Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиконання технологічної карти виготовлення виробу.

 

На аркуші формату А1 розташовують ескіз виробу, таблицю "характеристика

виробу", таблицю "Склад бригади" (з економічної частини проекту), поопераційний (зведений) графік випуску продукції, графік роботи пропарювальних камер (стендів, касетних установок), циклограму роботи кранів, а з правого боку над штампом - техніко-економічні показники проекту.

Поопераційний графік будують на повний цикл виготовлення одного виробу (без теплової обробки та витримування) з показом паралельної роботи на всіх постах технологічної лінії, розташованої в прогоні.

Графік роботи камер (стендів, касет) будують на термін не менше двох діб, а при тривалій тепловій обробці - трьох діб. Завантаження та розвантаження камер, а також робота на стенді чи касеті показується тільки в робочий час, тоді як витримування та теплова обробка - і під час обідньої перерви, і в неробочий час вночі. Допускається ілюмінування акварельними фарбами робочого та неробочого часу на графіках, а також побудова графіків.

Циклограму роботи крана будують на тривалість одного циклу формування виробу (ритму випуску продукції). Опис операцій крана розташовують поряд з циклограмою (при двох кранах в прогоні - по обидва боки циклограми), а позначення постів технологічної лінії може бути винесено окремо. Масштаб зображення плану технологічної лінії може бути довільним, виходячи з вільного місця між графіком роботи камер (стендів, касет) та техніко-економічними показниками проекту. При необхідності (наявності вільного місця) на аркуші "Технологічна карта" можна розташувати таблиці "Характеристики сировинних матеріалів", "Потреба в матеріалах та енергетичних ресурсах" тощо.

 

Додатки

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Механіко-технологічне відділення ЗАТВЕРДЖУЮ

Спеціальність: 5.06010107 Заступник директора з

навчальної роботи

___________ ІвановП.В.

“___”__________ 201_р

 

 

ЗАВДАННЯ

На дипломне проектування

Студент ______ курсу______ групи ______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тема проекту_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Затверджено наказом №____ від “____”____________ 201_р.

 

Вихідні дані:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зміст розрахунково-пояснювальної записки

1. Загальна частина. Вступ. Вибір та обґрунтування місця будівництва цеху.

 

2. Технологічна частина. Номенклатура і характеристика продукції, сировина, джерела постачання та засоби транспорту, вибір та обґрунтування способу виробництва. Опис технологічного процесу виробництва. Контроль виробництва та якості готової продукції.

 

3. Розрахункова частина. Режим роботи цеху. Розрахунок виробничої програми. Розрахунок складу бетонної суміші. Розрахунок потреби в сировині, матеріалах та енергетичних ресурсах. Розрахунок складів та майданчиків. Розрахунок місткості витратних бункерів БЗВ. Потреба в основному та транспортному устаткуванні. Відомість основного технологічного та транспортного устаткування.

4. Теплотехнічна частина. Опис установки для теплової обробки виробів. Теплотехнічний розрахунок установки.

5. Охорона праці, протипожежні заходи та охорона довкілля. Правові та організаційні заходи з охорони праці. Охорона праці при виготовленні залізобетонних конструкцій. Пожежна безпека.

Охорона довкілля

6. Будівельна частина. Визначення технологічно-необхідної висоти цеху. Об’ємно-планувальне вирішення будівлі цеху, підбір та опис конструкцій будівлі цеху.

 

Економічна частина.

Перелік графічних матеріалів

Аркуш №1 – Технологічна схема процесу.

Аркуш №2 – План та розрізи цеху.

Аркуш №3 – Робоче креслення виробу.

Аркуш №4 – Технологічна карта виготовлення виробів.

 

Дата видачі завдання “___”____________201_р.

Керівник дипломного проекту _____________________________________

Завдання до виконання прийняв “___”_____________201_p. ____________

Розглянуто на засідання циклової комісії 5.06010107

Протокол № ______ від “_____”____________201_р.

Голова циклової комісії _________________________ Яворська Л.В.

 

 

Додаток 2

Висновки

Про якість дипломного проекту і готовність його до захисту

Дипломник __________________________________________________________________________

Тема дипломного проекту _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Об’єкти дипломного проектування_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дипломний проект розроблений відповідно до завдання на дипломне проектування і складається

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Характеристика і якість текстової частини проекту______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Якість графічних матеріалів _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Позитивні сторони дипломного проекту___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновки ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

“____”______________201_р.

Керівник дипломного проекту ___________________________________________________________

 

Додаток 3

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний проект

Дипломник _____________________________________________________________________________________

Тема _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

На рецензію представленні:

Графічна частина (кількість креслень) _____________________________________________________________________________________

Пояснювальна записка (кількість сторінок)_____________________________________________________________________________

Короткий зміст та характеристика кожного розділу проекту______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Характеристика графічної частини проекту______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Позитивні сторони проекту _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Недоліки _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновки про проект та його оцінка _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Рецензент (посада, місце роботи, прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

“____”________________ 201_р.

