Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПара на технологічні потреби.

Ппр= Пфр*∑nвитп= 16880*280 = 4726400(т/рік)

де ∑nвитп– сумарна середня питома витрата пари по окремих цехах діючих підприємств на 1 м3готової продукції за планами Дніпробудмашу (див. додаток 9) та формувального цеху згідно теплотехнічного розрахунку п.4.

Стиснене повітря на технологічні потреби.

Пст.пр= Пфр*∑nвит сп+ Пармр* nвитсп.арм= (нм3/рік) (36)

де ∑nвитсп– сумарна середня питома витрата стисненого повітря на складі цементу, в бетонозмішувальному цеху, в формувальному цеху в нм3на 1 м3готової продукції за даними Дніпробудмашу (див. додаток 9);

nвитсп.арм.– середня питома витрата стисненого повітря в нм3на 1тонну арматури за даними Дніпробудмашу (див. додаток 9).

 

 

Електроенергія на технологічні потреби.

Пелрфр* ∑nвителармр*nвител.ар (кВт г/рік) (37)

де ∑nвител– сумарна середня питома витрата електроенергії на складах заповнювачів, цементу, готової продукції, в бетонозмішувальному та формувальному цехах в кВт на 1 м3готової продукції за даними Дніпробудмашу;

nвит ел.ар– середня питома витрата електроенергії на 1 тонну арматури за даними Дніпробудмашу (див.додаток 9).

 

Результати розрахунків заносять до таблиці 12, разом з тим визначаючи потребу на добу, зміну, годину.

 

Таблиця 12.

№№ пп Найменування матеріалів та ресурсів Один. Вимі рюван. Потреба на
рік добу зміну годину
1. Бетонна суміш м3        
2. Цемент М________ т        
3. Добавка _________ т        
4. Пісок м3        
5. Щебінь (гравій) м3        
6. Вода на технологічні потреби м3        
7. Арматурна сталь: всього В тому числі -напружувана - пруткова - бухтова - штабова - (листова) т т т т т т        
8. Мастило т        
9. Пара на технологічні потреби т        
10. Стиснене повітря нм3        
11. Електроенергія на технологічні потреби кВт-г        
  (8)     (55)     (25)     (25)   (20)     (25)

 

Розрахунок складів та майданчиків.

Склад цементу.

Місткість складу в тоннах визначають, виходячи з необхідного запасу цементу на складі [3], ст. 127,

Vццд*Nцз/0.9 (т) (38)

де Пцд– добова потреба цементу згідно таблиці 13, тонн;

Nцз– норматив запасу цементу на складі при доставці:

залізничним транспортом – 7 – 10 діб;

автомобільним транспортом – 5 – 7 діб;

0,9 – коефіцієнт заповнення силосів складу.

Згідно з довідником [5], стор. 187,табл.16.6, в розрахованих межах вибирають типовий склад цементу, наводячи його індекс та технічну характеристику.

Склад заповнювачів.

Місткість складу в м3визначають, виходячи з нормативного запасу заповнювачів, [3], стор.131.

Vз=(Ппд+ Пщд)* Nзз3) (39)

де Ппд, Пщд– добова потреба піску та щебеню(гравію) згідно таблиці 13, м3;

Nзз– норматив запасу заповнювачів на складі (такий же, як і для цементу).

Згідно з довідником [5], стор. 180, вибирають типовий склад заповнювачів в розрахованих межах, наводячи його індекс та технічну характеристику.

Склад арматурної сталі.

Площу та розміри складу арматурної сталі визначають, виходячи з норм наведених в [3], стор.157.

Ас.а=(Пнд/nнск+ Ппрд/nпрск+ Пбд/nбск+ П ш(л)д/n ш(л)ск)* Nаз*kв2) (40)

де nск– маса металу, яка може бути розміщена на 1 м2площі складу:

а) бухтова арматура -1,2 т;

б) пруткова сталь та сортовий прокат -3,2 т;

в) штабова сталь -2,1 т;

г) листова сталь -3,0 т;

Nаз– норматив запасу арматурної сталі на складі (20 – 25 діб згідно [5] стор. 161);

kв– коефіцієнт, що враховує неповноту використання площі складу арматурної сталі:

при місткості складу до 500 тонн -3,0;

при місткості складу понад 500 тонн -2,0;

Після визначення площі складу приймають ширину прогону складу

Вса= 12 або 18 м, виходячи з того, що склад обладнаний мостовим краном. Після чого визначають довжину складу арматурної сталі

Lса = Аса/ Вса (м) (41)

Одержану довжину складу заокруглюють до числа, кратного кроку колон складу (6 м) та додають один крок 6 м, оскільки коефіцієнт kвне враховує фронт розвантаження транспортних засобів та площу під під’їзними коліями.

Майданчик для складування арматурних елементів в формувальному цеху.

