Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 80-100 сторінок рукописного тексту, або 60-80 сторінок друкованого тексту та графічної частини обсягом 3-5 аркушів креслень на папері формату А1 (594 х 841) мм.

При оформленні дипломного проекту слід керуватись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та вимогами ЄСКД.

Записка виконується на одному боці аркуша паперу формату А4 (297 х 210 мм) українською мовою:

рукописним креслярським шрифтом (ГОСТ 2.304-81) з висотою літер і цифр не менше 2.5 мм. Цифри і літери потрібно писати чітко чорною пастою;

машинним з використанням друкованих графічних пристроїв виведення ЕОМ (ГОСТ 2.004-88).

Вписувати в текстові документи, виготовлені машинописним способом окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації не допускається.

Кожний аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку чорного кольору, виконану друкарським способом або вручну тушшю, чорним чорнилом, або пастою. Рамку наносять суцільною основною лінією на відстані 20 мм від лівого поля і 5 мм від інших полів аркуша.

Записка переплітається в обкладинку. На обкладинку наклеюють етикетку розміром 160 х 100 мм. Приклад оформлення обкладинки дипломного проекту наведено в додатку 4.

Титульний аркуш проекту оформляється на аркушах формату А4 згідно ГОСТ 2.105-95. Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку 5.

Усі текстові документи повинні мати основні написи, розміщені в правому нижньому куті: для першого листа приклад оформлення наведено в додатку 6 для всіх наступних листів в додатку 7.

Термінологія та визначення повинні відповідати встановленим стандартам, а у випадку їх відсутності – загальноприйнятим у науково-технічній літературі.

Літери умовних позначень механічних, математичних, фізичних та хімічних величин, а також умовні графічні позначення повинні відповідати встановленим стандартам. Значення символів та числових коефіцієнтів повинні бути наведені безпосередньо під формулою. Всі формули в тексті повинні бути пронумеровані арабськими цифрами в дужках на рівні формули.

В тексті пояснювальної записки можуть бути використані ілюстрації, кількість яких повинна бути достатньою для пояснення викладеного тексту. Рисунки, схеми та креслення виконують олівцем. Вони повинні бути достатньо чіткими та добре читатися на відстані.

Всі розрахунки ведуться в системі СІ.

Пояснювальна записка повинна являти собою зброшуровану або оправлену в палітурку книгу, в якій всі розділи мають бути розташовані в певній послідовності, наведеній нижче.

 

 

№ пп Найменування розділів

Титульний аркуш (додаток 5)

Завдання на дипломне проектування

Перелік аркушів графічної частини

Зміст проекту

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Вступ

1.2. Вибір та обґрунтування місця будівництва цеху

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1. Номенклатура і характеристика продукції

2.2. Сировина, джерела постачання та засоби транспорту

2.3. Вибір та обґрунтування способу виробництва

2.4. Опис технологічного процесу виробництва

2.5. Контроль виробництва та якості готової продукції

3. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

3.1. Режим роботи цеху

3.2. Розрахунок виробничої програми

3.3. Розрахунок складу бетонної суміші

3.4. Розрахунок потреби в сировині, матеріалах та енергетичних ресурсах

3.5. Розрахунок складів та майданчиків

3.6. Розрахунок місткості витратних бункерів БЗВ

3.7. Потреба в основному технологічному та транспортному устаткуванні

3.8. Відомість основного технологічного та транспортного устаткування

4. ТЕПЛОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

4.1. Опис установки для теплової обробки виробів

4.2. Теплотехнічний розрахунок установки

5.ОХОРОНА ПРАЦІ.

5.1. Заходи з охорони праці та безпека праці на підприємстві.

5.2. Заходи з протипожежної безпеки

5.3. Охорона довкілля

6. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

6.1. Визначення технологічно необхідної висоти цеху

6.2. Об’ємно-планувальне вирішення будівлі цеху

6.3. Підбір та опис конструкцій будівлі цеху

7. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

7.1. Розрахунок виробничої програми

7.2. Організація праці та заробітної плати

7.3. Визначення фонду заробітної плати основних та

7.4. допоміжних робітників

7.5. Штатний розклад робітників цеху

7.6. Визначення фонду заробітної плати працюючих

7.7. Розрахунок вартості сировини ти матеріалів

7.8. Розрахунок вартості основних виробничих фондів

7.9. Визначення кошторисної вартості будівництва

7.10. Складання кошторисів витрат

7.11. Калькулювання загального обсягу випуску та

одиниці продукції

7.12. Визначення потреби в обігових коштах

7.13. Визначення прибутку, рентабельності, терміну

окупності та фондовіддачі

7.14. Техніко-економічні показники проекту

8. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

При виконанні графічної частини проекту слід керуватись відповідними стандартами ЄСКД. Основний напис (штамп) на кресленнях виконують згідно з форми наведеної в додатку 8.

Зміст та виконання пояснювальної записки.

Загальна частина.

Вступ.

У вступній частині наводяться короткі відомості з тієї галузі виробництва збірного залізобетону, до якої відноситься ви­робництво проектованих виробів (промислове, сільське, житлове, енергетичне, шляхове будівництво тощо), а також перспективи роз­витку галузі, вдосконалення технології та організації виробниц­тва, використання нових матеріалів та устаткування, механізації та автоматизації процесів, ріст продуктивності праці та випуску продукції, поліпшення якості продукції та зниження її собіварто­сті.