 

Рецензент _ ____________________________________________________________________

(підпис)

Додаток 4

 

 

Дипломний проект

Тема __________________________________________

Дипломник _____________________________________

Кількість аркушів

розрахунково-пояснювальної записки ________

Кількість аркушів

графічної частини _________

 

 

 

 

Дипломний проект

ДП 5.06010107.408._____ ПЗ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

Додаток 5

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Допускається до захисту

Зав. Відділенням

___________ О.В. Палюх

“___” _________ 2012р.

 

Цех з виготовлення ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Розрахунково-пояснювальна записка до дипломного проекту

ДП 5.06010107.408._____ ПЗ

 

 

Керівник ________________

“____”_____________20__р.

Розробив ________________

“____”_____________20__р.

 

Додаток 6

 

Змн.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
ДП 5.06010107.408.020 ПЗ
Розроб.
Лунжак П. П.
Перевір.
Яворська Л. В.  
 
 
Н. Контр.
Яворська Л. В.  
Затверд.
Яворська Л. В.  
  Загальна частина
Літ.
Акрушів
 
ЧКБА ЛНАУ БД – 408

 


Загальна частина

 

 

Додаток 7

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
ДП 5.06010107.408.020 ПЗ  

 


Додаток 8

 

 

(17) (23) (15) (10)

          (5)   ДП.5.06010107.408.020.ХХ     (15) (15) (20)
         
         
         
(7) (10)   Підпис Дата
Розробив Лун жак П.     Цех з виготовлення багатопорожнинних панелей перекриття літера аркуш аркушів
Керівник Яворська         (15)   (15)   (20)
Консульт.      
        План, розріз 1-1, розріз 2-2, специфікація обладнання   ЧКБА ЛНАУ гр.БД-408 (50)
Н.контр.      
       

 

ХХ- шифри документів що входять до складу дипломного проекту

1 аркуш - ТХ- схема технологічна

2 аркуш – ВЗ- креслення загального вигляду

3 аркуш – СК – складальне креслення

4 аркуш – ГР – графік

 

 

Додаток 9

 

Найменування операції Завдання контролю Місце контролю Періодичність контролю Контролер Методи контролю Норм. докум.
               
  Приймання цементу Наявність у вагоні ярлика для вста-новленя виду марки, партії та кількості цементу Кожен вагон Під час надходже-ння цементу Прийма-льник За паспортом, при необхідно-сті випробу-вання ДСТУ БВ. 2.7-46-96 ДСТУ БА.1.1-57-95
Відповідність виду та марки даним паспорта Кожен Вагон Від кожної партії цементу Лабора-торія    
  Зберігання цементу Справність складів Склад цемен-ту Щомісяця Майстер БЗЦ Огляд ДСТУ Б В.2.7-112-2002
    Зберігання властивостей при тривалому зберіганні Склад цемен-ту Кожні 2 місяця, а для М 500-щомісяця Лабора-торія Повторні випробу-вання ДСТУ БВ. 2.7-46-96
  Приймання крупного та дрібного заповнюва-чів Наявність паспорта, перевірка кількості заповнюва-чів Вагон або авто-маши-на Кожен вагон або автомаши-на Прийма-льник За докумен-тами, при необхідно-сті випро-бування ДСТУ Б В.2.7-32-95
Якість заповнюва-чів Транс-портна одини-ця склад Від кожної партії Лабора-торія Випробу-вання ДСТУ БА.1.1-57-95 ДСТУ БВ 2.7-32-95 2.7-29-95
  Дозування матеріалів Правильність визначення дози Дозу-вальне відді-лення Один раз на місяць Опера-тор Огляд і спостере-ження ДСТУ -ПБВ.2.7-126:2006
Точність роботи дозатора   Один раз на місяць Органи метроло-гіч. контр. Метроло-гічна перевірка ДСТУ Б В.2.7-114-2002
  Приготу-вання бетонної суміші Стан бетоно-змішувача та приймально-го бункера, повнота ви-вантаження суміші Бето-нозмі-шува-льне відді-лення Один раз на зміну Майстер Огляд і спостере-ження
Тривалість перемішу-вання БЗВ Кожен заміс Опера-тор Відлік часу ДСТУ Б В.2.7-114-2002
Розвантажу-вання бетон-ної суміші Місце видачі суміші Один раз на зміну Лабора-торія Спостере-ження ДСТУ Б В.2.7-114-2002
Рухливість (жорсткість) суміші Місце видачі суміші Двічі на зміну та при зміні вологості заповнюв. Лабора-торія Випробу-вання ДБН А.3.1-7-96
  Приймання та складуван-ня арматурної сталі Температура суміші в зимовий період Місце виван-тажен-ня суміші 3 рази на зміну Лабора-торія Вимірюван-ня температури ДСТУ Б В.2.7-114-2002
Наявність бі-рок та серти-фікатів, кількості Заліз-нич-ний вагон Кожен вагон Прийма-льник Перевірка документів і огляд ДСТУ 3760-98
  Виготов-лення арма-турних каркасів, сіток та монтажних петель Правильність складування арматури Склад металу Кожна партія Прийма-льник Огляд і спостережен-ня ДСТУ БА. 1.1-60-95 ДСТУ 3097-95
Перевірка якості сталі Склад металу Кожна партія Лабора-торія Перевірка документів, випробуван-ня
Правильність вибору виду і марки сталі Арма-турний цех В процесі роботи Майстер Огляд і спостережен-ня
  Підготовка форм Відповідні-сть розмірів стержнів і каркасів проекту Арма-турний цех В процесі роботи Майстер Огляд і вимірювання розмірів ГОСТ 2581-83 18103-84Е ДСТУ.1.1-70-2000
Зварювання Арма-турний цех Від кожної партії каркасів Майстер ВТК, лабора-торія Огляд, спос-тереження, вимірювання
Перевірка розмірів, перекоси, проміжки і чистота поверхні форм Фор-мува-льний цех В процесі роботи Майстер ВТК Огляд та вимірювання розмірів форм
  Формуван-ня виробу Якість мастила Місце приго-туван-ня мас-тила Один раз на зміну Лабора-торія Відбір про-би, перевірка в лабораторії ДСТУ БА. 1.1-61-95 ДСТУ 3241-95
Змащування форм Фор-мува-льний цех В процесі роботи Майстер ВТК Огляд та спостере-ження
Якість ущі-льнення су-міші, оброб-ки поверхні виробу Фор-мува-льний цех В процесі роботи Майстер лабора-торія Перевірка
  Теплова обробка бетону Контроль режимів вит-римування та теплової обробки Пропа-рюва-вальні камери В процесі роботи Майстер лабора-торії Перевірка ДСТУ БА. 1.1-62-95 Настано-ва з теп-лової об-робки бе-тонних і з.б.конс-трукцій
  Розопалуб-лення та складуван-ня Визначення передаточної та відпускної міцності Фор-мува-льний цех Кожна партія, кількість з ГОСТ 18105-86 Лабора-торія Випробуван-ня кубів, не руйнуючі методи ДСТУ БА. 1.1-63-95
Контроль розопалуб-лення прави-льності вий-мання виро-бів з форм Фор-мува-льний цех В процесі роботи Майстер ВТК Огляд та спостере-ження  
Правильність складування Склад гото-вої проду-кції В процесі складуван-ня Майстер ВТК Огляд та спостере-ження ДСТУ 3760:2006
Маркування готової продукції Фор-мува-льний цех Кожен виріб Майстер Нанесення незмивною фарбою ДСТУ 3760:2006
         