а) Розрахунок площі майданчика для звичайних каркасів

Ама=(Пагод*nаз)/ nаск2) (42)

б) Розрахунок площі майданчика для просторових каркасів з великими розмірами в плані (сантехкабіни, блоки шахт ліфтів, об’ємні елементи елеваторів, блок-кімнати тощо).

Ама ф.штгод*nазак 2) (43)

де Ама– площа майданчика для арматури в формувальному цеху;

nза - норматив запасу арматурних виробів на 4 години роботи формувального цеху, [3], ст. 245;

Пагод– потреба в арматурній сталі на годину згідно табл.12

nаск– маса арматури в тоннах, яку можна розмістити на 1 м2площі цеху з урахуванням проходів, при складуванні:

горизонтально 0,08 т,

вертикально 0,22;

П ф.штгод– фактична продуктивність цеху в штуках виробів за годину згідно

Аак – площа, яку займає просторовий каркас одного виробу, м2.

Склад готової продукції.

Користуватись рекомендовано даними згідно додатку 13

А) Розрахунок площі складу для звичайних конструкцій

Асгпфд* Nгпз* k1* k2 /nгпск2) (44)

б) Розрахунок площі складу для просторових конструкцій з великими розмірами в плані (сантехкабіни, блоки шахт ліфтів, об’ємні елементи елеваторів, блок-кімнати тощо).

Асгп= П ф.штдв*Nгпз* k1* k22) (45)

де Nгпз– норматив запасу готових виробів на складі, 10 – 14 діб згідно [5], стор. 355;

nгпск– об’єм виробів в м3на 1 м2площі складу [5], ст. 355;

при зберіганні в горизонтальному положенні:

ребристих панелей - 0,5 м3,

порожнистих панелей - 1,0 м3,

лінійних виробів правильної форми - 1,8 м3,

лінійних виробів неправильної форми - 1,0 м3,

при зберіганні у вертикальному положенні - 1,2 м3;

k1– коефіцієнт, що враховує проходи між штабелями виробів

згідно [5], ст. 355 - 1,5;

k2– коефіцієнт, що враховує проїзди та площу під колією кранів:

мостових 1,3;

баштових 1,5;

козлових 1,7;

Ав– площа складу, яку займає один об’ємний елемент, м2.

Якщо об’ємні елементи складують у два яруси, тоді площу складу, одержану з формули (45), треба поділити на 2.

Виходячи з довжини виробів, прогону крана, площі складу приймають ширину прогону складу Всгп= 18; 24; 2*18; 2*24м та визначають необхідну довжину складу готової продукції.

Lсгп= Асгп/ Всгп (м) (46)

 

У випадку використання мостових кранів довжину складу заокруглюють до числа, кратного кроку колон 12 м.

Майданчик для витримування готової продукції.

Майданчик призначений для витримування готових виробів у формувальному цеху в зимовий період.

А) Розрахунок площі майданчика для звичайних конструкцій

Амгп=(Пфгод* nгпз)/nгпск2) (47)

б) Розрахунок площі майданчика для об’ємних з. б. елементів (сантехкабін, блоків шахт ліфта, об’ємних елементів елеваторів, об’ємних блок-кімнат тощо)

Амгпф.штгодв* nгпз 2) (48)

де nгпз– тривалість витримування готових виробів в приміщенні цеху в зимовий період згідно [3], ст. 254, 12 годин;

nгпск – об’єм виробів на 1 м2площі цеху при витримуванні згідно [5],ст. 349 – 350

при зберіганні горизонтально:

- ребристі панелі 0,4 м3,

- порожнисті панелі 1,0м3,

- лінійні вироби правильної форми 1,0м3,

- лінійні вироби неправильної форми 0,6м3;

при зберіганні у вертикальному положенні:

- панелей шириною до 3 м 1,2м3,

- панелей шириною понад 3 м 1,5м3;

Ав– площа, яку займає в цеху один з. б. елемент, м2.

 

Розрахунок місткості витратних бункерів БЗЦ.

Витратний бункер цементу.

Аналогічно до визначення місткості витратного бункера цементу розраховують місткість витратних бункерів вапна, золи ТЕС, гіпсу тощо.

Vвбц= (Пцгод*nцз)/ ρнц 3) (49)

Приймають 2 відсіки місткістю по _______ м3 кожен.

Де nцз– норматив запасу цементу у витратному бункері БЗЦ згідно [3], стор. 144 на 2 – 3 години роботи БЗЦ;

ρнц– насипна густина цементу, т/м3;

Витратний бункер піску.

Vвбп = Ппгод*nзз 3) (50)

Приймають 2 відсіки бункера місткістю ________ м3кожен;

де nзз– норматив запасу заповнювачів у витратному бункері БЗЦ згідно [3], стор. 144 на 1– 2 години роботи БЗЦ.

 

Витратний бункер щебеню (гравію).

Vвбщ= Пщгод*nзз3) (51)

Приймають 4 відсіки бункера щебеню місткістю ________ м3кожен;

де nзз– норматив запасу заповнювачів.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.