Виробництво залізобетонних ребристих плит покриття 6х3м відноситься до промислового виробництва. Основною перспективою виробництва є збільшення попиту на даний тип продукції в Україні, так як будівництво з кожним роком збільшує свої обсяги. Головним вдосконаленням яке буде просувати виробництво на ринку є максимальна автоматизація виробництва, що збільшує продуктивність та якість продукції. Зменшуючи кількість працівників та збільшення автоматизації дає змогу уникнути людського фактора на виробництві. Устаткування відповідає європейським стандартам та щорічно проходить повірку та техогляд у відповідних установах.

Вибір та обґрунтування місця будівництва цеху.

Потужності виробництва планується будувати в Чернівецькій області в м. Чернівці на базі вже підготовлених цехах по виробництву залізобетонних виробів по вулиці Миколаївській в промисловому районі міста.

Одним з найважливіших чинників вибору місця будівництва цеху є близьке розташування сировинної бази заповнювачів(крупних, дрібних) на Чернівецькому гравійнопіщаному кар’єрі, доставлятиметься автотранспортом і зберігатиметься у напівзакритих складах. Забезпечення води на технологічні потреби буде домовлено в «Чернівціводоканал». Сталь на виробництво постачатиметься залізничним транспортом з Криворізького металургійного комбінату.

Набір персоналу буде проводитись у вигляді конкурсу у вищих навчальних закладах серед студентів та робочого персоналу.

Реалізація виготовленої продукції буде проводитись Чернівецьким будівельним фірмам приватного та держаного характеру правління.

Технологічна частина.

2.1. Номенклатура та характеристика продукції.

 

Таблиця 1.

Найменування виробу Марка (тип) виробу Витрата бетону Марка бетону Витрата сталі Маса виробу
м3 мПа кг т
  Ребриста плита покриття   ПГ6.3-8АІVТ   1.6   М400     2,9

2.2. Характеристика сировини, джерела та засоби доставки.

2.2.1. Цемент. Треба вказати з якого заводу, яким транспортом та на яку відстань транспортують цемент, використовуючи дані сертифікату, паспортів або результатів випробувань цементу лабораторією підприємства. Характеристику дають у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2.

Найменування в’яжучого ДСТУ Марка Насипна густина Середня густина Нормальна крутість цементного тіста Строки тужавіння
початок кінець
мПа кг/м3 кг/м3 % хв. год.
    (40)     (30)     (15)     (20)     (20)     (25)        

 

2.2.2 Пісок. Вказують з якого кар’єру, яким транспортом та на яку відстань доставляють дрібний заповнювач. Для його характеристики використовують результати випробувань піску лабораторією підприємств

 

 

Таблиця 3.

Найменування дрібного заповнювача ДСТУ Насипна густина Середня густина Модуль крупності Вологість Наявність домішок
кг/м3 кг/м3 - % %
    (40)     (30)     (25)     (25)     (20)     (15)     (15)

 

2.2.3. Щебінь (Гравій). Вказують з якого кар’єру або заводу пористих заповнювачів, яким транспортом та на яку відстань доставляють крупний заповнювач. Для його характеристики використовують результати випробувань крупного заповнювача лабораторією підприємства та оформляють її у вигляді таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Найменування крупного заповнювача ДСТУ Насипна густина Середня густина Найбільша крупність Вологість Наявність домішок
кг/м3 кг/м3 - % %
    (40)     (30)     (25)     (25)     (20)     (15)     (15)

 

2.2.4. Добавка. Вказують звідки, яким транспортом та на яку відстань доставляють добавку. Характеристику дають у вигляді таблиці 5, форма якої змінюється в залежності від типу добавок. Для золи та мінеральних добавок треба знати насипну густину, вміст незгорілих часток вугілля, для хімічних добавок – вид, концентрацію, вміст сухої речовини тощо.

 

Таблиця 5.

Найменування добавки ДСТУ Змінна характеристика в залежності від виду добавок
    (40)     (30) Змінні розміри в залежності від кількості та змісту граф

 

2.2.5. Вода на технологічні потреби. Вказують звідки та яким способом надходить на підприємство. Характеристика у вигляді таблиці 6.

 

 

Таблиця 6.

Найменування матеріалу ДСТУ Водневий показник Вміст солей у воді, не більше
всього сульфатів хлоридів
рН мг/л мг/л мг/л
  (40)   (30)     (25)       (25)       (25)       (25)  

2.2.6 Арматурна сталь. Вказують з якого підприємства, яким транспортом та на яку відстань доставляють сталь. Характеристика сталі наводиться в таблиці 7.

Таблиця 7.

№ пп Найменування сталі Клас – марка ДСТУ Діаметр Нормативний опір сталі Витрата на один виріб
мм мПа кг
    (8)     (42)     (30)     (20)     (20)     (20)     (20)

2.2.7. Пара на технологічні потреби. Вказують звідки та яким чином надходить на підприємство.

2.2.8. Електроенергія. Вказують звідки та яким чином надходить на підприємство.

2.2.9. Стиснене повітря. Вказують звідки та яким чином надходить на підприємство.

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.