 

 

Додаток 9

№пп Найменування цехів та показників Один.виміру Середні питомі показники за даними Дніпробудмашу Для заводів потужністю тис.м3/рік
до 50 70-100 120-200
1. Склад заповнювачів        
1.1 Витрата пари кг      
1.2 Витрата електроенергії кВт-год 1.3 1.1 0.95
2. Склад цементу        
2.1 Витрата стисненого повітря нм3      
2.2 Витрата електроенергії кВт-год 1.6 1.4 1.2
3. Склад готової продукції        
3.1 Витрата електроенергії кВт-год 1.3 1.2 1.1
4. Бетонозмішувальний цех        
4.1 Витрата пари кг      
4.2 Витрата електроенергії кВт-год 3.2 2.8 2.6
4.3 Витрата стисненого повітря нм3      
5. Формувальний агрегатний цех        
5.1 Витрата пари кг      
5.2 Витрата електроенергії кВт-год      
6. Формувальний конвеєрний цех        
6.1 Витрата пари кг      
6.2 Витрата електроенергії кВт-год      
7. Формувальний стендовий цех        
7.1 Витрата пари кг      
7.2 Витрата електроенергії кВт-год      
8. Арматурний цех (витрата на 1 тону арматури)        
8.1 Витрата стисненого повітря нм3      
8.2 Витрата електроенергії кВт-год      
9. Формувальний касетний цех        
9.1 Витрата пари кг      
9.2 Витрата стисненого повітря нм3      
9.3 Витрата електроенергії кВт-год      

 

Додаток 10

Максимальна тривалість ритму роботи агрегатних та конвеєрних ліній

 

Характеристика виробів Ритм роботи, хв.., при об’ємі бетону на одне формування
до 1.5м3 1.5-3.5 м3 3.5-5.0 м3
Одношарові вироби нескладної конфігурації 10/8 16/12 25/23
Одношарові вироби складної форми, група виробів в одній формі 13/10 22/20 36/30
Багатошарові або офактурені вироби 25/18 32/24 40/30

 

Додаток 11

 

Максимальна тривалість операцій для 10-ти відсічної касети, хв.

Розбирання форми-касети та виймання виробів  
Очищення, змащування касети, встановлення арматурних каркасів, збирання касети  
Укладання та ущільнення бетонної суміші  
Коефіцієнт зміни тривалості операцій при кількості відсіків у касетній установці:
8 відсіків 0.8
12 відсіків 1.2
14 відсіків 1.4

 

Додаток 12Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.