Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСкладовою якого обліку є бухгалтерський облік?

1. Податковий облік;

2. Фінансовий облік;

3. + Господарський облік;

4. Управлінський облік.

 

84. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, – це:

1. +Активи

2. Господарська операція

3. Зобов’язання

4. Власний капітал

 

85. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, – це:

1. Активи

2. +Господарська операція

3. Зобов’язання

4. Економічна вигода

 

86. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів підприєм-­ ства, – це:

1. Активи

2. Господарська операція

3. +Зобов’язання

4. Власний капітал

 

87. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагаль­нення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень – це:

1. +Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. Облікова політика

 

88.Принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам, визначає:

1. Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

3. +Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. Облікова політика

 

89. Сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності, – це:

1. Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. +Облікова політика

 

90. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є:1. +Первинні документи

2. Регістри бухгалтерського обліку

3. Журнали-ордери

4. Усне повідомлення

91. Під контируванням документів розуміють:

1. +Встановлення кореспондуючих рахунків

2. Об’єднання однорідних за змістом первинних документів

3. Цей термін не стосується бухгалтерського обліку

4. Проведення підрахунків

 

92. Керівник підприємства не підписує:

1. Видатковий касовий ордер

2. Платіжну відомість

3. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

4. + Прибутковий касовий ордер

 

93. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, – це:

1. Консолідована звітність

2. +Фінансова звітність

3. Звіт про фінансові результати

4. Статистична звітність

 

94. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

1.+ Календарний рік

2. Квартал

3. Місяць

4. Операційний цикл

 

95. Терміни подачі підприємствами квартальної фінансової звітності:

1. До 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом

2. +Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом

3. У першому місяці наступного кварталу

4. До 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом

 

96. Терміни подачі підприємствами річної фінансової звітності:

1. +Не пізніше 28 лютого, наступного за звітним року

2. Не пізніше 30 січня наступного року

3. До 25 січня наступного року

4. Не пізніше 15 лютого, наступного за звітним року

 

97. Поточні зобов’язання відображають у ...

1. Першому розділі активу балансу

2. Другому розділі пасиву балансу

3. Четвертому розділі пасиву балансу

4. + Третьому розділі пасиву балансу

 

98. Витрати майбутніх періодів відображають у...

1. Першому розділі активу балансу

2. Другому розділі пасиву балансу

3. Четвертому розділі пасиву балансу

4. + Другому розділі активу балансу

99. Основні засоби включаються у підсумок першого розділу активу балансу в оцінці:

1. Первісної вартості

2. Ліквідаційної вартості

3. Справедливої вартості

4. +Залишкової вартості

100. Дебіторську заборгованість до підсумку другого розділу активу балансу включають за вартістю:

1. Справедливою

2. Первісною

3. + Чистою реалізаційною

4. Залишковою

 

101. За даними яких рахунків заповнюють статтю “Собівартість реалізованої продукції, товарів робіт, послуг” ф. 2 “Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)”:

1. Дт 701,702,703

2. +Дт 901,902,903

3. Кт 701,702,703

4. Дт і Кт 701,702,703

 

102. Статтю “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” ф.2 “Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)” заповнюють за даними системи рахунків:

1. Дт 641 Кт 631

2. Дт 36 Кт 70

3. +Дт 70 Кт 791

4. Дт 70 Кт 641

 

103. Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді, – це:

1. Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

3. +Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

104. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, – це:

1. Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

3. Звіт про рух грошових коштів

4. +Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

105. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, – це:

1. +Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс (звіт про фінансовий стан)

 

106. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:

1. Звіт про власний капітал

2. +Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс (звіт про фінансовий стан)

 

107. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються:

1. П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

2. + НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

3. П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”

4. П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

 

108. Баланс складається на:

1. Початок звітного періоду

2.+ Кінець останнього дня звітного періоду

3. Перше число поточного року

4. Перше число кварталу

 

109. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: відображено різницю між витратами виробництва, що пов’язані з отриманням приплоду та його справедливою вартістю, якщо вона нижча за витрати:

1. Дт 940 Кт 213

2. Дт 940 Кт 212

3. Дт 940 Кт 211

4. + Дт 940 Кт 232

 


110. Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин – це:

1. +Матеріальні витрати

2. Інші операційні витрати

3. Витрати діяльності

4. Адміністративні витрати

 

111. Якою має бути кореспонденція рахунків на відпущені зі складу будівельні матеріали для поточного ремонту свинарника:

1. + Дт 205 Кт 205

2. Дт 911 Кт 205

3. Дт 912 Кт 205

4. Дт 92 Кт 205

 

112. Вказати на спосіб оцінювання матеріалів під час вибуття за методом ФІФО:

1. Фактична собівартість під час придбання

2. Собівартість останніх по надходженню закупок

3. + Собівартість перших по надходженню закупок

4. Планова собівартість придбання

 

113. Вказати кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування амортизації на вантажний автотранспорт, коли на підприємстві для обліку витрат використовують рахунки 8 класу:

1. Дт 234 Кт 131

2. +Дт 831 Кт 131

3. Дт 832 Кт 131

4. Дт 833 Кт 131

 

114. Вказати кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування зобов’язань за послуги зв’язку, коли на підприємстві для обліку витрат не використовують рахунки 9 класу:

1. Дт 83 Кт 631

2. Дт 85 Кт 631

3. +Дт 84 Кт 631

4. Дт 79 Кт 84

 

115. На підприємстві, в якому для обліку витрат не використовують рахунки 8 класу, нараховані відсотки за кредит, правильна кореспонденція рахунків є:

