металу – в арматурний цех.

При цьому слід вказувати марки (типи) устаткування та механі­змів, використовуваних для розвантаження та транспортування мате­ріалів.

2.4.2. Бетонозмішувальний цех. Описати надбункерне відділення, механізми та устаткування для завантаження витратних бункерів, будову та роботу бункерів, необхідне обладнання, дозування компонентів бетонної суміші, типи дозаторів, цикл дозування, типи та марки бетонозмішувачів, режими змішу­вання та порядок видачі бетонної суміші.

2.4.3. Арматурний цех. У відповідності з техноло­гічною схемою описати виготовлення арматурних сіток, каркасів, монтажних петель, закладних виробів, напружуваних елементів у відповідності із специфікацією арматурних елементів, взятою з ро­бочих креслень з. б. конструкції, з наведенням марок (типів) устаткування, режимів виконання операцій процесу.

2.4.4. Формувальний цех. Описати згідно з техно­логічною схемою очищення та змащування форм, механізми для ви­конання цих операцій, вид та склад мастила, послідовність зби­рання форм та укладання арматури, укладання, натягування та фіксування напружуваних арматурних елементів, використовувані механізми та устаткування. Описати укладання та ущільнення бетонної суміші, режими, використовуване устаткування, затирання та загладжування поверхні виробів. Охарактеризувати спосіб та режим тепловологісної обробки. Опи­сати розопалублення виробів, складування, маркування та паспортизацію готових виробів, а також доведення, опорядження та комплектацію ви­робів та відпуск їх споживачам.

2.4.5. Склад готової продукції.

Описати порядок вивезення з цеху готової продукції, її зберігання на складі, контролю, приймання ВТК та відпуску продукції споживаче­ві. На використаних в проекті нових технологічних та організаційних рішеннях, новому устаткуванні, прийомах виконання нових робіт слід зупинитися детальніше.

 

Контроль виробництва та якості готової продукції.

В цьому ро­зділі слід підкреслити значення підвищення якості продукції. Слід навести схему контролю технологічного процесу (контроль цементу, заповнювачів, води, добавок, арматурної сталі, бетон­ної суміші, арматурних виробів, підготовки форм, бетонування, тверднення бетону, якості готової продукції) з зазначенням місць взяття проб та вимірювання, періодичності, об’єктів, суб’єктів та методів контролю у відповідністю з таблицею 8. Для заповнення таблиці слід використати дані з довідника [6].

 

Таблиця 8

Найменування операцій Завдання контролю Місце контролю Періодичність контролю Контролюючий Методи контролю Нормативні документи
             

 

Розрахункова частина.

Режим роботи цеху.

Приймають відповідно до норм технологічного проектування підприємств збірного залізобетону, виходячи з п’ятиденного робочого тижня та роботи у дві зміни (дозволено, у випадку реконструкції діючого підприємства та місцевих умовах, які склалися в умовах тризмінної роботи, планувати організацію робіт в три зміни при тривалості робочої доби 23 години).

 

Таблиця 9

№ пп НОРМАТИВИ Один. вим. Величина
1. 2. 3. Номінальна кількість робочих днів на рік Розрахункова кількість робочих днів на рік Те ж, для конвеєрної організації виробництва Те ж, по вивантаженню сировини та матеріалів: діб    
діб  
діб    
4.    
4.1. З залізничного транспорту діб  
4.2. З автомобільного транспорту діб  
5. Те ж, по відвантаженню готової продукції:      
5.1. Залізничним транспортом діб    
5.2. Автомобільним транспортом діб    
6. Кількість робочих змін на добу:      
6.1. Для формування виробів змін    
6.2. Для теплової обробки виробів змін    
6.4. Для приймання сировини та відвантаження готової продукції залізничним транспортом змін    
6.5. Те ж, автомобільним транспортом змін    
7. Кількість робочих годин на зміну годин    
8. Річний фонд часу роботи основного устаткування годин    
9. Те ж, для конвеєрної організації виробництва годин    

Розрахунок виробничої програми.

 

Фактична виробнича потужність технологічної лінії (прогону цеху) визначається за однією з нижченаведених методик в залежності від прийнятого способу організації виробництва ЗБК проектованої номенклатури.

Агрегатний спосіб.

При агрегатному способі організації виробничого процесу фактичну виробничу потужність лінії (прогону, цеху) визначають, ви­ходячи з умови безперервної роботи постів формування. При цьому спочатку визначають годинну продуктивність одного формуючого агрегату (поста формування)

Пфагод= 60*qфцф =60*1.6/23 = 4.17 (м3/год)

де qф– сумарний об’єм виробів, які одночасно

виготовляють в одній формі, м3;

Тцф– тривалість циклу формування (ритму роботи технологічної лінії) в хвилинах згідно циклограми, роботи лінії. (Додаток 10)

Виходячи з заданої річної потужності цеху (прогону, лінії) і продуктивності за годину одного формуючого агрегату, визначають потрібну кількість формуючих агрегатів

Zфарр*n*Пфагод =17000/253*16*4.17=1 (шт)

 

де Вр– розрахункова кількість робочих днів на рік (253 доби для агрегатної організації процесу);

n – кількість робочих годин на добу (16 годин для двозмінної

роботи цеху);

Пр– задана виробнича потужність цеху – (прогону), м3/рік.

Одержану кількість формуючих агрегатів заокруглюють до цілої Zфаф. Виходячи з цілої кількості формуючих агрегатів, визначають фактичну потужність цеху (прогону).

Пфр= Zфаф* Пфагодр* n = 1*4.17*253*16=16880 (м3/рік)

ФАКТИЧНА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ЦЕХУ НЕ ПОВИННА ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ЗАДАНОЇ БІЛЬШЕ, НІЖ НА 5 %.

Для визначення фактичної виробничої потужності цеху в штуках виробів треба поділити фактичну виробничу потужність в м3бетону на об’єм одного виробу, прийнятого за базовий для технологічних розрахунків

Пф.штр= Пфр/qв =16880/1.6 = 10550 (шт/рік)

Для визначення добової продуктивності треба річну продуктивність поділити на розрахункову кількість робочих днів на рік

Пфд = Пфрр = 16880/253 = 67 (м3/добу)

Пф.штд= П ф.штрр = 10550/253 = 42 (шт/добу)

Для визначення змінної продуктивності треба добову продуктивність в м3або в шт. поділити на кількість робочих змін на добу (при двозмінній роботі на 2)

Пфзм= Пфд/2 = 67/2=33,5 (м3/зміну)

П ф.штзм= П ф.штд/2 = 42/2 = 21 (шт./зміну)

Для визначення годинної продуктивності треба змінну продуктивність в м3або в ро. поділити на кількість робочих годин на зміну (при п’ятиденному робочому тижні на 8).

 

Пфгод= Пфзм/8 33,5/8 = 4.2 (м3/год)

Пф.штгодф.штзм/8 21/8 = 2,63 (шт/год)

Одержані результати вносять до таблиці 10.

 

Таблиця 10.

 

Найменування З.б.виробів Марка (тип) виробу Один. Виміру м3 шт Продуктивність за
рік добу зміну годину
  Ребриста плита покриття   ПГ6,3-8АІVТ М3 шт       33.5 4.2 2.63

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.