1. Дт 92 Кт 685

2. + Дт 951 Кт 684

3. Дт 91 Кт 685

4. Дт 79 Кт 951

116. Вказати кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці за навантаження і розвантаження куплених мінеральних добрив:

1. + Дт 208 Кт 66

2. Дт 93 Кт 66

3. Дт 92 Кт 66

4. Дт 91 Кт 66

 

117. Первісною вартістю придбаних запасів є:

1. + Фактичні витрати на придбання

2. Справедлива вартість

3. Виробнича собівартість

4. Планова вартість

 

118. Синтетичний облік виробничих запасів ведуть у:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

2. Сальдовій відомості

3. + Журналі-ордері №5А та відомості і Головній книзі

4. Книзі складського обліку

 

119. Облік виробничих запасів на складі веде…

1. Бригадир

2. Бухгалтер

3. Керівник підприємства

4. + Матеріально відповідальна особа

 

120. В якому регістрі матеріально відповідальна особа відображає прийняття та відпускання запасів:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

2. Сальдовій відомості

3. +Книзі складського обліку

4. Журналі-ордері № 5А та відомості

 

121. Матеріально відповідальна особа в кінці звітного місяця передає в бухгалтерію разом з первинними документами:

1. Книгу складського обліку

2. + Звіт про рух матеріальних цінностей

3. Журнал-ордер № 5А та відомість

4. Сальдову відомість

 

122. Для оформлення систематичного відпускання виробничих запасів (крім запасних частин) зі складу використовують:

1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

2. Акт витрати насіння та садивного матеріалу

3. + Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин

 

123. Оформлення систематичного відпускання запасних частин зі складу проводять на підставі:

1. Відомості дефектів на ремонт машин

2. Накладної внутрігосподарського призначення

3. Лімітно-забірної картки на отримання матеріальних цінностей

4. + Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин

 

124. Для оформлення операції на списання внесених добрив призначено:

1. + Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

2. Накладну внутрігосподарського призначення

3. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин

 

125. Для оформлення списання насіння та садивного матеріалу на посіввикористовують:

1.Звіт про рух матеріальних цінностей

2.+ Акт витрати насіння і садивного матеріалу

3. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

4. Накладну внутрігосподарського призначення

 

126. Який документ рекомендують використовувати для списання в реалізацію продукції і матеріальних цінностей стороннім організаціям:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну (внутрігосподарського призначення)

3. +Товарно-транспортну накладну, товарну накладну

4. Приймальну квитанцію

127. Для разового відпускання із складів фермам товарно-матеріальних цінностей використовують:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. + Накладну (внутрігосподарського призначення)

3. Товарну накладну

4. Товарно-транспортну накладну

 

128. Для оформлення операції з обліку щоденного відпускання кормів на ферми із місць їх зберігання використовують:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну (внутрігосподарського призначення)

3. Товарно-транспортну накладну

4. + Відомість витрати кормів

129. Визначити правильну кореспонденцію рахунків з видачі бензину для заправки вантажного автомобіля з нафтоскладу:

1. Дт 234 Кт 203

2. + Дт 203 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203

 

130. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на списання вартості палива на роботу вантажного автотранспорту:

1. Дт 203 Кт 203

2. +Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203

 

131. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на списання вартості палива, використаного для роботи тракторів у рослинництві:

1. Дт 203 Кт 203

2. Дт 234 Кт 203

3. + Дт 231 Кт 203

4. Дт 235 Кт 203

 

132. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на списання вартості палива для роботи тракторів на транспортних роботах (крім рослинництва):

1. + Дт 235 Кт 203

2. Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203

 

 

133. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списано вартість будівельних матеріалів на будівництво корівника:

1. Дт 232 Кт 205

2. Дт 234 Кт 205

3. + Дт 151 Кт 205

4. Дт 39 Кт 205

 

134. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані запасні частини для ремонту техніки в ремонтній майстерні:

1. Дт 231 Кт 207

2. + Дт 234 Кт 207

3. Дт 152 Кт 207

4. Дт 235 Кт 207

135. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані мінеральні добрива на підживлення озимих культур:

1. Дт 232 Кт 208

2. + Дт 231 Кт 208

3. Дт 208 Кт 231

4. Дт 911 Кт 208

 

136. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані запасні частини від ліквідації трактора:

1. Дт 207 Кт 207

2. + Дт 207 Кт 746

3. Дт 207 Кт 718

4. Дт 207 Кт 719

137. Операцію з надходження виробничих запасів від власного виробництва відображають кореспонденцією рахунків:

1. Дт26 Кт23

2. Дт20 Кт71

3. +Дт20 Кт23

4. Дт23 Кт20

 

138. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції – безоплатно отримані саджанці:

1. Дт 208 Кт 424

2. Дт 208 Кт 746

3. + Дт 208 Кт 718

4. Дт 208 Кт 719

139. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою надійшли будівельні матеріали як внесок до статутного капіталу:

1. Дт 205 Кт 424

2. + Дт 205 Кт 46

3. Дт 205 Кт 718

4. Дт 205 Кт 719

 

140. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані надлишки бензину, виявлені під час інвентаризації:

1. Дт 203 Кт 746

2. Дт 203 Кт 46

3. Дт 203 Кт 718

4. + Дт 203 Кт 719

 


141. Актив, одержаний в результаті відокремлення від біоактиву, призначений для продажу, переробки або внутрішнього споживання, – це:

1. + Продукція сільськогосподарського виробництва

2. Товари

3. Готова продукція

4. Виробничі запаси

 

142. Урожай зернових культур оприбутковують:

1. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

2. + Реєстром приймання зерна вагарем

3. Накладною внутрігосподарського призначення

4. Актом на оприбуткування грубих та соковитих кормів

 

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.